15
Kɨraazɨtɨyai mena balaka ayɨna dɨkaavakeꞌnesɨ.
Nyaꞌmweihi, yagaala tewaanyaꞌ yɨhɨzɨwaakeꞌ sarɨmɨre sɨmunya ayɨna maradɨhaaꞌbwata yɨhima! Yagaala tewaanya saꞌ sarɨmɨ mena maaresasɨ. Yɨ dazavɨ dɨragɨnna daaꞌdɨvɨsasɨ. Yɨ yagaala tewaanya dazahɨrɨvɨna Gotɨyai sarɨmɨnyɨ yɨhɨvadaihasamaaꞌdesɨ. Yɨ yagaala yɨhɨzɨwaakeꞌ sarɨmɨ yaasɨwaꞌ lɨmwagapɨjaꞌ yɨ sarɨmɨre sɨmunyavɨ dɨragɨnna kuna mwakyɨpɨjaꞌ myɨhɨvadaihasamaari yadesɨ. Aawa. Kɨrɨꞌ yaasɨwaꞌ malɨmwagari yɨpɨjaꞌ sɨmunyavɨ dɨragɨnna kuna wakɨpɨjaꞌ yɨhɨvadaihasamaaꞌdesɨ.
Sareꞌ darevɨnyɨ. Yagaala aaya mudɨꞌnanyaꞌ nɨmɨ sarɨmɨnyɨ yɨhɨmarɨmwangeꞌ, yɨ sɨnnawɨ yagaala dazaꞌ maarageva. Yɨ yagaala dɨragɨnya saꞌ daresɨ. Gotɨyare bukuyavɨ dɨnɨkevɨna nemɨre kayaaꞌnanyanna marasɨꞌnyaꞌnei Kɨraazɨtɨyai balakelyɨ. Yɨ simaangevɨ pwara sahwarɨ wɨlakesalyɨ. Yɨ Gotɨyare bukuyavɨ dɨnɨkevɨna yɨrɨka darɨkaai darɨkɨ Gotɨyai sarerɨ gaalyarɨ yɨdɨkaavakelyɨ. Yɨ sarei dɨvidaasɨ Pitarɨ yɨjɨwaainnyɨna yaꞌ. Yɨ sarei ayahi dɨvidaasɨ gamɨre atɨraai sɨvɨla purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨ yɨjɨwaainnyɨna yaꞌ. Nabaai dɨvidaasɨ gave pɨgaaꞌ neyaꞌmwe kwalaalyaraavɨ yɨjɨwaainnyɨna. Sahwara paaivɨ aadɨretɨyarajɨ pwarajɨ mwaalesare. Yɨ neyaꞌmwe dazaraavɨya kwalaalya naangera sara kuna mwaaihaꞌ. Mwaaihasara yɨhɨthɨpɨnere. Kɨrɨꞌ pwara se mena baleꞌ. Yɨ nabaai dɨvidaasɨ sahwai Jemɨzarɨ yɨjɨwaainnyɨna. Nabaai dɨvidaasɨ yuya Apozelɨyaraavɨ yɨjɨwaainnyɨna. Yɨ wana sahwaraavɨ dɨvidaasɨ saamɨnyagaaꞌ bwaranyarɨ ganaangeꞌ kayaaꞌna maarakabaaibɨꞌ sahwai nɨmɨnyɨ yɨjɨwaainnyɨna nyakeinyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Apozelɨya yuyaraavɨdaaꞌnya nɨmɨ wana maalɨkeinyɨ. Yɨ nɨmɨ Gotɨyare kusɨlaanyaraavɨ kayaaka yɨgalakeꞌna nɨmɨnyɨna yɨnɨga wiꞌna nyɨdɨpɨneinyɨ mɨꞌ “Sai Apozelɨyalyɨra.” 10 Sare kɨrɨꞌ Gotɨyai yanga gaimwanga nyadevɨ nɨmɨ mwaaiheinyɨ yɨ Apozelɨyainyɨ sareinyɨra. Yɨ gamɨre yanga gaimwangeꞌ nɨmɨnyɨneꞌ yɨ saꞌ kuneꞌ mɨꞌ. Aawa nebulyasɨ. Sai nyɨgaimwadaaꞌnyɨ nɨmɨ wawɨnya dɨragɨnna mɨraagɨkɨreneinyɨ. Nabaai Apozelɨya pwaraavɨre wawɨnya mena wavɨlaveneinyɨ. Sare kɨrɨvɨ nɨmɨ sainyɨ myɨvanɨge. Aawa. Gotɨyare yanga gaimwangeꞌ nɨmɨjɨ nyeꞌmwannamwaaida saꞌ sahɨrɨsaꞌ yɨvanɨkesɨ. 11 Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ yɨhye kwainyɨ dɨngaka? Apozelɨya pwara yɨhyeta pwara dɨngaka? Dazavɨna yagaala maayasɨ. Nemɨ yuyaina Gotɨyare yagaala sahɨrɨsaꞌna wɨjɨwakadaanyaine. Yɨ sarɨmɨ yagaala sahɨrɨvɨna dɨragɨnna sara lɨmwagaresaihɨlyɨ.
