2
Nabaai, nyaꞌmweihi, nɨmɨ kwainyɨ sɨnnawɨ sarɨmɨnyawɨnna wawegaaꞌ Gotɨyarɨne jalɨkurakyaꞌ yɨhɨzɨwaakadɨ yagaala sɨmunya yawɨrirɨkɨsajɨ mamakabyeinyɨ. Sarɨmɨ “ ‘Ai, aꞌmwe sai sɨmunyavɨ nemɨnyɨ newavɨlaꞌdelyɨ,’ nadɨpɨdɨka!” dena sara mihɨzɨwaakyeinyɨ. Sareꞌ aaya kaavɨla daresɨ. Sarɨmɨnyawɨnna mwɨyagaaꞌ nɨmɨ mena dara yawɨbwarayawɨramarake, “Sahwaraayaba Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨna sɨmunyaꞌ yune sahwarɨneꞌna nayaa yawɨrɨdeinyɨ. Yɨ yɨta yovihɨrarannɨkevɨ mararamarɨmwesarɨna nayaa yawɨrɨdeinyɨ. Sɨmunya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ yawɨrɨdeinyɨ mɨꞌ.” Yɨ nɨmɨ sɨnnawɨ sarɨmɨnyaba yɨhyeꞌmwannamwaalegaaꞌ nɨmɨ sainyɨ waryaanyainyɨ. Nɨmɨ “Gotɨyare wawɨnya naangeꞌ nayaa yɨwɨneinyɨ dɨngaka?” dadɨ wawɨnya saꞌna lɨka naanga yadɨ bɨꞌbɨta yadɨ yɨhɨzɨwaakeinyɨ. Nabaai yagaalyaꞌ yɨhɨthadɨnyasɨ nɨmɨre yɨhɨzɨwaakadɨnyasɨ yɨ dazawaai aꞌmwe sɨmunya yawɨꞌnɨkeraavɨre yagaalyaburɨ mihɨzɨwaakye. Nɨmɨre sɨmunya savɨ sarɨmɨre sabwi marimaꞌnya yaꞌnevɨ mihɨzɨwaakye. Aawa. Kurya Tewaanyai gannya dɨragɨnyavɨ yɨhibwarɨdaakwakesɨ. Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagyaꞌneihɨrɨna waryaanyaibɨsainyɨ mwaale. Yɨ nɨmɨ “Aꞌmweraavɨre sɨmunya saburɨ sarɨmɨ nebulyaꞌna lɨmwagata nyɨpɨdɨka! Aawa. Yune Gotɨyare dɨragɨnyavɨna lɨmwabɨka!” dena sara yɨhyeinyɨ.
Gotɨyare Kuryai sɨmunya nejaavanɨkeꞌnesɨ.
Sara yɨhɨthɨwe kɨrɨꞌ aꞌmweraavɨ Gotɨyare sabwi dɨragɨnya mena yɨvaimwannɨkeraavɨ nemɨ sɨmunya yawɨꞌnɨkeꞌ wɨjɨwakadaanyaine. Sare kɨrɨꞌ saꞌ aꞌmwe dahaasɨyaraavɨre sɨmunya yawɨtaꞌ mɨꞌ. Nabaai dahaasara maremwaaidɨvɨta sahwaraavɨre sɨmunya yawɨtaꞌ mɨꞌ. Dahaasara yɨwɨyaꞌnere. Aawa. Nemɨ Gotɨyare sɨmunyaꞌ wɨjɨwakadaanyasɨ. Yagaala dazaꞌ Gotɨyai lɨka yulyaryaakesɨ. Dazaꞌ nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakyavɨnanyasɨ. Gotɨyai Kwaakevaꞌ mwakyaakegaaꞌ yɨ sahwai sɨmunya dazaꞌ mena dahɨlakakelyɨ. Nemɨ byaanna dɨragɨnyavɨ nawɨꞌnyavɨ mwaalyaꞌneꞌna sara dahɨlakɨna yakelyɨ. Aꞌmwe dahaasaraavɨ maremwaaidɨvɨta sarajɨya aane pwai kwai sɨmunya savɨ aaya kaavɨla dazavɨ yawɨramaaꞌnɨkei mɨꞌ. Sareꞌ dɨwevɨ aaya kaavɨlyaꞌ daresɨ. Sɨmunya saꞌ yawɨꞌnɨkara mwaaibɨzɨ kwajɨ yɨ sahwara Naangei Sɨgunyavɨyai byaanna dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakerɨ yɨta yovihɨrarannɨkevɨ mamararamarɨmwi kipɨdɨka! Aawa. Sahwara savɨna myawɨryesara yeta dazanna Gotɨyare bukuyavɨ sanna dara dɨnɨkabaaibɨsasɨ.
