5
Gazaizai “Jizaazai sahwai Gotɨyai dahɨlakaka maryasaabakei Kɨraazɨtɨyalyɨ,” lɨmwadei dazai Gotɨyarɨdaaꞌnyalyɨ. Nabaai gazaizai ganɨmaangerɨna wɨvuꞌnadei gamɨre kaimɨraayarɨna wɨvuꞌnadelyɨ. Nemɨ Gotɨyarɨna tewaanya nevuꞌnajaina gamɨre kɨwɨnya dɨnɨke mɨdɨdaanyaꞌna dareꞌ yawɨꞌdaanyɨ “Sareina Gotɨyare kaimɨraayaraavɨna tewaanya nevuꞌnɨvanɨkeine.” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyarɨna tewaanya wɨvuꞌnyaꞌnebwi daꞌdarebwinesɨ. Gamɨre kɨwɨnya dɨnɨke mɨdɨdaanyaꞌnanyɨ. Nabaai gamɨre kɨwɨnya dɨnɨke taanginya maayangɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ gazamɨlɨsamɨlɨꞌ Gotɨyare kaimɨraayamɨlɨꞌ yɨmaꞌnajamɨlɨꞌ Kwaakevakɨya sabwi dathɨwamanɨkemɨlɨkɨra. Kwaakevakɨya sabwi dathɨwangebwi daꞌdarebwina. Gawaalɨvaangerɨ lɨmwadaanyaꞌnanyɨ. Kwaakevakɨya sabwi dathɨwamanɨkei aaihwalaka? Dazai dareꞌ lɨmwadelyɨ “Jizaazai Gotɨyare Gawaalɨvaangelyɨ.” Sarei gavelyɨ.
Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨna jalɨkurakyaꞌnebwinesɨ.
Dazahwai Jizaazai Kɨraazɨtɨyai aalyavɨ bavɨtaazɨya yavɨnesɨ gamɨre taweꞌ walaabaka balakevɨnesɨ Sɨgunyavɨdaaꞌnyai walaabakeꞌnanyɨ. Yune aalya wɨvaihya sabwinevɨna walaabakei mɨꞌ. Aawa. Aalyavɨnebwinajɨ tawevɨnebwinajɨ walaabakelyɨ. Kuryai nebulyavɨ aaya kaavɨlyarɨneꞌna Kurya sahwai yagaala saꞌna jalɨkurakadelyɨ. Jalɨkurakya dawaai data warɨkennanyɨ. Yɨ pwai Kuryai, yɨ pɨrɨꞌ aalyaꞌ, yɨ pɨrɨꞌ taweꞌ. Dawaai data sa yagaala gave pɨrɨꞌnanyaꞌ jalɨkurakadesɨ. Jalɨkurakya saꞌ daresɨ. Jizaazai Gotɨyare Gawaalɨvaangelyɨ. Aꞌmwera jalɨkurakɨpɨjaꞌ “Nebulyasɨ,” dadaanyɨ. Yɨthaanyi! Gotɨyai jalɨkurakyaꞌ aꞌmweraavɨrevɨ wavɨlavɨkesɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ Gawaalɨvaangerɨna Gotɨyai nejalɨkurakadeꞌ nebulyasɨ. Gotɨyare jalɨkurakya dareꞌnanyɨ. Jizaazai Nyɨbwaalɨvaangelyɨra. 10 Gotɨyare Gawaalɨvaangerɨ lɨmwadei gamɨre sɨmunyavɨ jalɨkurakya saꞌ wɨwarɨkelyɨ. Gotɨyarɨneꞌ malɨmwagyadei dadelyɨ “Gotɨyai kwaasɨ yagaala dadelyɨ.” Gotɨyai Gawaalɨvaangerɨna “Nɨmɨnyɨdaaꞌnyalyɨ,” jalɨkurakyaꞌ malɨmwagyadeꞌna dadelyɨ “Kwaasɨ yagaala dadelyɨ.” 11 Jalɨkurakya daresɨ. Gotɨyai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyaꞌnebwi nejaavakesɨ. Gaalyaꞌne saburɨ kaavɨlyaꞌ Gawaalɨvaangerɨ wɨlawɨwarɨka. 12 Sarevɨdaaꞌnyɨ Gawaalɨvaangei kɨnɨnnakei gaalyaꞌne sabwi kɨnɨnnakelyɨ. Gotɨyare Gawaalɨvaangei maayai gaalyaꞌne sabwi maayalyɨ.
