1 Tezalonaaika
Tezalonaaika mwaalyaraavɨna Polɨ pɨkarɨyɨkwia sɨnnawɨnyaꞌ yavɨkaryakesɨ.
1
Anga Tezalonaaika mwaalyaihi,
Polɨnyɨ Saailaazalyɨ Timotilyɨ pɨkarɨyɨkwia daꞌ yavɨkariwa. Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwangeꞌneihi kusɨlaanyavɨyaihɨrɨna yavɨkariwa. Gotɨyai Nɨmwarɨ wɨlamwaaidɨvɨꞌ Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaidɨvɨsaihɨrɨna yavɨkariwesɨ.
Gotɨyai yangeꞌna tewaanna yɨhɨgaimwagana! Gotɨyare kwaamuꞌnanyabwi yɨhwarana!
Tezalonaaika mwaalyara Jizaazare yagaalyaꞌ dɨragɨnna lɨmwagesaꞌnesɨ.
Yuyagaaꞌ Gotɨyarɨ wɨdadaanyagaaꞌ “Su! Tezalonaaika mwaalyara gɨmɨreraavɨna yɨlaaya gɨmarivanɨgo,” wɨdadaanyɨ. Nabaai, yuyagaaꞌ sarɨmɨnyɨna Gotɨyarɨ wɨdadaanyɨ. Sareina nemɨre Gotɨyai Nɨmwarɨ wɨdadaa “Kɨraazɨtɨyarɨ sara lɨmwadɨvɨsaꞌna tewaanyabwi sara yɨvanɨgava. Gɨmɨnyɨ yɨlaaya yadaapɨjɨ aꞌmweraavɨna kale wiadaaꞌnyɨyaꞌna tewaanya mɨraagɨkɨꞌmanɨgava. ‘Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyai walaabathelyɨ,’ dadɨvɨꞌ yemwaaidɨvɨꞌ dɨragɨnna daaꞌmanɨgava. Su! Su!” Gotɨyarɨ sara wɨdadaanyɨ. Sareꞌ neyaꞌmweihi nayaa dara yawɨꞌmwo. “Gotɨyarɨ Tezalonaaika mwaalyaraavɨna kale wiadelyɨ. Nabaai sahwaraavɨna ‘Nɨnnyarera,’ dahɨlakɨwakelyɨ,” sara yawɨꞌmwo.
Sareꞌna Gotɨyare yagaala tewaanyaꞌ yɨhɨthonegaaꞌ yaasɨwaꞌ yagaalyaꞌna mɨꞌ. Aawa. Kurya Tewaanyai dɨragɨnaangei dɨragɨnyainaavɨ kanemwaaihaꞌ dɨragɨnna kyɨhɨtho “Yagaala nebulya yɨhɨthɨvanɨgo,” sarɨmɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwageꞌ. Sagaaꞌ sarɨmɨ dara yawɨreꞌ, “Wɨdasaabadera nemɨjɨ mwaaleva tewaanna negaimwamanɨgaꞌ. Sarera nemɨnyɨna neyɨvanɨgasare.” Sareina yadaawojɨ sarɨmɨ avaaina yageꞌ. Nabaai, Naangei yakabaaibɨꞌ sarɨmɨ avaaina yageꞌ. Sarɨmɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ maaresaꞌna kayaaꞌnanaanga yɨhyeꞌ. Sareꞌ kɨrɨꞌ sarɨnnya munyɨkaavɨ Kurya Tewaanyai wɨlayɨhɨmwaaidɨsɨ gamɨnyɨna yɨlaaya yadɨvɨꞌ yagaala saꞌ maaresaihɨlyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ tewaanna yadɨvɨꞌ Kwaaka Maazathonɨya mwaalyarajɨ Kwaaka Gɨriza mwaalyarajɨ Kɨraazɨtɨyareraavɨ sarɨmɨ tewaanna dara wɨjɨwaainesaꞌ “O, Kɨraazɨtɨyareina sana sana yaanneina daaka!” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Naangere yagaala wɨdadaapɨjɨ sarɨmɨreba Maazathonɨya yagaala saꞌ dɨwɨna yaka Kwaaka Gɨriza dɨwɨna. Gavebanyaaina dɨwɨyaꞌneꞌna mɨꞌ. Aawa. Sarɨmɨnyɨna aꞌmwera kadɨka wɨꞌneta yuyaba dara wɨꞌnesasɨ. “Tezalonaaika mwaalyara Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwamanɨgasare.” Sara deva savɨna nemɨ yagaala pɨnɨ wɨjaꞌne wawɨnyaꞌ mwariꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kumɨ sara nemɨnyɨ nedɨvanɨgaꞌ “Sarɨmɨ Tezalonaaika mwaalyaraavɨ angyɨrɨꞌmaata kyeꞌ tewaanna yɨhɨmaꞌmwaꞌdaaꞌ. Yɨhɨmaꞌmwaꞌdaasara kumɨre kulaka ge gengɨjɨ kwaasɨgotɨyaraavɨjɨ yagalyaꞌmaveva Gotɨyarɨ mɨdɨmwaꞌdaaꞌ. ‘Gotɨya Nebulyarɨ wɨdayaadelyɨ yuyagaaꞌ gaala mwaaidei. 10 Sɨgunyavɨdaasɨ Gotɨyare Gawaalɨꞌ walaabatheꞌna yemwalaana!’ sara dadɨvɨꞌ Gotɨyarɨ mɨdɨmwaꞌdaaꞌ. Gotɨyare Gawaalɨꞌ Jizaazalyɨ. Sai kabalaꞌ Gotɨyai yɨdɨkaavaꞌ. Yɨdɨkaavakei ‘Dɨvi Gotɨyai sahwaraavɨna sɨmɨlɨka nuladɨka!’ daka padaihasamaaraꞌ.” Yuyara sara nedɨvanɨgaꞌ.