2
Anga Epazaazɨna yagaalyaꞌ yɨdaꞌnɨkeꞌnesɨ.
Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyavɨya Anga Epazaazɨ mwaalyaraavɨne ejelɨyai mwaalɨkerɨne pɨkarya nayaa dara jɨthaꞌ!
Sɨlɨngaamɨnya ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalya gamɨre aangasɨrɨ lɨmwagaꞌdei sahwai laamɨvananyaꞌ yɨlakyaꞌne golɨnaka ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyangɨ tɨnnyaba kaanya yamaryade sahwai yagaala datha gɨthasɨvanaabɨꞌ. Gɨmɨ wawɨnya yadɨnya yuya sabwina mena gyawɨrangamanɨge. Yɨ gɨmɨre yagɨyagɨwawɨnyannajɨ taangegaaꞌ gɨmɨ dɨragɨnna daayaꞌnebwinajɨ mena gyawɨꞌmanɨge. Yɨ gɨmɨ aꞌmwe kayaaꞌnanyaraavɨna “Aala!” nebulyaꞌna dɨwaa. Aꞌmwe dazara gɨmɨnyɨ dara gɨthadɨvɨsare “Nemɨ Apozelɨya Nedaasade kwainera.” Kɨrɨꞌ aawa! Sahwara Wɨdaasadera mɨꞌ. Yɨ kumɨre yagaalyaꞌ mena yawɨbwarangamwaa. Yɨ kumɨ yadɨvɨta saburɨ kaavɨlyaꞌ mena bɨramaꞌmwaa “Yɨ sahwara aꞌmwe yune kwaasɨyare.” Aꞌmwera tɨnna gwangadaapi, gɨmɨ nɨmɨnne yayaꞌ kuna lɨmwamanɨgɨ. Yɨ sahwara wana kayaaꞌna gyadaapi kɨrɨꞌ gɨmɨ dɨragɨnna daaꞌdɨ taanga dazaꞌ maaꞌdɨnyɨ. Yagɨyagɨ wawɨnya dazaꞌna maaꞌna ginnadeigɨ mɨꞌ. Kɨrɨꞌ gɨmɨnyɨna nɨmɨ yagaalyaꞌ kɨnɨnnaka dareinyɨ. Sɨnnawɨ gɨmɨ mudɨꞌna dɨragɨnna lɨmwagahɨnyagaaꞌ yɨ dazagaaꞌ nɨmɨnyɨnajɨ nebulyaꞌna gɨvuꞌnakeigɨnyɨ. Kɨrɨꞌ dahaaꞌ aawa. Sɨnnawɨ nawɨꞌnya tewaanyabwi yagɨnyaigɨnyɨ. Kɨrɨꞌ gɨmɨ dazaꞌ yagalyaꞌmavagɨnegaaꞌ yɨ gɨmɨ mena walaꞌmwaawɨnyaigɨnyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ ayahi sɨnnawɨ gɨmɨ yagɨnya dazabwina nayaa jawɨꞌ! Yɨ gɨmɨre sɨmunyabwi mudɨkebwi nayaa jawɨramaaꞌ! Yɨ gɨmɨ aaya mudɨꞌnanyagaaꞌ yagɨnyabaaibɨsabwi jɨ! Nabaai aawana, yɨ nabaai gɨmɨ sɨmunya mudɨkebwi ayɨna yawɨramaata mijaꞌ, yɨ nabaai nɨmɨ gɨmɨnyawɨnna biꞌmavaꞌmujɨ yɨ gɨmɨre laamɨvananyaꞌ yɨlakyaꞌneꞌ warɨkebadaaꞌnyɨ marasɨꞌnɨdesɨ. Sɨmunya mudɨkebwi myawɨramaari nyɨdɨka! Kɨrɨꞌ dasare dathavwi kuna gwarɨꞌ. Gɨmɨ Nikolaazare mɨdɨdɨvɨsaraavɨre saburɨ yɨkamaanga wiadɨnyaigɨnyɨ. Nɨmɨ kwainyɨjɨ sahwaraavɨre saburɨ yɨkamaanga wimaꞌnadeinyɨ. Aꞌmwei kadɨꞌnakei, sai yagaalyaꞌ kadɨka nayaa wɨꞌnana! Yɨ yagaala dazaꞌ Kurya Tewaanyai Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyangɨya anga geva gevanyaraavɨ wɨjɨwaakɨvanɨkesɨ. Nabaai aꞌmwei mala dazaꞌ wavɨlavajai, sahwarɨ yɨ nɨmɨ “Ya,” wɨdɨdelyɨ. Yɨ sahwai aꞌmweraavɨna gaala wɨjaayaꞌne yɨta dazarɨ tɨka munne maaradelyɨ. Yɨta dazai Gotɨyare wawɨnyavɨ Parathaazɨ waayɨꞌ.
