Juthɨyai
Juthɨyai Pɨkarɨyɨkwia Yɨdavakesɨ.
1
Nyaꞌmweihi,
Juthɨyainyɨ, nɨmɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyare yaasɨwaꞌwawɨnyainyɨ, Jemɨzarɨ gahwaalaangeinyɨ. Sareinyɨ pɨkarɨyɨkwia daꞌ Gotɨyai jaka yɨhɨzɨvwaramaarakeihɨrɨ yɨhithawasɨwaabe. Gotɨyai Nɨmwai sahwarɨ sarɨmɨnyɨna wɨvuꞌnada Jizaazai Kɨraazɨtɨyai gamɨ sahwai sarɨmɨnyɨ yɨhɨmaredaaꞌmanɨkelyɨ. Gotɨyai sarɨmɨnyɨna kaleꞌna gaimwangebulyɨ kwaamuꞌnanyabulyɨ sarɨmɨnyɨna wɨvuꞌnyabulyɨ yɨhɨzaavana! Sasare sahɨbwi sarɨmɨnyɨ naanga kuna yɨhimaꞌnana!
Yagaala tewaanyavɨna yɨkamaanga yadɨvɨsaraavɨna dɨnɨkebwinesɨ.
Nɨmɨre nyaꞌmweihɨrɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, aayagaaꞌ sarɨmɨnyɨ wɨja yaꞌne sɨmunya naanga yawɨrena “Gotɨyare tewaanyaraavɨna Kɨraazɨtɨyai nemɨ yuyainaavɨ padaihasamaata saꞌna pɨkarɨyɨkwiaꞌ yarai yɨdavɨma!” dena yɨweinyɨ. Dahaaꞌ yawɨꞌmanɨge. Sarɨmɨnyɨna yagaala pɨrɨꞌ pɨkarya dara yɨdavɨdeinyɨ “Sarɨmɨ dɨragɨnna jɨla! Nemɨre dɨragɨnna lɨmwangebwi maremwaalyaꞌna yagaala tewaanyavɨne yɨkamaanga yɨmaꞌnadɨvɨsaraavɨ nayaa tɨvɨkɨrasɨꞌnaana! Yune gave pɨgaaꞌna Gotɨyai dɨragɨnna lɨmwanga dazabwi gamɨre aꞌmwe tewaanyainaavɨna nejaavakebulyɨ. Sareꞌna yɨhɨthɨhaaꞌbwarɨma!” Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe akwara Naangerɨna lɨmwagaꞌdaanyainaayawɨnna “Nemɨ Kɨraazɨtɨyareina,” dadɨvɨꞌ kɨmaꞌnyɨkaanya bwina. Sɨnnawɨ kɨgaakuna Bukuyavɨ aꞌmwe sasare dazara Gotɨyarɨna buleꞌna wɨjaavadɨvɨsara Gotɨyare jɨdasavɨ yɨꞌmavapɨjɨyara yɨnahu yɨwɨna yɨpɨꞌderaavɨna dɨnɨkesɨ. Sahwara Gotɨyare yanga gaimwanga saꞌ maroyɨmaaꞌnya yadɨvɨꞌ nabinya pɨbwibɨꞌ yadɨvɨꞌ yɨ kumɨre munyɨꞌ dɨka yɨdada kayaaꞌna gɨrɨkitaꞌnanyabwi yadɨvɨsare. Darerera. “Gotɨyai nemɨnyɨna yanga gaimwangeburɨna nemɨre gɨrɨkitaꞌnanyabwi yaasɨwaꞌna nemarasɨꞌnadeꞌna sarebwi naanna yaana!” kwaasɨ dadɨvɨꞌ yadɨvɨsaburɨ. Aꞌmwe sasare dazara kwaasɨ sara yadɨvɨꞌ nemaremwaaide gave pwai, nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨna “Aala!” dadɨvɨsare. Navɨka yɨbwaakadɨvɨsare.
