16
Gotɨyare aꞌmweraavɨ Jeruzaalemɨ mwaalyaraavɨ gaimwanga yaꞌne nɨgwiannesɨ.
Dahaaꞌ sarɨmɨ yɨdaꞌmwaꞌdaasavɨna Gotɨyare tewaanyara Juthɨya mwaalyaraavɨne nɨgwia dazanna wɨjaayaꞌne dɨmariꞌbwarakyidevɨna yɨhɨthɨma! Nɨmɨ Galezɨya mwaalyaraavɨre Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyangɨ mena wɨdakagevaaibɨꞌ sarɨmɨ kwaihɨlyɨ nayaa sasara jɨla! Yuya Saadehasa sarɨmɨjɨya gazaizai wikɨya pɨrɨkɨne nɨgwia maaꞌdenna nayaa yawɨrana! “Gotɨyai nayaa nyɨgaimwadeꞌna aawawɨnya nayaa yena nɨgwia naanga maaꞌmweinyɨ dɨngaka!” yawɨꞌda kwaala naanga marajaapalojɨ gave pɨba nayaa padaꞌgalakana! Yɨ “Gotɨyai nayaa nyɨgaimwadeꞌna aawawɨnyaꞌne nɨgwia maalɨka maaꞌmweinyɨ dɨngaka!” yɨ kwaala maalɨka nayaa padaꞌgalakana! Sarevɨ dɨvi “Polɨ biꞌmavojɨyagaaꞌ sahwaraavɨna wɨjaayaꞌne nɨgwia yarai namariꞌbwarakaadɨka!” dapɨjɨ sara jɨla! Yɨ sarevɨna miꞌna jideꞌnanyɨra. Dɨvi nɨmɨ kabiꞌmavaꞌmujɨ yɨ sagaaꞌ sarɨmɨ saihi aꞌmwe pwara Anga Jeruzaalemɨna sarɨmɨre yanga dazaꞌ makulyaꞌneraavɨ nayaa dɨthahɨlakyideihɨlyɨ. Yɨ nɨmɨ sahwaraavɨne paazɨyaꞌ “Yɨ dahwara nɨgwia makabɨwaasara aꞌmwe tewaanyarera,” dɨnɨkeꞌ wɨjaavaꞌmujɨ maryaasɨwɨjara wɨpɨꞌdere. Yɨ nabaai nɨmɨ dara yawɨꞌmujainyɨ “Nɨmɨ kwainyɨjɨ wɨwɨneinyɨ dɨngaka!” yɨ sahwara nɨmɨjɨ yeꞌmwannɨgwawaaderera.
Polɨ “Koridɨ mwaalyaraavɨ wanganɨma!” daka kaanya yamaryakeꞌnesɨ.
Dɨvidaaꞌnyɨ nɨmɨ kaanya wawaꞌmujɨ Maazathonɨya sɨmagɨdaasɨ yalotakudehaaꞌ yɨ sarɨmɨnyawɨnna biꞌmavɨdeinyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨ Maazathonɨya saba kaanya tɨviꞌna yamaryaꞌmujɨ yɨ sarɨmɨjɨ pɨgaaꞌna yɨhyeꞌmwannamwaalɨdeinyɨ dɨngaka? Yɨ sarɨmɨjɨ kuna mwaaidaꞌmujɨ aalɨmavajɨnaakeꞌ mena yɨwawojɨyagaaꞌneinyɨ dɨngaka? Nabaai dɨvidaaꞌnyɨ anga pɨbanna wɨdehaaꞌ yɨ sarɨmɨ “Nemɨ tusavɨne wɨmakwawaana!” dɨpɨjaꞌ nɨmɨnyɨna sara jideihɨlyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨre sɨmunyavɨ daresɨ. Maalɨkegaaꞌ nɨmɨ sarɨmɨnyɨ yune tusagaaꞌna wanganyaꞌna “Aala!” dɨwa. Sareꞌ darevɨnyɨ. Naangei avaaina yawɨrajaꞌ nɨmɨre sɨmunyaꞌ daresɨ. Nɨmɨ saamɨnyagaaꞌ sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannamwaalɨdeinyɨ. Nabaai “Nɨmɨ dava anga Epazaazɨ kuna mwaalɨdeinyɨ. Yɨ yune Juyaraavɨre Munne Pedikozɨyaꞌ mena kyojɨ kaanya wɨdeinyɨ,” yawɨꞌmanɨge. Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Gotɨyai tuta naangeꞌ nɨmɨnyɨneꞌ mena baasɨwaꞌ. Yɨ nɨmɨ wawɨnya yɨnɨga wiꞌna yaꞌneꞌ warɨꞌ. “Naangerera yɨmaꞌnɨpɨka!” dena nabaai dava Naangerɨne yɨkamaanga kwalaalya kwarajɨ mwaalɨna yɨgasaꞌna wawɨnya saꞌ maremwaalɨdeinyɨ.