Dɨvidaaꞌnyɨ yuya bainɨkera ayɨna dɨkaapɨꞌdeꞌnesɨ.
12 Yuyagaaꞌ nemɨ yagaalyaꞌ dara yɨhɨzɨwakadaanyaine. Kɨraazɨtɨyarɨ bainɨkeraayaba Gotɨyai yɨdɨkaavakeꞌnanyɨ. Sareꞌna sarɨmɨnyɨ pwara dara gathaꞌdara yɨhɨthadɨvɨkaꞌ! “Aꞌmwe mena bainɨkera, sara ayahi ayɨna yɨnɨga wiꞌna dɨkaapɨꞌdevwi mwarika!” 13 Nabaai yɨ nebulyaꞌnanyaꞌ warajɨ kwajɨ yɨ aꞌmwe bainɨkera ayɨna yɨnɨga wiꞌna madɨkaayɨ yapɨjɨ kwajɨ Gotɨyai Kɨraazɨtɨyarɨ ayɨna yɨdɨkaavakeꞌ nebulyaꞌnanyaꞌ mwari kyadɨka! 14 Nabaai Gotɨyai Kɨraazɨtɨyarɨ ayɨna midɨkaayɨ yajɨ kwajɨ yɨ savɨdaaꞌnyɨ nemɨ wɨjɨwakadaanya yagaala daza kune saba sananya kwaradɨka! Yɨ sarɨmɨre Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwanga saꞌ kɨrɨsɨ kune saba sananya kwaradɨka! 15 Yɨ nabaai sara yajɨ kwajɨ yɨ nemɨnyɨna dara kabɨramaapɨdɨkeꞌ “O, Apozelɨyara Gotɨyarɨna kwaasɨ jalɨkurakadɨvɨtara daaka!” Nemɨ kuꞌmaayaba dara jalɨkurakadaanyaine. Gotɨyai Kɨraazɨtɨyarɨ yɨdɨkaavakelyɨ. Sareꞌna Gotɨyai aꞌmwe bainɨkeraavɨ midɨkaayɨ yadeꞌ nebulyaꞌnanyaꞌ warajɨ kwajɨ yɨ sai Kɨraazɨtɨyai kwarɨjɨ midɨkaayɨ kyadɨkeꞌna nemɨ kwaasɨ kyɨhɨzalɨkurakaadɨka! 16 Sareꞌ darevɨnyɨ. “Dɨvi sagaaꞌ bainɨkeraavɨ midɨkaayɨ yadelyɨra,” daazaꞌ nabaai Kɨraazɨtɨyarɨ midɨkaayɨ kyadɨka! 17 Nabaai Kɨraazɨtɨyarɨ midɨkaayɨ yajɨ kwajɨ yɨ sarɨmɨre dɨragɨnna lɨmwangebwi waryaanyabwi kyɨmaꞌnadɨka! Yɨ sarɨmɨ sarɨnnya kayaaꞌnanyangɨ kuna kamwaaibɨthɨka! 18 Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwera Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwadɨvɨꞌ se mena baidɨvɨsara sara kwarajɨ kayaaka mena kyɨgainɨpɨdɨka! 19 Yune nemɨ Kwaaka davakɨ gaala mwaidaanyagaaꞌ gavegaaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadaa dahaaꞌne sahwarɨna yemwalaajɨ kwajɨ dɨvi balyaꞌnegaaꞌ manegaimwagyɨ yojɨ kwajɨ yɨ aꞌmwera nemɨnyɨna kale naanga wiadeina kamwalaadɨka! Yɨ aꞌmwe yuya pwaraavɨna kale maalɨka wiaꞌ kwaradɨkesɨ. Nemɨnyɨna kale naanga naanga wiaꞌ kwaradɨkesɨ.
