1 Jonɨ
Jonɨ Pɨkarɨyɨkwia Mudɨꞌnanyaꞌ Yɨdavakesɨ.
1
Gaalyaburɨ Aaya Kaavɨlyai, Gotɨyare Yagaalyarɨnesɨ.
Darei sɨnnawɨ kɨgaakuna Kwaaka davaꞌ mimaꞌnyawɨ aayawɨdaaꞌnyɨ mwalyaakerɨnesɨ. Sarerɨ Nedasaabadeina wɨmɨdɨnoi kadɨka wɨꞌnorɨna. Sarerɨ nemɨre tɨnna wanganorɨna. Sarerɨ yawɨranganorɨna. Sarerɨ nemɨre asa mwanganorɨna. Sahwai Gotɨyare Yagaalyai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyaburɨ aaya kaavɨlyarɨnesɨ. Gaalyaburɨ aaya kaavɨla dazahwai kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabɨna kyaꞌ nemɨ tɨnna wanganorɨna. Tɨnna wanganoꞌna nayaa jalɨkurakadaa yɨhɨthadaanyɨ. Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyaburɨ aaya kaavɨlyai kɨgaakuna Nɨmwalyɨ yeꞌmwannamwalyaakelyɨ. Sare sai kuꞌmaayaba neyɨjɨwainnadaaꞌnyɨ sarɨ tɨnna wanganorɨna. Sahwarɨ tɨnna wanganona kadɨka wɨꞌno sarɨna sarɨmɨnyɨjɨ yɨhɨthɨvanɨgo. “Nemɨjɨ avaaizɨmunya yeꞌmwannamwalaana!” dona yɨhɨthɨvanɨgo. Nabaai nemɨre yeꞌmwannamwaalyaꞌ daresɨ. Nɨmwalyɨ gamɨre Gawaalɨꞌ Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨ nemɨ avaaizɨmunya yeꞌmwannamwaaihoinera. “Avaaizɨmunya yeꞌmwannamwaalyaꞌnevɨna yɨlaaya naanga yunebanna newarana!” dona yagaala dazaꞌ yɨdaꞌmanɨgo.
Gotɨyai Baakerɨnesɨ.
Yagaala daꞌ Kɨraazɨtɨyai kanedaꞌ kadɨka wɨꞌnona yɨhɨthɨvanɨgo. Saꞌ daresɨ. Gotɨyai baakevɨ aaya kaavɨlyalyɨ. Sahwarɨ jɨhɨnya maalɨka aane pɨmɨlɨꞌ kɨmɨlɨꞌ muwarikelyɨ. Sareꞌna jɨhɨnyavɨ kayaaꞌna mwaidaa kwaasɨ daazaꞌ “Sahwalyɨ avaaizɨmunya yeꞌmwannamwaaiheinyɨ,” kwaasɨ yagaala dadaa yagaala nebwina jaꞌneburɨ mivanɨgo. Aawa. Baakevɨ tewaanna mwaaidevaaibɨꞌ baakevɨ tewaanna mwalaajaꞌna Kɨraazɨtɨyare pwarajɨ avaaizɨmunya jeꞌmwannamwaaiho. Nabaai tewaanna mwalaajaꞌna Gotɨyare Gawaalɨvaangei Jizaazare tawevɨ nemɨre kayaaꞌnanya yuyabwi nemarasɨꞌnada tawe sahɨrɨꞌ gɨrɨka neduimwagasɨꞌnadeꞌnanyɨ.
Nemɨ dɨnyɨna “Nɨmɨ kayaaꞌnanyabwi maayainyɨra,” dɨnaajaꞌ sɨmunyangɨ kwaasɨ yawɨꞌdaanyainera. Sarevɨ nebulyaꞌ nemɨre sɨmunyangɨ wɨlanewaꞌdeꞌ mɨꞌ. Nemɨre kayaaꞌnanyanna jalɨkurakɨnaajaꞌ Gotɨyai “Kumɨre kayaaꞌnanya marasɨꞌnɨma! Kumɨre gɨrɨkitaꞌnanya yuya, yɨ yɨdaꞌmaraangebwi maaya yuyabwi duimwagasɨꞌnɨma!” dozɨ “Kayaaꞌnanya marasɨꞌnɨdeinyɨ,” dɨnɨkeꞌna nayaa lɨmwannɨkei, yɨdaꞌmaraangei mwaalɨkei sara yadelyɨ. 10 Nabaai Gotɨyai nedɨnɨꞌ “Yuyaihi kayaaꞌnanya yɨgasaihɨlyɨ.” Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ “Kayaaꞌnanya migeinyɨ,” dɨnaajaꞌ Gotɨyarɨna dɨna “Sahwai kwaasɨ yagaala dadelyɨ.” Nemɨ kwaasɨ sara daazaꞌ gamɨre yagaalyaꞌ nemɨre sɨmunyavɨ wɨlanewaꞌdeꞌ mɨꞌ.