2
Anga Tezalonaaika Polɨ yakeꞌnesɨ.
Sareꞌ dareꞌnesɨ. Neyaꞌmweihi, sahwaihi dara yawɨꞌmwaaꞌ “Nemɨnyawɨnna Wɨdasaabadera Apozelɨyara angyɨrɨꞌmaata beva yagaala dɨragɨnya kanedeꞌ dɨnona ‘Yagaala kuneꞌ mɨꞌ. Nemɨ mɨdɨnaana!’ ” Nabaai dara yawɨꞌmwaaꞌ “Anga Pilipaai aꞌmwera Apozelɨyaraavɨ kayaaꞌna yeva bɨrala wiesarera.” Sagaaꞌ daanga kanevɨnaꞌ kɨrɨꞌ sarɨmɨnyawɨnna bona nemɨre Gotɨyai dɨragɨnya nemwaaihakeina lɨka myɨ yona Gotɨyare yagaala tewaanyaꞌ yɨhɨtho. Pwara nedeꞌ “Sabwi mujɨwaakɨpɨna! Mala nayɨhɨramaadɨka!” Saꞌna yawɨrona kɨrɨꞌ lɨka myona dɨragɨnna yɨhɨtho. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sareina yawɨta kayaaꞌnanyaꞌ malɨmwagyadaa gɨrɨkitaꞌnanyabwi myadaa kwaasɨ myɨhɨzadaa Gotɨyarɨna yɨhɨzɨwaako. Nemɨ kayaaꞌna myo. Aawa. Gotɨyai dɨna “Sahwaraavɨ yaamɨjɨ miꞌna aꞌmwe sara nɨmɨre wawɨnyaꞌ tewaanna yɨpɨꞌdeꞌnanyɨ,” dakabaaibɨꞌ gamɨre yagaalyaꞌ damaaryaꞌneina nemwaaihaꞌ. Sareꞌna damaryadaa myawɨri “Aꞌmweraavɨ yɨlaaya wigalaana!” Aawa. “Gotɨyai nemɨre sɨmunya wangaderɨ yɨlaaya wigalaana!” dadaa wɨjɨwakadaanyaine. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨnyawɨnna wabwiwayagaalyasɨ mabyo. Yuyagaaꞌ wabwiwayagaala myɨhɨzo. Sara yawɨꞌmwaava. Sarɨmɨre gɨlyɨvɨsa maaryaꞌna kwaasɨ yɨhɨthoina mɨꞌ. Wabarɨnnyaꞌ lɨka yulyaryaꞌna yɨhɨthoina mɨꞌ. Sareꞌ Gotɨyai jalɨkurakɨvanɨkelyɨ. Nabaai, majɨna “Tezalonaaika mwaalyara yawɨpɨka! ‘Wɨdasaabadera byaannakera.’ Aꞌmwe pwarajɨ sara yawɨpɨka!” sara majɨ yona yɨhɨtho. Nemɨ Kɨraazɨtɨyare Nedasaabadeinaavɨna “Aꞌmwe naangere,” wɨjaꞌ tewaanyasɨ Naangereinaavɨneꞌna. Sara mwaaihoina kɨrɨꞌ sarɨmɨnyawɨ mwaalona nayaa kave yɨhyo. Kuvɨnaangeꞌ gannya kaimɨraayangɨ maremwaaidevaaibɨꞌ nayaa kave yɨhyo. Sarɨmɨnyɨna yɨlaaya sara nevuꞌnadeꞌna Gotɨyare yagaala tewaanyaꞌ yɨhɨtho. Sareꞌ gaveꞌna mɨꞌ. Aawa. Sarɨmɨnyɨna tewaanya nevuꞌnadeꞌna dara do. Tezalonaaika mwaalyaraavɨ wɨgaimwagaazaꞌna balaadeꞌnanyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Neyaꞌmweihi, nemɨ yawɨꞌna “Tezalonaaika mwaalyaraavɨre wapaaya saza nagainadɨka! Aane pwai kwarɨ taanga nujavaadɨka! Nemɨnyɨne wapaaya sazanne nɨgwianna wawɨnya yaana!” Sara yawɨꞌna yona Gotɨyare yagaala tewaanyaꞌ yɨhɨthadaawojɨ tɨnna dara wanganesaꞌ “O, Wɨdasaabadera, Apozelɨyara wawɨnya naanga mɨraagɨkɨꞌmanɨgasara daaka! Sawɨsagaaꞌ yɨrɨkegaaꞌ yɨvanɨgasara daaka!”
10 Sarɨmɨ tɨnna nengadɨvɨꞌ Gotɨyalyɨ dara jalɨkurakeꞌ “Nemɨnyɨna Wɨdasaabadera tewaanyabwi yadɨvɨꞌ yɨdaꞌmaraangebwi nayaa yadɨvɨꞌ yɨwetawakyabwi myɨvanɨgasarera.” 11 Sareina kyo yɨ, ganɨmaanga pwai gannya kaimɨraayangɨ nayaa yadevaaibɨꞌ nemɨ sarɨmɨjɨya gazarɨzarɨ nayaa yɨhyoꞌna yawɨꞌmwaaꞌ. Sarɨmɨre sɨmunya tewaanna yɨhivaimwagona sarɨmɨre kuryara dɨragɨnna mwaalyaꞌna yɨhɨthadaa dɨragɨnna dara yɨhɨzalɨkurako. 12 Gotɨyai yawɨꞌna “Sahwaraavɨ maremwaalɨdeinyɨ,” yawɨꞌna yaka sarɨmɨnyɨ yɨhɨzɨvwaramaarakelyɨ. “Nɨnnya byaannyavɨjɨ nawɨꞌnyaba maremwaaidɨnyavɨjɨ wɨmwaaihɨma!” Gotɨyai sara yɨhɨthahɨlakakerɨna sarɨmɨ nayaa jamarila! Dɨragɨnna sara yɨhɨtho.