Sarɨmɨ yuya datha mena yawɨꞌdɨvɨꞌ kɨrɨꞌ “Dazangɨ ayɨna yawɨpɨka!” dena dɨhaaꞌbwata yɨhideꞌnanyɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ Naangei gamɨre aꞌmweraavɨ padaihasamaaraka Anga Yɨzɨpɨ yagalyaꞌmaveveraavɨ makwiaakere. Sara yaka kɨrɨꞌ dɨvidaaꞌnyɨ gamɨnyɨ dɨragɨnna malɨmwagyesaraavɨ tamakɨna yaꞌ. Yɨ sahwara kayaaka yɨnyɨna yeꞌ. Nabaai pɨrɨꞌ daresɨ. Kɨgaakuna Gotɨyare mamaaya ejelɨya pwarajɨ kumɨre wawɨnya aaya mudɨꞌnanya savɨ nayaa mwaaletara mɨꞌ. Aawa. Kunnya angeba yagalyaꞌmaꞌna yesare. Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai kwaariꞌmawɨlyasɨ wɨla pwɨyaka kalavuzavɨ wɨmwaaihakera yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwalɨbainɨgaꞌ. Sareraavɨ jɨhɨnya yuna kayaaꞌnanaangewɨ kewewɨnɨ wɨlawɨmwaaihaꞌ. Sahwara Gotɨyare Yɨrɨka Naangerɨkɨna yawɨbwaryaꞌnegaaꞌ daapɨꞌdehaaꞌna yemwaaihaꞌ. Nabaai pɨrɨꞌ daresɨ. Kɨgaakuna aꞌmwe Sothomɨ mwaalyarajɨ Gomora mwaalyarajɨ anga naanga aya kɨba mannɨkebajɨyarajɨ sahwara avaainanyabwi yesare. Kayaaꞌnanya gɨrɨkitaꞌnanyabwi mɨdɨnna. Kumɨre sɨmunyai wɨdɨkaꞌdaaꞌnyɨ avaanna kayaaꞌnanyabwi aꞌmwe yaasɨwaka pwarajɨ wɨlayeꞌmwannayamarina. Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai kayaaꞌnanyaꞌ wɨrɨvɨkɨrakera dɨka yuyagaaꞌ mwalɨbainyaꞌnevɨ wɨmwaaihɨna. Kayaaꞌnanyaꞌ wɨrɨvɨkɨta dazaꞌ nemɨ tɨnna wangadaa kumɨre sabwi mamɨdɨnyɨ yaadeꞌna kuꞌmaayaba sɨmunya yawɨramaaryaꞌneꞌ yɨnɨkesɨ.
Sahɨbaaibɨꞌ aꞌmwe dahaaꞌ sarɨmɨnyawɨ mwaaihata dazara daꞌdare sabwina yadɨvɨsare. Kumɨre waja nabinabinya saza sahwaraavɨ wɨdɨhaaꞌbwaꞌda kumɨre kɨlaakejɨkɨ kayaaꞌnanya gɨrɨkitaꞌnanyabwi yadɨvɨsare. Sahwara naangeraavɨ pihadɨka yadɨvɨꞌ mamaaya byaannakeraavɨ bɨraiyagaala wɨdangadɨvɨsare. Kɨrɨꞌ kɨgaaꞌ mamaaya aaya mudɨꞌnanyai Maaikelɨ sasara mi. Sai Saataanɨjɨ tɨvɨkɨta yɨnyelyagaaꞌ “Ne Mozɨzare kɨlaakejɨꞌ aaihwai maaradezɨꞌ dɨngaka?” dahɨla yagaaikwalaalya dɨnagɨleraalyɨ. Kɨrɨꞌ Maaikelɨ kayaaꞌna mi yaka Saataanɨmɨ bɨraiyagaala kayaaꞌnanyaꞌ ayɨna murɨvɨkɨryaakelyɨ. Aawa. Sai dara wɨdɨna “Yune Naangeina maiyagaalyaꞌ gɨthana!” 10 Kɨrɨꞌ aꞌmwe dazara kwaasɨ yagaala dadɨvɨsara bɨraiyagaala wɨdadɨvɨsare. Yɨ yuya pɨnɨngɨne aaya kaavɨlya myawɨranganyadɨvɨsangɨna bɨraiyagaala dadɨvɨsare. Nabaai yuya kumɨ yawɨꞌdɨvɨta sabwi yɨkurɨyaawia sɨmunya maayaraavɨrebulyɨ. Sarera kɨlaakejɨꞌna mɨdɨnna yadɨvɨꞌ sarevɨdaaꞌnyɨ sasare dazabwi yuna kayaaka wigalakadevulyɨ.
