6
Yaasɨwaꞌwawɨnya yadɨvɨsaraavɨnebwinesɨ.
Yaasɨwaꞌwawɨnya yadɨvɨsara nɨgwia mamaaryaꞌnera pwaraavɨre wawɨnya yaasɨwaꞌna yadɨvɨsaraavɨna. Sahwara Naangerɨ lɨmwadɨvɨta yuyara dara yawɨpɨka! “Nɨmɨre maremwaalyai sai aꞌmwe naangelyɨ. Sareꞌna gamɨnne yayaꞌ makɨlɨma!” Sara myawɨri yɨpɨjaraavɨ pwara tɨnna wanganna yadɨvɨꞌ dara nyawɨpɨdɨka! “Gotɨyarɨ lɨmwadɨvɨsabwi ‘Yaasɨwaꞌwawɨnyara sana sana yɨpɨka!’ majaꞌna daaka! Kumɨre Gotɨyai kayaaꞌnanyalyɨ. Gotɨyarebwina yaasɨwaꞌwawɨnyara yabwi wɨjɨwaakɨvanɨkeꞌ daaka!” Sara nyawɨpɨdɨka! Yaasɨwaꞌwawɨnya pwara kumɨre maremwaalyara Naangerɨ lɨmwadɨvɨsara mwaaihasaꞌna yaasɨwaꞌwawɨnyara dara nyawɨpɨdɨka! “Sai neyaꞌmwelyɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ sahwarɨ galazekɨvalɨdeinyɨ. Malɨmwagyaderɨ mɨdɨmujavaaibɨꞌ sara mi yɨdeinyɨ.” Sara nyawɨpɨka! Aawa. Sahwara nayaa dara yawɨpɨka! “Nyɨmaremwaaidei Naangerɨ lɨmwadelyɨ. Sarerɨna tewaanya nyɨmaꞌnɨvanɨka. Nabaai sahwarɨna wɨdaayɨvanɨgeꞌna gɨlyɨvɨta tewaanya maaradeꞌnanyɨ. Saꞌ tewaanyasɨ.” Sɨmunya sasarebwi nayaa yawɨrapɨjɨ wawɨnya nebulyabwi yɨpɨka!
Pwaraavɨnejɨ pɨmɨlɨkaavɨnejɨ yuyangɨnebwi yɨpɨꞌdeꞌna yuyagaaꞌ aꞌmweraavɨ duzɨwaakya! Yɨ nabaai sara yɨpɨꞌdeꞌna dɨhaaꞌbwata jɨtheigɨnyɨ.
Kwaasɨ yagaala wɨjɨwaakyaꞌnera sɨduꞌmaayaraavɨnesɨ.
Kwaasɨya ge sabwina wɨjɨwaakajai pwai kwai sɨduꞌmaayalyɨ. Sasarei nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyare yagaala maamɨdarya nemwaaihannejɨ Gotɨyare sabwine wɨjɨwaakya tewaanyasɨ daza mujɨwaakyadelyɨ. Sahwai “Aꞌmwe tewaanyainyɨ nɨmɨnyɨra,” dadei gannya yayaꞌ makinadelyɨ. Gotɨyarebwina waryaabaasalyɨ. Sabwine aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ sɨduꞌmaayalyɨ. Aawa. Sɨmunyavɨ nabalɨnakelyɨ. Sai yagaala ge ge yaasɨwaꞌna maanga wɨdada maihurɨꞌnyɨyagaala javwinajɨ nawɨꞌnyɨna wɨvuꞌnadelyɨ. Sareꞌna sɨmunyavɨ nabalɨnakelyɨ. Yagaala sasarebwi daꞌdarebwi yɨmaꞌnadengɨ. Tɨganaarya yɨna, pwaraavɨna munyɨꞌ kayaaꞌna yɨna, maanga dɨnyɨna, bɨraiyagaala dɨna, kwaasɨ yawɨꞌna “Sai kayaaꞌna yɨwakelyɨ,” yuyagaaꞌ yaasɨwaꞌ maiyagaala bathɨwɨna. Sasarebwi yɨmaꞌnadengɨ. Kwaasɨya wɨjɨwaakadɨvɨta sahwaraavɨre sɨmunya kayaaꞌnanya yɨmaꞌnakera yagaala nebulyaꞌ lɨmwagesaꞌ yɨpalamaaꞌnɨkere. Sahwara kwaasɨ yawɨꞌna “Gotɨyare sabwi mɨdɨnaajaina gɨlyɨvɨta maaryaꞌnebulyɨ.”
