3
Naanga nebulyaꞌ “Naangei walaabatherɨnesɨ.”
Nɨmɨre nyaꞌmweihɨrɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, pɨkarya dathaꞌ ayawɨdaasɨ sarɨmɨnyɨna yɨdaꞌmwesɨ. Pɨkarɨyɨkwia pɨrɨwaala dazawaarɨ sarɨmɨre sɨmunya yɨdaꞌmaraangeꞌ yɨdɨkavɨmwaaihyaꞌneꞌ yɨhɨzaawesɨ. Yagaala daꞌna ayɨna jawɨryideꞌnanyɨ. Kɨgaakuna Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaata nawɨꞌnyara dɨnɨkenna dɨvidaaꞌnyɨ Kɨraazɨtɨyarɨna yɨmaꞌnyaꞌnengɨna ayɨna jawɨrila! Nabaai Naangei nevadaihasamaarakerɨne kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ sarɨmɨre Nedasaabadeinaavɨre maangiꞌ kadɨka wɨꞌnesaꞌ ayɨna jawɨrila!
Yagaala dazavɨne yawɨta sɨnnawɨnyaꞌ daresɨ. Yɨrɨka aayarɨkaavɨ aꞌmwe puriꞌnyarabɨꞌ bɨraiyagaala dadɨvɨsara yɨmaꞌnyɨna yapɨjɨ kunnya sɨmunyavɨ dɨka widade kayaaꞌnanya sabwi mɨdɨdɨvɨꞌ bɨraiyagaala dara dɨpɨꞌdere “Sai yune naanga nebulyaꞌna dakeꞌ ayɨna bathei dɨngaka! Sarei gawɨ mwaalɨka! Sai mabivanɨkeꞌ. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Ne sɨnnawɨnyara se balevegaaꞌdaasɨ dahaakɨgaasɨ yuya sa sɨnnawɨ waryaakabaaibɨꞌ kuna warɨka Gotɨyai wakyaakegaaꞌdaasɨ.” “Sɨnnawɨ waryaakabaaibɨꞌ kuna warɨkeva,” ja kwaasɨyaꞌ dareꞌnanyɨ. Sahwara sɨmunya daza dɨragɨnna yawɨꞌdɨvɨꞌ darevɨ kumɨre sɨmunyavɨdaaꞌnyɨ yawɨrangadɨvɨtara mɨꞌ. Sareꞌ kumɨnyɨna lɨka yulyaꞌdɨꞌnyɨ myawɨri. Sɨnnawɨ kɨgaakuna Gotɨyai yagaalyaꞌ kajaaꞌ sɨgunyaꞌ warɨna yaakesɨ. Nabaai Gotɨyare yagaala savɨ aalyaꞌ sara kyaaꞌ Kwaakevakɨ aalyavɨ wɨlayɨmaꞌnyɨna yaka aalyavɨ tɨnnyaba warɨna. Wakyaakegaaꞌ. Kɨrɨꞌ nabaai dɨvidaaꞌnyɨ Gotɨyai yagaalyaꞌ kajaaꞌ Kwaakevakɨ aalyaaka naangeꞌ yɨmaꞌnyɨna kyaaꞌ Kwaakevaꞌ aalya savɨ kayaaka yɨmaꞌnyɨna yaakevakɨ. Sareꞌ myawɨri yɨvanɨgaꞌ. Yune yagaala dazahɨrɨꞌ sɨgunyasɨ Kwaakevasɨ dahaaꞌ warɨkewaarɨ yɨtavalɨmwagarɨꞌ. Sara yaka dɨkeꞌ yɨmaꞌnaabathehaaꞌna yemwaalɨꞌ. Yɨ Yɨrɨka Aayagaaꞌ Gotɨyarɨna buleꞌna wɨjaavadɨvɨsaraavɨ kotɨyaꞌ yawɨbwaryaꞌna yɨtavalɨmwagarɨkesɨ. Sagaaꞌ sahwara kayaaka yɨmaꞌnɨpɨꞌdehaaꞌnanyɨ.
Nɨmɨre nyaꞌmweihɨrɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, yawɨta pɨrɨꞌna sɨmunya navɨka nyɨpɨdɨka! Naangere sɨmunyavɨdaaꞌnyɨ yawɨꞌmanɨꞌ “Yɨrɨka gave pɨgaaꞌna kwarame waanɨ taawɨzanɨyabɨsasɨ (1,000). Kwarame waanɨ taawɨzanɨya daza yɨrɨka gave pɨgaaꞌbɨsangɨ.” Nemɨre yawɨꞌna “Yɨrɨkerɨꞌ maalɨkegaakɨ. Kwarame waanɨ taawɨzanɨya saamɨnyagaakɨra.” Kɨrɨꞌ gamɨnyɨ aawa. Avaalyagaakɨra. Sareꞌna gamɨregaaꞌ walaabathelyɨ. Sɨnnawɨ Naangei yune naanga nebulyaꞌna daka saꞌna sai yɨmaꞌnyaꞌnei kave kave mivanɨꞌ. Sarevɨna aꞌmwe pwara yawɨꞌdɨvɨtabaaibɨꞌ kave kave sabwina mivanɨꞌ. Aawa. Sai yawɨꞌna “Aꞌmwe kwaala pwai nyɨwawodɨka!” Aawa. Sai dɨna “Aꞌmwe yuyara sɨmunya mudɨkebwi yawɨramaapɨka! Nyɨlɨmwabɨka!” Sarevɨdaaꞌnyɨ sahwai sarɨmɨnyɨna yawɨꞌda sai kuna yemwaalɨꞌ. 10 Sai yawɨbwaryaꞌnei walaabozɨ kɨrɨꞌ Naangerɨne Yɨrɨkegaaꞌ aꞌmwe kuka yaꞌnei badevaaibɨꞌ yɨmaꞌnadehaakɨ. Yɨrɨka sarɨkɨ sagaaꞌ sɨgunyaꞌ yɨꞌmunya naanga pilojɨ yɨwɨnamaꞌna yadesɨ. Sahɨba nyɨlyalyɨ lawelyɨ sɨlɨngaamɨnyajɨ sa dɨkeꞌ nasɨꞌna kyojɨ aalyaꞌbɨꞌ yɨmaꞌnyɨna, yɨwɨna yadengɨ. Yuya kwaaka kɨvakɨ warɨka sajɨ sahɨvakɨ yadɨvɨta sajɨ yuya sa Gotɨyai kuꞌmaayaba marimaꞌnaabathengɨ.
11 Yuya sasare sa aalyaꞌbɨta mena sara yɨmaꞌnadenna gathaꞌdareihi mwaaibɨneihɨlaka! Sarɨmɨ tewaanyaburɨna yamaryadɨvɨꞌ Gotɨyare yuya sabwi nayaa dɨmɨdɨnyɨla! 12 Sasare saburɨ Gotɨyare Yɨrɨka sagaaꞌna nayaa yemwaaidɨvɨꞌ yɨ Yɨrɨka Naanga sagaaꞌ yaraina yɨmaꞌnadeꞌna sarɨmɨ Naangere wawɨnya dɨragɨnna nayaa jɨla! Naanga Yɨrɨka dazagaaꞌ sɨgunyaꞌ dɨka nasɨꞌna yadesɨ. Dɨkwaraꞌmunanga naangeꞌ gamɨre yuya warɨka saba sa dɨka nasɨꞌnojɨ aalyaꞌbɨꞌ yɨmaꞌnadengɨ. 13 Kɨrɨꞌ Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna mena jaakevɨ sɨgunya mudɨkevasɨ kwaaka mudɨkevasɨ sawaarɨna yemwaaiho. Sahɨba yune yɨdaꞌmaraangebwina waradevera.
