1 Timoti
Timotirɨna Polɨ Pɨkarɨyɨkwia Aaya Mudɨꞌnanyaꞌ yɨdavakesɨ.
1
Timoti, nyaꞌmweigɨ,
Polɨnyɨ pɨkarya yɨdaꞌmanɨgeinyɨ. Kɨraazɨtɨyai Jizaazai nyɨdaasadeinyɨ. Gotɨyai nevadaihasamaaꞌdelyɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ yemwaidaanyalyɨ dɨragɨnna nyɨdahɨla “Apozelɨyaigɨnyɨ gɨthaasakadeigɨnyɨ,” nyɨdahɨlakagɨlyainyɨ. Sareinyɨ Timotigɨnyɨ pɨkarya dathaꞌ githawasɨwaabe. Kagɨthe Naangereigɨ yɨmaꞌnagɨna gamɨre yagaalyaꞌ mɨdɨdɨnyaꞌna nɨnnya kaimɨraaya nawɨꞌnyaigɨ mwaaihɨ. Sareigɨnyɨ Gotɨyai Nɨmwalyɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai nemɨre Naangelyɨ yangeꞌna tewaanya gɨhaimwagika! Kaleꞌna gɨhaimwagika! Kɨrɨmɨre kwaamuꞌnanyabwi gɨzaayɨka!
Kwaasɨya wɨjɨwaakadɨvɨta sabwi wasɨtaꞌnesɨ.
Kɨgaaꞌ “Maazathonɨyana wɨma!” dena mena gɨthe sasarevɨ nabaai dahaakɨgaaꞌ ayahi dɨragɨnna gɨthɨvanɨge. Anga Epazaazɨ kuna mwaalaꞌgɨzɨ aꞌmwe pwaraavɨ dɨragɨnna dara duthatheigɨnyɨra “Kwaasɨya ge sabwina nujɨwaakɨpɨka!” Sahwara wajɨngyagaala yaasɨwaꞌna wɨjɨwaakɨna. Kumɨrebwine yaya sabwi yuyabwi wɨjɨwaakɨna. Aꞌmwe gazaizai mɨjɨmaꞌnɨgaveta saraavɨne yayanna wɨjɨwaakɨna. Wɨjɨwaakɨna yɨvanɨgata kɨrɨꞌ yaasɨwaꞌnanyangɨna yawɨta kwalaalya yɨvanɨgaꞌ. Gengɨra. Sasareraavɨ dɨragɨnna duthatheigɨnyɨ “Sabwina mujɨwaakɨpɨna!” Gotɨyarɨna dɨragɨnna lɨmwanga saburɨ wɨgaimwade mɨꞌ. Sareꞌ aꞌmwe pɨmɨlɨkaavɨ wɨgaimwabɨꞌdeꞌnajɨ kumɨre kale wiadevwi dɨragɨnya yuneꞌna yɨmaꞌnadeꞌnajɨ sara dɨragɨnna duthatheꞌnanyɨ. Kale wiaꞌne saꞌ sɨmunya tewaanyavɨdaaꞌnyasɨ. Nabaai sɨmunyai padaihɨrakya nawɨꞌnyarɨdaaꞌnyasɨ. Nabaai Gotɨyarɨ wɨꞌnalɨmwanga nebulyavɨdaaꞌnyasɨ. Yagaala dɨragɨnya saburɨ yɨdɨkavɨmwaaihya yadesɨ. Aꞌmwe sahwara sasare sabwi yagalyaꞌmaꞌna yadɨvɨꞌ yaasɨwaꞌ yagaalyanna yɨraataate yamaryadɨvɨsare. “Gotɨyare Kɨwɨnya dɨnɨkengɨ naangeina mwalaana!” yawɨꞌdɨvɨꞌ dɨragɨnna dara dadɨvɨsare “Nemɨre yagaalyaꞌ nebulyasɨ.” Kɨrɨꞌ kɨwɨnya yagaala saꞌ myawɨranganyara, aaya kaavɨlyaꞌ myawɨranganyara.
