Taaitazai
Taaitazarɨna Polɨ Pɨkarɨyɨkwiaꞌ Yɨdavakesɨ.
1
Taaitazai,
Polɨnyɨ pɨkarya daꞌ yɨdaꞌmanɨgeinyɨ. Gotɨyare yaasɨwaꞌwawɨnyainyɨ, Jizaazai Kɨraazɨtɨyai Nyɨdaasadeinyɨ Apozelɨyainyɨ mwaaihe. Gotɨyai yune gamɨnne dahɨlakake aꞌmwera kwalaalyara Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagyaꞌneraavɨna nyɨmaryaasadeinyɨ. Nabaai Gotɨyarebwi mɨdɨbɨꞌdevɨna yagaala nebulyaꞌ yawɨramaaryaꞌnevɨnajɨ gaimwanga yaꞌneinyɨ nyɨmaryaasadeinyɨ. Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwina sahwara yɨlaaya yadɨvɨꞌ yemwaaibɨꞌdeꞌna wɨgaimwadɨnyainyɨ. Sɨnnawɨ kɨgaakuna Gotɨyai Kwaakevaꞌ mwakyaakegaaꞌ gaala dazaꞌ nemɨnyɨ wɨjaayaꞌna yune naanga nebulyaꞌna mena wɨjaakelyɨ. Sai kwaasɨya dadei mɨꞌ. Saꞌ yanga nejaavadelyɨ. Nabaai dɨvi, dazagaaꞌ gamɨ sai dahɨlakajahaaꞌ gaala dazavɨne yagaalyaꞌ kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabakesɨ. Yɨ yagaala saꞌ aꞌmwera wɨjɨwaakyaꞌneraavɨ wɨdakesɨ. Sahwai nemɨnyɨne padaihasamaasai Gotɨyai kɨwɨnya dakaka yagaala saꞌ lɨmwagarawɨjɨwaakyaꞌneinyɨna nyɨjaavadelyɨ. Taaitazaigɨ, gɨmɨnyɨ kagɨzɨwaake nɨmɨ Naangerɨ lɨmwagarebaaibɨꞌ gɨmɨ lɨmwagaragɨ. Sareꞌ nɨmɨre kaimɨraaya tewaanyaigɨ yɨmaꞌnagɨ. Yɨ sasareigɨnyɨ Gotɨyai Nenɨmaangelyɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai nemɨre nevadaihasamaaꞌdelyɨ yanga gaimwangeꞌna gyakɨlyɨ gɨmɨnyɨ kwaamuꞌnanyabwi tewaanya gwakika!
Ahuꞌmanna Kɨritɨ Taaitazare wawɨnyavɨnesɨ.
Ahuꞌmanna Kɨritɨ kuna mwaaidɨnyaigɨnyɨ gyahalyaꞌmaveigɨnyɨ “Wawɨnya pɨnɨ nɨmɨ myengɨ ja! Nabaai anga gazabazaba Naangerɨ lɨmwadɨvɨsaraavɨ maremwaalaꞌne aꞌmwe naanga pwaraavɨ dakya!” dena sɨnnawɨ gɨthevaaibɨꞌ jɨtheigɨnyɨ. Dara gɨthe. Aꞌmwe pwai aꞌmweraavɨre tɨnnyarɨ yɨwetawakya pɨnɨ myaderɨ wanganaꞌgɨzɨ sai aꞌmwe yune gave pɨrɨꞌnanyarɨ nabaai gamɨre kaimɨraaya kɨmɨlɨkajɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagaꞌdɨvɨsamɨlɨkaavɨ, kayaaꞌnanya sabwi yaꞌna yagaala pɨnɨ maayamɨlɨkaavɨ, kuvɨnɨmaangeyuraavɨ galazekɨvala myadɨvɨsamɨlɨkaavɨ, yɨ aꞌmwe sasare dazarɨ maremwaalaꞌnerɨ dɨthahɨlakɨdeigɨnyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyare wawɨnyavɨ maremwaala yaꞌne mwaalɨkabaaibɨꞌ Naangereraavɨ maremwaaidei nayaa yɨdaꞌna yamaryadelyɨ. Sara yadaawori aꞌmwera yɨwetawakya pɨrɨꞌ kɨrɨvɨ mabɨramaari yɨpɨꞌdelyɨ. Sarei mwaalana! Sai pihadɨka mi yadelyɨ. Sai sɨnna tɨka yarai mudayɨ yadelyɨ. Sai biyaaya nada yɨmaka widei mɨꞌ. Sarei mwaalana! Sai aꞌmweraavɨ mala yaasɨwaꞌna maramamaryadelyɨ. Sai nɨgwia gɨlyɨvɨta kwalaalyanna tɨganaarya myadelyɨ. Aawa. Sai aꞌmwe anga pɨbadaaꞌnyɨ angyɨrɨꞌmaakaanya bɨpɨjaraavɨ maaꞌda nayaa maremwaaidelyɨ. Sai yuya tewaanya nawɨꞌnya sabwina yada sɨmunya yune nawɨꞌnyaburɨna mɨdɨnadelyɨ. Sai nayaa yɨdaꞌna nebwina mwaaida Gotɨyare yuya sabwi mɨdɨnadelyɨ. Gɨrɨka maayalyɨ. Sai nabaai gannya sabwina nayaa maremwaainadelyɨ. Sai yagaala nebula tewaanyaꞌ gamɨnyɨ wɨjɨwaakɨnɨkeꞌ nayaa dɨragɨnna lɨmwagaꞌdelyɨ. Gotɨyai “Sai aꞌmweraavɨ wɨjɨwaakya yagaala maamɨdaryavɨna yɨvaimwagannei mwaalana! Sara yada aꞌmwe yagaalya galazekɨvaidɨvɨsaraavɨ dɨragɨnna yɨnɨga wɨdannei mwaalana!” kadaꞌ yagaala saꞌ lɨmwagaꞌdelyɨ.
