1 Koridɨ
Koridɨ Mwaalyaraavɨna Polɨ Pɨkarya Aaya Mudɨꞌnanyaꞌ Yɨdavakesɨ.
1
Nyaꞌmweihi, Koridɨ mwaalyaihi,
Polɨnyɨ paazɨyaꞌ yɨhyasɨwaabe. Gotɨyai sɨmunya sara yawɨrakevɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai nyɨdaasadeinyɨ apozelɨyainyɨ yɨmaꞌnyaꞌneinyɨ nyɨjɨvwaramaarakeinyɨ. Nabaai Sozɨthenɨzai neyaꞌmwei nɨmɨjɨ mwaalɨkelyɨ. Gotɨyare kusɨlaanyavɨyaihi Koridɨ mwaalyaihɨrɨna yɨhithawasɨvanaabɨhe. Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ sarɨmɨre gɨrɨkitaꞌnanya duimwagasɨꞌnɨkeihɨrɨ Gotɨyai yɨhɨzɨvwaramaarakeꞌna Gotɨyareihi yuna tewaanyaihi yɨmaꞌnesaihɨlyɨ. Nabaai anga yuyabanya yuyara nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨne yayavɨ yɨlaaya wɨdadɨvɨsara Gotɨyare tewaanyara yɨmaꞌnesare. Yɨ sahwai kumɨnyɨ Naangei yaka nemɨnyɨ Naangelyɨ. Nemɨre Nenɨmaangei Gotɨyalyɨ Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyai kwalyɨ tewaanya yangeꞌna yɨhɨgaimwagika! Kɨrɨmɨre kwaamuꞌnanyabwi yɨhwarana!
Polɨ Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdakeꞌnesɨ.
Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaihasaꞌna Gotɨyai gamɨre tewaanya yangebwi sɨhumale yɨhɨzaavakelyɨ. Sarevɨ yuyagaaꞌ sarɨmɨnyɨna Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdadɨnyainyɨ. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaalesavɨ Gotɨyai sarɨmɨnyɨne yuya yunebanna yɨhyakelyɨ. Yɨ yuya yagaala wɨjɨwaakya sajɨ yuya kunya yawɨta sajɨ kɨnɨnnakeihɨlyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨna yɨhɨzalɨkurakobaaibɨꞌ sarɨmɨre sɨmunyavɨ mena dɨragɨnya yɨhwarakeꞌna sahɨnɨ kɨnɨnnakeihɨlyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyai kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabatheꞌ sarɨmɨ yemwaaihasagaaꞌ Kurya Tewaanyare sɨhumale aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ yɨhɨgainadeihi mɨꞌ. Nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyai sarɨmɨnyɨ dɨragɨnya yɨvaimwanga yɨhyathelyɨ. Sara kuna kihyojɨ aayagaaꞌnanyɨ. Yɨ sagaaꞌ Yɨrɨka Naangegaaꞌ sahwai walaabathehaaꞌ Gotɨyai yɨhyɨvaimwadeꞌna sarɨmɨ kayaaꞌna yɨwetawakya maayaihɨrɨ Gotɨyai yɨhɨzɨdavadei mɨꞌ. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gotɨyai gamɨre Gawaalɨvaangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyai nemɨre Naangelyɨ yɨhyeꞌmwannamwaalyaꞌneihɨrɨ jaka yɨhɨzɨvwaramaarakelyɨ. Yɨ sahwai sara dakeꞌ “Sara yɨdeinyɨ,” yɨ sara neyɨvanɨkelyɨ. Nebulyaꞌnanyalyɨ. Sareꞌna dɨragɨnna yɨhivaimwannɨkeihi, yɨ, yɨwetawakya maayaihi dɨmwaalyideihɨlyɨ.
Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyara jaapainesaꞌnesɨ.
