2
Wɨjɨwaakya kwaasɨyaraavɨna mala nayaa jɨwannyideꞌnesɨ.
(Juthɨyai 4-13)
Nabaai kɨgaakuna sagaaꞌ Yɨzɨrelɨyara Gotɨyareraayaba Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakya kwaasɨyara mwaalɨna. Sasare sabaaibɨꞌ kwaasɨ yagaala jaꞌne wɨjɨwaakadɨvɨta pwara sarɨmɨ kwaihɨrɨ mwaalɨna yɨhipɨꞌdera. Sahwara kumɨrebwina lɨka yulyaꞌdɨvɨꞌ “Nawɨꞌnyainera. Kɨraazɨtɨyareina,” dadɨvɨꞌ kwaasɨ yagaala pɨnɨnna pɨnɨnnanya aꞌmweraavɨ kayaaka yɨgalakyaꞌne yawɨsa dɨpɨꞌderera. Naangei kumɨre maremwaaidei kumɨnyɨ mubaka kwara kɨrɨꞌ sahwarɨna buleꞌna wɨjaavɨna yɨpɨꞌderera. Nabaai sara yadɨvɨꞌ kumɨ sara kayaaka yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yɨmaꞌnɨpɨꞌderera. Sahwara kwaasɨyaꞌ dadɨvɨꞌ gɨrɨkitaꞌnanya yaasɨwaꞌ avaanna wɨlamaryadaapɨjɨ Kɨraazɨtɨyare pwara aꞌmwe kwalaalyara kumɨre kayaaꞌnanya sabura mɨdɨbɨꞌderera. Sara yɨpɨꞌderaavɨna aꞌmwe Kɨraazɨtɨyarɨ malɨmwagyara Naangere nebula nawɨꞌnya sabwine tusavɨna bɨraiyagaala dɨpɨꞌdere. Kwaasɨ wɨjɨwaakya dazara gɨlyɨvɨta pwaraavɨrengɨ wabarɨnna yadɨvɨta sarevɨ sarɨmɨre nɨgwianna “Mwagiꞌnaana!” dadɨvɨꞌ kwaasɨ yagaala kwalaalya yɨhɨthɨpɨꞌdere. Kɨrɨꞌ nabaai kɨgaakuna sasareraavɨna yawɨbwata jaꞌne Gotɨyai mena yovɨrawakyaakelyɨ. Sahwaraavɨ kayaaka yɨgalakyaꞌneꞌ se mwarika. Aawa. Sahwaraavɨna yemwaalɨka.
Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Mamaaya pwara kɨgaaꞌ kayaaꞌna yaasaraavɨ, kɨrɨꞌ Gotɨyai mwanganakyaakere. Aawa. Yɨrorɨlyavɨ kalavuza marapweyɨrakakera mwalyaasara yɨrorɨla wana jɨhɨnyavɨ kuna mwaaihaꞌ. Dahaaꞌ kalavuzavɨ kuna mwaaleva yawɨbwasaꞌna yemwaaihaꞌ. Sabaaibɨꞌ Gotɨyai kwaasɨyaraavɨ sara yadei midaaka! Nabaai aꞌmwe sɨnnawɨnyara Gotɨyarɨ buleꞌna wɨjayaasaraavɨ sai mwanganakyaakere. Aawa. Aalyaaka naangeꞌ yɨmaꞌnaka kamaramɨlyaaꞌ sarera aalya naangevɨ yɨwɨna yaaꞌ. Kɨrɨꞌ Nowaai tewaanya yɨdaꞌmaraangebwina wɨjɨwakyaakerɨ Gotɨyai nayaa maremwaaina