20 Kɨrɨꞌ sasareꞌ mɨꞌ. Kɨraazɨtɨyai mena balakerɨ yɨ Gotɨyai ayɨna yɨdɨkaavakelyɨ. Yɨ tɨka munne yabwaryaꞌnegaaꞌ nanyɨne tɨviꞌna waꞌda mala waꞌdevaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyarɨne aꞌmwe se bainɨkeraavɨ sai aaya yɨbwaradɨkaata yakei yuyagaaꞌ mwaaidelyɨ. 21 Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwei, Aataamɨ, yaakevɨ balyabwi wakyaaꞌ. Yɨ aꞌmwei Jizaazai yakevɨ aꞌmwe bainɨkera ayɨna dɨkaayaꞌnebwi wakaꞌ. 22 Yɨ daresɨ. Aataamɨre yɨta savaakɨre yuyara sahwara baidɨvɨtabaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaidɨvɨta yuyara sahwara gaalyabwi maapɨꞌdere. 23 Nabaai gazaizai yune gannya sagaaꞌ ayɨna dɨkaaꞌna, yɨ gaalyaꞌ maaradelyɨ. Aaya mudɨꞌnanyai tɨka munne mya gaai yadebɨsai sai Kɨraazɨtɨyalyɨ. Gaalyaꞌ mena ayɨna maarakelyɨ. Yɨ nabaai dɨvidaaꞌnyɨ sai ayɨna walaabathevɨ nemɨ yuya Kɨraazɨtɨyare saina yɨ nemɨ gaalyaꞌ maraadeine. 24 Yɨ dɨvidaaꞌnyɨ aayagaakɨra. Yɨ maremwaaide gazarɨzarɨjɨ marahuzɨꞌbwaremwaaide gazarɨzarɨjɨ dɨragɨnnaka gazarɨzarɨjɨ saraavɨre dɨragɨnyaꞌ Kɨraazɨtɨyai mariꞌmwagasɨꞌnojɨ sai Gotɨyarɨ Nɨmwarɨ gannya maremwaaideꞌ marɨmwangadelyɨ. 25 Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨraazɨtɨyai kuna maremwaaladelyɨ. Gotɨyai gamɨre yɨkamaangeraavɨ gamɨre sɨvɨlyɨraaryaba galawɨlawakadehaaꞌna kuna maremwaaladelyɨ. 26 Gotɨyai yuya yɨkamaanga pwaraavɨ mena marasɨꞌnojɨ yɨ nabaai yɨkamaanga aayaangebwi barya kɨbulyɨ yasɨꞌnadelyɨ. 27 Sareꞌ darevɨnyɨ. Dara dɨnɨꞌ “Gotɨyai yuya sahwaryawɨ kwaakewɨ marulawakakengɨ.” Sara dɨnɨka kɨrɨꞌ yɨ nemɨ mena yawɨꞌmanɨgo. Gotɨyai yuya, yuyara Kɨraazɨtɨyarɨ dalaangewɨ marulawakakei gamɨ sai dalaangewɨ sahɨnɨjɨ myeꞌmwannamwaalyɨkelyɨ. Arɨkewɨ. 28 Nabaai dɨvi Kɨraazɨtɨyarɨ dalaangewɨ yuya yɨnɨga wiꞌna marulawakɨna kyojɨ yɨ sagaaꞌ Gotɨyare Gawaalɨvaangei gamɨ sai Gotɨyarɨ sahwai yuya marulawakakerɨ dalaangewɨ wɨlawakɨnadelyɨ. Yɨ “Gotɨyai yuyangɨ yɨnɨga wiꞌna maremwaaide nebulyaꞌnanyai mwaalana!” dozɨ dalaangewɨ sara wɨlawakɨnadelyɨ.
