3 Jonɨ
Jonɨ Yɨdavakesɨra Pɨkarya Dawaai Dasaꞌ.
1
Kɨraazɨtɨyareraavɨ aꞌmwe naangeinyɨ pɨkarɨyɨkwia dazaꞌ yɨdaꞌmwesɨ. Aꞌmwe Gaayaazaigɨnyɨna nyɨvuꞌnadeigɨ nɨmɨ nebulyavɨna nyɨvuꞌnadeinyɨ yɨdaꞌmwesɨ.
Nyɨvuꞌnadeigɨ, Gotɨyai yuyangɨne tewaanya gɨmɨnyɨ nayaa yana! Maamɨdarya kuna dɨmwaala! Gɨnnya kuryarɨ tewaanya nayaa wivanɨkabaaibɨꞌ sara kuna dɨvadaꞌgalamwaala! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨlaaya naanga yɨweinyɨ. Nyaꞌmwera pwara biꞌmaveva nebula savɨ mwaaidɨnyaigɨnyɨna jalɨkurakadɨvɨsaigɨnyɨ. Gɨmɨ nebulyavɨ padaꞌgalamwaaihɨnyabaaibɨꞌ sara jalɨkurakadɨvɨsasɨ. Yɨlaaya naanga nyade naangeꞌneꞌ daꞌdareꞌ wɨꞌnadɨnyasɨ. Gɨmɨre kaimɨraayamɨlɨka nebulyavɨ mwaaihasamɨlɨke.
Gaayaazarɨ yayaꞌ makɨlyaꞌnesɨ.
Nyɨvuꞌnadeigɨ, Kɨraazɨtɨyarɨna wɨjɨwakamaryadɨvɨsaraavɨ jaꞌmweraavɨ gaimwanga yadɨnya yuya sa dɨragɨnna lɨmwadɨnyangɨ. Nabaai aꞌmwe Menyara Kɨraazɨtɨyareraavɨjɨ avaala sara yadɨnyaigɨnyɨ. Sahwara Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyainaayaba kumɨnyɨna gɨvuꞌnadevurɨ jalɨkurakɨwaava. Nabaai Gotɨyare wawɨnyaꞌna nayaa yawɨꞌdɨ neyaꞌmweraavɨ tusavɨne gɨlyɨvɨsanna kuna dɨhaimwana! Sasare saꞌ tewaanyasɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwara Jizaazare yaya saꞌ makɨlyaꞌne saꞌneꞌna walyuna yeverera. Ajɨmya yuyangɨyara malɨmwagyadɨvɨsaraavɨ nɨgwia maaryaꞌnera mɨka. Sarevɨdaaꞌnyɨ saꞌ tewaanyasɨ. Sareꞌna nemɨ aꞌmwe sasare saraavɨ nayaa gaimwagaanneine. “Sasare sabwina nebula saburɨ avaaiwawɨnya yeꞌmwannayaana!” dawaajɨ sara yaadeine.
Daayotɨrepɨzalyɨ Demitɨrɨyaazalyɨ saraarɨnesɨ.
Yagaala pɨnɨ pɨkarya maalɨkevɨ kusɨlaanyavɨyaihɨrɨna yɨdaꞌmwesɨ. Sareꞌ kɨrɨꞌ Daayotɨrepɨzai “Kumɨre naangeinyɨ mwaalɨma!” dadeꞌna gamɨnyɨna wabahɨlaaka wiadei nemɨre yagaalya kadɨka muꞌnyalyɨ. 10 Sarevɨ sarɨmɨnyawɨnna biꞌmaꞌmujainyɨ gamɨre kayaaꞌna yade sabwina kuꞌmaayaba jalɨkurakɨdelyɨ. Nemɨnyɨna yagaala kayaaꞌnanya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyanna yaasɨwaꞌna dɨvanɨkeꞌna. Nabaai yune saꞌna yɨvanɨkaꞌna mɨꞌ. Aawa. Neyaꞌmweraavɨ sahwai gamɨre angevɨna makwodei mɨꞌ. Nabaai pwara kunnya angengɨna “Makwawaana!” dadɨvɨꞌ yadaapi sara kwaraavɨjɨ dahalalɨmwanna yadelyɨ. Sara yada sahwaraavɨ kusɨlaanyavɨyaraayabadaaꞌnyɨ yunakaanna wɨdaasɨna yadelyɨ. Sareꞌna jalɨkurakɨdelyɨ.
11 Nyɨvuꞌnadeigɨ, sasarebwi mamɨdɨdɨnnera! Aawa. Tewaanyaburɨna dɨmɨdɨna! Aꞌmwe tewaanyabwina yajai sai Gotɨyarelyɨ. Aꞌmwe kayaaꞌnanyabwina yajai sai Gotɨyarɨ yawɨrangadei mɨka. 12 Aꞌmwe yuyara Demitɨrɨyaazarɨna nayaa jalɨkurakadɨvɨsalyɨ. Nabaai gannya mwaalyaꞌnebwi dara jalɨkurakɨvanɨꞌ “Sahwai nebulyabwi mɨdɨdelyɨ.” Nabaai nemɨ kwainajɨ nayaa jalɨkurakadaanyalyɨ. Sareꞌ “Nemɨre jalɨkurakya nebulyasɨ,” yadaanyaꞌna yawɨꞌmanɨgɨ.
Yagaala pɨnɨnnesɨ.
13 “Gɨmɨnyɨna yagaala kwalaalya gɨthɨma!” dena yɨwe kɨrɨꞌ pɨkarɨyɨsarɨsɨ yagaala saꞌ yɨdasaꞌna “Aala,” dɨwa. 14 Gɨmɨnyawɨnna gwanganɨdeꞌna yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ wawaꞌmujɨ naarɨmɨ yagaala yeꞌmwannadakadeꞌnana. Sara jemwaaimanɨge.
15 Kwaamuꞌnanyaburɨ kuna gɨmwaaihade tewaanya mwaalyaꞌneigɨ! Neyaꞌmwera gɨthɨvanɨgaꞌ “Neyaꞌmweigɨ!” Nɨmɨnyɨna saba mwaalya neyaꞌmwera gazarazaraavɨ “Nyaꞌmweihi!” duthana!
Jonɨ