Wɨjalangasakyaꞌ
Jonɨmɨ Wɨjalangasakakeꞌnesɨ.
1
Sɨnnawɨ yagaala dathaꞌ lɨka yulyarakesɨ. Yɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyai kuꞌmaayaba marimaꞌnaabakesɨ. Sahwai nemɨnyɨneꞌna yoimavakesɨ. Gotɨyai dazaꞌ Jizaazarɨ yɨmwangakesɨ. Jizaazai gannya yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨna yɨbwarɨdaakwiaꞌneꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yɨmaꞌnadenna wɨjaavakesɨ. Sai nemɨnyɨna kunya, yawɨsa nejaavanɨꞌ yuya dazanna dare. Sai gamɨre mamaayarɨ ejelɨyarɨ Jonɨnnyawɨnna maryasaabaꞌ. Nɨmɨ gamɨre yaasɨwaꞌwawɨnyainyɨna yɨ sai yagaalyaꞌ nyɨjaavaꞌ. Nɨmɨ Jonɨnnyɨ yuya dazangɨ tɨnna mena wangamwa. Yɨ nɨmɨ tɨnna wanganene yunebanna Gotɨyare yagaalyaꞌ kuꞌmaayaba jalɨkurakɨvanɨge. Yɨ yagaala Jizaazai Kɨraazɨtɨyai nyɨjalɨkurakaka dazaꞌna jalɨkurakɨvanɨge. Nɨmɨ dara dɨvanɨge. Yagaala dazaꞌ yɨ nebulyasɨ. Aꞌmwei Gotɨyare yagaala datha dɨvidaaꞌnya yɨmaꞌnade wanganadadelyɨ nabaai yagaala Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨnya aꞌmwe yɨꞌbwaꞌnawɨꞌnadɨvɨsara kadɨka wɨꞌnadɨvɨꞌ sahwara Gotɨyare yagaala yɨdaꞌmwe dathaꞌ sara mɨdɨdɨvɨsarajɨ yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga winaderera. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gotɨyai mena dake yɨdaꞌmanɨge datha yɨmaꞌnadehaaꞌ yɨ sagaaꞌ maalɨkegaakɨ.
Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyangɨya anga ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyangɨna Jonɨ yɨdavakeꞌnesɨ.
Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyangɨyaihi anga ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalya sabanyaihi!
Nɨmɨ Jonɨnnyɨ yagaala dathaꞌ sarɨmɨ Ezɨya sɨmagɨ mwaaihasaihɨrɨna yɨdaꞌmwesɨ. Dahaaꞌ Gotɨyai mwaalɨkei, sahwai kɨgaakuna kuna mwaalakei, dɨvidaaꞌnyɨ kuna yɨmaꞌnaabathei yɨ sahwai sarɨmɨnyɨ yangeꞌna yɨhɨgaimwagana! Sarɨmɨnyɨ kwaamuꞌnanyabwi yɨhyana! Nabaai Kurya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyara (Kurya Nawɨꞌnya Naangei) Gotɨyare kingɨnamwaalyɨsavɨ daakasara sarɨmɨnyɨ yangeꞌna yɨhɨgaimwabɨka! Sarɨmɨnyɨ kwaamuꞌnanyabwi yɨhyɨpɨka! Nabaai Jizaazai Kɨraazɨtɨyai sai Gotɨyare yawɨta yuya nebulyaꞌna yɨdaꞌna jalɨkurakadei sai aaya mudɨꞌnanyai aꞌmwe bainɨkeraayawɨ ayɨna dɨkaavakei sai kingɨya yuyara Kwaakevakɨ mwaaihasaraavɨ maremwaaidei yɨ sai sarɨmɨnyɨ yangeꞌna yɨhɨgaimwagana! Sarɨmɨnyɨ kwaamuꞌnanyabwi yɨhyana!
Sai nemɨnyɨ kale yangeꞌna neyadei, yɨ sai gamɨre tawe savɨ nemɨre kayaaꞌnanyanna marasɨꞌnakelyɨ. Kayaaꞌnanya sa nevwɨyɨnɨkeina mamwaalyaꞌneꞌna balakelyɨ. Sai nemɨnyɨ maremwaidaanyainaavɨ nemwaaihada yɨ Gotɨyarɨ gannya Ganɨmaangerɨ wɨdaayaꞌneina Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdaanyaina “Su! Su!” wɨdadaa yɨlaaya wiadaa gamɨnyɨ makidaa yadaanyainaavɨ nemwaaihakelyɨ. Sasarerɨne yaya naangeꞌ byaanna naangesɨ dɨragɨnna yaꞌnebulyɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ kuna warana! Sahɨrɨsɨra. Nebula naangesɨ.