10 Dɨvidaaꞌnyɨ sarɨmɨnyawɨnna Timoti biꞌmavajai “Gamɨre munyɨꞌ kave mwaalana! Nemɨreba lɨka myanna!” dapɨjɨ tewaanya nayaa duwila! Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ sainyɨ yɨvanɨgevaaibɨꞌ sai Naangere wawɨnyaꞌ yadelyɨ. 11 Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ pwai kwai sarɨna dara nyawɨradɨꞌ! “Aꞌmwe mɨgɨnyalyɨ. Yaasɨwaꞌnanyalyɨ. Sarɨ wanganakɨma!” Yɨ sahwarɨ nayaa maarapɨjɨ “Polɨmyawɨnna nayaa yagalaawana!” dapɨjɨ sarɨmɨ nayaa kwaamuꞌna yadɨvɨꞌ dɨvidaaꞌnyɨ sahwarɨ tusavɨ dɨmakwidelyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sahwarɨna neyaꞌmwe kwaraavɨnajɨ yemwaalɨdelyɨ.
12 Neyaꞌmwei Aapolɨzarɨna yɨdaꞌmwaꞌdaasaꞌ daresɨ. Nɨmɨ sahwarɨ yagaala dɨragɨnna wɨdeinyɨ. Saihwaigɨ nyaꞌmwe pwarajɨ saraayawɨnna dɨwia! Dena kɨrɨꞌ sahwai dahaaꞌ kaanya wɨyaꞌna “Aala!” dɨwaꞌdɨꞌ. Sai “Dɨvi sagaakuꞌ nabaai nayaannanyagaaꞌ wangamuneinyɨ dɨngaka!” dozɨ yɨ sarɨmɨnyawɨnna sai kaanna wɨna yadelyɨ.
13 “Kayaaka nyɨgainaadɨka!” dadɨvɨꞌ sarɨmɨ mala nayaa yɨwannadɨvɨꞌ sarɨnnya Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwangevɨ dɨragɨnna dɨthaayɨla! Sarɨmɨ aꞌmwe nebulyaꞌnanyaihi nayaa dɨmwaalyɨla! Nayaa yɨhivaimwadaaꞌnyɨ dɨragɨnna dɨmwaalyɨla! 14 Gazaza yadɨvɨꞌ yɨ Gotɨyarɨnajɨ aꞌmwe kwaraavɨnajɨ tewaanya yɨhɨvuꞌnadevɨ sara jɨla!
15 Nyaꞌmweihi, sarɨmɨ mena dara yawɨꞌmanɨgaꞌ. Sɨtepaanazalyɨ gamɨre angevɨyarajɨ aayagaaꞌ kumɨdaasɨ yuya Gɨriza mwaalyaraavɨ Kɨraazɨtɨyarera yɨmaꞌnesare. Yevera nabaai kunnya yune sɨmunyangɨna aꞌmwe Gotɨyare tewaanyaraavɨ wɨdaayaꞌnera mwaaihasare. Yɨ sahwaraavɨna dɨragɨnna yɨhɨthɨdeꞌnanyɨ. 16 “Dazaraavɨjɨ yɨ aꞌmwe yuya sahwaraavɨ gaimwadɨvɨꞌ wawɨnya dazavɨ mɨraagɨkɨꞌdɨvɨsaraavɨjɨ dalaangewɨ mwalaana!” dapɨjɨ sara jɨla! 17 Sɨtepaanazalyɨ Posunaatazalyɨ Aakaaikazalyɨ sara nɨmɨnyawɨnna bɨwaꞌdaasare. Yɨ dazaꞌna nɨmɨ yɨlaaya naanga yɨvanɨge. Davanna yɨbwaꞌnadɨvɨsaihɨrɨneba sarɨmɨjɨya sahwara bamaꞌmwaꞌdaasaꞌna yɨlaaya yɨvanɨge. 18 Sareꞌ darevɨnyɨ. Sahwara nɨmɨre kuryarɨ gaalyaꞌna nyɨgaimwamanɨgasare. Yɨ kɨgaaꞌ sarɨmɨre kurya kwaraavɨjɨ wɨgaimwamwaaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ sasareraavɨ yayaꞌ munyaba makɨlyaꞌneꞌ tewaanyasɨ.
19 Pɨrovijɨ Ezɨya mwaalyara Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyangɨyara “Neyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨwaaꞌ. Aakwilaajɨ Pɨrɨzɨlasɨ sayolyɨ sayore angevɨ kusɨlaanyavɨyarajɨ Naangerɨna “Neyaꞌmweihi!” dɨragɨnna yɨhɨthɨwaaꞌ. 20 Davanya neyaꞌmwe yuyara “Neyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨwaaꞌ. Gotɨyare saburɨ yuyaihi pwai pwarɨ pwai pwarɨ tewaanyaꞌna maangwɨdaayɨlaaya dɨmarinyɨla!
21 Nɨmɨ Polɨnyɨ pɨkarya nyɨdayɨvanɨkerɨ pɨkarɨyɨsarɨꞌ maarena nɨnnya asɨlyɨ dara yɨdaꞌmwesɨ. Nyaꞌmweihi! 22 Aꞌmwe pwai Naangerɨna tewaanya muvuꞌnyɨ yajai Dɨkevɨ Gotɨyai wɨmarasɨꞌnadelyɨ. Nemɨre Naangei nemɨnyawɨnna walaabana! 23 Naanga Jizaazare kaleꞌna gaimwangeꞌ saꞌ sarɨmɨjɨ yanga yɨhyeꞌmwannamwaalana! 24 Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaihasaihi yuyaihɨrɨna nyɨvuꞌnadevwi yɨhyeꞌmwannamwaalana!
Polɨ