4
Maremwaalyaihi, wawɨnya yɨhɨthaayadɨvɨta yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨ tewaanya nayaa yɨdaꞌmaraangebwinajɨ tɨvɨkɨta avaainanyajɨ jɨla! Dara jawɨrila! “Nabaai nemɨ Naangerɨ kwaakewɨ mwaidaa sahwaraavɨ nayaa maremwalaana! Nemɨnyɨjɨ Naangei nemɨre marenemwaaidei Sɨgunyavɨ mwaalɨka!” Sarevɨ nayaa sara jɨla!
Naangerɨ wɨjaꞌnebulyɨ mwasawɨnyaraavɨ wiaꞌnebulyɨ sabwinesɨ.
Sarɨmɨ Gotɨyarɨ wɨjavurɨ nayaa dɨragɨnna dɨlɨmwagarila! Naangerɨ yɨdaanganyavɨ nayaa padaꞌgalayawɨꞌdɨvɨꞌ Gotɨyarɨ “Su! Su!” duzɨla! Nabaai Gotɨyarɨ wɨjahaaꞌ nemɨ sainaavɨ dara negaimwagatheꞌna jɨthaanganyɨla! “Gotɨyare yagaalyaꞌ Apozelɨyara wɨjɨwaakyaꞌneraavɨne kaadihɨsaꞌ wɨbaasana! Kɨraazɨtɨyarɨne nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakyaꞌ wɨdɨpɨka!” dapɨjɨ sara jɨthaanganyɨla! Nebula dazaꞌ wɨdevɨna kalavuzavɨ wɨla nyɨrakesavɨ sara duzɨla! Nebula dazaꞌ wɨdɨwɨjavaaibɨꞌ nɨmɨ kuꞌmaayaba nayaa jalɨkurakɨdeinyɨna Gotɨyarɨ jɨthaanganyɨla!
Sarɨmɨ sɨmunya nayaa yawɨꞌdɨvɨꞌ aꞌmwe mwasɨlaanyaraavɨ Naangerɨ malɨmwagarigasaraayaba kaanya nayaa jamarila! Yuyagaaꞌ sara jɨla! Yɨrɨkerɨka yaasɨwaꞌna nabothɨka! Sarɨmɨre yagaalya yuyagaaꞌ yangaꞌne tewaanaange wɨdadaapi saaiyɨkunaabwiaꞌbɨꞌ waburya kuna wimaꞌnana! Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨmɨre lɨmwangebwina aꞌmwe gazarɨzarɨ yagaalya ayɨna jaꞌnawɨjaꞌ sarɨmɨ kuna yɨnɨga wiꞌna yɨpɨneihɨlyɨ.
Pɨkarya aayagaaꞌne yagaalyasɨ “Nyaꞌmwana,” wɨjasɨ sangɨnesɨ.
Nɨmɨnyɨna nyɨmaꞌnaabade yuya sanna Tɨkikaazai sarɨmɨnyɨna bayɨhɨzɨwaakadelyɨ. Sahwarɨna tewaanya nyɨvuꞌnadelyɨ. Sai nemɨnyɨne negaimwadevwi dɨragɨnna lɨmwagaꞌdelyɨ. Sarei nemɨjɨ Naangerɨ yeꞌmwannawɨdaayadelyɨ. Sarɨmɨnyawɨnna nɨmɨ maryasɨvanaabɨhe yune dathahɨrɨwaai yaꞌnei. Yɨ “Apozelɨyara gathaꞌdara dahamwaaihava!” dapɨjɨ dɨneyawɨranganyideꞌna. Yɨ sahwai sarɨmɨre sɨmunyangɨ dɨragɨnya yɨvaimwanga yɨhyadeꞌnanyɨ. Sahwarɨjɨ Wonɨzɨmaazarɨ maryasɨvanaabɨhelyɨ. Sahwai neyaꞌmwe nebulyalyɨ. Sarɨna nevuꞌnadelyɨ. Sahwai sarɨmɨnyawɨdaaꞌnyalyɨ. Sahwaraai adava yɨmaꞌnɨwaka yuya sanna sarɨmɨnyɨ yɨhɨzɨkaderaalyɨ.