14 Nɨmɨre nyaꞌmweihɨrɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, sarevɨdaaꞌnyɨ dazanna yemwaaidɨvɨꞌ Naangerɨne nayaa dɨragɨnna yadɨvɨꞌ nawɨꞌnya yɨdaꞌna mwaaidɨvɨꞌ Naangegaaꞌ Gotɨyare tɨnnyarɨ yɨwetawakya pɨnɨjɨyaihi namwaaibɨthɨka! Sipɨzipɨya yɨwihwaarya maayara gɨrɨkitaꞌnanya maayarabɨsaihi dɨmwaalyɨla! Nabaai sarɨmɨ Gotɨyalyɨ avaaizɨmunyaꞌna dɨmwaalyɨla! Gotɨyare kwaamusaburɨ dɨmwaalyɨla! Sarɨmɨ nawɨꞌnya kuna sara mwaaidapi dɨvi Gotɨyai yɨhwanganadelyɨra. 15 Naangei nemɨnyɨ kave neyada kuna yemwaalɨꞌ. Sareꞌna nayaa dara jawɨrila! “Sasare sabwi aꞌmwe kwainaavɨ kuna nevadaihasamaaradevwina.” Gotɨyai sɨmunya tewaanyaꞌ kujaavaꞌ nemɨre neyaꞌmwerɨna tewaanya nevuꞌnadei Polɨ sai kwalyɨ sarɨmɨnyɨna pɨkarya avaala sahɨbaaibɨꞌna yɨdavakelyɨ. 16 Yo, gamɨre pɨkarɨyɨkwia yuyangɨ, dazahɨnɨnna dadelyɨ. Nabaai yagaala pɨnɨ pɨkarɨyɨkwia dazangɨ warɨke nayaa yawɨramaaryaꞌna yagɨyagɨ wawɨnyasɨ. Aꞌmwera sɨduta maayara kumɨre sɨmunya dɨragɨnya mwaryadesɨyara Polɨmɨre yagaala daza mariwɨnakadɨvɨꞌ Gotɨyare Bukuyavɨya yagaala yuya pɨnɨngɨjɨ mariwɨnakadɨvɨtabaaibɨsasɨ. Nabaai sasare sara yadɨvɨꞌ kumɨ dazahwara kayaaka yɨgainyaꞌnerera.
17 Nɨmɨre nyaꞌmweihɨrɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, sɨnnawɨ miꞌna yɨhɨthɨweꞌna yuya dazanna mena yawɨꞌdɨvɨsaihɨlyɨ. Miꞌna yɨhɨthɨwe yuya sasarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ saihi mala nayaa jɨwannyɨla! Aꞌmwe kɨwɨnya galazekɨvaidɨvɨsaraavɨre kwaasɨ yagaalya sarɨmɨnyɨ yɨhɨmwagiꞌnadaawori sarɨmɨ nebulyavɨ dɨragɨnna madaayɨ nyɨpɨka! Nalaraawɨpɨka! 18 Aawa. Sarɨmɨ Naangere yanga gaimwanga naangevɨ dɨmwaalyɨla! Sahwai nemɨre Naangei, nevadaihasamaaꞌdei, Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨ. Sarerɨ yanga gaimwanga dazavɨjɨ sahwarɨ sɨmunya yawɨramaaryaꞌnevɨjɨ dɨragɨnna dɨvadaꞌgaledaayɨla! Sarevɨ sarɨmɨ yanga naanga dazaꞌ ayɨna pɨnɨjɨ kuna naanna dɨmaaryɨla! Sara yadɨvɨꞌ sarɨmɨ Kɨraazɨtɨyarɨ yawɨta sɨmunyabwi kwalaalya kuna dɨmaaryɨla! Dahaasɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne yɨrɨkesɨ gamɨre yayaꞌ munyaba makɨlaana! Sai byaannakelyɨ. Sarei yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ kuna naanga mwaalana!
Pitai