Nemɨ miꞌna yawɨꞌmanɨgo. Gotɨyare Kɨwɨnyaꞌ tewaanna marayaajaꞌ nawɨꞌnyasɨ. Kɨrɨꞌ aꞌmwe sahwara kayaaꞌna dakadɨvɨsasɨ. Kɨwɨnyangɨneꞌ yawɨraana! Gotɨyai kɨwɨnya dɨnɨke aꞌmwe yɨdaꞌmaraangerɨnanneꞌna mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwe kɨwɨnya galazekɨvaidɨvɨꞌ Gotɨyarɨ yagaala mamɨdɨnyadɨvɨsaraavɨnesɨ. Gotɨyarɨ buleꞌna wɨjaavadɨvɨꞌ kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsaraavɨnesɨ. Gotɨyarebwina “Aala!” dadɨvɨꞌ Kwaakevakɨyabwi mɨdɨdɨvɨsaraavɨnesɨ. Ganɨmaangerɨ tamakadɨvɨsaraavɨneꞌ, ganaangevɨ tamakadɨvɨsaraavɨneꞌ, aꞌmwe pwaraavɨ tamakadɨvɨsaraavɨnesɨ. 10 Aꞌmwengɨ ata lɨmwadɨvɨsaraavɨneꞌ, aꞌmweraavɨ ata lɨmwadɨvɨsaraavɨnesɨ. Aꞌmwera aꞌmweraavɨjɨ aꞌmwengɨjɨ kuka maaꞌdɨvɨsaraavɨnesɨ. Kwaasɨ yagaala dadɨvɨsaraavɨneꞌ, kwaasɨ yagaala jalɨkurakadɨvɨsaraavɨnesɨ. Yɨ dazabulyɨ pɨbulyɨ yadɨvɨꞌ wɨjɨwaakya maamɨdaryavɨ yɨkamaangebwina yadɨvɨsaraavɨnesɨ. Sasareraavɨna kɨwɨnya dɨnɨkeꞌnanyɨ. 11 Wɨjɨwaakya tewaanya dazaꞌ yagaala tewaanyavɨ warɨkesɨ. Yagaala tewaanya saꞌ Gotɨyai kanyɨjaavaꞌ wɨjɨwaakadɨnyasɨ. Gotɨyai byaanna dɨragɨnya kɨnɨnnakei yɨlaaya yada tewaanaanga yɨnɨkei yagaala tewaanyaꞌ nyɨjaavakeinyɨ.
Polɨmɨ Gotɨyai tewaanna wiakeꞌna “Su! Su!” wɨdakeꞌnesɨ.
12 “Su! Su!” yawɨꞌdɨ wawɨnya saꞌ yadɨnyainyɨ. Kɨraazɨtɨyai Jizaazai nemɨre Naangei nɨmɨnyɨna dɨragɨnya kanyɨjaavaꞌ yadɨnyainyɨ. Sai nɨmɨnyɨna yawɨꞌna “Nɨmɨre wawɨnyaꞌ kuna lɨmwadelyɨra,” sara yawɨꞌna yaka wawɨnya wɨdaaya dazavɨ nyɨmwaaihakeinyɨ. Sareꞌna “Su! Su!” wɨdadɨ yadɨnyainyɨ. 13 Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨna kayaaꞌnanyanna wɨdadɨ gamɨnyɨ lɨmwadɨvɨsaraavɨ kayaaka yɨgaidɨ bɨraiyagaala wɨdeinyɨ. Sareinyɨ kɨrɨꞌ Naangei nɨmɨnyɨna kaleꞌna nyɨgaimwagakelyɨ. Nɨmɨ nayaa myawɨryainyɨ, gamɨnyɨna malɨmwagyadɨ sara yeꞌna kaleꞌna nyɨgaimwagaꞌ. 14 Nemɨre Naangei nɨmɨnyɨ yanga naangeꞌna yunebanna nyɨgaimwagaka Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ lɨmwangebulyɨ yɨlaaya wɨvuꞌnyabulyɨ yanga nyɨjaavakelyɨ.