10 Aarɨzɨtaakazai nɨmɨjɨ kalavuzavɨ nyeꞌmwannamwaalɨkei sarɨmɨnyɨ “Nyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨvanɨꞌ. Nabaai Maakɨyai Baanavaazare gahimɨlaangei “Nyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨvanɨꞌ. Sahwarɨna yagaala yɨhɨthasaabevɨ, sarɨmɨnyawɨnna biꞌmavajarɨ nayaa dɨmaaryidelyɨ. 11 Jizaazai, Jaazɨtazai woꞌnɨkei kwalyɨ “Nyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨvanɨꞌ. Juyaraavɨre yɨsavaakɨdaaꞌnyɨ dazahwarana nɨmɨjɨ Gotɨyare maremwaaideꞌ naanga gɨriwangeꞌna yeꞌmwannayadaanyarera. Sara nyadɨvɨꞌ nyɨvaimwadɨvɨsainyɨ. 12 Epapɨraazai sarɨmɨnyawɨdaaꞌnyai Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨne yaasɨwaꞌwawɨnyai “Nyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨvanɨꞌ. Yuyagaaꞌ sarɨmɨnyɨ gaimwangeꞌna Naangerɨ yɨdaanganyaꞌna yagɨyagɨ naanga yadelyɨ. Sai Gotɨyarɨ “Sahwara aꞌmwe nebulyara dɨragɨnna daayaꞌna wɨmwaaihana! Sarevɨ kumɨre sɨmunyabwi yuya Gotɨyare yawɨta sangɨ nayaa nebwina yawɨranganyaꞌna wɨmwaaihana!” dada yɨdaangadelyɨra. 13 Sahwarɨ mena wangadɨnyainyɨ dara jalɨkurakɨvanɨge. Sai sarɨmɨnyɨneꞌnajɨ Layothɨzɨya mwaalyaraavɨnajɨ Yɨyaraapolɨzɨ mwaalyaraavɨnajɨ yuna dɨragɨnna yawɨꞌda yagɨyagɨ yadelyɨ. 14 Lukɨyai, dotarɨna tewaanya nyɨvuꞌnadelyɨ Dimaazalyɨ saraai “Nehɨryaꞌmweihi!” yɨhɨthɨvanɨgi.
15 Nɨmɨnyɨna neyaꞌmweraavɨ Layothɨzɨya mwaalyaraavɨ “Nyaꞌmweihi!” duthaawila! Nabaai Nibaavɨjɨ gamɨre angevɨ Naangere kusɨlaanyavɨyaraavɨjɨ “Nyaꞌmweihi!” nɨmɨnyɨna duthaawila! 16 Nabaai pɨkarɨyɨkwia dazaꞌ sarɨmɨnyaba mena danganapɨjɨ Layothɨzɨya mwaalyara Naangere kusɨlaanyavɨyaraavɨna sara kwarajɨ dangabɨꞌdeꞌna jaasidesɨ. Nabaai pɨkarɨyɨkwia Layothɨzɨyaraavɨneꞌ yaasɨvanɨgeꞌ sarɨmɨ kwaihɨlyɨ nayaa dɨthanganyɨla! 17 Nabaai Aakipaazarɨ dara duzɨla! “Naangerɨ wɨlamwaaihɨnyavɨ wawɨnyaꞌ maaragɨnyaꞌ nayaa javadaꞌgainana! ‘Yuneꞌna nayaa nebwina yɨma!’ daꞌgɨzɨ sara ja!”
18 Polɨnyɨ nɨmɨ sainyɨ “Nyaꞌmweihi!” yɨdaꞌmanɨgesɨ. “Pɨkarɨyɨkwia dazaꞌ Polɨ neyasɨwaabɨka!” yawɨsaꞌna nɨmɨre asasɨ yɨdaꞌmanɨge. Kalavuzangevɨ kuna mwaaiheinyɨna nayaa yawɨꞌdɨvɨꞌ Gotɨyarɨ duzɨla! Naangere yanga gaimwangebwi sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannarana!
Polɨ