10 Nyaꞌmweihi, nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyare dɨragɨnyaꞌ nyɨjaavakeꞌna dɨragɨnna dara yɨhɨthɨma! Sarɨmɨ yuyaihi yagaala avaainanyanna nayaa dɨzɨla! Sarɨmɨ kuna jaapainadɨvɨꞌ yagaala ge ge madɨbɨnera! Sɨmunya avaainanyaburɨjɨ yawɨbwaryaꞌne avaainanyaburɨjɨ jeꞌmwannamwaalyɨla! 11 Nyaꞌmweihi sara yɨhɨthɨweꞌ darevɨnyɨ. Kɨlowiyavɨrera sarɨmɨnyɨna dara nyɨdɨwaꞌdaaꞌ “Sahwaraavɨ mayagaalya kuna warɨka.” 12 Nyɨdɨwaꞌdaata yuyangɨna dɨvanɨge. Sarɨmɨjɨya gazarazara ge gengɨ dara dɨvanɨgaꞌ. Pwara dɨna “Yɨ, nɨmɨ Polɨmɨreinyɨra.” Nabaai pwara dɨna “Yɨ, nɨmɨ Aapolɨzareinyɨra.” Nabaai pwara dɨna “Yɨ, nɨmɨ Pitareinyɨra.” Nabaai pwara dɨna “Yɨ, nɨmɨ Kɨraazɨtɨyareinyɨra.” 13 Kɨrɨꞌ nɨmɨ yɨhɨthɨma! Kɨraazɨtɨyarɨ japalaannei daaka! Sarevɨ beꞌna jaapainɨwaaꞌ! Polɨnyɨ sarɨmɨnyɨneba yɨsavɨri maratamarɨmwesainyɨ daa! Polɨnyɨne yayavɨ bavɨtaazɨyabwi maaresavɨ daaka! 14 Sarɨmɨnyawɨ nɨmɨ Kɨrɨzɨpaazalyɨ Gaayaazalyɨ yune saraarɨna bavɨtaazɨyaꞌ ye. Yɨ aꞌmwe pwara aawa. Dazaꞌna Gotɨyarɨ “Su! Su! Sareꞌ tewaanna ye,” wɨdɨvanɨge. 15 Sarevɨ yɨ aane pwai kwai yagaala yɨnɨga wiꞌna dara nadathɨka! “Polɨmɨne yayavɨ bavɨtaazɨyaꞌ nyakeꞌna sahwareinyɨ.” Sara majɨ yaꞌneꞌna yɨlaaya yɨvanɨge. 16 O, navɨka nyɨwaka! Nabaai Sɨtepaanazare angevɨya pwaraavɨjɨ bavɨtaazɨyaꞌ yeinyɨ. Yena ayahi pwarɨjɨ kwaraarɨjɨ bavɨtaazɨyaꞌ yeinyɨ dɨngaka? Saꞌ nɨmɨ myawɨriwa. 17 Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ aꞌmweraavɨ bavɨtaazɨyaꞌ yaꞌneinyɨ Kɨraazɨtɨyai nyɨmaryasaabakeinyɨ mɨꞌ. Aawa. Gamɨre yagaala tewaanya wɨjɨwaakyaꞌneinyɨ nyɨmaryasaabakeinyɨ. Yagaala saꞌ wɨdadɨnyavɨna aꞌmwe sɨmunnakera Kwaaka davakɨyangɨna dadɨvɨtabaaibɨꞌ nɨmɨ sara majɨwana. “Kɨraazɨtɨyai yɨsavɨ balakeꞌ saba sana yaasɨwaka nyɨmaꞌnadɨka!” dena aꞌmweraavɨre yawɨsabwi sara madɨwɨneinyɨ.
Kɨraazɨtɨyai Gotɨyare dɨragɨnaangei sɨmunyavɨ yune aaya kaavɨlyarɨnesɨ.
18 Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Aꞌmwe pwara, Dɨkevɨnera kayaaka yɨnɨkevɨ tusavɨ wɨvanɨgasara Kɨraazɨtɨyai yɨta yovihɨrarannɨkevɨ balakevɨne yagaalyaꞌna dara yawɨꞌdɨvɨsare “Yagaala saꞌ sɨmumaayasɨ.” Pɨrɨꞌ daresɨ. Nemɨ aꞌmweina, Gotɨyai nemɨnyɨ nevadaihasamaaꞌmanɨkeina dara yawɨꞌdaanyaine “Yagaala saꞌ Gotɨyare dɨragɨnaangeꞌ neyɨbwarɨdaakuvanɨkesɨ.” 19 Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Gotɨyare bukuyavɨ sɨnnawɨ Gotɨyai jaakeꞌ dara dɨnɨꞌ
“Sɨmunnakeraavɨre sɨmunyabwi kayaaka yɨgalɨdeinyɨ.
Sɨmunya yawɨꞌnɨkeraavɨre sɨdusabwi yaasɨwaꞌnanya yɨbwarɨdaakudeinyɨ.”