Yɨthaanyi! “Sai yɨraayavɨ waimanaabɨko.”
Yuyaraavɨre tɨnnyaraalyɨ sahwarɨ wangabɨꞌderɨnera.
Aꞌmwata wɨlɨvadaakweta kwarajɨ wangabɨꞌderɨnera.
Malɨmwagyara yɨta yuyavakaavɨyara wangabɨꞌderera.
Sahwara sɨduta kwalaalya yawɨpɨꞌdere.
Weꞌ! Gamɨnyɨne lɨkeꞌna jakɨnna dɨpɨꞌdere.
Yo! Sahɨrɨsɨra. Nebula naangesɨ.
Naangei Gotɨyai dara dɨvanɨꞌ “Nɨmɨ yune sahwainyɨ aaya sɨnnawɨnne nebulyaꞌnanyainyɨ (A). Nabaai wana nebulyaꞌna aaya dɨvineinyɨ (Z). Sɨnnawɨnyainyɨ. Aayaangeinyɨ.” Yɨ dazai dahaaꞌ mwaalɨkei kɨgaakuna kuna mwaalakei dɨvidaaꞌnyɨ kuna yɨmaꞌnaabathei sai Dɨragɨnya Yuyangɨ Aaya Kaavɨlyalyɨ. Yuyangɨ Mɨnyagɨnyalyɨ.
Kɨraazɨtɨyarɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayarɨ Jonɨ tɨnna wanganakeꞌnesɨ.
Nɨmɨ Jonɨnnyɨ sarɨmɨnyɨ sɨryaꞌmweinyɨ. Nɨmɨ sarɨmɨjɨ Jizaazarɨ taanginyavɨjɨ Gotɨyai nemaremwaaidevɨjɨ taanga nejaavadɨvɨꞌ dɨragɨnna daꞌdaanyaburɨjɨ sangɨ yeꞌmwannamwaaidɨnyainyɨ. Sareinyɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ wɨjɨwakamaryeꞌnajɨ Jizaazarɨna jalɨkurakeneꞌnajɨ Ahuꞌmanna Paatɨmozɨ woꞌnɨkeba kalavuza nyɨmaaresainyɨ. 10 Yɨrɨka Naangeregaaꞌ (Kɨraazɨtɨyarɨna yɨꞌbwaꞌnawɨꞌnadaanyagaaꞌ) Kuryai nɨmɨnyɨna dɨragɨnna bulamwaaina nyɨwaꞌ. Sara nyadaaꞌnyɨ nɨmɨnyɨ dusɨdaasɨ nɨmɨ maangwɨraaya pɨrɨꞌ wɨꞌnyɨna. Maangwɨraaya saꞌ jaka dɨragɨnna dɨna pihulɨyavɨre jakeꞌbɨsaꞌ. 11 Maangwɨraaya dazaꞌ dara dɨna “Yuyangɨ tɨnna wangamanɨgɨnya, sa gɨmɨ nayaa pɨkarya jɨthaꞌ! Pɨkarɨyɨkwiavɨ yaꞌgɨzɨ anga ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraala dangɨne Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyangɨyaraavɨna jaasɨ! Yɨ Anga Epazaazɨjɨ Sɨmenaajɨ Pehamaamɨjɨ Taayataairajɨ Saathɨzɨjɨ Pilathelɨpɨyajɨ Layothɨzɨyajɨ anga sangɨna dɨmarayaasɨ!”
