2
Sarevɨdaaꞌnyɨ, nɨmɨre kaimɨraayaigɨ, gɨmɨ saigɨnyɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai yanga gaimwanga gyakevɨ Gotɨyai dɨragɨnya givaimwagatheigɨnyɨ. Dɨragɨnya saꞌ dɨmaaka! Nabaai yagaala gɨmɨ kadɨka wɨꞌnadɨnya sa aꞌmwe jalɨkurakyaꞌne kwalaalyaraayaba nɨmɨ wɨjɨwakadaari yɨ daza aꞌmwe pwara nayaa maremwaaibɨꞌderaavɨ nayaa jawɨrawɨjaama! Yɨ sahwara dɨragɨnna lɨmwagaꞌdɨvɨsara dɨvi aꞌmwe pwaraavɨjɨ nayaa wɨjɨwɨripɨnerera.
Kɨraazɨtɨyai Jizaazare aawɨlata tewaanyaigɨ kwaamuꞌ mwaalaꞌgɨzɨ taanginya nemɨ aawɨlata pwainaavɨ maꞌdaanyabaaibɨꞌ wawɨnya yɨja dazavɨna taanginya dɨnyeꞌmwannamaaka! Sareꞌ daresɨ. Aawɨlata aane pwai kwai wawɨnya dala nabinabinya pɨnɨjɨ lɨmwagathei mɨꞌ. Sai “Aawɨlasaraavɨ maremwaalyarɨ nɨmɨnyɨ nyɨdahɨlakakerɨ nɨmɨre wawɨnya yɨwɨjanna tewaanya wigalɨma!” dozɨ yune aawɨlasaraavɨre tewaanya sabwina lɨmwagaradelyɨ. Nabaai keꞌbaꞌnanya pɨrɨꞌ daresɨ. Aꞌmwei gavamarasɨꞌnyɨya yada dazabwina kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ mamɨdɨnyɨ yajaꞌ yɨ sai gamɨdaasɨ wavɨlavajareꞌ mamaari yadelyɨ. Aawa. Kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ nayaa mɨdɨnajai yɨ sai maaradelyɨ. Nabaai keꞌbaꞌnanya aayaꞌ daresɨ. Aꞌmwei wawɨnya yagɨyagɨ yada wia burɨdehaaꞌ maremwaalajai wawɨnya yaja sangɨ aayagaaꞌ gamɨdaasɨ tɨka munne yabwaryagaaꞌ sɨnnawɨ maarana! Nɨmɨ yagaala dɨwe dazavɨna gɨmɨ sɨmunyaꞌ nayaa jawɨka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Naangei gɨmɨre yawɨsavɨ giwɨryadelyɨra. Sarevɨ nabaai gɨmɨ yagaala yuyangɨya aaya kaavɨlyaꞌ jawɨrangadeigɨnyɨra.
Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨna sɨmunya nayaa jawɨka! Sai balakerɨ yɨdɨkaavakerɨna, sare sai Kingɨya Devitɨmɨre yɨsavaakɨdaasarɨna nɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ dadɨnyarɨnera. Nayaa yawɨꞌdɨ dɨragɨnna kuna dɨthaaka! Nɨmɨ yagaala tewaanya dazaꞌ wɨjɨwaakeꞌna yune dazahɨrɨvɨna aꞌmwera kayaaꞌnanyabwi yaderɨna taanginya wɨjaavadɨvɨtabaaibɨꞌ taanginya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya nyɨjaavadɨvɨsare. Yo, kalavuza kɨrɨvɨjɨ wɨla nyɨrakesare. Kɨrɨꞌ Gotɨyare yagaalyaꞌ kalavuza yɨꞌnaradeꞌ mɨka! Saꞌ yuneba kaanya kuna yamaryadesɨ. 10 Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨre sɨmunyabwi dɨragɨnya yɨvaimwannadɨ taanginya yuya daza maaꞌmanɨgeinyɨ. “Gotɨyai yune gamɨnne dahɨlakɨnɨkeraavɨna gaimwagɨma!” dadɨ yɨvanɨge. Nɨmɨ yawɨꞌdɨ “Kɨraazɨtɨyai Jizaazai yuna wɨvadaihasamaata saꞌ gannya gaalyabwi sahwara kwarajɨ maapɨka! Sara yɨpɨjara yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne byaanna dɨragɨnyavɨ nawɨꞌnyavɨ mwaaibɨka!” yawɨꞌdɨ dɨragɨnna daaꞌmanɨge. 11 Nabaai dɨragɨnna dɨthaaka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Yagaala dathaꞌ dɨragɨnna nebwina lɨmwagaꞌdaanyaꞌnanyɨ. Yɨ dara dɨnɨꞌ
“Nemɨ gamɨjɨ yeꞌmwannabaloina mwalaajaꞌ
Nabaai sahwalyɨ gaala yeꞌmwannamwalaadeinera.