Anga Sɨmenaa mwaalyaraavɨna yagaalyaꞌ yɨdaꞌnɨkeꞌnesɨ.
Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyavɨya Anga Sɨmenaa mwaalyaraavɨne ejelɨyai mwaalɨkerɨne pɨkarya nayaa dara jɨthaꞌ!
Sahwai aaya sɨnnawɨnya nebulyaꞌnanyai nabaai aaya dɨvidaaꞌnya nebulyaꞌnanyai aayaangei kɨgaaꞌ mena balakei kɨrɨꞌ gaalyai ayɨna yɨmaꞌnaabakei yɨ sarei yagaala datha gɨthasɨvanaabɨꞌ. Taanginya gimaꞌnɨvanɨkennajɨ nebulyaꞌna gɨlyɨvɨta wana kuneigɨ mwaidaaꞌgiyabulyɨ gyawɨrangamanɨge. Gɨlyɨvɨta kuneigɨ kɨrɨꞌ gɨmɨ pɨnɨ kwalaalya kɨnɨnnakeigɨnyɨ. Nabaai yagaaibɨraizɨka dazaꞌna aꞌmwe pwara sahwara gɨmɨnyɨ givanɨgasaꞌna gyawɨrangamanɨge. Aꞌmwe dazara sahwara dɨna “Nemɨ sahwaina Juyaraavɨdaasaine.” Kɨrɨꞌ sahwara nebulyaꞌna Juyaraavɨdaasarana mɨꞌ. Aawa. Juya kwara kɨrɨꞌ sahwara yune Saataanɨmɨrevaasɨyaraavɨna. 10 Dɨvi maalɨkegaaꞌ gɨmɨ daange dɨmaaꞌdengɨna lɨka minnera! Yɨthaa! Saataanɨ sai Yuyaraavɨ Kotɨya Maryadei jɨdaꞌdaaꞌnyɨ sarɨmɨjɨya pwaraavɨ kalavuza wɨmwaaihɨpɨꞌdere. Sarɨmɨnyɨ yaamɨjɨ yɨjɨwaalaꞌneꞌ sara yɨhyɨpɨꞌdeihɨlyɨ. Yɨ yɨrɨka ata yuyɨraalya yɨnɨgehaaꞌ sarɨmɨ Kɨraazɨtɨyareihɨrɨ taanginya yɨhɨzaavɨpɨꞌdeihɨlyɨ. Kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨna nayaa dɨlɨmwagaꞌ! Kuna kuna yɨwoꞌgɨzɨ yune gɨmɨ baidɨzagaaꞌna yɨ nabaai gaalyaꞌ yɨvarula nawɨꞌnyai gɨvwatavɨdeinyɨ. (Kingɨmwaaihɨꞌnyaꞌ gwakɨdeinyɨ.) 11 Aꞌmwei kadɨꞌnakei sai yagaalyaꞌ kadɨka nayaa wɨꞌnana! Yɨ yagaala dazaꞌ Kurya Tewaanyai Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyangɨya anga geva gevanyaraavɨ wɨjɨwaakɨvanɨkesɨ. Aꞌmwei mala dazaꞌ wavɨlavajai sahwarɨ yɨ ayahi barya saꞌ kayaaka yɨgalakadei mɨꞌ. Aawa nebulyasɨ.
Anga Pehamaamɨ mwaalyaraavɨna yagaalyaꞌ yɨdaꞌnɨkeꞌnesɨ.