11 Weꞌ! Sasare sara mala nayaa yɨwannɨpɨka! Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Ne Kenɨ Gotɨyarɨ navɨka yɨbwakyaakabaaibɨꞌ sahwara navɨka yɨbwaakɨvanɨgasare. Yɨ Ne Kenɨmɨre saburɨ yamaryadɨvɨsare. Nabaai Ne Belaamɨ nɨgwia maarya sanneꞌna kwaasɨyabwi wɨjɨwakyaakabaaibɨꞌ dazahwara yune nɨgwia maaryaꞌna yawɨꞌdɨvɨꞌ Gotɨyareraavɨ kwaasɨ wɨjɨwaakadɨvɨsare. Yɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ nɨgwiaꞌna kwaasɨ wɨjɨwaakyaꞌnera kumɨre kɨlaakejɨꞌ wɨjaavadɨvɨsare. Nabaai sɨnnawɨ kɨgaaꞌ Ne Koraa Ne Mozɨzarɨjɨ maiyagaala wɨjaakabaaibɨꞌ sahwara Gotɨyarɨ pihadɨka yadɨvɨꞌ sasare dazaburɨ wana yɨwɨna yɨpɨꞌderera.
12 Yuyagaaꞌ sarɨmɨ yɨꞌbwaꞌnemwaaidɨvɨꞌ tɨka munnejɨ yadɨvɨꞌ avaaizɨmunya yawɨsaꞌnajɨ sɨryaꞌmweraavɨ gaimwagyaꞌnajɨ yadɨvɨsagaaꞌ aꞌmwe dazara yɨꞌbwaꞌnemwaala dazavɨ gɨrɨkita yɨgaidɨvɨsare. Sahwara tɨka sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannanadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ sahwara kumɨre tɨka wapaaya sa maremwaainyaꞌna yadɨvɨꞌ lɨka aane pɨmɨlɨꞌ kɨmɨlɨꞌ yadɨvɨtara mɨꞌ. Yɨ pwaraavɨna myawɨryadɨvɨꞌ kumɨnyɨna, kumɨnyɨna yawɨꞌdɨvɨsare. Jarɨsagaaꞌ yɨraaya yɨhusaꞌ yaasɨwaꞌ mariwɨnakamarya burɨkeꞌ mabwalari yaꞌne yadevaaibɨsarera. Sahwara yagaala deva kɨrɨꞌ nayaa sara myadɨvɨsare. Nabaai yɨsɨka kumɨregaaꞌ yɨsɨlya miꞌnyadevaaibɨsarera. Yɨ yɨta sɨka yawaka mena bainɨkikaavɨ aꞌmwera kaavɨlyawɨ mena lamaipurasɨꞌnɨkerabɨsare. Sasare sɨka pɨgasaai bainɨkerera. 13 Sahwara wagɨla wɨvwaꞌnyaꞌne kɨnɨnnaka sabwi yadɨvɨsare. Sasare dazaꞌ saalaalyaꞌ aalɨmavajɨnaaka naangeꞌ yada aalɨmaagwalyaꞌ yɨmaꞌnadevaaibɨsabulyɨ. Nabaai sɨgunyavɨ sɨlɨngaamɨnyarɨka mwaaidɨvɨꞌ kunnya tusaꞌ yagalyaꞌmaꞌdɨvɨꞌ aꞌmweraavɨ kayaaꞌna yɨbwarɨdaakwadɨvɨtabaaibɨsare. Sareꞌna Gotɨyai anga jɨhɨnya kayaaꞌnanyaba mena yovɨrawakɨvanɨkeba warɨꞌ. Yuna jɨhɨnya naangeba dazahɨba yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwaaibɨꞌdeva.
