2
Gotɨyarɨ wɨjavwinesɨ yuyaraavɨna.
Sɨnnawɨnyaꞌ dahaaꞌ yagaala mudɨꞌnanyaꞌ gɨthɨdeꞌ daresɨ. Gotɨyarɨ wɨdaana! “Pwaraavɨ wɨgainɨvanɨka,” dawaajɨ yɨdanganaana! Yuyaraavɨna wɨdaana! “Gotɨyai wɨgaimwagana!” dawaajɨ marewɨdaana! Yuyaraavɨna “Su!” wɨdaana! Sara yadaa yɨ Kingɨyara maremwaaidɨvɨsaraavɨnajɨ aꞌmwe naangeraavɨnajɨ keꞌmunyaraavɨnajɨ wɨdaana! “Nemɨ kwaamuꞌna mwaidaa kave mwaidaa Gotɨyare yɨdaꞌmaraangebwi mɨdɨnaana! Yaasɨwaꞌna namwalaadɨka!” dawaajɨ sahwaraavɨna wɨdaana! Pwaraavɨna Gotɨyarɨ wɨjaꞌnebwi tewaanaangebulyɨ. Nabaai Gotɨyai nevadaihasamaaꞌdei tɨnna yawɨrangadelyɨ “Tewaanyabulyɨ. Sabwi yɨlaaya nyɨgaidevulyɨ.” Sarei “Aꞌmwe yuyaraavɨ wɨvadaihasamaarɨma! Sahwara yagaala nebulyaꞌ yuna yawɨrangadɨvɨꞌ nyɨlɨmwabɨꞌdere,” yawɨꞌdelyɨ. Sara yawɨꞌda sarevɨ wɨvuꞌnajanna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yagaala nebula saꞌ dara dɨnɨkesɨ. Yuyainaavɨne Gotɨyai gave pwainanyai mwaalɨkeꞌnanyɨ. Nabaai yuyainaavɨne tɨnnabanya gave pwainanyai Gotɨyarɨ aꞌmweinaavɨ nemarirakuꞌmanɨkei mwaalɨkeꞌnanyɨ. Dazahwai Kɨraazɨtɨyai Jizaazai aꞌmwelyɨra. Dazahwai yawɨꞌna “Kayaaꞌnanyabwina yuyara nabaibɨthɨka! Nɨmɨ balɨdeinyɨ.” Sarei gamɨre tawe yuyaraavɨna mubakelyɨ. Gotɨyai dahɨlakakegaaꞌ sara balakevɨdaaꞌnyɨ jalɨkurakɨnɨkesɨ. Gotɨyai “Yuyaraavɨ wɨvadaihasamaarɨma!” wɨvuꞌnajanna! Sareꞌna Gotɨyai gamɨre wɨjaꞌneinyɨ Nyɨdaasadeinyɨ nyakakeinyɨ. Nebulyaꞌna dɨvanɨge. Kwaasɨ majɨvanɨge. Nyakakeinyɨ ajɨmya yuyangɨyara Naangerɨ lɨmwabɨꞌdeꞌnajɨ yagaala nebulyaꞌ yawɨrangabɨꞌdeꞌnajɨ wɨjɨwaakadɨnyainyɨ.
Gotɨyarɨ yɨlaaya yaꞌnegaaꞌ aꞌmwerajɨ aꞌmwejɨ yaꞌneburɨnesɨ.
Sarevɨdaaꞌnyɨ dara nyɨvuꞌnajainyɨ. Gotɨyarɨ yɨlaaya yaꞌnegaaꞌ aꞌmwera yuya angebanyara Naangerɨ wɨdɨpɨka! Kunnya asɨra Gotɨyarɨ makibɨza asɨrajɨ kayaaꞌnanyanna myadɨvɨsara wɨdɨpɨka! Sahwara sɨnna tɨka mudayara, Gotɨyarɨ sɨmunyangɨ nayaa lɨmwadɨvɨsara Gotɨyarɨ wɨdɨpɨka! Nabaai sareinyɨ dara nyɨvuꞌnajainyɨ. Sabaaibɨꞌ aꞌmwe kannya tewaanyaꞌ kunnya yunebaainanya yɨraꞌnɨpɨka! Baazɨꞌmaꞌnya mubya naangejɨ mabaazɨꞌmaꞌnɨpɨnera! “Aꞌmwera nyawɨrangabɨka!” dapi mɨjasangɨ yɨwaala miwannɨpɨnera! Kɨlaakejɨkaavɨ nɨgwɨlalaaka dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyajɨ paida paide yɨꞌdejɨ miwannɨpɨnera! 10 Aawa. Kumɨre nɨgwɨlalaaka daꞌdaresɨ. Wɨgaimwangeꞌna nawɨꞌnya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya nayaa yɨpɨnengɨra. Aꞌmwe “Gotɨyarɨ lɨmwadaanyannera,” yawɨꞌdɨvɨtabaaibɨꞌ sara yɨpɨnengɨra. Tewaanyasɨ. Dazabwi kumɨre yɨwaala nawɨꞌnyabulyɨ. 11 Aꞌmweꞌ kave mwaalɨna yada Gotɨyare yagaala kadɨka nayaa wɨꞌnadesɨ. Yagaala madanna! “Kwaakewɨ mwaalɨma! Nayaa yɨwɨrinɨma!” dada nayaa wɨꞌnadesɨ. 12 Davwi gɨthɨdeꞌ manyɨvuꞌnyajavulyɨ. Aꞌmweꞌ aꞌmweraavɨ wɨjɨwaakajavwi. Aꞌmweꞌ aꞌmweraavɨ maremwaalajavwi. Sabwi aawano! Aꞌmweꞌ maanga bɨpaina yada kadɨka wɨꞌnyɨna yannesɨ. 13 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aayagaaꞌ Gotɨyai Ataamɨmɨ yavɨkarina yɨna yaka, dɨvidaaꞌnyɨ Yɨvavɨ yavɨkarina. Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe aꞌmweraavɨ kwaakewɨ mwaaihasangɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ maanga bɨpaina yɨpɨka! 14 Pɨrɨꞌ darevɨdaaꞌnyasɨ. Ataamɨ Saataanɨmɨre kwaasɨ yagaalyaꞌ “Yayo,” wɨjaakei mɨꞌ. Aꞌmweꞌ kwaasɨ yagaalyaꞌ “Yayo,” wɨdakeꞌna Gotɨyai wɨjaakevɨne yɨwetawakyaakesɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ maanga bɨpaina yɨpɨka! 15 Aꞌmwe sareꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwe kaimɨraaya maapɨꞌdevɨ Gotɨyare wawɨnyaꞌ nayaa yɨpɨꞌdengɨ. Sahwai nayaa wɨvadaihasamaaradelyɨ. Gotɨyarɨ kuna lɨmwadɨvɨꞌ kale wiade Gotɨyare kaimɨraaya tewaanna mwaaidɨvɨꞌ “Maalɨkennera,” yawɨpɨja Gotɨyare wawɨnya kumɨnyɨneꞌ yɨpɨꞌdengɨra.