12 Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyavɨya Anga Pehamaamɨ mwaalyaraavɨne ejelɨyai mwaalɨkerɨne pɨkarya nayaa dara jɨthaꞌ!
Kwaariꞌmasɨramɨnya pɨrɨꞌ gurɨmaanga yuyɨmagɨnyaai yɨnɨkeꞌ kɨnɨnnakei yagaala datha gɨthasɨvanaabɨꞌ. 13 Angeba mwaaihɨnyaba anga dazaba Saataanɨ kingɨyai maremwaalɨkebanna nɨmɨ yawɨrangamanɨge. Maremwaalɨka kɨrɨꞌ gɨmɨ nɨmɨnne yayaꞌ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdɨnyaigɨnyɨ. Yadɨ gɨmɨ nɨmɨnyɨna dɨragɨnna lɨmwadɨ yɨ dɨragɨnna lɨmwanga dazaꞌ lɨka yulyakadɨnyaigɨ mɨꞌ. Nabaai kɨgaaꞌ aꞌmwe Adipaazai nɨmɨnyɨna nayaa nebulyaꞌna jalɨkurakadei sarɨmɨjɨ yeꞌmwannayɨhɨmwaalaka sahwarɨ sarɨmɨnyaba tamakesagaaꞌna nɨmɨnyɨ kuna dɨragɨnna lɨmwagakɨnyaigɨ. Nɨmɨnyɨna “Aala!” majahɨnyaigɨ. Anga dazaba Saataanɨ mwaaida gannya wawɨnyaꞌ yɨvanɨkeba kɨrɨꞌ sara yadɨnyaigɨ. 14 Kɨrɨꞌ nɨmɨ gɨmɨnyɨna yagaala pɨrɨꞌ pɨrɨꞌ kɨnɨnnakeinyɨ. Yɨ sarɨmɨjɨya pwara kwaasɨwɨꞌnawɨjɨwaakya Belaamɨmɨrebwina lɨmwagaꞌdɨvɨsara kɨnɨnnakeigɨnyɨ. Belaamɨmɨrebwi yɨ daresɨ. Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ Ne Mozɨzaregaaꞌ sai maremwaaide Belaakɨmɨ dara yɨbwarɨdaakwaꞌ. Aꞌmwe Yɨzɨrelɨyaraavɨ kwaasɨ yɨjɨwaalyabwi daheꞌbɨsabwi kyaꞌ aꞌmwe sara wagɨlyavɨ walaraaweꞌ. Yɨ Belaakɨjɨya Yɨzɨrelɨyaraavɨ yɨdɨkaaveꞌ. Yɨ sahɨnɨ kwaasɨgotɨyaraavɨ yɨdɨka yesa tɨka nyaꞌna sahwaraavɨ yɨna yeva yaasɨwaꞌ pamarinyabwi yaꞌna yɨdɨkaavesare. 15 Sasarebaaibɨꞌ gɨmɨjɨya pwara Nikolaazare wɨjɨwaakyaꞌ lɨmwagaꞌdɨvɨsarajɨ kɨnɨnnakeigɨnyɨ. Baaꞌnana! 16 Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ gɨmɨjɨya pwara “Sɨmunyabwi mudɨkebwi nayaa jawɨramaaꞌ!” Nabaai aawana, sara myɨjaigɨnyawɨnna yarai biꞌmavɨdeinyɨ. Yɨ nɨmɨ aꞌmwe dazarajɨ kwaariꞌmasɨramɨnya nɨmɨre maangevɨ nyarɨka dazasɨ mala barannaadeinyɨ. Kɨrɨꞌ gɨmɨre tewaanyabwina gyawɨrangamanɨge. 17 Aꞌmwei kadɨꞌnakei sai yagaalyaꞌ kadɨka nayaa wɨꞌnana! Yɨ yagaala dazaꞌ Kurya Tewaanyai Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyangɨya anga geva gevanyaraavɨ wɨjɨwaakɨvanɨkesɨ. Aꞌmwei mala dazaꞌ wavɨlavajai, sahwarɨ tɨka wapaa manaaya Sɨgunyabanya pɨnɨ dahaaꞌ kɨmaꞌnyawɨ lɨka yulyarɨke wɨjaavɨdelyɨ. Nabaai nɨmɨ sitɨhwawɨnya yaaka pɨmɨlɨꞌ wɨjaavɨdelyɨ. Yɨ tɨhwawɨnya dazamɨlɨkɨ yaya mudɨkeꞌ yɨdaꞌnɨkemɨlɨꞌ wɨjaavɨdelyɨ. Yɨ aawa, aꞌmwe pwai yaya dazaꞌ yawɨranganadei mɨꞌ. Aꞌmwe tɨhwawɨnyamɨlɨꞌ maarajai yɨ yune sahwaina yawɨranganadelyɨ.