14 Ataamɨmɨdaaꞌnyɨ mɨjɨyɨmaꞌnɨgaveva ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyai Ne Yɨnokɨ yɨmaꞌnakelyɨ. Sare sai aꞌmwe dazahwaraavɨna sɨnnawɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnakenna aꞌmweraavɨ wɨjɨwakyaakelyɨ. Sai dɨna “Yɨthaanyi! Nɨmɨ tɨnna wangadaari Naangei gamɨre mamaaya tewaanya kwalaalya taawɨzanɨyarajɨ yeꞌmwannɨgwalaabɨpɨꞌdelyɨ. 15 Sai aꞌmwe yuyaraavɨ yawɨbwasagaaꞌ kayaaꞌnanyaꞌ naanna wɨrɨvɨkɨradelyɨ. Sai aꞌmwe gamɨnyɨ buleꞌna wɨjaavadɨvɨsara jɨdavadeꞌna sahwara kumɨre bule wɨjaaya sabwina yadɨvɨsanna nayaa yɨbwakɨbɨꞌdere. Yɨ yuya sanna bule wɨjaayabwina jawɨbwaryaꞌnegaaꞌ. Nabaai kayaaꞌnanya dazara buleꞌna wɨjaavadɨvɨsara Naangerɨ yagaala kayaaꞌnanya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya mena wɨdesanna jɨdavadeꞌna walaabathelyɨ.” 16 Aꞌmwe dazara naangeraavɨ bulayagaala dadɨvɨsare. Sahwara yuya kumɨnyɨ yɨmaꞌnade sanna jɨkurya yɨna yadɨvɨꞌ munyɨꞌ kayaaꞌna yadɨvɨsare. Kumɨre munyɨꞌ dɨkaaꞌda dɨkebɨꞌ yɨdamaryadikɨ. Sara yadɨvɨꞌ sahɨbwi mɨdɨdɨvɨsare. Sahwara yaasɨwaꞌ kumɨnne yayaꞌ jaka danganamaryadɨvɨꞌ kumɨnne yayanna makinadɨvɨsare. Pɨgaaꞌ aꞌmwe pwaraavɨ wabwiwayagaala wɨdadɨvɨꞌ kumɨre gɨlyɨvɨsa mwagiꞌnyaꞌnenna. Sarerera.
Dɨragɨnna lɨmwangebwi nayaa dɨragɨnna lɨmwagaryaꞌnebwinesɨ.
17 Kɨrɨꞌ, nyaꞌmweihɨrɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyare wɨdaasaderaavɨre yagaalya ayɨna nayaa jawɨrila! Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ wɨjɨwaakesasɨ. 18 Dara yɨhɨthesaihɨlyɨ “Dɨvi aaya yɨmaꞌnadehaaꞌ aꞌmwe pwara puriꞌnyarabɨꞌ Gotɨyare sabwina jɨka gyangadɨvɨꞌ bɨraiyagaala dɨpɨꞌderera. Sara yadɨvɨꞌ Gotɨyarɨna buleꞌna wɨjaavadɨvɨꞌ kumɨre munyɨꞌ yaasɨwaꞌ dɨkeꞌbɨꞌ yɨdamaryadikɨ.” 19 Aꞌmwe dazara Naangereraavɨ jaapaidɨvɨsare. Sahwara aꞌmwe Kwaakevakɨyaraavɨre sɨmunyabwi mɨdɨdɨvɨꞌ, yɨ Kurya Tewaanyai maayara.