Nebulyasɨ. Aꞌmwei Gotɨyare sabwi mɨdɨnajai tewaanaanga kɨnɨnnakelyɨ. Gotɨyarebwi kɨnɨnnakelyɨ. Gannya kuryai yawɨꞌna “Naangerɨna yuya maaꞌmweinyɨ. Nɨmɨ yɨnɨga wikɨra.” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nenaange kanemaaꞌnɨꞌ sagaaꞌ gɨlyɨvɨta aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mamakabyo. Nabaai dɨvi Kwaakevakɨ yagalyaꞌmavawaajɨ dazagaaꞌ gɨlyɨvɨta aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ makwawaadeina mɨꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨlyɨvɨsanna yawɨrɨbainyɨna myaannera! Aawa. Nemɨ wapaayajɨ baazɨꞌmaꞌnyajɨ kɨnɨnnakeina dara daana! Sa nɨmɨnyɨ yɨnɨga nyadengɨra. Pwara gɨlyɨvɨta kwalaalya maaryaꞌna yawɨꞌdɨvɨsare. Sahwara yɨkurɨyaawia wapetɨrɨnyaꞌ mwagiꞌnamaaꞌda naanyavɨ lɨvapadevaaibɨꞌ gɨlyɨvɨsa maaryaꞌnebwi mwagiꞌnamaaꞌda kayaaꞌnanya kwalaalya navɨꞌnavɨka galawiada kayaaꞌnanyabwi munyɨkɨdaaꞌnyɨ yɨdɨkaavaderera. Aalyaꞌ mihaasadevaaibɨꞌ sasarebwi sahwaraavɨ kayaaka kigalojɨ yuna yɨwɨpɨꞌderera. 10 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨgwianna tewaanya wɨvuꞌnya sabwi yuya kayaaꞌnanya saburɨne kaavɨlyavɨnyɨra. Pwara nɨgwianna tewaanna wɨvuꞌnadera sasare sabwi wɨmwagiꞌnadaaꞌnyɨ Naangerɨ lɨmwangebwi yagalyaꞌmaꞌdɨvɨꞌ kumɨre sɨmunyangɨ yuneba daanga naanga yɨbwakɨdɨvɨsare.
Timoti yuyagaaꞌne mwaalyabwi dɨragɨnna lɨmwangeꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.
11 Kɨrɨꞌ gɨmɨ Gotɨyare aꞌmweigɨ yuya dazangɨna buleꞌna wɨjaavaꞌgɨzɨ lɨkaanya jenadaꞌmakwona! Sara yaꞌgɨzɨ yɨdaꞌmaraangebwina mɨjamakuna ja! Nabaai Gotɨyare sabulyɨ Naangerɨ lɨmwangebulyɨ kale yabulyɨ taanginya gyadaaꞌnyɨ dɨragɨnna kuna daayabulyɨ kwaamuꞌnanyabulyɨ sabwina mɨjamakuna ja! 12 Naangerɨ lɨmwangebwine mala tewaanyaꞌ dɨragɨnna tamarɨvaatawakɨna ja! Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi maaryaꞌneigɨnyɨ Gotɨyai jaka gɨzɨvwaramaarakebulyɨ. Sɨnnawɨ aꞌmwe kwalaalya yawɨranganyaraayaba “Naangerɨ lɨmwamweinyɨ. Gamɨre yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi maaꞌmweinyɨ,” nayaa jalɨkurakagɨnyabulyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ sasarebwi kuna nayaa dɨlɨmwagaka!