12 Taanginya yuya sabwi maaryaꞌna
Nemɨ dɨragɨnna mwaaihoina mwalaajaꞌ
Nabaai sahwalyɨ kingɨya yeꞌmwannemwalaadeinera.
Kɨrɨꞌ ‘Gamɨreina mɨꞌ,’ daatheina mwalaajaꞌ
Nabaai nemɨnyɨna ‘Nɨmɨrera mɨꞌ,’ dathelyɨra.
13 Gamɨnyɨ dɨragɨnna kuna malɨmwagaryaajaꞌ
Sahwai gannya yagaalya lɨmwagaꞌdei mwaaladelyɨ.
Darevɨnyɨ. Gamɨ sarɨne ayɨna yawɨradannei mɨꞌ.”
Gotɨyare wawɨnya yaderɨna Gotɨyai “Tewaanyalyɨra,” dakeꞌnesɨ.
14 Yuyagaaꞌ gɨmɨre aꞌmweraavɨre sɨmunyangɨna yagaala dazangɨ yɨdɨkavɨmwaaihya ja! Gotɨyare tɨnnyarɨ yagaala dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyanna mala jɨhurayɨꞌnya nyɨpɨdɨꞌdeꞌna yagaala dɨragɨnna dɨzalɨkurakɨdeigɨnyɨ. Sasare sabwi aꞌmwe aane pwai kwarɨ yɨnɨga wiꞌna gaimwagatheꞌ mɨꞌ. Aꞌmwera yagaala sasarengɨ kadɨka wɨꞌnɨpɨjaraavɨ sɨmunyangɨ yuna kayaaka yɨgalakɨna yadesɨ. 15 “Wawɨnya wɨdaayadɨnya nebulyainyɨ Gotɨyarɨna wɨjaavɨnɨma!” yawɨꞌdɨ dɨragɨnna nayaa ja! Sara kyaꞌgɨzɨ Gotɨyai gɨmɨre wawɨnya yɨjaigɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnadelyɨ. Sarevɨ yagaala nebulyaꞌna nayaa yɨdaꞌnanyaꞌna duzɨwaakya! Sarevɨdaaꞌnyɨ “Gotɨyaryaba wagɨla mamaari yɨvanɨgeinyɨra. Sabwina yɨlaaya nyadelyɨra,” jawɨꞌdeigɨnyɨ.
16 Yagaala waramarina yanne dala pɨnɨnnanyajɨ madɨnna! Gotɨyarebwi maayanna madɨnna! Sareꞌ darevɨnyɨ. Yagaala sasare sa Gotɨyarɨ buleꞌna wɨjaayaꞌne tuta sarɨkɨ aꞌmwera sara dadɨvɨsaraavɨ kuna makwodengɨ. 17 Sarevɨ nabaai kumɨre yagaalya waꞌwaaya bwia buꞌde tɨka daꞌde kɨlaakejɨꞌ kayaaka yɨgaide sabɨsangɨ. Sara yada naanga yɨmaꞌnadengɨ. Sara kayaaꞌna dadɨvɨta yɨta savaakɨdaasaraai yɨ Aaimenaayazalyɨ Paailitazalyɨ saraalyɨra. 18 Sahwaraai sɨkwa yɨrawakɨwaai. Yagaala nebulyavɨ yɨwetawakya yɨwaalyaraalyɨ. Saraai kwaasɨ dara dadisaraalyɨ “Gotɨyai bainɨkeinaavɨ kuryaraavɨ mena neyɨdɨkaaꞌmwakesɨ. Dɨvi kɨlaaka mudɨkejɨsɨ madɨkaayɨ yaadeinera.” Yagaala sasare dazavɨ aꞌmwe pwaraavɨre yawɨta Kɨraazɨtɨyarɨnevɨ kayaaka yɨgaimanɨgɨlyaraalyɨ. 19 Sareꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyai sɨmya dɨragɨnya naangerɨ mena wɨdaakwakabaaibɨꞌ gamɨre aꞌmweraavɨ wivaimwadelyɨ. Sara wɨdaakwakei dɨragɨnna daavɨꞌ. Sɨmya dazarɨ yavɨkwajɨkeꞌbɨꞌ pɨkaryaꞌ dara dɨnɨkesɨ. Naangei gannya yune aꞌmweraavɨ nayaa yawɨrangamanɨkelyɨ. Nabaai pɨkarya pɨrɨꞌ daresɨ. Aꞌmwe yuya gazarazara “Naangerɨneinyɨ,” dadɨvɨsara kayaaꞌnanyabwi yɨdaꞌmaraanga mya sabwina buleꞌna wɨjaavɨpɨka!