Pɨnɨngɨ tɨnnyai mwanganyaja
Nabaai kadɨkiꞌ muꞌnyaja
Aꞌmweraavɨ sɨmunyangɨ mimaꞌnyaja
Gamɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnaderaavɨne
Nabaai sahwaraavɨ wɨgaimwagyaꞌneraavɨne
Gotɨyai mena yovɨrawakakengɨ.
10 Sareꞌ aaya kaavɨlyaꞌ daresɨ. Yɨ gamɨre Kuryarɨ nevuꞌnadeinaavɨna Gotɨyai lɨka yulyaryaake neyɨbwarɨdaakwakengɨ. Sareꞌ aaya kaavɨlyaꞌ daresɨ. Kurya Tewaanyai kaavɨla yuya sangɨ wɨjalangasakadelyɨ. Yɨ Gotɨyare sabwi nemɨnyɨ lɨka mena yulyaꞌde sangɨjɨ Gotɨyare sɨmunyavɨ wɨjalangasakɨwaidaawadelyɨra. 11 Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe pware sɨmunyaburɨ be aꞌmwei yawɨrangadelaka! Aawa. Aꞌmwe dazare gannya kuryaina, sai gamɨnyɨ kusawɨ wɨlamwaaide sarei yawɨrangadelyɨ. Sabaaibɨꞌ Gotɨyare sɨmunyabwi yawɨrangadei aꞌmwe pwai mɨꞌ. Aawa. Gotɨyare gannya Kuryaina gave sahwaina yawɨrangadelyɨ. 12 Yɨ nemɨ Kwaaka davakɨya sɨmunya mamaaryo. Aawa. Gotɨyaryawɨdaaꞌnya sɨmunya Kuryarɨ maarolyɨra. Yɨ Gotɨyai nemɨnyɨna “Sahwaraavɨna yangeꞌna wɨjaave yuya gaimwanga sanna yawɨrangabɨka!” daka kaneyaꞌ Kurya sahwarɨ maarolyɨra. 13 Yɨ gaimwanga dazangɨ nemɨ yagaalyaꞌ wɨdadaanyɨ. Aꞌmweraavɨre sɨmunyabwine yagaalya neyɨwɨryadɨvɨsangɨ wɨdadaanya mɨꞌ. Aawa. Kuryare sɨmunyabwine yagaalya neyɨwɨryadengɨ wɨdadaanyangɨra. Kurya Tewaanyai yagaalya nejaavadejɨ Kuryare nebulyanna wɨjɨwakadaanyaine. 14 Aꞌmwe kwai, Kurya Tewaanyai maayai Gotɨyare Kuryare yagaalya maaꞌdei mɨꞌ. Sareꞌ aaya kaavɨlyaꞌ daresɨ. Sai dara yawɨꞌdelyɨ “Dazaꞌna yagaala sɨmumaayasɨra.” Yune Gotɨyare Kuryai negaimwada nayaa yawɨbwaramaꞌdaanyaꞌna dazai Kurya Tewaanyai maayai dazavɨre aaya kaavɨlyaꞌ myawɨranganyɨ yannelyɨ. Myawɨranganyɨ yanneꞌna “Sɨmumaayasɨra,” sara yawɨꞌdei. 15 Kɨrɨꞌ, pɨrɨꞌ daresɨ. Aꞌmwei Kurya Tewaanyai kɨnɨnnakei sai yuyangɨ nayaa yawɨbwarangadelyɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Aꞌmwe aane pwai kwai Kurya Tewaanyai kɨnɨnnakerɨna yɨnɨga wiꞌna yawɨbwarangadei mɨꞌ. 16 Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Dara dɨnɨkabaaibɨkɨ
“Naangere sɨmunyaꞌ aaihwai yawɨrangadelaka!
Yɨnɨga wiꞌna yawɨrayannei aaihwalaka!”
Nabaai sare kɨrɨvɨ nemɨ Kɨraazɨtɨyare sɨmunyaꞌ kɨnɨnnakeine.