wiaakelyɨ. Aꞌmwe ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyara Nowaarenɨdakaavɨya sarerajɨ tewaanna mwaalɨna yaaꞌ. Yɨ nabaai Gotɨyai sara yadei midaaka! Sai Anga Sothomɨjɨ Anga Gomorajɨ sabanyaalyaraavɨre kayaaꞌna yadɨvɨsabwina sɨmunya jɨdayaakelyɨ. Anga naanga sabanyaai Gotɨyai dɨkeꞌ yɨraꞌna kyaaꞌ yune kwaagɨsaꞌna warɨna. Sai sabanyaarɨ kayaaꞌnanyaꞌ sara karɨvɨkɨryaaꞌ anga naanga sabanyaai yuna kayaaka yɨmaꞌnyɨna yaaꞌ. Sarevɨ nabaai dɨvi Gotɨyarɨna aꞌmwe buleꞌna wɨjaavɨpɨjara pwɨya sɨnnawɨnya dazaꞌna yawɨryaꞌnesɨ. Saꞌ yawɨta dɨvidaaꞌnyɨ kumɨnyɨ yɨmaꞌnadeꞌna tɨnna wanganyaꞌne yaamɨjɨ saꞌ yaakesɨ. Yɨ nabaai Gotɨyai sara yadei midaaka! Nabaai Gotɨyai aꞌmwe yɨdaꞌmaraanga Lotɨmɨ padaihasamaaꞌna kyaaꞌ sai kayaaka minyaaꞌ. Lotɨmɨ aꞌmwe kayaaꞌnanyaraavɨre gɨrɨkitaꞌnanya sabwina sɨmunyaꞌ taanginya winaryaakelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe yɨdaꞌmaraanga dazai sahwaraavɨ tɨnnyaba wɨlawɨmwalyaakei, kumɨre kayaaꞌnanya yadaapiya tɨnna wanganna yada yuya yɨrɨkerɨkaavɨ kumɨre kayaakyagaala dadaapiya kadɨka wɨꞌnyɨna. Gamɨre sɨmunyaꞌ yɨdaꞌmaraangebwina yadei, sai lɨka yɨwaainada gamɨre sɨmunyavɨ daanga wɨvɨdelyɨ kɨwɨnya dɨnɨkengɨ galazekɨvala sabwi yadaapi. Kɨrɨꞌ nabaai Gotɨyai sara padaihasamaaꞌna yadei midaaka! Yo, sara yada yaakevɨ aꞌmwe Gotɨyarɨ mɨdɨdɨvɨsaraavɨ yɨjɨwaala pɨnɨ kwimaꞌnojɨ yɨjɨwaala sabwi marasɨꞌnyaꞌna Naangei mena yawɨꞌdei sara yannelyɨ. Padaihasamaarannelyɨ. Nabaai dahaakɨgaasɨ yɨrɨka yawɨbwaryaꞌne kɨgaasɨ aꞌmwe kayaaꞌnanyaraavɨre sabwina kayaaꞌnanyaꞌ tɨvɨkɨsaꞌnajɨ mena yawɨꞌdelyɨ. Yɨ kayaaꞌnanyaꞌ tɨvɨkɨsaꞌna sahwaraavɨ kuna dɨragɨnna marirakadelyɨ. 10 Tɨvɨkɨta naangeꞌ dareraavɨnesɨ. Aꞌmwera munyɨꞌ dɨka yɨdade sabwi mɨdɨdɨvɨꞌ kayaaꞌna gɨrɨkitaꞌnanya sabwi yadɨvɨsare. Sara yadɨvɨꞌ “Gotɨyare yagaalyaꞌnajɨ aꞌmwe naangeraavɨre yagaalyaꞌnajɨ yaasɨwaꞌnanyasɨra,” yawɨꞌdɨvɨsare.
