2
Ge geraavɨne wɨjɨwɨrya nawɨꞌnyaburɨnesɨ.
Kɨrɨꞌ gɨmɨ saigɨ gɨmɨre wɨjɨwaakya maamɨdarya sasɨ yɨnɨga wiꞌna yadevwina aꞌmweraavɨ nayaa duthana! Yɨ neraavɨ nayaa dara duthana! “Aꞌmwe neihi waainɨya nadɨvɨꞌ yɨmaka muibɨnera!” Sahwara tewaanya yɨdaꞌmaraangebwina sɨmunya nayaa yawɨꞌdɨvɨꞌ kumɨre sɨmunya nayaa maremwaaibɨka! Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwangeburɨ maamɨdaryara padaꞌgalemwaaibɨka! Pwaraavɨna tewaanya wɨvuꞌnyaburɨjɨ taanginya yuyangɨneꞌna dɨragɨnna daayaburɨjɨ tewaanya padaꞌgalemwaaibɨka! Sabaaibɨꞌ aꞌmwe ne kɨmɨlɨkajɨ tewaanna nawɨꞌnya padaꞌgainyɨna yamaripɨka! Bulayagaalyajɨ nadɨpɨdɨka! Kumɨre sɨmunyangɨ aalya waainɨya dɨragɨnyaꞌ numaremwaaladɨka! Tewaanyabura wɨjɨwɨripɨka! “Aꞌmwe mɨgɨnyɨkɨbawemɨlɨkaavɨ tewaanyabwina yɨbwarɨdaakupɨka!” dena gɨthɨwa. Dare yabwina nayaa wɨjɨwɨripɨꞌdemɨlɨke. Kunnya aꞌmweraavɨna kunnya kaimɨraaya kɨnɨngɨnajɨ tewaanya wɨvuꞌnyɨna wiadeꞌna. Nabaai kunnya sɨmunyarɨjɨ nayaa maremwaainyɨna yadɨvɨꞌ gɨrɨka maaya nebwina mwaaibɨꞌdemɨlɨke. Sara yadɨvɨꞌ nabaai kunnya angengɨjɨ tewaanna maremwaaina yɨpɨꞌdemɨlɨke. Sara yapi aꞌmweraavɨjɨ kunnya kaimɨraayangɨjɨ nayaa padaꞌgalagaimwanna yɨpɨꞌdemɨlɨke. Saremɨlɨka kunnya aꞌmweraavɨ dalaangewɨ mwaaibɨꞌdemɨlɨke. “Nemɨrebwina aꞌmwera Gotɨyare yagaalyaꞌna bɨraiyagaala nadɨpɨdɨka!” dadɨvɨꞌ aꞌmwe tewaanyamɨlɨka sara mwaaibɨꞌdemɨlɨke.
Sasareꞌbɨꞌ aꞌmwe mɨgɨnyɨkɨbaweraavɨ dɨhaaꞌbwata jɨtheigɨnyɨ. Nabaai sare kwarajɨ kumɨre sɨmunya nayaa maremwaainɨpɨꞌdere. Gɨmɨ tewaanya yɨja yuya sabwi gɨmɨ saigɨ keꞌbaꞌnanyaigɨ dɨmwaaideigɨnyɨ. Aꞌmwera gɨmɨ tewaanya yɨjaigɨnyɨ gɨmɨdɨdɨvɨꞌ dala pɨbwinanya tewaanyabwina yɨpɨꞌdere. Aꞌmweraavɨ wɨjɨwɨrya sabwina nɨgwia mwagiꞌnyaꞌna myawɨꞌdɨnna! Nawɨꞌnyabwi yawɨꞌdɨ nayaa ja! Yuyagaaꞌ nayaa padaꞌgalayawɨꞌdɨ nebulyabwina jɨwɨrya! Yagaala maamɨdarya yavadaꞌgalyaꞌneꞌ aꞌmwera yɨwetawakya majɨdayaꞌneꞌ nayaa duthatheigɨnyɨ. “Nemɨre yɨkamaangera nemɨnyɨ kayaakyagaala aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ nedɨpɨnevɨna ‘O, yɨwetawakya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mwariꞌ. Weꞌ! Sɨmunyaꞌ neyekɨꞌmwaka!’ yawɨpɨka!” dadɨ sara duthatheigɨnyɨ.