Anga Taayataaira mwaalyaraavɨna yagaalyaꞌ yɨdaꞌnɨkeꞌnesɨ.
18 Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyavɨya Anga Taayataaira mwaalyaraavɨne ejelɨyai mwaalɨkerɨne pɨkarya nayaa dara jɨthaꞌ!
Gotɨyare Gawaalɨvaangei sai tɨnna dɨtaalɨsaꞌ naanga yɨdamakida yɨdaderaai kɨnɨnnakei sɨvɨlyi wana nebulyaꞌna dɨꞌbaaka mwadadaasɨ kwaariꞌmata bɨraazɨyaꞌ dɨka naangevɨ yɨraꞌdɨvɨtabaaibɨsi kɨnɨnnakei yagaala datha gɨthasɨvanaabɨꞌ. 19 Gɨmɨ yɨvanɨgɨnya yuya saburana, gɨmɨ aꞌmweraavɨna tewaanya gɨvuꞌnɨvanɨkebulyɨ nɨmɨnyɨna dɨragɨnna lɨmwagaꞌmanɨgɨnyabulyɨ yɨ aꞌmweraavɨ gaimwagyaꞌne wɨdaayɨvanɨgɨnyabulyɨ yuya taanginya gimaꞌnɨvanɨkengɨ dɨragɨnna daaꞌmanɨgɨnyabulyɨ nayaa gyawɨrangamanɨge. Nabaai dala pɨbwinanya sabwi gɨmɨ aayagaaꞌ gaai nyɨlɨmwagahɨnyagaaꞌ yagɨnya sabwi saꞌ tewaanyasɨ. Yɨ dahaaꞌ dɨviya saꞌ yɨ sɨnnawɨnyavɨ wavɨlaꞌmwaka wana tewaanya nawɨꞌnyaangesɨ. Sareꞌ gyawɨrangamanɨge. 20 Kɨrɨꞌ gɨmɨnyɨna nɨmɨ yagaalyaꞌ kɨnɨnnaka dareinyɨ. Gɨmɨ aꞌmwe dazaꞌ Jezevelɨyaꞌ gɨmɨjɨ yeꞌmwannemwaaidevɨ yaasɨwaꞌna baihanaꞌna yadɨnyasɨ. Aꞌmwe dazaꞌ kwaasɨ dara dadesɨ “Nɨmɨ pɨropetɨyaꞌnyɨ. Gotɨyarɨ wɨꞌnadɨ aꞌmweraavɨ wɨjɨwaakadɨnyaꞌnyɨ.” Sara dada nɨmɨre yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨ kwaasɨ wɨjɨwaakɨna. Yɨ sahwara yaasɨwaꞌ pɨnamarya sabwi mɨdɨnyaꞌnajɨ yɨ mɨwɨta kwaasɨgotɨyaraavɨne yɨdɨka yadɨvɨsa tɨka nyaꞌnajɨ kwaasɨ wɨjɨwaakɨna. Sasare dazaburɨ saꞌ wana kwaasɨyaꞌ nɨmɨre pwara sara yadɨvɨsasɨ. 21 “Aꞌmwe saꞌ sɨmunya mudɨkebwi yawɨramaarana!” yawɨrena pɨgaaꞌnevɨ yaamɨjɨ yena yemwaaimanɨge. Kɨrɨꞌ aawa. Saꞌ sɨmunya mudɨkebwi yawɨramaasaꞌna “Aala!” dɨvanɨꞌ. Gannya yaasɨwaꞌ gɨrɨkitaꞌnanya yade sangɨna buleꞌ wɨjaayaꞌna “Aala!” dɨna. 22 Yɨthaa! Nɨmɨ nalabwaryavɨ aꞌmwe dazavɨna daangesɨ nalaaya naangesɨ wɨjaavɨdesɨ. Yɨ aꞌmwe dazara sahɨrɨsɨ gɨrɨkitaꞌnanyabwi yadɨvɨsara sahwara sɨmunya mudɨkebwi yawɨramaata myapɨjɨ gamɨ yade sabwina buleꞌna mujaayɨ yɨpɨjaꞌ yɨ nɨmɨ daanga naangejɨ taanginyajɨ wɨjaavɨdere. 