2 Koridɨ
Koridɨ Mwaalyaraavɨna Polɨ Pɨkarya Pɨgasaalyaꞌ Yɨdavakesɨ.
1
Koridɨ Mwaalyaihi, nyaꞌmweihi
Polɨnyɨ Gotɨyare sɨmunyavɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai gamɨnyɨneba nyɨdaasadeinyɨ nyɨdahɨlakakeinyɨ pɨkarya daꞌ yɨhithawasɨwaabe. Nɨmɨjɨ neyaꞌmwei Timotilyɨ sainaai Gotɨyare kusɨlaanyavɨyaihi anga Koridɨ mwaaihasaihɨlyɨ Pɨrovijɨ Gɨriza yuneba Gotɨyare tewaanyara mwaaihasarajɨ saihɨrɨna yɨhɨthɨwoi. Gotɨyai Nenɨmaangelyɨ Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨya kwalyɨ yanga gaimwangeꞌna tewaanna yɨhika! Yakɨlyɨyagaaꞌ kwaamuꞌnanyaburɨ tewaanna yɨhɨmwaaihika!
Gotɨyai kugaimwagaꞌ Polɨ suya wɨdakeꞌnesɨ.
Gotɨyarɨ yɨlaaya nayaa maryaana! Sai Gotɨyai nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ Ganɨmaangelyɨ. Yɨ sai Nɨmwai kaleꞌna gaimwanga naangeꞌna aaya kaavɨlyalyɨ. Yɨ sai Gotɨyai aꞌmwe yuyaraavɨre sɨmunyavɨ taanginya yuyanna yɨvaimwadelyɨ. Sahwai yuya taanginya neyɨmaꞌnadengɨna nemɨre sɨmunyavɨ nayaa neyɨvaimwadelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai nemɨre sɨmunyavɨ neyɨvaimwadevaaibɨsavɨ yɨ nemɨ sareina aꞌmweraavɨre sɨmunyavɨ taanginya gazasaꞌ kɨnɨnnakeraavɨ yɨnɨga wiꞌna yɨvaimwagaanneine. Neyɨvaimwade saꞌ dareꞌnanyɨ. Daanga naangeꞌ Kɨraazɨtɨyai maarakesɨ. Nabaai nemɨ kwainajɨ maꞌdaanyasɨ. Yɨ daangeꞌ yune naanga neyɨmaꞌnadevaaibɨꞌ yɨ nabaai Kɨraazɨtɨyarɨ nemɨre sɨmunyavɨ yɨvaimwangebwi yune naanga neyɨmaꞌnadeꞌnanyɨ. Nabaai nemɨ taanginyaꞌ maraaja dazaꞌ Gotɨyai sarɨmɨnyɨne sɨmunyavɨ yɨhivaimwagyaꞌnesɨ sahwai yɨhɨvadaihasamaaryaꞌnesɨ sara yɨmaꞌnadeꞌnanyɨ. Yɨ nabaai Gotɨyai nemɨre sɨmunyavɨ neyɨvaimwagazaꞌ yɨ saꞌ sarɨmɨre sɨmunya kɨrɨvɨjɨ yɨvaimwagathesɨ. Nabaai Gotɨyai sarɨmɨre sɨmunyangɨ kave kihyojɨ yɨ nemɨ daanga maꞌdaanyabaaibɨꞌ sarɨmɨ sasare maapɨjaꞌ dɨragɨnna daavapɨjɨ nayaa jideꞌnanyɨ. Nemɨ dara yawɨꞌmanɨgo. Sarɨmɨ daangeꞌ nemɨjɨ yeꞌmwannamaaꞌmanɨgatabaaibɨꞌ nabaai sarɨmɨre sɨmunyavɨ nemɨnyɨjɨ yɨvaimwangebwi dɨneyeꞌmwannamaaryideihɨlyɨ. Yɨ sareꞌna nemɨ dɨragɨnna dara yemwaidaanyɨ. Yɨ sarɨmɨ dɨragɨnna dɨthaayideihɨlyɨ.
