2
Nɨmɨre kaimɨraaya maalɨkeihi, yagaala dazaꞌ pɨkarya yɨhithawasɨvanaabɨhe. Sarɨmɨ kayaaꞌnanya mipɨneꞌna “Wɨjɨwaakɨma!” dena yɨhithawasɨvanaabɨhe. Sareꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwe pwai kwai kayaaꞌnanyaꞌ yajaꞌ nemɨnyɨne kayaaꞌnanyanna Nɨmwarɨ marewɨdadei mwaalɨꞌ. Sahwai Jizaazai Kɨraazɨtɨyai yɨdaꞌmaraangelyɨ. Sarei nemɨre kayaaꞌnanyanna Gotɨyarɨ sɨnna tɨka wɨdaꞌdevwi mubamarasɨꞌnyaꞌnei balakelyɨ. Nemɨrenna gavenna mɨꞌ. Aawa. Kwaaka yuya davakɨyaraavɨne kayaaꞌnanyannanyɨra.
Gotɨyai nemɨnyɨna dɨnɨkejɨ kale wiaꞌnebulyɨ mɨdɨnyaꞌnesɨ.
Naangere kɨwɨnyanna mɨdɨnaaja daꞌna nebulyaꞌna nayaa dara yawɨꞌdaanyɨ “Kɨraazɨtɨyarɨ nayaa yawɨꞌmanɨgo. Sahwareinera.” Nabaai pwai dɨna “Nɨmɨ Kɨraazɨtɨyarɨ nayaa yawɨꞌdɨnyainyɨ.” Dɨna yajaꞌ kɨrɨꞌ Kɨraazɨtɨyare kɨwɨnyanna mamɨdɨnya dazai Kɨraazɨtɨyarɨna kwaasɨ yagaala dadelyɨ. Gotɨyare nebulyaꞌ gamɨre sɨmunyavɨ wɨlawaꞌdeꞌ mɨꞌ. 5-6 Aawa. Aꞌmwe gazaizai gamɨre yagaalyaꞌ mɨdɨdere sɨmunyavɨ yunebanna Gotɨyare yɨlaaya wiaꞌnebwi wɨlawaꞌdevulyɨ. Aꞌmwe pwai dɨna “Nɨmɨ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihe.” Dɨna yadei nabaai sahwai mwaalakabaaibɨꞌ sara mwaalana! Sara yade darevɨ nebulyaꞌna nayaa dara yawɨꞌdaanyɨ “Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaalɨꞌ.”
Nyɨvuꞌnadeihi, kɨwɨnya mudɨkeꞌ pɨkarya yɨhithawasɨvanaabɨheꞌ mɨꞌ. Aawa. Kɨwɨnya ayaꞌ sɨnnawɨ sagaaꞌ dɨnɨkeꞌ sarɨmɨ maaresasɨ. Naangerɨ lɨmwagesagaaꞌ yagaala dazaꞌ mena kadɨka wɨꞌnesasɨ. Kɨrɨꞌ kɨwɨnya saꞌ mudɨkeꞌ pɨkarya yɨhithawasɨvanaabɨhesɨ. Sabwina Kɨraazɨtɨyai mwaalya tewaanyabulyɨ sarɨmɨ mwaalya tewaanyabulyɨ yawɨrangadaa dara dadaanyɨ “Kɨwɨnya saꞌ nebulyasɨ.” Nabaai dara dadaanyɨ “Yɨthaanyi, Kɨraazɨtɨyare baaka nebulyaꞌ mena wannadaaꞌnyɨ jɨhɨnyaꞌ yɨmaanɨvanɨꞌ.”
Pwai “Nɨmɨ baakevɨ mwaaiheinyɨ,” dɨna yada kɨrɨꞌ gannya gyaꞌmwerɨna sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ yɨ aꞌmwe dazai jɨhɨnyavɨ kuna mwaalɨkegaaꞌnanyɨ. 10 Pwai gannya gyaꞌmwerɨna kale wiadei dazai baakevɨ mwaaidelyɨ. Sahwai tewaanna yada baakevɨ pwai midɨhwakɨꞌnariwakabaaibɨꞌ kayaaꞌnanya myada kayaaka migalyadelyɨ. 11 Aawa. Gannya gyaꞌmwerɨna sɨnna tɨka wɨdaꞌdei jɨhɨnyavɨ mwaaida jɨhɨnyavɨ yamaryadelyɨ. Jɨhɨnyaꞌ gamɨre tɨnnyaraarɨ mena wɨjɨnnamaarajaꞌna tusavɨna yɨraataatakaanya wodelyɨ.