20 Anga naangevɨ maaꞌgula pɨnɨ golɨyajɨ sɨlɨvaayajɨ wana nawɨꞌnya yavɨkarinɨke kɨnɨnnake gave daaka! Aawa. Pɨnɨ yɨsangɨ yavɨkaryadɨvɨsajɨ pɨnɨ kwaakengɨ yavɨkaryadɨvɨsajɨ warɨkengɨ. Yɨ pɨnɨ wawɨnya nawɨꞌnya yaꞌne, pɨnɨ wawɨnya waryaanya dala nabinabinya yaꞌne. 21 Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe pwai gamɨ sarɨ sasare kayaaꞌnanya sabwi duimwagasɨꞌnɨnojɨ nawɨꞌnya gɨrɨꞌmaayai mwaalajai wawɨnya nawɨꞌnya yaꞌnei mwaaladelyɨ. Nabaai sai gamɨre Naangerɨ yɨnɨga wiꞌna gaimwagannelyɨ. Yuya wawɨnya tewaanya sanna yavutavemwaala yannelyɨ. 22 Sareꞌna gɨmɨ yuya kayaaꞌnanya yawɨta sabwi mɨgɨnyaraavɨre sɨmunyangɨ yɨmaꞌnade dɨragɨnya sabwina lɨkaanya jenadakwona! Sara yadɨ yɨdaꞌmaraangebulyɨ dɨragɨnna lɨmwangebulyɨ pwaraavɨna gɨvuꞌnyabulyɨ kwaamuꞌnanyabulyɨ dɨmɨjamakwona! Aꞌmwera sɨmunya yɨdaꞌmaraangebwi kɨnɨnnakera Naangerɨ jaka wɨdadɨvɨsarajɨ sabwi dɨmɨjamakwona!
23 Yaasɨwaka yagaala dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya aꞌmwe navɨꞌnavɨka sɨmunya muwarikerajɨ gavamarasɨꞌnyɨyagaalyangɨna “Aala!” dɨthana! Gɨmɨ mena yawɨꞌmanɨgɨ. Sasare yagaala saꞌ malyabwi marimaꞌnaabadesɨ. 24 Kɨrɨꞌ Naangere yaasɨwaꞌwawɨnyai mala tamamaryaꞌnei mɨꞌ. Aawa. Sai aꞌmwe yuyaraavɨ bwiwanna mwaalana! Sai wɨjɨwaakyaꞌnei nawɨꞌnyai mwaalana! Sɨnna tɨka daya sabwi myada aꞌmwera gamɨnyɨ kayaaꞌna wigaidaapi baihanaꞌna wiana! 25 Yɨ sai kwaamuꞌnanyabwi nayaa yada aꞌmwe yagaala galazekɨvaidɨvɨsaraavɨre sɨmunyangɨ yavadaꞌgalana! Sai sasara yajaꞌ Gotɨyai sahwaraavɨ sɨmunya mudɨkebwi yawɨramaasabwi wɨjaavadera dɨngaka? Yɨ sara yapɨjɨ yagaala nebulyaꞌ nayaa yawɨrangabɨꞌderera. 26 Sɨnnawɨ Kayaaꞌnanyare naanyavɨ gamɨre yagaalyaꞌ mɨdɨnyaꞌneraavɨ wɨla yɨrakakere. Nabaai gɨmɨ kave wɨjɨwaakyaꞌne sahwara yagaala nebulyaꞌ yawɨrangabɨzaꞌ naanyavɨ yagalyaꞌmapɨꞌdevaaibɨꞌ kumɨre sɨmunyai ayɨna nayaa yawɨpɨꞌdere.