Sareꞌ darevɨnyɨ. Nyaꞌmweihi, nemɨre sɨmunyavɨ dara yawɨꞌmanɨgo. Nemɨnyɨ Pɨrovijɨ Ezɨya dazavɨ neyɨmaꞌnakeꞌ taanginya dazavɨna sarɨmɨ jawɨranganyɨla! Taanginya naanga saꞌ nemarulawakakesɨ. Yada yɨ nemɨre dɨragɨnyavɨ nebulyaꞌna wavɨlavaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ nemɨ dara yawɨro. Nemɨ gaalyaina mwalaadeina daaka! Nemɨ balaadeinera. Naanga nebulyaꞌnanyasɨ. Nemɨ saina taanginyaꞌ yɨbwakɨmanɨgo. Yawɨbwaꞌdei mena dakabaaibɨꞌ nemɨ balaadeꞌna. Yɨ Gotɨyai “Kumɨ kunnya dɨragɨnya sabwina nyawɨralɨmwagapɨdɨka! Aawa. Nɨmɨ aꞌmwe bainɨkeraavɨ ayahi yɨdɨkaaꞌdɨnyainyɨ nayaa yawɨralɨmwagapɨka!” kadaꞌ sasare saꞌ yɨmaꞌnakesɨ. 10 Kayaaꞌnanaanga daza nemɨnyɨ kayaaꞌna neramakadaasɨ Gotɨyai sahwai nemɨnyɨ ayɨna nevadaihasamaarakelyɨ. Yɨ nabaai dahaaꞌ sahwai kuna nevadaihasamaaꞌmanɨkelyɨ. Yɨ nemɨ sahwarɨna dɨragɨnna lɨmwadaa nayaa dara yemwaaimanɨgoinera “Yɨ nabaai dɨvi kɨgaasɨ sahwai ayɨna nevadaihasamaaradelyɨ.” 11 Yɨ sarɨmɨ Gotɨyarɨ wɨjaꞌna nemɨnyɨ nayaa yeꞌmwannanegaimwadaapɨjɨ sara nevadaihasamaaradelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai aꞌmwe kwalaalyaraavɨre yɨdaanganyaꞌ kadɨka wɨꞌnada yɨ sahwai yanga tewaanna neyajaꞌna yɨ yuya kwalaalya dazara wɨꞌnapɨjɨ yɨ nemɨnyɨna Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdɨpɨꞌderera kwala naangera. Yɨ “Sareꞌ yɨmaꞌnana!” dona yɨhɨthɨwo.
Polɨ Koridɨ mwaalyaraavɨ kwaasɨ mujakeꞌnesɨ.
12 Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ nemɨnyɨne yayaꞌ munyaba makinyaꞌ yaasɨwaꞌna mɨꞌ. Aawa. Sareꞌ daresɨ. Nemɨre sɨmunyai padaihɨrakyai dara jalɨkurakadelyɨ. Kwaaka davakɨ mwaalyaraayawɨ nemɨ kaanya yamaryadaanyanna nawɨꞌnya yagoinera. Yɨ nabaai sarɨmɨnyɨ nawɨꞌnya naanga yagoinera. Yɨ daresɨ. Gotɨyai nemɨnyɨ tewaanaanga sabwinajɨ yɨdaꞌnanya nebulyaꞌnanyabwinajɨ nejaavadevurɨ sara yagovulyɨ. Aꞌmwe kɨlaakejɨkɨyabulyɨyaraavɨre sɨdusabwi nemarimaꞌnaabadevwi mɨꞌ. Aawa. Gotɨyare yune yanga gaimwangeꞌna negaimwadaasɨ nemɨ kaanya sasara yamaryoinera. 13 Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ sarɨmɨnyɨna yagaala geꞌ yɨdaꞌdaanyaina mɨꞌ. Aawa. Yagaalyaꞌ sarɨmɨ yɨnɨga wiꞌna dangadɨvɨsagaaꞌ yagaala savɨre aaya kaavɨlyavɨ jawɨranganyideihɨlyɨ saꞌ sahɨrɨꞌna. Yunegaaꞌ sarɨmɨ nemɨnyɨna nebulyaꞌna jawɨryideihɨlyɨreva dɨragɨnna lɨmwadɨ yemwaaihe. 14 Sɨnnawɨ sagaaꞌ nemɨnyɨna maalɨꞌna yawɨretabaaibɨꞌ yɨ yunegaaꞌ nebulyaꞌna jawɨryideihɨlyɨ. Yɨ daresɨ. Nemɨre Naanga Jizaazare Yɨrɨkerɨkɨ sarɨmɨre nayaa dɨmwaalyideꞌna nemɨ sarɨmɨnyɨne yayaꞌ munyaba makɨlaadevaaibɨꞌ yɨ sarɨmɨ nemɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ makaboinaavɨne yayaꞌ munyaba dɨmakɨlyideihɨlyɨ.