Kɨritɨ saba aꞌmwe kwaasɨya kwalaalyara mwaaihasaraavɨnesɨ.
10 Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe kwalaalyara yagaala tewaamaraange galazekɨvaidɨvɨsara mwaaihaꞌ. Sahwara yagaala yaasɨwaꞌna dadɨvɨꞌ aꞌmweraavɨre sɨmunyangɨna kwaasɨ wɨdadɨvɨsare. Aꞌmwe kwalaalya sasarera “Kɨlaaka gurya dɨthaꞌnyɨla!” dadɨvɨsare Juyara. 11 Aꞌmwe sasarera “Aꞌmweraavɨre nɨgwia mwagiꞌnyaꞌneina sasarebura wɨjɨwɨryaana!” yawɨꞌdɨvɨsara nemɨ myaanne sabwina nɨgwia wagɨla wɨjaayaꞌnenna wɨjɨwɨryadɨvɨsare. Sasare sabwi pwaraavɨre sɨmunyangɨ mwagiꞌnadaapi jɨlɨkaimɨraaya yuyangɨre kwaamuꞌnanyabwi yɨwɨna yɨvanɨkere. Aꞌmwe sasare saraavɨre maangengɨ bɨpaibɨka! 12 Ahuꞌmanna Kɨritɨ mwaaidaꞌgɨzɨyaba mwaalyai dazahɨbadaaꞌnyai sɨduꞌnaka akwai sɨnnawɨ kɨgaaꞌ gamɨreraavɨna dara dɨna “Aꞌmwe Ahuꞌmanna Kɨritɨ mwaalyara yuyagaaꞌ kwaasɨyabwina dadɨvɨsarera. Malakayaawarya kayaaꞌnanyare. Sahwara tɨka kwalaalya nadɨvɨꞌ wana maaꞌna widere.” 13 Jalɨkurakya dazaꞌ nebulyasɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ “Kumɨre dɨragɨnna lɨmwangeburɨ maamɨdaryara mwaaibɨka!” daꞌgɨzɨ sahwaraavɨ maanga dɨragɨnna duthana! 14 Nabaai sahwara Juyaraavɨre wajɨngyagaalyajɨ aꞌmwe yagaala nebulyaꞌ buleꞌna wɨjaavadɨvɨsaraavɨre yagaaikɨwɨnya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyajɨ kadɨkiꞌ wakamaremwaala nyɨpɨka! 15 Aꞌmwe Gotɨyai sɨmunyavɨ nawɨꞌnyabwi yavadaꞌgalawakakera nawɨꞌnyabwi kɨnɨnnakeraavɨna yuya sa tewaanya gɨrɨka maayangɨ. Kɨrɨꞌ nabaai aꞌmweraavɨre sɨmunyangɨ sɨmunya gɨrɨkitaꞌnanyabwi kɨnɨnnakera “Kɨraazɨtɨyai yuya sa kɨmaakɨya dakɨnɨkebwi wasɨꞌnakebulyɨ,” myawɨralɨmwagyadɨvɨsaraavɨna tewaanya aane pɨnɨ kɨnɨ mi. Aawa. Kumɨre sɨmunyasɨ sɨmunya padaihɨrakyalyɨ yuyawaai yuna gɨrɨkitaꞌnanyawaalyɨ. 16 Kumɨre maangengɨdaaꞌnyɨ kuꞌmaayaba dara dadɨvɨsare “Nɨmɨ Gotɨyarɨna yawɨꞌdɨnyainyɨra.” Kɨrɨꞌ kumɨre yamaryabwina Gotɨyarɨna buleꞌna wɨjaavadɨvɨsare. Sare sabwina Gotɨyarɨ yuna maaꞌna wimaꞌnadelyɨ. Aꞌmwe yagaala nawɨꞌnyaꞌ galazekɨvaidɨvɨsare. Nabaai wawɨnya tewaanya ya yuya yaꞌnera yɨnɨga wiꞌna yɨpɨnera mɨꞌ. Gotɨyai sahwaraavɨ yawɨramaaradera mɨꞌ.