Aꞌmwe kwaasɨ dadɨvɨta sahwara yɨ navɨka yɨbwaakadɨvɨꞌ yune kunnyabwina mɨdɨdɨvɨsare. Nabaai byaannaka kayaaꞌnanyaraavɨ bɨraiyagaala danganyaꞌna lɨka maalɨka kɨrɨꞌ myadɨvɨsare. 11 Mamaayara dɨragɨnya naangejɨyara aꞌmwe dazaraavɨ wavɨlaꞌdɨvɨsare. Kɨrɨꞌ sahwara Naangeryaba byaannakeraavɨ kotɨya wɨmaryadɨvɨꞌ bɨraiyagaala wɨdadɨvɨtara mɨꞌ. 12 Aꞌmwe dazara yɨkurɨyaawiara yune kɨlaakejɨkɨna mɨdɨdɨvɨta saraavɨre sɨmumaaya kune sabɨsasɨyare. Aꞌmwera yɨkurɨyaawiaraavɨ maaꞌdɨvɨꞌ tamakyaꞌnera ganaangeꞌ maarakerabɨsare. Yɨ sahwara myawɨranganyadɨvɨsanna, sahɨnɨnna bɨraiyagaala dadɨvɨsare. Yɨkurɨyaawia bwia buraꞌdevaaibɨꞌ aꞌmwe dazahwara kayaaka yɨmaꞌnɨpɨꞌdere. 13 Sahwara kayaaꞌnanya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya yadɨvɨsaraavɨ kumɨre kayaaꞌnanyabwina kayaaꞌnanya daza wɨrɨvɨkɨradere. Sahwara yawɨꞌna “Tɨka munne nyabulyɨ biyaaya kwalaalya nɨbainyabulyɨ sawɨta gavegaaꞌ aala! Nemɨ nyɨlyagaaꞌ sara yaana!” Sara yawɨꞌna yadɨvɨꞌ sabwina yɨlaayaꞌna yadɨvɨsare. Sarɨmɨre tɨka munne sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannanadɨvɨꞌ sarɨmɨnyawɨ kwaasɨya sahwara gɨrɨkitaꞌnanyara wɨlayɨhɨmwaaidɨvɨsare. Sarɨmɨnyɨ yɨwihwaaryabɨsare. Sarɨmɨnyawɨ sara yadɨvɨꞌ sarɨmɨnyɨ kumɨre kwaasɨya yadɨvɨta sabwina yɨlaaya yadɨvɨsare. 14 Kumɨre tɨnnyai yuyagaaꞌ aꞌmwengɨ wangadɨvɨꞌ ata lɨmwangebwina yaꞌnera yawɨꞌdɨvɨꞌ sarevɨ kayaaꞌna yabwina mwakwasakɨpɨꞌdera mɨꞌ. Aawa nebulyasɨ. Aꞌmwera kumɨre sɨmunyaꞌ dɨragɨnya mwaryaderaavɨ wabwiwayagaala wɨdadɨvɨkɨ. Sara yadɨvɨꞌ kayaaꞌna yaꞌneraavɨ makwodɨvɨkɨ. Pwaraavɨre gɨlyɨvɨsangɨ wabarɨnna yabwina sɨmunya mena maaꞌdɨvɨsara. Sareꞌna Gotɨyai yuna Dɨkevɨ marasɨꞌnadera mwaaihasara! 15 Tuta tewaanya yɨdaꞌnanya sarɨkɨna buleꞌna wɨjaavadɨvɨꞌ yaasɨwaꞌ yɨraataatakaanya yamarivanɨgasaꞌna. Sahwara Beyomɨre kaimɨraayai Belaamɨmɨre tusarɨꞌ mɨdɨmanɨgasare. Sai kayaaꞌnanyabwi yade nɨgwɨtɨvɨkɨta savɨna yɨmaꞌnyaꞌna nawɨꞌnyɨna wɨvuꞌnakelyɨ. 16 Kɨrɨꞌ gamɨre kayaaꞌnanyaꞌ pariꞌmata yade sabwina maiyagaalyaꞌ yɨmaꞌnyɨna. Jɨlɨkyaawarya dogiyara yagaala majadɨvɨsare. Kɨrɨꞌ Belaamɨmɨre dogiyai aꞌmweibɨꞌ yagaala dɨna yaka sahwarɨ maiyagaala wɨdɨna. Sasare sabwi, wɨꞌnawɨjɨwaakya dazai gamɨre yɨraataate yade dazabwi ayɨna yaꞌna dogiya dazai tusarɨꞌ kaanya tihɨꞌna yaakelyɨ.