13 Yagaala daza yɨhithawasɨwaabe. Gotɨyare Gawaalɨvaangerɨ lɨmwadɨvɨsaihi “ ‘Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyaꞌne sabwi kɨnɨnnakeine,’ dɨpɨka!” dena yɨhithawasɨwaabe.
Yagaala aayannesɨ.
14 Gotɨyaryaba dɨragɨnna daꞌdaa wɨdadaanya daꞌdaresɨ. Gotɨyai sɨmunya yawɨꞌdevɨna yɨdanganawaajɨya pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ kadɨka newɨꞌnada sara yaderɨnera. 15 “Yɨdanganaanne kadɨka newɨꞌnadelyɨ,” yawɨꞌmanɨgovɨ kɨrɨvɨnajɨ yawɨꞌmanɨgo. Sahwarɨ yɨdangadaanya mena maaꞌmwona. Dɨragɨnna yawɨꞌmwona. Sareꞌ nebwina nejaavadelyɨ. 16 Aꞌmwe pwai kwai dara wanganajaꞌ “O, nyaꞌmwei Kɨraazɨtɨyarei kayaaꞌnanyaꞌ jɨvanɨka! Kayaaꞌnanya saꞌ sahwarɨ Dɨkevɨ marasɨꞌnyaꞌneꞌ daaka!” Sara wanganajaꞌ Gotɨyarɨ kidaanganojɨ marasɨꞌnojɨ gaalyaꞌneꞌ tewaanna wɨjaavadelyɨ. Aꞌmwe kayaaꞌnanyanna Dɨkevɨ mamarasɨꞌnyaꞌne yɨpɨjaraavɨna yɨhɨthɨwa. Sareꞌ kɨrɨꞌ kayaaꞌnanya pɨbwi Dɨkevɨ marasɨꞌnyaꞌnebwi warɨꞌ. Dazahɨrɨꞌna jɨthaanganyideꞌna mihɨzɨvanɨge. 17 Yuya yɨdaꞌmaraangebwi kayaaka yɨgaide sabura sa kayaaꞌnanyabulyɨ. Kɨrɨꞌ kayaaꞌnanya pɨnɨ aꞌmweraavɨ Dɨkevɨ yuna mamarasɨꞌnyaꞌne warɨꞌ.
18 Nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Gazaizai Gotɨyare kaimɨraayai mwaalajai kayaaꞌnanyabwi mɨdɨdei mɨꞌ. Aawa. Sahwarɨ Gotɨyarɨdaaꞌnyai nayaa maremwaalɨkelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ Kayaaꞌnanyai sahwarɨ lɨmwagathei mɨꞌ.
19 Nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Gotɨyareina mwaaiho. Aꞌmwe Kwaaka yuyavakɨyabwinera Kayaaꞌnanyarɨ wɨlakasarera. Sahwai maremwaalɨkere.
20 Kɨrɨꞌ nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Gotɨyare Gawaalɨvaangei bakei sɨmunya tewaanyaꞌ nejaavɨkelyɨ. “Gotɨyai Nebulyarɨ yawɨralɨmwabɨka!” daka sɨmunyaꞌ nejaavɨkelyɨ. Nebula Sahwarɨ wɨlamwaaihoine. Gawaalɨvaanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlawɨmwaaihoꞌnanyɨ. Sahwai Gotɨya nebulyalyɨ. Sahwai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyaꞌneburɨ aaya kaavɨlyalyɨ.
21 Nɨmɨre kaimɨraaya maalɨkeihi, aꞌmwaꞌmwe kwaasɨgotɨyaraavɨna dameihi dɨthaayɨla! Sahwaraavɨ yɨlaaya mipɨnera!
Jonɨ