2 Timoti
Timotirɨna Polɨ Pɨkarɨyɨkwia Ayawɨdaasɨ Yɨdavakesɨ.
1
Timoti,
Polɨnyɨ pɨkarya daꞌ yɨdaꞌmanɨgeinyɨ. Gotɨyai gannya sɨmunyavɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazare Nyɨdaasadeinyɨ yɨmaꞌnyaꞌneinyɨna yawɨraka nyɨdahɨlakakeinyɨ. Nabaai Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna wɨdakeꞌna aꞌmwera Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaibɨzaꞌ yune gaalyabwi wɨjaayaꞌnei Apozelɨyainyɨ nyɨdahɨlakakeinyɨ. Yɨ sareinyɨ Timotigɨnyɨ gɨmɨnyɨna nyɨvuꞌnadeigɨ nɨmɨre kaimɨraayaigɨnyɨ githawasɨwaabeigɨnyɨ. Gotɨyai Nenɨmaangelyɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai nemɨre Naangelyɨ yanga gaimwangeꞌna gika! Kaleꞌna gaimwangeꞌna gika! Kwaamuꞌnanyabwi tewaanya gwakika!
“Su! Su!” wɨdaka yagaala tewaanyavɨna sɨmunyavɨ yɨvaimwagakeꞌnesɨ.
Gɨmɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ nayaa nebulyaꞌna lɨmwagaꞌdɨnyavɨna nɨmɨ Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdadɨnyainyɨ. Sahwarɨ nɨmɨre Ne sɨnnawɨnyara yɨlaaya yamaryaatabaaibɨꞌ nɨmɨ kwainyɨ yɨlaaya yamaryadɨnyainyɨ. Nɨmɨre sɨmunyai padaihɨrakyarɨ yɨbwakɨmanɨge. Nɨmɨ Gotɨyarɨna yɨvanɨge dazabwi nebwina yɨdaꞌmaraangebwi midaaka! Nabaai nɨmɨre Naangerɨ yɨdaangadɨnyagaaꞌ sawɨsavɨjɨ yɨrɨkegaasɨ yuyagaaꞌ gɨmɨnyɨna yawɨꞌdɨ Gotɨyarɨ “Su!” wɨdadɨnyainyɨ. Nɨmɨ gɨmɨnyɨ yagalyaꞌmavegaaꞌ gɨmɨre tɨnnyarɨ kɨdalaalyai gwalaabakeꞌna yawɨꞌdɨnyavɨna “Nɨmɨ yɨlaaya yune nebwina yɨma!” dadɨ gɨmɨnyɨ tɨnna wanganyaꞌna tewaanya nyɨvuꞌnadeinyɨ. Nɨmɨ ayɨna gyawɨꞌmanɨge. Gɨmɨre dɨragɨnna lɨmwagasaꞌ nebwina lɨmwagaꞌdɨnyɨ. Dɨragɨnna lɨmwagata sasare sabwi aayagaaꞌ gɨmɨre Ne jakaanga Loyɨzɨyavɨ gɨmɨre gwaanga Yunɨzɨyaꞌ kɨrɨvɨjɨ warakabaaibɨsasɨ. Nabaai nɨmɨ nebwina yawɨꞌmanɨge. Dɨragɨnna lɨmwagata dazabwi gɨmɨ kwaigɨnyɨ gwarɨkesɨ.
Sareꞌna nɨmɨ “Gɨmɨre sɨmunyaꞌ dɨhaaꞌbwarɨma!” dadɨ yɨvanɨge. Yɨ Gotɨyare yanga dazaꞌ sɨhumaleꞌ gwarɨkeꞌna jawɨꞌdeꞌnanyɨ. Kɨgaaꞌ nɨmɨ gɨmɨre mɨnyagɨnyavɨ asɨraai kilagwake Gotɨyarɨ yanga dazaꞌ maaragɨnyaigɨnyɨ. Dahaaꞌ gɨmɨ aꞌmwei dɨkeꞌ pwaꞌnyɨ yaꞌdaaꞌnyɨ naanga yɨdamakidevaaibɨꞌ Gotɨyare wawɨnya yaꞌneigɨ gɨnnya yanga dazaꞌ naanga gɨryaꞌneꞌ yawɨradɨkaaꞌna ja! Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai gamɨre Kurya Tewaanyarɨ yanga nejaavakelyɨ. Kurya sai nemɨnyɨ lɨka yaꞌneinaavɨ nemwaaihadei mɨꞌ. Aawa. Sai dɨragɨnya mwaalyaꞌneinaavɨ, nevuꞌnyaꞌneinaavɨ, sɨmunya nayaa padaꞌgalayawɨꞌdaa maremwaainyaꞌneinaavɨ nemwaaihadelyɨ.
Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨre Naangerɨna jalɨkurakyaꞌna gɨmɨ wagɨla magɨvwaꞌnannera! Nabaai nɨmɨnyɨnajɨ sahwarɨna kalavuzangevɨ nyɨrakesainyɨna wagɨla magɨvwaꞌnannera! Aawa. Gɨmɨ Gotɨyare dɨragɨnyaꞌ maaraꞌgɨzɨyaꞌna yagaala tewaanyaꞌ wɨgaimwagyaꞌneigɨ nɨmɨjɨ taanga dɨnyeꞌmwannamaaka! Gotɨyai sai mena nevadaihasamaarakei nemɨ tewaanyaina yɨmaꞌnyaꞌneinaavɨ jaka mena nejɨvwaramaarakelyɨ. Yɨ nemɨ tewaanya yagongɨna myawɨryada jaka sara nejɨvwaramaarakenna mɨꞌ. Aawa. Yune gamɨre yawɨsavɨdaaꞌnyɨ nemɨnyɨ yanga gaimwangeꞌna neyada nemɨnyɨ jaka sara nejɨvwaramaarakelyɨ. Sɨnnawɨ kɨgaakuna, Gotɨyai Kwaakevaꞌ mwakyaakegaaꞌ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨna yanga gaimwanga dazaꞌ nemɨnyɨna nejaayaꞌneinaavɨ nedahɨlakyaakelyɨ. 10 Dazagaaꞌ dahɨlakakeꞌ kɨrɨꞌ dathahaasagaaꞌ nemɨre nevadaihasamaaꞌdei Kɨraazɨtɨyai Jizaazai walaabakevɨ yanga dazaꞌ kuꞌmaayaba mena yɨmaꞌnɨwaabɨꞌ. Yɨ sarevɨna pɨrɨꞌ daresɨ. Kɨraazɨtɨyai Jizaazai balyaꞌne dɨragɨnyaꞌ wavɨlaꞌnɨkelyɨ. Yɨ pɨrɨꞌ daresɨ. Yagaala tewaanyavɨ gaalyabwi kayaaka minyɨ yaꞌneꞌ marimaꞌnaabakelyɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai sara yoimavakesɨ. 11 Yagaala tewaanya dazavɨne wawɨnyavɨ nɨmɨ wɨjɨwakamaryaꞌneinyɨ mwaaidɨ Apozelɨyainyɨ wɨjɨwɨryainyɨ nyɨdaasaꞌneinyɨ nyakakeinyɨ. 12 Sareꞌna nabaai taanginya dazaꞌ aꞌmwera nyɨjaavadɨvɨsainyɨ. Kɨrɨꞌ nɨmɨ dazavɨna wagɨla nyɨvwaꞌnadeinyɨ mɨꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdɨnya dazarɨna mena yawɨꞌdɨnyainyɨ. Nabaai yagaala tewaanya nɨmɨre asɨrɨ nyakaka dazavɨ sai dame yɨnɨga wiꞌna daavannei midaaka! Yɨ nebwina sara yawɨꞌdɨnyainyɨ. Yɨ nabaai dazaꞌ yuyagaaꞌ nayaa warɨbainada yune Yɨrɨka naanga yɨmaꞌnaabathe sagaaꞌna. Warɨbainadesɨ.
13 Timoti, yagaala tewaanya maamɨdaryaꞌ nɨmɨre maangikɨ kadɨka nyuꞌnagɨnya yɨ sa aꞌmweraavɨ avaaina wɨjɨwaakyaꞌne kuna dɨlɨmwagaka! Yɨ gɨmɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ nayaa dɨragɨnna lɨmwadɨ Gotɨyarɨnajɨ aꞌmweraavɨnajɨ gɨvuꞌnada nabaai sasare sabwi yagaala sangɨ dɨragɨnna dɨlɨmwagaka! 14 Gotɨyai yagaala dazaꞌ gɨmɨre asɨrɨ gwakakeꞌ dameigɨ nayaa dɨthaaka! Nabaai Kurya Tewaanyai nemɨnyɨ wɨlanemwaalɨkei wawɨnya dazavɨna yɨnɨga wiꞌna gɨhaimwagathelyɨ.
15 Dareꞌ mena yawɨꞌmanɨgɨ. Aꞌmwe lɨmwadɨvɨta yuya Pɨrovijɨ Ezɨya mwaalyara sahwarajɨya Pɨzelaazalyɨ Emozenɨzalyɨ saraai kwaraalyɨ kalavuzainyɨna mena nyagalyaꞌmavesainyɨ. 16 Kɨrɨꞌ pɨgasa Wonezɨporaazai nɨmɨre kuryarɨ nyɨvaimwadelyɨ. Nabaai sai nɨmɨre kalavuzangevɨ mwaaidɨnya saꞌna wagɨla wɨvwaꞌnadei mɨꞌ. Yɨ sareꞌna Naangei Wonezɨporaazarɨjɨ gamɨre angevɨyaraavɨjɨ kaleꞌna gaimwanga wiana! Aꞌmwe sahwai nɨmɨnyɨna wagɨla wɨvwaꞌnadei mɨꞌ. 17 Aawa. Sai Anga Romɨ davanna biꞌmaꞌna yaka bɨramaasaꞌna yagɨyagɨ bɨꞌda dɨvidaaꞌnyɨna nyɨbɨramaarakelyɨ. 18 Yɨrɨka naangegaaꞌna sahwai Naangerɨ kaleꞌna gaimwangeꞌ bɨramaarana! Nabaai Anga Epazaazɨ sahwai kwalaalyanna nyɨdaayada nyɨgaimwagake dazaꞌ gɨmɨ saigɨ nayaa mena yawɨꞌmanɨgɨnyarɨnera.