13 Sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨnnawɨ sagaaꞌ Gotɨyare yagaala kyɨhɨtho newɨꞌneva myawɨrina “Yagaala aꞌmweraavɨnesɨ.” Aawa. Yagaala saꞌ sarɨmɨ maarɨna yeva yawɨꞌna “Gotɨyare yagaala nebulyasɨ.” Sara deva Gotɨyare yagaala nebulyaꞌ warɨkeꞌna sarɨmɨre sɨmunyangɨ Gotɨyai dɨragɨnna yɨhɨzɨwaakɨvanɨꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadɨvɨsaihi. Sara yesaꞌna yɨlaaya yona yuyagaaꞌ Gotɨyarɨ wɨdadaanyɨ. Su! Su! 14 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Neyaꞌmweihi, Kwaaka Juthɨya mwaalyara Gotɨyare kusɨlaanyangɨyaraavɨne mɨdɨdɨvɨsaihi yɨmaꞌneꞌ. Yɨ sahwaraavɨ kayaaꞌna yetabaaibɨꞌ pwara kayaaꞌna sara yɨhyesaihɨlyɨ. Juyara kumɨreba Kɨraazɨtɨya Jizaazareraavɨ kayaaꞌna yetabaaibɨꞌ sarɨmɨre kwaakevɨ mwaaidɨvɨsara kayaaꞌna yɨhyesaihɨlyɨ. 15 Juya sahwara Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaasara pɨropetɨyaraavɨ tamakeva Naanga Jizaazarɨ tamakeva nabaai nemɨnyɨ neramaaseꞌ. Sareꞌna kumɨrebwi Gotɨyai tɨnna wanganaka yɨlaaya myaꞌ. Yɨ aꞌmwe yuyaraavɨne yɨkamaangere. 16 Sahwara yawɨꞌna “Ajɨmya yuyangɨyaraavɨ Apozelɨyara nudɨpɨdɨka! Gotɨyai Maaveraavɨ navadaihasamaaradɨka!” deva nedeꞌ “Dɨragɨnna yɨhɨthɨwo ‘Yagaala saꞌ mujɨ jideihɨlyɨ. Nayɨhɨramaadɨka!’ ” Sara yadɨvɨꞌ aꞌmwe yuyaraavɨna yɨkamaangera yɨmaꞌnesare. Sarera kunnya kayaaꞌnanya yuneꞌna yesarera. Kɨrɨꞌ sareraavɨna Gotɨyarɨ yuneꞌna sɨnna tɨka wɨdaꞌmwakerera.
Polɨ Tezalonaaika mwaalyaraavɨ angyɨrɨꞌmaataꞌna yawɨrakeꞌnesɨ.
17 Neyaꞌmweihi, nemɨ yɨhyagalyaꞌmavona maalɨkegaaꞌ sarɨmɨjɨ mamwaalyoꞌna sɨgɨraayarabɨsaina yɨmaꞌnoinera. Nemɨ maavewɨ mwaidaa kɨrɨꞌ nemɨre sɨmunya sarɨmɨnyaba yuyagaaꞌ warɨꞌ. “Sahwaraavɨ tɨnna wanganaana!” dona savɨna nevuꞌnada dɨragɨnna yaamɨjɨ yaamɨjɨ yo. Maavewɨ mwaaihasaꞌna kale neyada 18 sarɨmɨnyɨna byɨrɨꞌmaasaꞌna dɨragɨnna yaamɨjɨ yaamɨjɨ yoine. Nabaai, sarevɨna Polɨnyɨ gazagaasagaaꞌ “Tezalonaaikana wɨma!” dena yaamɨjɨ kyo Saataanɨ kaanya nerihɨꞌdaaꞌnyɨ sarɨmɨnyɨ myɨhwanganyɨwo. 19 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dɨvi Naanga Jizaazai walaabathehaaꞌ gamɨnyawɨ daavɨna yadaa nemɨ yɨlaaya berɨꞌna yaadevaka? Be yagaalyaꞌ wɨdaathevaka? Naangerɨ yemwaaimanɨgohaaꞌ yɨlaaya aaihwaravaavɨneꞌna yɨvanɨgona? Sarɨmɨnyɨnanyɨra. 20 Yo, sareꞌ dareꞌnesɨ. Gamɨnyawɨ sarɨmɨ daavɨna yadaapɨjɨ nemɨ yɨlaaya yaadeꞌnanyɨ. Nabaai, “Nemɨ sara kyo dahaaꞌ dava mwaaihaꞌ,” yawɨrawaajɨ byaannakeina yɨmaꞌnaadeihɨlyɨ.