4
Gotɨyare yagaalya nebwina wɨjɨwaakyabwinesɨ.
Kɨraazɨtɨyai Jizaazai aꞌmwe yuyaraavɨ, gaala mwaaihasaraavɨjɨ bainɨkeraavɨjɨ maryawɨbwaradelyɨ. Yɨ sahwalyɨ Gotɨyalyɨ saraaryaba yagaala dɨragɨnna dara gɨzalɨkurakɨvanɨge. Kɨraazɨtɨyai Jizaazai aꞌmwe yuyaraavɨre tɨnnyarɨ yɨmaꞌnaabozɨ Kingɨya yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ maremwaaladelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨmɨ dazahɨrɨꞌna yawɨꞌdɨ gamɨre yagaalyaꞌ duzɨwaakya! Aꞌmwera yagaalyaꞌ kadɨka wɨꞌnyaꞌna yɨlaaya yɨpɨjahaasɨ yɨlaaya mipɨjahaasɨ yuyagaaꞌ yawɨralɨmwagaryaꞌneigɨ dɨragɨnna ja! Kumɨre yɨwetawakyaꞌna maanga duthana! Kumɨre sɨmunyarɨ wɨdɨhaaꞌbwata ja! Gotɨyarebwi mɨdɨbɨꞌdeꞌna kumɨre sɨmunyavɨ yɨvaimwagawɨmwaaihɨna ja! Sareꞌna yaꞌne yuyagaaꞌ gɨmɨ kwaamuꞌna yadɨ sahwaraavɨ nayaa jɨwɨrideigɨnyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Dɨvi sagaaꞌ aꞌmwera yagaala maamɨdarya mamaari yɨpɨꞌdere. Aawa. Yune kumɨre yawɨta kayaaꞌnanya saburɨna mɨdɨdɨvɨꞌ kumɨre wɨjɨwɨrya yaꞌne kwalaalyaraavɨ maramadakɨpɨꞌdere. Sarevɨ wɨjɨwaakyara kumɨre kadɨkikaavɨ sɨka mwagiꞌnadɨvɨꞌ yagaala pɨnɨ kumɨnyɨ tewaanya wɨvuꞌnajanna maapɨꞌdere. Yɨ sareꞌ pɨrɨꞌ daresɨ. Yagaala nebulyaꞌ kadɨka wɨꞌnyaꞌnevɨna gɨnyɨraꞌna yɨpɨꞌdesɨ. Pɨrɨꞌ daresɨ. Yagaala yaasɨwaka genna wajɨngyagaala dala pɨnɨnna kadɨkiꞌ wakamaremwaaibɨꞌdere. Kɨrɨꞌ gɨmɨ saigɨ yuyagaaꞌ yuyangɨ sɨmunya nayaa padaꞌgaina jawɨka! Naangerɨna taanginya dɨmaaka! Aꞌmweraavɨ yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakyaꞌne wawɨnya nayaa ja! Aꞌmweraavɨ wɨdaayaꞌna, gaimwangeꞌna wawɨnyaꞌ kɨnɨnnakeꞌneigɨnyɨ. Wawɨnya dazaꞌ gɨmɨ nayaa yunebanna padaꞌgala ya ja! Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwera kwaraanyaba Gotɨyarɨne waainɨya dɨngadɨvɨtabaaibɨꞌ tamakyaꞌneinyɨ nɨmɨre taweꞌ mena dɨmaꞌnadeꞌnanyɨ. Nɨmɨregaaꞌ mena kɨbawa yɨwawodeꞌna yɨwakegaakɨ. Mala nawɨꞌnyavɨ Naangerɨna gaidaaꞌmweinyɨ. Naangerɨne wawɨnyaꞌna gavamarasɨꞌnyɨkaanya kaanyaveꞌna mena nayaa wɨweinyɨ. Dahaaꞌ aayawɨnyavɨna mena yɨꞌmaveneinyɨ. Dɨragɨnna lɨmwagasabwi mena dɨragɨnna lɨmwamweinyɨ. Nabaai dahaaꞌ aꞌmwe gavamarasɨꞌnyɨkaanyaꞌ wavɨlaꞌdɨvɨsaraavɨne tɨvɨkɨsaꞌ yemwaala nyɨꞌ nɨmɨnyɨna. Tɨvɨkɨta dazaꞌ dareꞌna. Yɨrɨka Naanga dazarɨkɨ Naangei nɨmɨnyɨ “Yɨdaꞌmaraangebwi yadɨnyaigɨnyɨra,” nyɨdathesɨ. Naangei sahwai yawɨbwataꞌne yɨdaꞌmaraangelyɨ. Yɨ naangegaaꞌ tɨvɨkɨta dazaꞌ nyɨjaavadelyɨ. Nabaai kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨna gaveinyɨna nyɨjaavadeinyɨ mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwe gamɨnyɨ kuꞌmaayabanna kimaꞌnaabozɨ tɨnna wanganyaꞌna mena wɨvuꞌnaderaavɨ yuya sahwaraavɨ wɨjaavadelyɨ.
Polɨmyawɨnna Timoti wɨyaꞌnesɨ.
Gɨmɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yaꞌgɨzɨ maalɨkegaaꞌ nɨmɨnyawɨnna yarai dɨvadeigɨnyɨ. 10 Sareꞌ darevɨnyɨ. Dimaazai dahaasa sabwina tewaanya wɨvuꞌnadeꞌ, nɨmɨnyɨ mena nyagalyaꞌmavaka Anga Tezalonaaikana wɨwakerɨna. Nabaai Kɨrezanɨ Pɨrovijɨ Galezɨyana wɨwaꞌ. Taaitazai Pɨrovijɨ Dalɨmezɨyana wɨwaꞌ. 11 Lukɨyai gave sahwainanyai nɨmɨjɨ nyeꞌmwannamwaalɨꞌ. Gɨmɨ Maakɨyarɨ maaraꞌgɨzɨ dɨmakadelyɨra. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sai nɨmɨre wawɨnyavɨ gaimwangeꞌna tewaanya nyadelyɨ. Sareꞌna dɨmakadelyɨ. 12 Nabaai Tɨkikaazarɨ Anga Epazaazɨna mena maryaasɨwa. Sarenna yarai dɨvadeigɨnyɨ. 13 Gɨmɨ “Wɨma!” daꞌgɨzɨyagaaꞌ nɨmɨre yɨvɨta yɨrɨlyagaaꞌne saamɨnya dazaꞌ dɨnyɨmaaꞌdeigɨnyɨ. Yɨvɨta saꞌ anga Tɨrawaazɨ Aꞌmwe Kaapazare angevɨ wakesɨ. Nabaai bukuya kɨnɨjɨ maaraꞌgɨzɨ nabaai navɨka nyɨwɨdɨꞌdeꞌna sipɨzipɨyangɨre kɨlaakengɨ yavɨkarinɨkejɨ dɨnyɨmaaꞌdeigɨnyɨ.
14 Alekɨzaadai, kwaariꞌmata bɨraazɨya yavɨkaryadei, sai nɨmɨnyɨ wana kayaaꞌna nyɨgalakelyɨ. Sara nyake sarɨ dɨvi yɨnɨga gamɨ yake sabwina Naangei kayaaꞌnanya wɨrɨvɨkɨradelyɨ. 15 Nabaai gɨmɨ kwaigɨ aꞌmwe dazarɨna nayaa mala jɨwannadeigɨnyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Dazahwai nemɨre yagaalya marulawakya neyɨbainadelyɨ.
Yagaala pɨnɨnnesɨ.
16 Aaya mudɨꞌnanyagaaꞌ kotɨyavɨ yagaalya wɨdadaari nɨmɨjɨ nyɨgaidaavaka nyɨgaimwagakei aꞌmwe pwai kwai mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwe yuyara yagalyaꞌmakuna nyesare. Sareꞌna nabaai nɨmɨ Gotɨyarɨ yɨdaangadɨnyainyɨ “Kumɨre kayaaꞌnanya yɨvanɨgata sanna myawɨꞌdɨnnera!” 17 Sareꞌ kɨrɨꞌ Naangei nɨmɨnyɨ yuyagaaꞌ nyangada gamɨre dɨragɨnyaꞌ nyɨjaavakelyɨ. Sarevɨ “Nɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ yɨnɨga wiꞌnanyaꞌ wɨjɨwaakɨma! Sara wɨjɨwakadaaꞌmuri ajɨmya yuyangɨyara yagaala saꞌ kadɨka wɨꞌnɨpɨka!” dena sara wɨde. Nabaai Gotɨyai kavɨjɨlɨkere (laayonɨyare) maangevɨ nyurakasamaarakelyɨ. 18 Yuya kayaaꞌnanya sabura nɨmɨnyɨna “Kayaaka yaana!” dadɨvɨꞌ nyadaapi Naangei nayaa nyurakasamaaradelyɨ. Sareꞌna nabaai gamɨre maremwaaide naangevɨ Sɨgunyavɨna nyɨmakwiaꞌneinyɨ nyɨvadaihasamaaradelyɨ. Sahwarɨna “Byaannakelyɨ,” dadaa gamɨnne yayaꞌ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ nemɨ munya keꞌba makɨlaana! Naanga nebulyasɨ.
Pɨkarɨyɨkwiavɨya aaya yagaalyaꞌnesɨ.
19 Nɨmɨnyɨna Pɨrɨzɨlavɨjɨ Aakwilaamɨjɨ Wonezɨporaazare angevɨyaraavɨjɨ duthana! “Polɨ yɨhɨthɨvanɨꞌ ‘Nyaꞌmweihi!’ ” 20 Anga Koridɨ Erazɨtaazai kuna mwaalɨꞌ. Nabaai Tɨropimaazai nalaavɨnakei mwaalakevɨ anga Maalitaazɨ saba kuna mwaalyaꞌnerɨ wɨmwaaihena yagalyaꞌmave. 21 Gɨmɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yaꞌgɨzɨ dɨvadeigɨnyɨ. Yɨhuta kayaaꞌnanya pɨgaaꞌna nyemwaaidɨka! Yuvyulaazalyɨ Pyuthenɨzalyɨ Laainazalyɨ Kɨlothɨyaasɨ neyaꞌmwe yuya pwarajɨ gɨmɨnyɨna “Neyaꞌmweigɨ!” gyasɨwaabaaꞌ. 22 Naangei gɨmɨre kuryalyɨ gyeꞌmwannemwaalana! Gamɨre yanga gaimwangeꞌ sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannarana!
Polɨ