15 Yagaala gɨthɨde dathaꞌ naanga nebulyasɨ. Aꞌmwe yuya kwara kadɨka wɨꞌnapɨjɨ dɨragɨnna lɨmwabɨꞌdeꞌna tewaanyasɨ. Daꞌdareꞌ. Kwaakevakɨna Kɨraazɨtɨyai Jizaazai walaabakelyɨ aꞌmwe kayaaꞌnanyabwi yadaanyainaavɨ nevadaihasamaaryaꞌnei. Kayaaꞌnanyabwina aaya mudɨꞌnanyainyɨ nɨmɨ sahwainyɨ. 16 Sareinyɨ kɨrɨꞌ Naangei nɨmɨnyɨna kaleꞌna nyɨgaimwadei nayaa nyakelyɨ. Sareꞌna Jizaazai Kɨraazɨtɨyai “Nɨmɨnyɨ dɨragɨnna nyɨlɨmwagapɨꞌdera yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwina maapɨꞌderaavɨne keꞌbaꞌnanyai Polɨ yɨmaꞌnana! Sarevɨ sɨnnawɨ Polɨmɨna sɨnna tɨka yarai manyɨdayadevwi sahwaraavɨ wɨjɨwaainɨma!” daka gamɨre kale wɨgaimwangebwi nyɨjaavaꞌ. 17 Gotɨyai kayaaꞌnanyaraavɨ padaihasamaaꞌderɨ maryasaabakeꞌna sahwarɨ yɨlaaya wiaana! Kingɨyai yuyagasa maremwaaidelyɨ. Sahwai yuyagaaꞌnei mabalyadelyɨ. Sahwarɨ tɨnna mwanganyadaanyalyɨ. Sahwai gave pwainanyai Gotɨyalyɨ. Sahwarɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ gamɨre yayaꞌ makɨlaana! Sahwarɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ “Byaannakeigɨ!” wɨdaana! Naanga nebulyasɨ.
Timoti dɨragɨnna lɨmwada kayaaꞌnanyabwi maratɨvɨkɨrasɨꞌnyaꞌnesɨ.
18 “Dɨragɨnna duthatheigɨnyɨra,” gɨthena wawɨnya saꞌ gɨzaawa nɨmɨre kaimɨraayaigɨ Timotigɨ. Kɨgaaꞌ Gotɨyai Kɨraazɨtɨyareraavɨ dara kujɨwaakaꞌ “Dɨvi Timoti Gotɨyare wawɨnyaꞌ tewaanna yadelyɨ.” Gɨmɨnyɨna “Sahwai aawɨlasai yɨkamaangeraavɨ malyaꞌ dɨragɨnna bwaꞌdevaaibɨꞌ mala dɨragɨnna bwarana!” dena wawɨnya saꞌ gɨzaawa. 19 Gotɨyare mala tewaanyaꞌ bwaꞌdɨ Naangerɨ kuna lɨmwadɨ sɨmunyai tewaanyai kuna gɨvadaihɨrakana! Pwara “Nɨmɨre sɨmunyai tewaanyai nanyɨvadaihɨrakadɨka! Waramaryana!” yawɨreva sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨre lɨmwangebwi sɨpɨyaꞌ sɨlyavɨ kayaaka mɨlɨkiꞌdevaaibɨꞌ kayaaka yakebulyɨ. 20 Sasarerajɨyaraai Aaimenaayazalyɨ Alekɨzaadelyɨ saraai sara yagɨlyaraalyɨ. “Saataanɨ yɨhɨmaremwaalanneraaihɨlyɨ,” kude Saataanɨ taanga wɨjaavanɨꞌ. “Taanga kujaavojɨ saraai Gotɨyarɨna kayaaꞌnanya majɨ yɨka!” dena saraarɨna sara wɨde.