2
Yɨ nɨnnya yune sɨmunyavɨnanyaꞌ mena wiꞌna dara dɨwa. Nɨmɨ sarɨmɨnyawɨnna sarɨmɨnyɨ munyɨꞌ taanga yɨvalakyaꞌna ayahi mwɨyɨ yɨdeinyɨ. Dena mwɨyɨwaꞌde. Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ sarɨmɨnyɨ munyɨꞌ taanginya yɨhɨzaavɨwɨjaꞌ yɨ nɨmɨre sɨmunyaꞌ yɨlaaya yaꞌna yɨnɨga wiꞌna aaihwai yannelaka! Aawa. Sarɨmɨre munyɨꞌ taanga mena yɨhivalakɨwɨjaꞌ yɨ nɨmɨre sɨmunyaꞌ yɨlaaya nyɨvalyaꞌnera aꞌmwera pwara mɨꞌ. Sarɨmɨ aꞌmweihi nɨmɨnyɨ yɨlaaya nyɨgaibɨneihɨlyɨ. Sarevɨ sarɨmɨnyawɨnna sarɨmɨre kayaaꞌnanyaꞌ wanganaawɨwɨjɨ kwajɨ sarɨmɨnyɨna nɨmɨre munyɨꞌ taanga kamaaꞌmudɨka! “Miꞌna kyavadaꞌgalapɨri wɨdeinyɨ,” dena sarɨmɨnyawɨnna wɨwaꞌdeinyɨ mɨꞌ. Sahɨrɨsavɨneꞌna kɨgaaꞌ paazɨyaꞌ nɨmɨ yɨhithave. Yɨ nɨmɨ sarɨmɨ yuyaihɨrɨna dɨragɨnna dara lɨmwamwaꞌde. Nɨmɨ pɨnɨnna yɨlaaya yɨwɨjaꞌ yɨ sarɨmɨ yuyaihi yɨlaaya avaaina yadɨvɨsaihɨlyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sagaaꞌ sarɨmɨre mwaalyabwina nɨmɨre munyɨꞌ taanginya naangesɨ nɨmɨre sɨmunyaꞌ daanga naangesɨ kɨnɨnnakeinyɨ nabaai kɨdalaalya kwalaalyangɨ pɨkarya yɨhithave. Paazɨya dazaꞌ “Sarɨmɨnyɨ munyɨꞌ yune taanga wivalakɨma!” majena yɨhithaveꞌna mɨꞌ. Aawa. “Sarɨmɨ ‘O Polɨmɨ nemɨnyɨna tewaanya naanga wɨvuꞌnɨvanɨkelyɨ,’ yawɨrangabɨka!” dena yɨhithayesɨ.
Pwai gannya yɨwetawakyaꞌ wiagalyaꞌmavakerɨ ayɨna maaresaꞌnesɨ.
Aꞌmwe akwai gamɨrebwina kyaꞌ kale neyadaaꞌnyɨ sai yune nɨmɨ gaveinyɨ kale saꞌ manyɨvanɨꞌ. Aawa. Sahwarɨna kale kɨbawenna yuyaihɨrɨ yɨhivanɨꞌ. Nɨmɨ “Savɨna taanginya naanga nujaavɨwɨdɨka!” yagaala dena “Kɨbawenna,” yɨhɨthɨweꞌnanyɨ. Aꞌmwe dazarerɨ aꞌmwe kwalaalyaihi miꞌna yeveꞌ yɨ saꞌ sarɨ wiꞌnanneꞌ tɨvɨkɨꞌmwaꞌdaasasɨ. Sarevɨdaasɨ yɨ dahaaꞌ sarɨmɨ mudɨka pɨrɨꞌ pɨbwi jɨla! Yɨ sahwai gannya kayaaꞌnanyaburɨna kale nayaa wiadaaꞌnyɨ gamɨre kayaaꞌnanya saꞌ yangeꞌna marasɨꞌnapɨjɨ sahware sɨmunyavɨ kave nayaa jɨvaimwagila! Munyɨꞌ taanga naanga naangeꞌ nebulyaꞌna nagalavɨlawakadɨka aꞌmwe dazarɨ! Sarevɨdaasɨ yɨ nɨmɨ yaamɨjɨ dɨragɨnna dara dɨvanɨge. Sahwarɨ sarɨmɨre kale ya sabwi ayɨna jɨvwarɨdaakwila! Sareꞌ dareꞌnanyɨ. “Sarɨmɨ nɨmɨre yagaalyaꞌ yuna mɨdɨbɨzaihi daaka?” dena sarɨmɨnyɨ yaamɨjɨ yɨjɨwaalyaꞌneꞌ “Yawɨranganɨdeꞌnanyɨ,” dena sɨnnawɨ pɨkarya pɨrɨꞌ aꞌmwe sarɨnajɨ nɨmɨ yɨdavesɨ. 10 Yɨ nabaai sarɨmɨ aꞌmwe sarɨ wagɨlyaꞌ marasɨꞌnɨwaꞌdaasaꞌ yɨ nɨmɨ kwainyɨ marasɨꞌnɨweinyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ wagɨlya marasɨꞌnyaꞌne kɨnɨnnakeinyɨ daakajɨ yɨ sa Kɨraazɨtɨyare tɨnnyarɨ gaimwanga yɨhyaꞌneinyɨ nɨmɨ marasɨꞌnɨwengɨ. 11 Nemɨ nayaa sara yaana! “Saataanɨ nemɨnyɨ kwaasɨ neyojɨ nanevɨlawakadɨka!” dawaajɨ sara yaana! Sareꞌ darevɨnyɨ. Sahware sɨmunya kayaaꞌnanyabwi mena yawɨꞌdaanyaine. Sareꞌna taanga naanga sarɨne nayaa marasɨꞌnaana!
