2 Jonɨ
Jonɨ Yɨdavakesɨ Pɨkaryaꞌ Pɨgasaalyaꞌ.
1
Kɨraazɨtɨyareraavɨ aꞌmwe naangeinyɨ (Jonɨnnyɨ) pɨkarɨyɨkwia dazaꞌ yɨdaꞌmwesɨ. Aꞌmweꞌgɨnyɨ Gotɨyai gɨthahɨlakakeꞌgɨnyɨnajɨ gɨmɨre kaimɨraayangɨnajɨ yɨdaꞌmwesɨ. Nebulyavɨ kɨnakaavihɨrɨna nyɨvuꞌnadeinyɨ. Nabaai gaveinyɨ mɨꞌ. Aawa. Nebulyaꞌ yawɨrangadɨvɨta yuyara sarɨmɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnɨvanɨkerera. Nemɨnyɨ Kɨraazɨtɨyarɨne nebula saꞌ wɨlanewaꞌda nabaai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ nemɨnyɨjɨ kuna wɨlanewaꞌdevɨna sarɨmɨnyɨna tewaanya nevuꞌnɨvanɨkeine. Gotɨyai Nɨmwalyɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyai Nɨmware Gawaalɨsɨ yanga gaimwangebulyɨ kaleꞌna gaimwangebulyɨ kwaamuꞌnanyabulyɨ kuna nejaayɨka! Nebulyavɨjɨ tewaanya wɨvuꞌnyaꞌnevɨjɨ sara neyɨka!
Nebulyaꞌnebwinajɨ wɨvuꞌnyaꞌnebwinajɨyaꞌnesɨ.
Nɨmɨ yɨlaaya naanga yɨweinyɨ. Nɨmwai kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ maakobaaibɨꞌ gɨmɨre kaimɨraaya pɨmɨlɨka tewaanya nebulyabwi sara mɨdɨmanɨgasaꞌnanyɨ. Sara wɨꞌnadɨ yɨlaaya naanga yɨweinyɨ. Aꞌmweꞌgɨ pɨrɨꞌ dɨragɨnna gɨthɨma! Kɨwɨnya mudɨkeꞌ magithawasɨvanaabɨhe. Aawa. Sɨnnawɨ aayawɨdaaꞌnyɨ dazaꞌ maarosɨ. Kɨwɨnyaꞌ dareꞌ gɨthɨma! Nemɨnyɨ pwaina pwainaavɨna nevuꞌnana! Kale ya sabwi darebulyɨ. Nemɨre Gotɨyare kɨwɨnya dɨnɨkengɨna mɨdɨnaanneine! Sɨnnawɨ aayawɨdaaꞌnyɨ kɨwɨnya dazaꞌ sarɨmɨ kadɨka wɨꞌnetabaaibɨꞌ kɨwɨnya daresɨ. Kale ya saburɨ nayaa dɨmwaalyɨla! Sareꞌ aꞌmwe kwalaalyara kwaasɨ yagaala wɨdadɨvɨsara Kwaakevakɨna walyuna yeva jamarivanɨgava. Sahwara dara majalɨkurakivanɨgasare “Jizaazai Kɨraazɨtɨyai kɨlaaꞌnakei yɨmaꞌnaabɨkelyɨ.” Sara majadɨvɨsare. Aꞌmwe sasara dazai kwaasɨ dadelyɨ. Sai Kɨraazɨtɨyarɨne yɨkamaangelyɨ. Sareꞌna nayaa yawɨꞌdɨvɨꞌ mala nayaa jɨwannyɨla! Sarɨmɨ mena nayaa yesavɨne tɨvɨkɨta mamaari nyɨpɨdɨka! Aawa. Dɨvi sarɨmɨ tewaanyanna tɨvɨkɨta yuya dɨmaaryideꞌna mala nayaa jɨwannyɨla! Gazaizai Kɨraazɨtɨyare wɨjɨwaakyaꞌ wavɨlaꞌna yada wɨjɨwaakya savɨ kuna mulamwaalyɨkei sahwai Gotɨyai kɨnɨnnakei mɨka! Wɨjɨwaakya savɨ kuna wɨlamwaalɨkei sahwai Nɨmwalyɨ Gawaalɨsɨ saraai kɨnɨnnakelyɨ. 10 Pwai sarɨmɨnyawɨnna biꞌmavajai wɨjɨwaakya saꞌ mamakabi yajarɨ sarɨnnya angengɨ “Dulaama! Dava dɨmwaaideigɨnyɨ,” mudɨpɨna! “Yɨlaaya ja!” mudɨpɨna! 11 “Yɨlaaya ja!” wɨdazai gamɨre wawɨnya kayaaꞌnanyangɨ nyeꞌmwannamwaaladɨka!
Yagaala aayaꞌnesɨ.
12 “Sarɨmɨnyɨna yagaala kwalaalya wɨdɨma!” dena kɨrɨꞌ “Pɨkarɨyɨkwiajɨ pɨkarɨyɨsarɨsɨ yɨhithavɨma!” majɨwa. Aawa. Sarɨmɨnyawɨnna yɨhwanganɨdeꞌna wawaꞌmujɨ sarɨmɨjɨ yagaala yuya dɨnaademɨlɨkane. “Yɨlaaya naanga yuneꞌna yaana!” dadɨ dɨnaadesɨ.
13 Jaꞌmwevɨ Gotɨyai dahɨlakakevɨre kaimɨraayamɨlɨka gɨthɨvanɨgaꞌ “Aꞌmwe naangeꞌgɨ!”
Jonɨ