20 Sarevɨ dahaasara sɨmunnakeraavɨna gathaꞌdarevaka! Bukuyangɨ padaꞌgalayawɨrangadɨvɨta sɨduꞌnakeraavɨna gathaꞌdarevaka! Aꞌmwe dathahaasara gavamarasɨꞌnyɨyagaala dɨdɨvɨsaraavɨna gathaꞌdarevaka! Aꞌmwe Kwaaka davakɨyaraavɨre sɨmunyaꞌ Gotɨyai sɨmumaayaꞌ wakakeꞌ midaaka! 21 Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Gotɨyai sɨmunya nebulyaꞌ kɨnɨnnakei dara yawɨꞌna “Aꞌmwe Kwaakevakɨyara yune sɨmunya kunyabwina nɨmɨnyɨ myawɨramaari yɨpɨnere.” Sara yawɨꞌna yakevɨ, Gotɨyarɨ dara wɨvuꞌnakesɨ. Nɨmɨrera nɨmɨre yagaalyaꞌ wɨjɨwaakɨpɨꞌdevɨ pwara Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwabɨꞌderaavɨ padaihasamaarɨdeinyɨ. Kwaakevakɨyara wɨjɨwaakya dazavɨna kwaasɨ dara yawɨꞌmanɨgaꞌ “Yagaala saꞌ sɨmumaayasɨ.” 22 Juyara yɨjɨwaainya atɨka maruꞌnasangɨ yɨdaangadɨvɨꞌ yawɨꞌdɨvɨsare “Sahɨnɨ tɨnna wanganawaajɨ yagaalyaꞌ lɨmwagaraadera.” Gɨrikɨyara sɨmunyaꞌ bɨꞌdɨvɨꞌ “Sarɨmɨre yagaalyavɨ aaya kaavɨlyaꞌ nemɨre sɨmunyavɨ yawɨramarawaajɨ ‘Nebulyaꞌ dɨngaka? Nebulyaꞌ midɨngaka?’ yɨhɨthaadera.” 23 Nabaai sare kɨrɨwaarɨ nemɨ saina Kɨraazɨtɨyarɨ yɨta yovihɨrarannɨkevɨ maratamarɨmwesarɨne yagaalyaꞌ wɨjɨwakadaanyaine. Pɨrɨꞌ daresɨ. Yagaala dazaꞌ Juyara kayaasɨmunya wimaꞌnaderera. Nabaai pɨrɨꞌ daresɨ. Ajɨmya yuyangɨyara yawɨꞌdɨvɨsare “Sɨmumaayasɨra.” 24 Kɨrɨꞌ aꞌmwe pwara Gotɨyai jaka jɨvwaramaaꞌnɨkera sahwara Juyarajɨ Gɨrikɨyarajɨ saraavɨne Kɨraazɨtɨyai sai Gotɨyare dɨragɨnaangei yaka Gotɨyare sɨmunyavɨ aaya kaavɨlyalyɨ. 25 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Yagaala dazaꞌ “Sɨmumaayasɨreva,” Gotɨyare yagaala saꞌ sɨmunya naangeꞌ kɨnɨnnakesɨ. Yɨ aꞌmweraavɨre sɨmunya savɨ wavɨlavɨkesɨ. Nabaai “Waryaanyasɨreva,” Gotɨyare yagaala saꞌ dɨragɨnya naangeꞌ kɨnɨnnakesɨ. Yɨ aꞌmweraavɨre dɨragɨnyavɨ wavɨlavɨkesɨ.
26 Sareꞌ aaya kaavɨla daresɨ. Nyaꞌmweihi, Gotɨyai jaka yɨhɨzɨvwaramaarakegaaꞌ sarɨmɨre mwaalyabwineꞌna ayɨna jawɨranganyɨla! Sarɨmɨjɨya aꞌmweraavɨre kɨlaakejɨkɨya sɨmunyabwi kɨnɨnnakera aꞌmwe kwalaalyara mwaalesara daaka! Aꞌmwe naangera dɨragɨnnakera sarɨmɨjɨya sara aꞌmwe kwalaalyara daaka! Yaya munyaba yɨnɨkera sarɨmɨjɨya sara kwalaalyara daaka! 27 Aawa. “Sɨmunnakeraavɨna makinyaburɨ bwalawiekɨrakɨma!” daka Gotɨyai aꞌmwe Kwaaka davakɨyara sarɨmɨnyɨna “Sɨmumaayarera,” dadɨvɨsaihɨrɨ yɨhɨthahɨlakakelyɨ. Nabaai “Dɨragɨnyaraavɨna makinyaburɨ bwalawiekɨrakɨma!” daka Gotɨyai aꞌmwe Kwaaka davakɨyara sarɨmɨnyɨna “Waryaanyare,” dadɨvɨsaihɨrɨ yɨhɨthahɨlakakelyɨ. 28 “Aꞌmwe naangeraavɨ kuneraavɨ wɨmwaaihɨma!” daka Gotɨyai aꞌmwe Kwaakevakɨyara sarɨmɨnyɨna “Yaya kwaakebanyara yaasɨwakere,” yɨ “Aꞌmwe angwangwere,” yɨ “Kunerera,” dadɨvɨsaihɨrɨ yɨhɨthahɨlakakelyɨ. 29 Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyaryaba aꞌmwe kɨlaaꞌnaka yuyarajɨya aane pwai kwai gamɨnne yayaꞌ munyabanna mamakɨlyɨ yannelyɨra gamɨre sɨmunya pɨburɨna, gamɨre dɨragɨnya kɨburɨna. 30 Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaihyaꞌneihɨrɨ Gotɨyai yɨhɨmwaaihakelyɨ. Gotɨyarɨ nemɨnyɨneꞌna Kɨraazɨtɨyai Gotɨyare sɨmunyavɨ aaya kaavɨlyai yɨmaꞌnakelyɨ. Yɨ sahwarɨ nemɨnyɨna Gotɨyai dadelyɨ “Yɨdaꞌmaraangeihi nɨmɨreihɨlyɨ.” Yɨ sahwarɨ nemɨ aꞌmwe tewaanyaina Gotɨyareina yɨmaꞌnyaꞌneinaavɨ nemwaaihakelyɨ. Yɨ sahwarɨ nemɨre kayaaꞌnanyangɨna ayahi nemubamaarakelyɨ. 31 Sarevɨdaaꞌnyɨ “Sara yaana!” daanneinaavɨna Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨkabaaibɨsasɨ.
Aꞌmwe gamɨnne yayaꞌ munyaba makidei
Naangerɨna gaverɨna nayaa sara makɨlana!