15 Yɨ sɨmunya dazasarevɨ dɨragɨnna dara yawɨrakɨwaꞌde. Sɨnnawɨ sarɨmɨnyawɨdaasɨ wɨdeinyɨra. “Yɨ pɨgasaai yanga gaimwangeꞌ maapɨka!” daꞌmujɨ sarɨmɨnyawɨnna ayɨna wɨdeinyɨra. 16 Yɨ saba nɨmɨ mwaalaꞌmujɨ yɨhyahalyaꞌmavaꞌmujɨ Maazathonɨyana kaanya yamaryaꞌna wɨdeinyɨ. Yɨ Maazathonɨya yagalyaꞌmavaꞌmujɨ pɨgasaai sarɨmɨnyawɨnna ayahi bɨdeinyɨ. Yɨ nɨmɨ sarɨmɨnyɨna yawɨꞌmanɨge. Nɨmɨnyɨ kamaranyaasapɨjɨ nɨmɨ Juthɨyana wɨdeꞌnanyɨ. Sara yawɨrakɨwaꞌde. 17 Gathaꞌdarevaka! Sara yawɨrakɨwaꞌde kɨrɨꞌ sarɨmɨnyawɨnna mabiwaꞌde. Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ yagaalyaꞌ gazare dɨwaꞌdeinyɨ daaka! Aawa. “Sara yɨdeinyɨ,” nebwina dadɨnyainyɨ. Aꞌmweraavɨre kɨlaakejɨkɨyabwina yawɨrakadɨnya “Nɨmɨ yagaala dadɨ ‘Yo! Yo!’ kɨrɨꞌ ‘Aawa! Aawa!’ sɨmunyavɨ yawɨrɨma!” dadɨ yawɨrakadɨnyainyɨ daa! Aawa. “Sara yɨdeinyɨ,” dena yɨwaꞌdeinyɨ. 18 Gotɨyai nebulyabwi lɨmwagaꞌdevɨ nemɨ kwainajɨ nebulyaꞌna wɨdadaanyainera. Yɨ yagaala saꞌ sarɨmɨnyɨneꞌ yɨhɨthadaanyaꞌ maangevɨ “Yo!” waꞌdori kɨrɨꞌ sɨmunyavɨ “Aawa!” yawɨꞌmanɨgoꞌ mɨꞌ. 19 Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai nebulyaꞌna yadere Gawaalɨvaangei Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨna sarɨmɨnyaba nemɨ yɨhɨzɨwaakolyɨ. Yɨ nɨmɨjɨ Saailaazalyɨ Timotilyɨ saina yɨhɨzɨwaakoi sahwai pɨgaaꞌ “Yayo!” pɨgaaꞌ “Aawano!” kɨnɨnnakei mɨꞌ. Aawa. Yuyagaaꞌ sahwai gamɨre yune naanga nebulyaꞌna daka yuya sangɨna “Yayo!” kɨnɨnnakelyɨ. Yuyagaaꞌ nebulyabwi kɨnɨnnakelyɨ. 20 Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna wɨjaake gazasaꞌ yɨ Kɨraazɨtɨyai “Yayo!” daka yunebanna sara yakelyɨ. Sahwarɨ kumɨre “Yayo!” wɨwarɨꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ Kɨraazɨtɨyarɨ Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna wɨjaake yunebanna yɨmaꞌnakeꞌna Gotɨyarɨne yayaꞌ makɨlyaꞌneina Gotɨyarɨ wɨdadaanyɨ. Nebulyasɨ. Sara yɨmaꞌnana! 21 Yɨ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihovɨ nemɨnyɨ yɨ sarɨmɨ kwaihɨrɨjɨ dɨragɨnya neyɨvaimwadei yɨ yune gamɨ sai Gotɨyalyɨ. Yɨ sai nemɨnyɨ dahɨlakyaꞌnei gannya Kuryarɨ nemɨre mɨnyagɨnyangɨ dɨngakelyɨ. 22 Sahwai nemɨnyɨna yawɨꞌna “Sahwara dɨragɨnna dara yawɨpɨka! ‘Nebulyasɨ. Nemɨ Gotɨyareinera. Nemɨnyɨ dɨragɨnna nemaredaaꞌdeinera.’ ” Sara yawɨꞌna yaka gamɨre yavɨkwajɨkeꞌ nejaavada nemɨ sara yɨmaꞌnyaꞌneinaavɨna gannya Kuryarɨ yanga nejaavakelyɨ. Nabaai nemɨre sɨmunyangɨ sɨnnawɨnyaꞌbɨsai Kurya Tewaanyarɨ nejaavakelyɨ. Gotɨyai gannya yuya nejaayaꞌnenna Kurya Tewaanyai pimagɨnya naangevaꞌ mena nejaavakelyɨ. Yɨ nemɨ dara yawɨꞌdaanyɨ. Naanga nebulyaꞌnanyasɨ. Gotɨyai gannya Kurya Tewaanyarɨ nejaavakeꞌna dɨvi yuya nejaavadelyɨ.
23 Nabaai nɨmɨ sainyɨ Gotɨyai sasarei nɨmɨnyɨne jalɨkurakyaꞌnerɨ jaka wɨdɨwa. Yɨ nɨmɨ kwaasɨ dɨwɨjaꞌ nɨmɨre gaalyabwi yɨwawadesɨ. Kɨrɨꞌ aawa. Nɨmɨ naanga nebulyaꞌna dɨvanɨge. Nɨmɨ sarɨmɨnyɨ yavadaꞌgaidɨ taanginya ayɨna wɨjaayaꞌna “Aala!” dɨwaꞌde. Sarevɨdaasɨ “Sarɨmɨnyawɨ Koridɨna bɨdeinyɨ,” dɨwaꞌde kɨrɨꞌ nɨmɨ yarai wɨwaꞌdeinyɨ mɨꞌ. 24 Sare kɨrɨvɨ nemɨ sarɨmɨre lɨmwangeburɨ dɨragɨnna mamareyɨhɨmwaalyɨgo. Aawa. Sarɨmɨre yɨlaayabwi marimaꞌnaabyaꞌna nemɨ yɨhyeꞌmwannayɨhɨvaimwadaanyaine. Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwangeburɨ sarɨmɨ dɨragɨnna mena daaꞌmanɨgasaihɨlyɨ.