29 Nabaai yagaala yɨdɨkaasaburɨne dazaꞌ nebulyaꞌna mi yajɨ kwajɨ aꞌmwe bainɨkeraavɨ gaimwagyaꞌneꞌ aꞌmwe pwara bavɨtaazɨyaꞌ maaꞌmanɨgasara berɨꞌ yɨpɨꞌdevaka! Aꞌmwe bainɨkeraavɨ nebulyaꞌna midɨkaayɨ yanneꞌ kwajɨ sahwara aꞌmwe baimwaꞌdaasaraavɨ gaimwagyaꞌneꞌ bavɨtaazɨyaꞌ beꞌna maaꞌmanɨgataraavaka! 30 Yɨ nemɨ kwainajɨ gazagaasagaaꞌ aꞌmwe pwara nemɨnyɨna “Kayaaka yɨgalakaana!” dadɨvɨꞌ yaamɨjɨ neyadɨvɨsaine. Nabaai aꞌmwe bainɨkeraavɨ ayɨna midɨkaayɨ yanneꞌ kwajɨ nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ mɨdɨdaanyaina sara beꞌna mwaaiho! 31 Nyaꞌmweihi, yuya yɨrɨkerɨkaavɨ nɨmɨ taanginya maaꞌdɨ mena bainɨkeinyɨbɨsainyɨ. Sarɨmɨnyɨne yayaꞌ munyaba makimunebaaibɨꞌ dazaꞌ nebulyaꞌna dadɨnyɨ. Nebulyasɨ. Kɨraazɨtɨyai Jizaazai sai nemɨre Naangerɨ wɨlamwaaihevɨ yaya munyaba makɨla saꞌ kɨnɨnnakeinyɨ. 32 Nɨmɨ aꞌmweraavɨrebwina dɨdeꞌnanyɨ. Anga Epazaazɨ nɨmɨ sɨgyaawaryarajɨ mala tanneinyɨ. Yɨ dazavɨ nɨmɨ tewaanya benɨ maaꞌmuneꞌna! Nabaai yɨ aꞌmwe bainɨkeraavɨ ayahi midɨkaayɨ yanneꞌ kwajɨ pwara dara dɨpɨꞌdeꞌ tewaanyaꞌ berɨꞌ kwaradɨkaka! “Baaꞌnana! Nemɨ tɨka wapaaya naana! Aalya naana! Sareꞌ darevɨnyɨ. Mwanyagaaꞌ nemɨ balaadeina dɨngaka? Nemɨ yune menanyaina yɨmaꞌnaadeina dɨngaka?” 33 Akai, sahwara kwaasɨ kuna nayɨhɨthɨpɨdɨka! Dara jawɨrila! “Nemɨ aꞌmwe kayaaꞌnanyarajɨ yeꞌmwannayamaryadawaari yɨ sahwara nemɨre tewaanyabwi kayaaka nyɨgalakɨpɨdɨka!” 34 Sarɨmɨ navɨꞌnavɨkebwi nayaa yagalyaꞌmaꞌna jɨla! Yapɨjɨ yɨdasabwina jawɨrila! Sarɨmɨ kayaaꞌnanyaꞌ aya kɨrɨꞌ ayawɨ nyɨpɨka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarɨmɨnyɨdaaꞌnya pwara sahwara Gotɨyarɨna wana myawɨryadɨvɨsare. Sarɨmɨ wagɨla maaryaꞌneꞌna yagaala dazaꞌna yɨhɨthɨwa.
Kɨlaakejɨꞌ ayɨna dɨkaavadezɨkɨnesɨ.