12 Nɨmɨre kaimɨraaya maalɨkeihi, Kɨraazɨtɨyarɨna (gamɨre yayavɨna) Gotɨyai sarɨmɨre kayaaꞌnanya mena marasɨꞌnakeꞌna yagaala daꞌ pɨkarya yɨhithawasɨvanaabɨheꞌnanyɨ. 13 Nɨmwaravaavihi, sɨnnawɨ kɨgaakuna aayawɨdaaꞌnyɨ Naangei mwaaida kuna mwaalɨkerɨ nayaa yawɨrangamwaasaꞌna yagaala daꞌ yɨhithawasɨvanaabɨhe. Mɨgɨnyaihi, Kayaaꞌnanaangei Saataanɨmɨ mena dathɨwamwaasaꞌna yagaala daꞌ yɨhithawasɨvanaabɨhe.
14 Kaimɨraayamɨlɨki, Nɨmwarɨ nayaa yawɨrangamwaasaꞌna yagaala daꞌ yɨhithawasɨwaabe. Nɨmwaravaavihi, sɨnnawɨ kɨgaakuna aayawɨdaaꞌnyɨ mwaaida kuna mwaalɨkerɨ nayaa yawɨrangamwaasaꞌna yagaala daꞌ yɨhithawasɨwaabe. Mɨgɨnyaihi, dɨragɨnyaihi mwaaidɨvɨꞌ Gotɨyare yagaalyaꞌ sarɨmɨre sɨmunyavɨ yuna wɨlayɨhɨmwaaidɨꞌnyɨ Kayaaꞌnanaangerɨ mena dathɨwamwaasanna yagaala daꞌ yɨhithawasɨwaabe.
15 Kwaakevakɨya sabwina mihɨvuꞌnannera! Nabaai Kwaakevakɨya sanna mihɨvuꞌnannera! Aꞌmwe pwai kwai Kwaakevakɨya sabwina wɨvuꞌnajai gannya sɨmunyavɨ Nɨmwarɨna nayaa wɨvuꞌnyaꞌneꞌ mularikelyɨ. 16 Kwaakevakɨya yuyanna, kɨlaakevɨne dɨka widadevulyɨ aꞌmwera tɨnna wangadɨvɨsanna “Maaꞌmujainyɨ,” yawɨꞌdɨvɨsasɨ kunnya yaya munyaba makinadɨvɨtara “Gɨlyɨvɨsanna nɨmeinyɨra,” yawɨꞌdɨvɨsasɨ yuya sazanna Gotɨyaryabadaaꞌnya mɨꞌ. Aawa. Kwaakevakɨya saburɨdaaꞌnyangɨra. 17 Kwaakevakɨya sabwi mena yɨmaanyɨna yɨvanɨkebulyɨ. Dɨka widade sabulyɨ mena yɨmaanyɨna yɨvanɨkebulyɨ. Kɨrɨꞌ Gotɨyare sɨmunyabwi mɨdɨnajai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwaalagothelyɨ.
Kɨraazɨtɨyarɨ Yɨkamaangerɨnesɨ.
18 Kaimɨraayaihi aayagaaꞌneꞌ aya kɨba warɨkegaakɨ. Kɨgaaꞌ dara wɨꞌnesaihɨlyɨ “Kɨraazɨtɨyarɨne Yɨkamaangei yɨmaꞌnaabathelyɨ.” Sara wɨꞌnetabaaibɨꞌ dahaaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨne yɨkamaanga kwalaalyara mena yɨmaꞌnɨwaaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yawɨꞌmwo “Aayagaaꞌ aya kɨba yɨmaꞌnɨwakegaakɨ.” 19 Yɨkamaanga sahwara mena neyagalyaꞌmaꞌmwaaꞌ. Sarera nemɨrera mɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨrera nebwina mwaaibɨzɨ kwajɨ nemɨjɨ kuna yeꞌmwannemwaaina kipɨdɨka! Kɨrɨꞌ Gotɨyai nemɨnyɨna “ ‘Aꞌmwe yuya dazara nemɨrera mɨꞌ,’ yawɨpɨka!” kadaꞌ mena neyagalyaꞌmaꞌmwaaꞌ. 20 Sarɨmɨ yɨkamaangerabɨsaihi mɨꞌ. Saihɨre sɨmunyangɨ Gotɨyare Kuryai wɨlayɨhɨmwaalɨkeꞌna yuyaihi nebulyaꞌ sɨmunnakeihɨlyɨ. 21 Sareꞌ sarɨmɨ nebulyaꞌ myawɨrivanɨgasaꞌna pɨkarya daꞌ midayɨwa. Aawa. Saihi nebulyaꞌ yawɨꞌdɨvɨsaꞌna yɨdaꞌmwa. Nabaai “Kwaasɨ yagaalyaꞌ nebulyavɨdaaꞌnyaꞌ mɨka!” yawɨꞌdɨvɨsaꞌna yɨdaꞌmwa.