12 Nɨmɨ “Aꞌmwe yagaala nyɨdɨvanɨka sarɨ wanganɨma!” dena gɨnyɨwannyɨna. Mena gɨnyɨwannyɨna yena yɨ laamɨvananyaꞌ yɨlakyaꞌne golɨya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraala sa waꞌdɨꞌnyɨya tɨnna wanganna. 13 Yɨ aꞌmwe pwai laamɨvananyaꞌ yɨlakyaꞌne dazangɨ tɨnnyaba daaꞌdɨꞌnyɨ nɨmɨ tɨnna wanganna. Sai yɨ aꞌmweraavɨne kaimɨraayaibɨsai. Sai baazɨꞌmaꞌnya saamɨnaangeꞌ yune sɨvɨla kedɨvɨ yalawakɨnanyaꞌ baazɨꞌmaꞌnakei, yɨ sai munnaanya golɨyaꞌ gannya kɨhɨsavɨ pwɨyɨnakei. 14 Gannya mɨnyagɨnyavɨ mɨjasaꞌ yune nebulyaꞌna yaakeꞌnanyaꞌ, sipɨzipɨyavɨre arɨlyaꞌbɨsaꞌ yɨ wɨvɨtɨrata yaakeꞌbɨsaꞌ. Yɨ gamɨre tɨnnyai dɨtaalɨsaꞌbɨꞌ yɨdadaasɨ. 15 Yɨ gamɨre sɨvɨlyɨraai wana nebulyaꞌna dɨꞌbaaka mwadadaasɨ, arɨnga kwaariꞌmata bɨraazɨyaꞌ dɨka naangevɨ yɨraꞌdɨvɨtabaaibɨsɨraai. Nabaai nɨmɨ kadɨka wɨꞌnɨweꞌ gamɨre yagaaimaangwɨraayaꞌ aalɨjaka naangeꞌ yɨnnadevaaibɨꞌ kinnɨwaꞌ wɨꞌnɨwa. 16 Sai aangasɨrɨ sɨlɨngaamɨnya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalya lɨmwagarɨꞌ. Yɨ kwaariꞌmasɨramɨnya pɨrɨꞌ gurɨmaanga yuyɨmagɨnyaai yɨnɨkeꞌ saꞌ gamɨre maangevɨdaasɨ waraka mwasaba walyaabɨnɨkeꞌ. Nyɨlyai sɨrɨgwajahaaꞌ nyɨla dɨragɨnna dadevaaibɨꞌ gamɨre sɨnnyɨꞌ baaka naangeꞌ wɨmwadɨwaꞌ.
17 Sahwarɨ nɨmɨ tɨnna wanganena lɨka yena gamɨre sɨvɨlyɨraaryaba walaꞌna. Yɨ nɨmɨ wana aꞌmwe mena bainɨkeibɨsainyɨ. Sara kye sai nɨmɨnyɨ aangasi yɨlanyakaka dɨna “Gɨmɨ lɨka kuna minnera! Nɨmɨ aaya sɨnnawɨnya nebulyaꞌnanyainyɨ. Yɨ nɨmɨ aaya dɨvidaaꞌnya nebulyaꞌnanyainyɨ. 18 Yɨ nɨmɨ gaala mwaalyaꞌnebwi aaya kaavɨlyainyɨ. Yɨthaa! Kɨgaaꞌ nɨmɨ mena baleinyɨ, kɨrɨꞌ, yɨthaa, yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaala mwaaiheinyɨ. Nɨmɨ baryaꞌne kiyaꞌ lɨmwagaꞌdɨ Bainɨkeraavɨre Angebanne kiyaꞌ lɨmwagake. Yɨ sareinyɨ dɨragɨnnakeinyɨ ‘Aawa,’ kadaꞌmujɨ aꞌmwe pwai mabalyɨ yadelyɨ. Pwai bainɨkei bainɨkeraavɨreba yagalyaꞌmaꞌna yadelyɨ. Nɨmɨ ‘Yo,’ kadaꞌmujɨ pwai balɨna yadelyɨ. 19 Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ gɨmɨ pɨkarya nayaa jɨthaꞌ! Yagaala gɨmɨ tɨnna wangamwaanyangɨneꞌ yɨ dahaaꞌ warɨkengɨnesɨ sahɨnɨ dɨvidaaꞌnyɨ yɨmaꞌnaabathennajɨ jɨthaka! 20 Yɨ gɨmɨ tɨnna wangamwaanya sɨlɨngaamɨnya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraala daza nɨmɨre aangasɨrɨ waꞌdɨsɨyannajɨ laamɨvananyaꞌ yɨlakyaꞌne golɨya kɨnɨnnaka ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraala dazannajɨ yɨ Gotɨyai yoimavajalɨkurakya dazanne aaya kaavɨlyaꞌ daresɨ. Sɨlɨngaamɨnya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraala daza yɨ sa Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyangɨyara anga ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyangɨ mwaalyaraavɨre mamaayara. Yɨ laamɨvananyaꞌ yɨlakyaꞌne golɨnaka ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraala daza Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyangɨyara anga ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraala sangɨ mwaalyare.”