17 Kwaasɨ wɨjɨwaakadɨvɨta dazara aalɨyɨmɨnya pɨnɨ aalya mwalyuya saaꞌnya daaꞌdevaaibɨsare. Nabaai kwaakewɨnne yɨraaya yɨhuꞌmaanaryaꞌ tɨvɨpaidaaꞌnyɨ yɨwɨnamaꞌna yadevaaibɨsare. Yɨ waryaanyara. Yaasɨwaꞌnanya wɨdadɨvɨsare. Sareꞌna Gotɨyai anga jɨhɨnyaanga naangeba mena yovɨrawakaꞌ. Sahwara kayaaꞌnanya sahɨbanna wɨpɨꞌdere. 18 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Aꞌmwe dazahwara kumɨnne yayaꞌ jaka naanga dadɨvɨta saꞌ yaasɨwakebulyɨ. Yaasɨwaꞌna yadɨvɨꞌ kumɨre yagaala waryaanyabulyɨ. Sahwara aꞌmwe pwaraavɨ wabwiwayagaala wɨdadɨvɨꞌ kumɨre munyɨꞌ dɨka yɨdada kayaaꞌna gɨrɨkitaꞌnanya yɨya sabwinajɨ dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya kɨlaakejɨkɨya kayaaꞌnanya sabwinajɨ sasare saburɨ aꞌmwe dazaraavɨ mwagiꞌnamaata yɨvanɨgaꞌ. Wana dahaasagaaꞌ dɨragɨnna malɨmwagyadɨvɨsaraavɨre kwaasɨya kayaaꞌnanyabwi mena yagalyaꞌmaveva Naangere tewaanyabwi gaai mɨdɨnna yɨvanɨgasaraavɨ. 19 Aꞌmwe kwaasɨya wɨjɨwaakadɨvɨta dazara yune naanga nebulyaꞌna wɨjaꞌna kwaasɨ dɨna “Sarɨmɨre yawɨta sabwi kayaaꞌnanya pɨnɨ yɨhɨthathɨvalade mɨꞌ. Kayaaꞌnanya sa yapɨjɨ kayaaka myɨmaꞌnyɨ tewaanya kuna dɨmwaalyideihɨlyɨ.” Kɨrɨꞌ kumɨ sara kayaaka yɨnyaꞌne saburɨ yaasɨwaꞌwawɨnyara mwaaidɨvɨkɨ. Yɨ dareꞌnanyɨ. Dɨragɨnya pɨnɨ aꞌmwerɨ mena wavɨlavojɨyangɨ, aꞌmwe dazai dɨragɨnya gamɨnyɨ wavɨlavaja sangɨna yaasɨwaꞌwawɨnyai mwaalɨna. 20 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sahwara Jizaazai Kɨraazɨtɨyai nemɨre Naangei nevadaihasamaaryaꞌnerɨ mena yawɨramaaꞌdɨvɨꞌ sɨduta yawɨta savɨna Kwaakevakɨ yuya gɨrɨkitaꞌnanya warɨka sangɨ yagalyaꞌmaꞌna. Nabaai aya saburɨ ayɨna lɨmwagapɨjɨ saꞌ wɨla yɨralɨmwagaꞌdori dara mwaaibɨꞌdere. Aaya mudɨkegaaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ malɨmwagyahaaꞌ kayaaꞌna mwaalɨna. Kɨrɨꞌ dɨvi nabaai Naangerɨ yagalyaꞌmaꞌna yɨpɨjaꞌ kayaaꞌnanya sabwi ayɨna maarapɨjɨ sagaaꞌ wana kayaaꞌna mwaaibɨꞌdere. 21 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sahwara yɨdaꞌmaraanga saburɨne tusaꞌ sɨmunya myawɨramaaryɨ yɨpɨjɨ kwajɨ tewaanyaꞌ dɨngaka! Dahaaꞌ tuta sarɨkɨ mena yawɨrangadɨvɨta sara kɨwɨnya nawɨꞌnyaanga dɨnɨka dazaꞌ maareva kɨrɨꞌ bule gɨnyɨraꞌdɨvɨsaꞌ yɨ saꞌ kayaaꞌnanaangesɨ. Tɨvɨkɨta naangaangeꞌ maapɨꞌdere. 22 Sahwaraavɨ yɨmaꞌnɨvanɨka dazabwi, yagaaikɨwɨnya nebulyaꞌna dɨnɨka pɨbwi dara dɨnɨꞌ “Jɨlɨkei gannya kwadaakeꞌ ayɨna yɨrɨꞌmwannanyɨna. Nabaai yaawaryai aalya mena yɨnakei kwaaka araꞌbunyabanya taaka yemannamarina.”