13 Dɨragɨnna gɨthɨma! Gotɨyai yuyangɨne gaalyaburɨ aaya kaavɨlyaryabajɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai kotɨyagaaꞌ Podɨyaazai Paailatɨmyaba gamɨnyɨna tewaanna jalɨkurakɨnakeryabajɨ dɨragɨnna gɨthɨma! 14 Gotɨyare yagaalyavɨ yunebanna nayaa maremwaaidɨ dazaꞌ nayaa dɨmɨdɨna! Galazekɨvaidɨzaigɨ gɨrɨkitaꞌnanyaigɨ nyɨmaꞌnɨdɨka! Nayaa yɨjaꞌ aꞌmwera yagaala savɨna kayaakyagaala dɨpɨꞌdera mɨka. Nayaa dara maremwaaidaꞌgɨzɨ yunegaaꞌ kuꞌmaayaba nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyai yɨmaꞌnaabathehaaꞌnanyɨ. 15 Sagaaꞌne Gotɨyai mena dahɨlakake dazahɨgaaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ kuꞌmaayaba marimaꞌnaabathelyɨ. Gotɨyai sahwai yɨlaaya yaꞌne aaya kaavɨlyalyɨ. Yuya dɨragɨnya kɨnɨnnakei gave sahwalyɨ. Kingɨyaraavɨne Kingɨyalyɨ. Naangeraavɨne Naangelyɨ. 16 Mabalyɨ yaꞌne aaya kaavɨlyai gavelyɨ. Sahwai baaka naangeba mwaalɨꞌ. Baaka sayaba nemɨ aya kɨba mwɨyɨ yaannesɨ. Sahwarɨ wangadei aꞌmwe aane pwai kwai mɨꞌ. Sahwarɨ wanganadei aꞌmwe aane pwai kwai mɨꞌ. Sahwarɨna yɨlaaya wiaana! Gamɨre yayaꞌ munyaba makɨlaana! “Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakelyɨ,” wɨdaana! Naanga nebulyasɨ.
Aꞌmwe gɨlyɨvɨta naangejɨyaraavɨnesɨ.
17 Kwaaka davakɨya gɨlyɨvɨta naangejɨyaraavɨ dɨragɨnna dara duthana! “ ‘Nɨmɨ naangeinyɨra. Sɨduꞌnakeinyɨra,’ nyawɨꞌdɨka! Pihadɨka nyɨdɨka! Gɨlyɨvɨta kayaaka yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yɨmaꞌnade yuya sanna gɨmɨre sɨmunyavɨ dɨragɨnna nyawɨraꞌnɨdɨka! Aawa. Gotɨyarɨna nayaa dɨragɨnna dɨlɨmwana! Gamɨ sai gɨlyɨvɨta kwalaalya nawɨꞌnya nemɨnyɨne wabahɨlaakaꞌna naanga nejaavadelyɨ. 18 Nabaai tewaanna ja! Yuya tewaanya yɨnne naanga kɨnɨnnakeigɨ dɨmwaala! Yanga yarai duzaama! Gɨlyɨvɨsa wapaaya jaapaidɨ duhaimwana!” Sara duthana! 19 Nabaai sara yɨpɨjaꞌ, Gotɨyarɨna gɨlyɨvɨta kwalaalya mariꞌbwarakɨpɨꞌdere. Sa aaya kaavɨlyaꞌ wɨgaimwagathesɨ. “Gaala nebulyabwi yɨnɨga maꞌdaa nawɨꞌnyaba tewaanya mwalaana!” dapɨjɨ sarenna mariꞌbwarakɨpɨꞌdera.
Timoti wawɨnyaꞌna nayaa maremwaalyaꞌnesɨ.
20 Timotigɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ maremwaaidɨnnevɨna dameigɨ dɨthaaka! Yagaala yaasɨwakengɨ buleꞌna duzaama! Yagaala sa Gotɨyarebwine mɨꞌ. Nabaai yagaalya kwaasɨ dara dadɨvɨkɨ “Sɨmunya yawɨsaꞌnesɨ.” Sasare yagaala daza Gotɨyare yagaalyavɨneꞌna yɨkamaangengɨ. 21 Aꞌmwe pwara yagaala yaasɨwakengɨna kwaasɨ dɨna “Nemɨ sɨduꞌnakeinera.” Sara yadɨvɨꞌ Naangerɨ lɨmwanga nebulyavɨna menyaba sɨkwa yɨꞌmwamwaasarera. Naangerɨ lɨmwangebwi yagalyaꞌmaꞌmwaasarera.
Gotɨyare yanga naangeꞌ wɨgaimwangebwi sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannamwaalana!
Polɨ