35 Kɨrɨꞌ nabaai aꞌmwe pwai dara yɨdaanganadelyɨ “Aꞌmwe bainɨkeraavɨ gathaꞌdara yɨdɨkaavaderaavaka? Yɨ sahwara be kɨlaakejɨꞌ maarapɨjɨ ayɨna yɨmaꞌnaabɨpɨꞌderaavaka?” 36 Ai, navɨka dara yɨvanɨgɨnyaigɨ dɨngaka! Gɨmɨ kwaigɨ sɨlyaꞌ mena burɨdɨnyaꞌ gamɨre kɨlaakejɨꞌ mabalyɨ yajaꞌ yɨ saꞌ Gotɨyai gaala marakadeꞌ mɨꞌ. 37 Nabaai gɨmɨ burɨdɨza dazaꞌ dɨvidaasɨ kɨlaakeꞌ yɨmaꞌnaabathe avaalaꞌ mɨꞌ. Aawa. Gɨmɨ yune wiaina burɨdɨnyɨ. Witɨzɨla dɨngaꞌ? Tɨka wapaa pɨnɨngɨre sɨlya dɨngaꞌ? 38 Yɨ Gotɨyai gannya sɨmunyavɨ mena yawɨraka gamɨre kɨlaakejɨꞌ, yɨ yagɨnya kɨwata saza wɨjaavadezɨkɨra. Yɨ sai wia gazaizai gamɨre kɨlaakejɨꞌ gɨryadezɨꞌ wɨjaavadezɨkɨ. Pwarɨ gannya kɨlaakejɨꞌ pwarɨ gannya kɨlaakejɨꞌ wɨjaavadezɨkera. 39 Mɨwɨta gazasaꞌ avaainanyaꞌ mɨꞌ. Aawa. Aꞌmweraavɨreꞌ gave nabinanyasɨ. Yɨ jɨlɨkyaawaryaraavɨre kumɨre mɨwɨta nabinyangɨ. Yɨ yɨkurɨyaawiangɨre kumɨre mɨwɨta nabinanyangɨ. Yɨ yusaraavɨre kumɨreꞌ nabinanyasɨ. Yɨ jawɨnyaraavɨreꞌ nabinanyasɨ. 40 Nabaai sɨgunyavɨ yɨlarɨka sa kɨlaaka kɨnɨnnakengɨ. Yɨ Kwaakevakɨ warɨka sa kɨlaaka kɨnɨnnakengɨ. Sare kɨrɨꞌ sɨgunyavɨya byaanna dɨragɨnyaꞌ geꞌ warɨꞌ. Yɨ Kwaakevakɨya byaanna dɨragɨnyaꞌ geꞌ warɨꞌ. 41 Yɨ sɨgunyavɨyangɨna nyɨlyare byaanna dɨragɨnyaꞌ pɨrɨsɨ. Lawere byaanna dɨragɨnyaꞌ pɨrɨsɨ. Sɨlɨngaamɨnyarɨkaavɨre byaanna dɨragɨnyaꞌ pɨrɨsɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨlɨngaamɨnya pɨrɨkɨre byaanna dɨragɨnyaꞌ nabinyasɨ. Sɨlɨngaamɨnya pɨrɨkɨre byaanna dɨragɨnyaꞌ nabinyasɨ. Sana sana yadengɨra.