23 Gamɨre kaimɨraaya kwaraavɨjɨ yɨ nɨmɨ yuna tamakɨdere. Sarevɨ yɨ Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyangɨya yuyavaka nayaa yawɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. Yɨ nɨmɨ aꞌmwe yuyaraavɨre munyɨkaavɨjɨ sɨmunyangɨjɨ nayaa maryawɨbwaꞌdɨnyainyɨ. Yɨ nɨmɨ sarɨmɨnyɨ gazaigɨzaigɨnyɨ yɨnɨga wiꞌna yadɨvɨta sabwineꞌ yɨhɨrɨvɨkɨrɨdeinyɨ. 24 Kɨrɨꞌ sarɨmɨ pwaihɨrɨ yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨnyɨ kwaihi Taayataaira mwaalya pwaihi aꞌmwe savɨre yagaala dazaꞌ mɨdɨdɨvɨtaihi mɨꞌ. Yɨ sarɨmɨ sasare dazabwi dara dadɨvɨsaburɨ “Yagaala yune kusawɨ nebulyaꞌna Saataanɨmɨre sabwi,” yawɨramaaꞌdɨvɨtaihi mɨꞌ. Yɨ sareihɨrɨ dara yɨhɨthɨvanɨge. Yɨ nɨmɨ naanga pɨrɨꞌ yɨhwakɨdeinyɨ mɨꞌ. 25 Aawaawa. Sarɨmɨ lɨmwagaꞌdɨvɨta sabwi yɨ kɨbwi nayaa dɨragɨnna dɨlɨmwagyɨla! Kuna yɨwopɨjɨ yune nɨmɨ biꞌmavaꞌmujɨyagaaꞌna dɨragɨnna dɨlɨmwagarila!
26 Aꞌmwei mala dazaꞌ wavɨlavajai, aꞌmwe nɨmɨre wawɨnya mɨdɨnojɨ yune gamɨre aya yɨwɨya yajahaaꞌnei yɨ sahwarɨna nɨmɨ dɨragɨnaangeꞌ wɨjaavɨdelyɨ. Dɨragɨnya saꞌ daresɨ. Sai mɨnyagɨnyai ajɨmya yuyangɨyaraavɨ maremwaaladevurɨnera.
27 “Sai yɨta kwaariꞌmayagɨnyarɨꞌ lɨmwagozɨ
Aꞌmwe saraavɨ dɨragɨnna maremwaaladelyɨ.
Maaꞌgula kwadɨke mala tadaapi
Pwakɨꞌda yaaye lɨlɨya waꞌdevaaibɨsasɨ.”
Nɨmɨnyɨna Nɨmwai dɨragɨnyaꞌ maremwaalyaꞌneꞌ nyɨjaavakabaaibɨꞌ dɨragɨnya saꞌ wɨjaavɨdelyɨ. 28 Yɨ nabaai nɨmɨ sɨlɨngaamɨnya mwanyagaaꞌne kaabweꞌ wɨjaavɨdeinyɨ. 29 Aꞌmwei kadɨꞌnakei sai yagaalyaꞌ kadɨka nayaa wɨꞌnana! Yɨ yagaala dazaꞌ Kurya Tewaanyai Kɨraazɨtɨyainyɨre kusɨlaanyangɨya anga geva gevanyaraavɨ wɨjɨwaakɨvanɨkesɨ.