Gotɨyare nelɨmwagarɨka mudɨkevɨne wɨdaayadɨvɨsaraavɨnesɨ.
12 Pɨgaasagaaꞌ anga Tɨrawaazɨna Kɨraazɨtɨyare yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakyaꞌneinyɨ biꞌmavena yɨ Naangei nɨmɨnyɨ tusaꞌ yɨnɨga wiꞌna wɨjɨwaakyaꞌna kanyɨbaasɨwaꞌdɨꞌ wɨjɨwaakɨwaꞌde. 13 Kɨrɨꞌ nɨmɨre sɨmunyaꞌ kave mwariwaꞌdɨꞌ. Nɨmɨnyɨ nyaꞌmwei Taaitazai anga sabanna sarɨmɨnyɨne yagaala mamakabyakerɨ tɨnna mwanganyɨwaꞌde. Aawa. Sɨmunya kwalaalya yawɨꞌdɨ Tɨrawaazɨ mwaalyaraavɨ nayaa yagalyaꞌmaꞌna yena Pɨrovijɨ Maazathonɨyana bena biꞌmaꞌmwaꞌde.
14 Kɨrɨꞌ saba Taaitazarɨ sarɨmɨnyɨne kadɨka wɨꞌnɨwaꞌdeꞌna Gotɨyarɨ nɨmɨ suya wɨdɨvanɨge. Kɨraazɨtɨyai yuya kayaaꞌnanyangɨjɨ yuya kayaaꞌnanyaraavɨjɨ malyavɨ mena dathɨwagakevɨdaaꞌnyɨ yuyagaaꞌ Gotɨyai Kɨraazɨtɨyarɨjɨ yaaraya neyadaaꞌnyɨ yɨlaaya yɨwadaanyaine. Yɨ sahwai gamɨre yagaalyaꞌ nejɨwaakada yɨ yuya pimagɨ wɨjɨwakamaryadaawojɨ aꞌmweraavɨna Kɨraazɨtɨyarɨ wibwarɨdaakwadelyɨ. Yawɨta dazaꞌ saꞌ wabatɨrɨnyaꞌ yuneba winɨgodeꞌbɨsasɨ. 15 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨna wɨjɨwakamaryadaanyaꞌ wabatɨrɨnyaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ yɨmaꞌnaabada yɨ Gotɨyaryawɨnna wawodeꞌbɨsaine. Nemɨ wɨjɨwakamaryadaanyagaaꞌ Kɨraazɨtɨyai wɨvadaihasamaaꞌmanɨkeraavɨjɨ pwara kayaaka yɨgainɨvanɨgasaraavɨjɨ saraayawɨnna tɨrɨnyaꞌ wawodesɨ. 16 Yɨ pɨrɨꞌ daresɨ. Sahwara kayaaka yɨgainɨvanɨgasaraavɨ yɨ saꞌ baryaꞌne tɨrɨnyasɨ. Yɨ saꞌ baryabwi sahwaraavɨ marimaꞌnaabathesɨ. Yɨ pɨrɨꞌ daresɨ. Pwara wɨvadaihasamaaꞌmanɨkeraavɨ saꞌ gaalyabwine tɨrɨnyasɨ. Yɨ saꞌ sahwaraavɨ gaalyabwi marimaꞌnaabathesɨ. Weꞌ! Wawɨnya dazaꞌ gannya dɨragɨnyavɨ yɨnɨga wiꞌna aaihwai yannelaka! 17 Sare kɨrɨꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe kwalaalyara nɨgwia maaꞌnyaꞌnera Gotɨyare yagaalyaꞌ yaasɨwaꞌ wɨjɨwaakadɨvɨtabaaibɨtaina mɨꞌ. Aawa. Nemɨ Gotɨyare wawɨnya dazaꞌ maꞌdaa yɨ nemɨ yaasɨwaꞌ kwaasɨ yagaala damaryadaanyaina mɨꞌ. Aawa. Nemɨ gamɨre yagaala yuya yɨdaꞌna mɨjɨwodaanyangɨ. Nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihoina yɨ Gotɨyare tɨnnyarɨ Gotɨyarɨne jalɨkurakadaa wɨjɨwaakɨvanɨgo.