Kɨraazɨtɨyarera yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨ wɨdaayadɨvɨsaraavɨ gɨmɨ nayaa dara duthana! Yuyangɨneꞌna kunnya maremwaalyaraavɨ dalaangewɨ mwaaibɨka! Sahwara kunnya maremwaalyaraavɨna tewaanya wɨvuꞌnɨvanɨke wawɨnya dala pɨnɨnnanya tewaanya nayaa yɨpɨka! Yagaala kayaaꞌnanya kunnya maremwaalyaraavɨ ayɨna najaꞌnawɨdɨpɨka! 10 Sahwaraavɨre gɨlyɨvɨta pɨmɨlɨꞌ kɨmɨlɨꞌ yuina numaapɨka! Aawa. Kumɨre yagaalya lɨmwagaꞌdɨvɨꞌ kunnya yɨdaꞌnanyabwi wibwarɨdaakupɨka! “Aꞌmwera yɨwaala yɨwannadɨvɨtabaaibɨꞌ nemɨre wawɨnyavɨna Gotɨyai nevadaihasamaaꞌderɨne yagaala wɨjɨwɨrinɨkeꞌ savɨne yaya naangeꞌ aꞌmwera munyaba makibɨka!” dapɨri nayaa sara yɨpɨka!
11 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare yanga gaimwangeꞌ aꞌmwe yuyaraavɨ yɨnɨga wiꞌna padaihasamaaranneꞌ kuꞌmaayabanna mena neyɨmaꞌnaabakesɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyai baka nawɨꞌnyɨna yakesɨ. 12 Gotɨyare yanga dazaꞌ Gotɨyarɨna buleꞌna wɨjaaya saburɨjɨ Kwaakevakɨya yuya sɨmunya kayaaꞌnanya saburɨjɨ makwasakaadeꞌna wɨjɨwɨrya neyɨvanɨꞌ. “Dahaasavɨ nemɨ sɨmunya nayaa yawɨꞌna yadaa yɨdaꞌmaraangeburɨ nayaa yamaryadaa Gotɨyarɨna nayaa yavadaꞌgalayawɨꞌna yadaa mwalaana!” dawaajɨ wɨjɨwɨrya saꞌ mɨdɨnaadeꞌnanyɨ. 13 Nemɨ sara mwaidaa yɨlaaya yadaa tewaanaanga yɨnɨkeꞌ dɨragɨnna lɨmwadaa yemwaaimanɨgo. Yɨ, Gotɨya Naangei nemɨre nevadaihasamaaꞌdei Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨna yemwaidaa “Sahwai Sɨgunyavɨya byaanna dɨragɨnyasɨ kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabathelyɨ,” yawɨꞌdaa yemwaaiholyɨra. 14 Sahwai nemɨnyɨ gamɨre gaalyabwi yagalyaꞌmavakelyɨ. Nemɨnyɨna “Ayahi mubya yamaaryaꞌneinyɨ kɨwɨnya dɨnɨka galazekɨvala yuya sangɨna wɨvadaihasamaarɨma! Aalya yaꞌmujɨ gɨrɨka duimwagasɨꞌnaꞌmujɨ nɨmɨnyɨneꞌna nɨmɨre tewaanyara wɨmwaaihɨwɨjara nɨmɨre yunera mwaaibɨka!” daka gamɨre gaalyabwi yagalyaꞌmaꞌna. Sareꞌ wawɨnya dɨragɨnna yadɨvɨꞌ yuya tewaanyabwina yɨpɨka!
15 Yuyagaaꞌ yagaala daza aꞌmweraavɨ duzɨwaakya! Yagaala daza mɨdɨbɨꞌdeꞌna gɨmɨ dɨhaaꞌbwata ja! Sara yadɨ gɨmɨ maanga dɨragɨnna wɨdadɨ Naangere dɨragɨnyaꞌ maaraꞌgɨzɨ mamɨdɨnyadɨvɨsaraavɨrebwi dɨrɨvɨpalasɨka! Aꞌmwe aane pwai kwai gɨmɨnyɨna “Aꞌmwe yaasɨwakelyɨra,” nagyawɨradɨka! Aawa. Naangere dɨragɨnyavɨ kuna ja!