42 Aꞌmwe bainɨkeraavɨre dɨkaasabwi saꞌ avaaina sasaresɨ. Kɨlaaka nemɨ lɨkirakadaanyajɨꞌ, sajɨꞌ sɨla burɨdaanyabaaibɨꞌ bwia buꞌdezɨkɨ. Kɨlaaka Gotɨyai ayɨna yɨdɨkaavadezɨꞌ, mudɨka sajɨꞌ bwia buradezɨꞌ mɨꞌ. 43 Kɨlaaka nemɨ lɨkirakadaanyajɨꞌ, sajɨꞌ yaya munyaba makɨlyaꞌnejɨꞌ mɨꞌ. Kɨlaaka Gotɨyai ayɨna yɨdɨkaavadezɨꞌ, sajɨꞌ byaanna dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakejɨkɨ. Kɨlaaka lɨkirakadaanyajɨꞌ, sajɨꞌ wɨrɨsajɨkɨ. Kɨlaaka yɨdɨkaavadezɨꞌ, sajɨꞌ dɨragɨnaangeꞌ kɨnɨnnakejɨkɨ. 44 Kɨlaaka lɨkirakadaanyajɨꞌ, sajɨꞌ yɨ kwaakevɨnejɨkɨ. Aagɨlaakejɨkɨ. Kɨlaaka yɨdɨkaavadezɨꞌ, sajɨꞌ Kuryai maremwaaladezɨkɨ. Yɨ kwaakevakɨne kɨlaakejɨꞌ aꞌmweraavɨrejɨꞌ warajaꞌ yɨ Kuryarɨne kɨlaaka kɨjɨꞌ waradezɨkɨra. 45 Sarevɨ Gotɨyare bukuyavɨ dara dɨnɨꞌ “Aꞌmwe aaya mudɨꞌnanyai, Aataamɨ, aꞌmwei Kwaakevakɨnei yɨmaꞌnaka gaalyaꞌ kɨnɨnnakei.” Yɨ Aataamɨ aaya dɨviyai aꞌmweraavɨre kuryaraavɨ gaala wɨjaayaꞌnei sai kuryai kɨnɨnnakelyɨ. 46 Kɨrɨꞌ sɨnnawɨ kuryare kɨlaakejɨkɨ wɨlamwaalyajɨꞌ gamɨdaasɨ yɨmaꞌnakaꞌ mɨꞌ. Aawa. Kwaaka dathavakɨya kɨlaakejɨꞌ sɨnnawɨ gamɨdaasɨ yɨmaꞌnakesɨ. Yɨ kuryare kɨlaakejɨꞌ saꞌ dɨvidaasɨ yɨmaꞌnakesɨ. 47 Aꞌmwe aaya mudɨꞌnanyai sai kwaakevakɨyalyɨ. Sarɨ Gotɨyai yune kwaakesɨna yavɨkaryaakelyɨ. Aꞌmwe ayawɨdaaꞌnyai sai Sɨgunyavɨyalyɨ. 48 Aꞌmwe kwaaka dazavakɨya dazaibɨꞌ nemɨ dɨvidaaꞌnyɨ yɨmaꞌnadaa yuya Kwaakevakɨya aꞌmweina avaainanyaine. Aꞌmwe Sɨgunyavɨya dazaibɨꞌ nemɨ dɨvidaaꞌnyɨ yɨmaꞌnadaa Kɨraazɨtɨyarɨna aꞌmwe Sɨgunyavɨyaina yɨ nemɨ avaaina yɨmaꞌnaadeine. 49 Aꞌmwe Kwaaka dazavakɨyare keꞌbaꞌnanyasɨyaina mwaaihobaaibɨꞌ yɨ nabaai dɨvi aꞌmwe Sɨgunyavɨyare keꞌbaꞌnanyasɨyaina mwalaadeine.