20 Kɨrɨꞌ, nyaꞌmweihɨrɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, yuyagaaꞌ sarɨmɨre dɨragɨnna lɨmwanga yune nawɨꞌnyaanga saburɨneꞌna yune sarɨmɨre sɨmunyaꞌ dɨragɨnya nayaa jɨvaimwagila! Yɨ lɨkɨlyavɨ aꞌba madɨvɨtabaaibɨꞌ yagaala Gotɨyai nedake dɨragɨnya jeꞌmwagyɨla! Sara yadɨvɨꞌ nabaai yuyagaaꞌ Kurya Tewaanyai wɨlayɨhɨmwaaidori yeꞌmwagakɨyagaalyavɨna nayaa jɨthaanganyideihɨlyɨ. 21 Sarɨmɨ Gotɨyai sarɨmɨnyɨna wɨvuꞌnadevurɨ nayaa kuna dɨmwaalyɨla! Yuyagaaꞌ Gotɨyare wɨvuꞌnyaꞌnebwi nyagalyaꞌmapɨdɨka! Nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyai gamɨre kale gaimwangeꞌ kuꞌmaayaba maryalɨkuꞌnaraabathevɨna jemwaalyidehaaꞌna kuna sara jɨla! Sarevɨ nabaai sarɨmɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ nayaa dɨvadaꞌgalemwaalyide gaala nebulyabwi maaryaꞌneihɨlyɨ. 22 Sarɨmɨ aꞌmwe pwara dɨragɨnna lɨmwangebwi nayaa tɨhuꞌna malɨmwagi, maalɨꞌna yagalyaꞌmaꞌdɨvɨsaraavɨna kale nayaa yɨhyana! Nayaa duhaimwagyɨla! 23 Aꞌmwe pwara dɨkevɨbɨꞌ mwaaidapi sarevɨ sahwaraavɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ dɨvadaihasamaarila! “Nɨmɨ kayaaꞌnanya saꞌ nyɨwɨdɨka!” dɨdɨvɨꞌ lɨka nayaa yadɨvɨꞌ aꞌmwe saraavɨna kale nayaa yɨhyana! Kɨrɨꞌ mala nayaa jɨwannyɨla! Kumɨre kɨlaakevɨya sɨmunya sabwi kumɨre baazɨꞌmaꞌnya gɨrɨkitaꞌnanya sabɨsabulyɨ. Sahwaraavɨ wɨgaimwadɨvɨꞌ sasare dazaburɨna sarɨmɨ yuyagaaꞌ menyaba dɨmwaalyɨla!
Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨlyaꞌnebwinesɨ.
24 Gotɨyai sai sarɨmɨnyɨ yɨnɨga wiꞌna yɨhɨmaremwaaidori yɨ yɨhɨmaredaaꞌdori sarɨmɨ mwalaraawi jideihɨlyɨ. Sai sarɨmɨnyɨ yɨnɨga wiꞌna yɨhɨmakwawojɨ gannyaba nawɨꞌnya byaannakeryawɨ yɨhɨmwaaihadeihɨlyɨ. Nabaai sarɨmɨ yɨwetawakya pɨnɨ mwari yɨhyana! Sarevɨdaaꞌnyɨ nabaai yɨlaaya naangebwi yɨhwaradeihɨlyɨ. 25 Gotɨyai yune gavei sahwaina mwaalɨkei. Sare sai Jizaazai Kɨraazɨtɨyare wawɨnyavɨna nemɨnyɨ nevadaihasamaarakelyɨ nemɨre Naangerɨna. Nemɨ gamɨnyɨne yayaꞌ munyaba nayaa makɨlaana! Sai nemaremwaaide Kingɨya gavei kuna mwaalana! Sarei dɨragɨnya naangeꞌ kɨnɨnnakei kuna mwaalana! Yuya sangɨneꞌna aaya kaavɨlyai kuna mwaalana! Yuya sɨnnawɨ kɨgaasɨ nabaai dahaaꞌ kɨgaasɨ nabaai dɨvi yuya kɨgaakɨgaasɨ sarei kuna mwalɨbainagwona! Sahɨrɨsɨ. Nebula naangesɨ.
Juthɨyai