22 Aꞌmwe kwaasɨ yagaala dadei aaihwalaka? Aꞌmwe dazai yɨ, dara dadelyɨ “Jizaazarɨ Gotɨyai dahɨlakaka maryasaabakei mɨka! Kɨraazɨtɨyai mɨka!” Yɨ dazai kwaasɨ yagaala dadelyɨ. Sara dadeꞌna Kɨraazɨtɨyarɨne yɨkamaangelyɨ. Sara dadei Nɨmwarɨnajɨ Gawaalɨkɨnajɨ “Aala!” yawɨꞌdelyɨ. 23 Gazaizai Gawaalɨkɨna “Aala!” yawɨrajai Nɨmwai kwarɨnajɨ “Aala!” yawɨꞌdelyɨ. Nɨmwalyɨyai mɨka! Pwai aꞌmweraayaba Gawaalɨkɨna “Gotɨyai dahɨlakaka maryasaabakelyɨ. Kɨraazɨtɨyalyɨra,” dazai Nɨmwalyɨ Gawaalɨsɨ saraalyɨyalyɨra.
24 Saihi yagaala sɨnnawɨ sagaaꞌ kadɨka wɨꞌneve daza sarɨmɨre sɨmunyangɨ kuna wɨlayɨhwarana! Sɨnnawɨ kadɨka wɨꞌneve daza sarɨmɨre sɨmunyangɨ kuna wɨlayɨhwaraja sarevɨdaaꞌnyɨ Gawaalɨkɨjɨ Nɨmwarɨjɨ kuna dulawɨmwaalyideihɨlyɨra. 25 Nabaai dareꞌ Kɨraazɨtɨyai yagaala yune naanga nebulyaꞌna dara nedaꞌ “Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi yɨhɨzaavɨdeihɨlyɨ.” 26 Kwaasɨ yɨhɨthɨpɨjaraavɨna pɨkarya daza yɨdaꞌmwengɨ. 27 Sarɨmɨre sɨmunyangɨ Kɨraazɨtɨyai gannya Kurya Tewaanyarɨ kulayɨhɨmwaaihaꞌ kuna wɨlayɨhɨmwaalɨꞌ. Aꞌmwe pwara mihiwɨrivanɨgaꞌ. Myɨhɨgainyadeihɨlyɨ. Aawa. Sarɨmɨre sɨmunyangɨ Kurya Tewaanyai wɨlayɨhɨmwaalɨkei yuyanna yɨhiwɨrivanɨꞌ. Kurya dazahwai yɨhiwɨrivanɨkeꞌ nebulyasɨ. Kwaasɨ yagaalyaꞌ mɨꞌ. Kuryai wɨlayɨhɨmwaalɨkei yɨhiwɨryakabaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ kuna dulamwaalyɨla! Sarevɨdaaꞌnyɨ sara jɨla!
28 Sarevɨ kaimɨraaya maalɨkeihi kuna dulamwaalyɨla! Sahwai Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabathehaaꞌ “Gamɨnyaba dɨragɨnna davaana!” dapi Kɨraazɨtɨyarɨ kuna dulamwaalyɨla! Yɨꞌmavaabathevɨ gamɨnyɨna lɨka myadaa wagɨla mamaryadaa magwamwannaanneꞌna sahwarɨ kuna dulamwaalyɨla! 29 “Sahwai yɨdaꞌmaraangelyɨ,” yawɨꞌdɨvɨsavɨdaaꞌnyɨ “Gazaizai yɨdaꞌmaraangebwina yajai Gotɨyare kaimɨraayai mwaalɨkelyɨ,” yawɨrangabɨneihɨlyɨra.