50 Nyaꞌmweihi, nɨmɨ yagaala yɨdaꞌnanyaꞌ yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe mɨwɨsasɨ tawesɨ kɨnɨnnakei Gotɨyare maremwaaladeꞌ yɨnɨga wiꞌna maarannei mɨꞌ Nɨmwareꞌ. Nabaai bwia buryaꞌne saꞌ bwia maburyade savɨ yɨnɨga wiꞌna maaranneꞌ mɨꞌ Nɨmwareꞌ. 51 Yɨthaanyi, sareꞌna Gotɨyare nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakyaꞌ yɨhɨzɨwaakɨma! Yɨ nemɨ aꞌmwe yuyaina neina yɨmaꞌnadaa balaadeina mɨꞌ. Nabaai kɨrɨꞌ yɨ nemɨ gaainakeinajɨ bainɨkerajɨ yuyaina, mudɨkeinaavɨ Gotɨyai nemwaaihadeine. 52 Yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌna, yune tɨbaalɨkuꞌnya pɨvaꞌna yadehaaꞌ, aayagaaꞌne gwareꞌ jaka dathehaaꞌ sara yadelyɨ. Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Gwareꞌ jaka wɨdɨna kyojɨ aꞌmwe mena bainɨkeraavɨ bwia maburyaꞌneraavɨ yɨdɨkaaꞌna yojɨ nemɨ gaainakeinajɨ yuyainaavɨ mudɨkeinaavɨ nemwaaihadeine. 53 Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Dareꞌ Gotɨyai dakakesɨ. Kɨlaaka bwia buꞌde dazajɨꞌ, sajɨꞌ yade nayaa yaraaibwaꞌnojɨ yuyagaaꞌ bwia maburyaꞌnejɨꞌ nebaazɨꞌmakwadezɨkɨ. Kɨlaaka baide dazajɨꞌ, sajɨꞌ nayaa yade yaraaibwaꞌnojɨ yuyagaaꞌ gaala mwaalagothezɨꞌ nebaazɨꞌmakwadezɨkɨ. 54 Yɨ kɨlaaka bwia buꞌdezɨꞌ sajɨꞌ yade nayaa yaraaibwaꞌnojɨ yuyagaaꞌne bwia maburyaꞌnejɨꞌ kanebaazɨꞌmakwojɨ yɨ kɨlaaka sajɨꞌ baidezɨꞌ nayaa yaraaibwaꞌnojɨ yuyagaaꞌne gaala mwaalagothezɨꞌ kanebaazɨꞌmakwojɨ yɨ sagaaꞌ Gotɨyare yagaalyaꞌ yunebanna yɨmaꞌnaabathesɨ. Dara dɨnɨꞌ “Gotɨyai malyavɨ wavɨlavaka baryaburɨ galavɨlawakakelyɨ. Yaka yuya yunebanna yɨꞌmwagasɨꞌnakelyɨ.” 55 Yagaala pɨrɨꞌ dara dɨnɨꞌ
“Balyabwigɨ gɨmɨre sɨkeꞌ gava warɨka!
Balyabwigɨ gɨmɨre tamakyaꞌne lɨsɨnnyarɨꞌ gavanaka!”
56 Baryabure lɨsɨnnyarɨꞌ saꞌ kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsasɨ. (Yɨ daresɨ. Aꞌmwera kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsaꞌna baryabwi naawɨnaanyaibɨsabwi yuna daꞌdevulyɨ.) Nabaai kayaaꞌnanyabure dɨragɨnyaꞌ saꞌ Gotɨyare Kɨwɨnyasɨra. (Yɨ daresɨ. Gotɨyare Kɨwɨnyaꞌ aꞌmwera kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsabwi wibwarɨdaakwada kumɨrebwina kumɨnyɨne yɨwetawakyaꞌ dɨragɨnna wɨjalɨkurakadesɨ.) 57 Sare kɨrɨꞌ nemɨ Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdaana! Yɨ sahwai nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ neyavadaꞌgalanemwaaihaka nemɨnyɨneꞌna baryaburɨjɨ kayaaꞌnanyaburɨjɨ galavɨlawakakelyɨ. Yɨ sahwai sɨka saꞌ yanga nejaavanɨkelyɨ.
58 Nɨnnya nyaꞌmweihi, sarɨmɨnyɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, sarevɨ sarɨmɨ nayaa dɨragɨnna dɨthaayɨla! Yɨ sangina maalɨꞌna yɨbwaaya kɨrɨꞌ nyɨpɨdɨka! Sarɨmɨ Naangerɨ wawɨnya naangeꞌ yadɨvɨsaꞌ, saꞌ Naangerɨna kuneꞌ saba sana yɨwɨna yadeꞌ mɨꞌ. Aawa. Dɨragɨnyaꞌ waragothesɨ. Sarɨmɨ sara yawɨꞌdɨvɨꞌ yuyagaaꞌ Naangere wawɨnya saꞌ naanga naanga dɨragɨnna nayaa jɨla!