3
Tewaanyabwina nemɨ dɨragɨnna daayaꞌnebwinesɨ.
Gɨmɨ aꞌmweraavɨre sɨmunyai kuna dɨhaꞌbwarɨmwaaihya jɨtheigɨnyɨ. Yɨ gaꞌmaanɨyarajɨ aꞌmwe maremwaaidɨvɨsarajɨ saraavɨ dalaangewɨ mwaaibɨka! Sahwaraavɨre yagaalya nayaa mɨdɨbɨꞌderera. Wawɨnya yuya sa tewaanya yaꞌna tavaravana mwaaibɨꞌderera. Aꞌmwe aane pwai kwarɨ bɨraiyagaala nudɨpɨdɨka! Mala narannɨpɨka! Pwara kumɨnyɨ kayaaꞌna kyapɨjɨ bwiwanga yabwi yɨpɨꞌdere. Yuyaraavɨ kwaamuꞌnanya yuyabwi wipɨka! Sareꞌ yuyainaavɨne darevɨnyɨ. Sɨnnawɨ nabaai nemɨ kwainajɨ sɨmunya nawɨꞌnya kɨnɨnnaka maayaine. Nemɨ yagaalya galazekɨvaina yadaanyaina, Saataanɨ Kayaaꞌnanyai kwaasɨyabwina nedadaaꞌnyɨ yɨraataate yamaryagoine. Nemɨ yaasɨwaꞌwawɨnya yadaa munyɨꞌ dɨkaata yaꞌne dala pɨnɨnnanyangɨjɨ wabahɨlaaka yaꞌne dala pɨnɨnnanyangɨjɨ mwaaloine. Kayaaꞌnanyaburɨjɨ tɨganaaryaburɨjɨ yamaryoina. Aꞌmwera nemɨnyɨna sɨmɨlɨka wimwaalakeina, nabaai nemɨ kwainaavɨnajɨ sɨmɨlɨka wimwaalakeine. Kɨrɨꞌ Gotɨyai nemɨre nevadaihasamaaꞌdei aꞌmweinaavɨ tewaanya nayaa bwiwanna neyaka yanga naangeꞌna neyɨvanɨkelyɨ. Sahwarɨ aꞌmweinaavɨna tewaanya wɨvuꞌnadelyɨ. Yɨ sasare sabwi kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabakebulyɨ. Sahwai nevadaihasamaarakelyɨ. Dareꞌna mɨꞌ. Nemɨ yuna yɨdaꞌmaraanga yadaanya sabwina yawɨꞌdana mɨꞌ. Aawa. Gamɨre nemɨnyɨna kale gaimwangeꞌna saꞌna nevadaihasamaarakelyɨ. Kurya Tewaanyai nemɨnyɨ aalya neyakeine. Yɨ aalya ya sabwi neyakeꞌ nawɨꞌnya mudɨkeinaavɨ nemwaaihada nemɨre sɨmunyavɨjɨ kuryarɨjɨ mudɨkewaarɨ wɨmwaaihakelyɨ. Kurya Tewaanyai gaala mudɨkebwi nejaavakelyɨ. Sarevɨ Gotɨyai nevadaihasamaarakelyɨ. Jizaazai Kɨraazɨtɨyai nemɨre nevadaihasamaaꞌdei yakevɨ Gotɨyai Kurya Tewaanyarɨ yanga naangeꞌna naanna newakakelyɨ. Sai gamɨre yanga gaimwangevɨna nemɨnyɨna “Aꞌmwe yɨdaꞌmaraangere. Nɨmɨrerera,” nedakevɨ “Gaala yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwaalyaꞌne dazaꞌ yemwaaibɨꞌdera Kuvɨnɨmaangeinyɨre yuyaꞌna maaryaꞌnera yɨmaꞌnɨpɨka!” daka sara nemwaaihakelyɨ. Sareꞌna naanna nejaavakelyɨ. Yagaala dazaꞌ lɨmwagasaꞌneꞌ naanga nebulyasɨ.
Nɨmɨre sɨmunyavɨ gɨmɨnyɨna dara yawɨꞌmanɨge. Dazahɨnɨngɨna gɨmɨ dɨragɨnna duthana! Sarevɨ nabaai aꞌmwe Gotɨyarɨ mena wɨꞌnalɨmwagesaraavɨna “Kumɨre sɨmunyangɨ wawɨnya tewaanya dɨragɨnna yaꞌnengɨ wakɨnɨpɨka! Tewaanya saburɨna dɨragɨnna daapɨka!” daꞌgɨzɨ sara duthana! Dazahɨnɨ nawɨꞌnya yaka aꞌmweraavɨ gaimwadengɨ. Kɨrɨꞌ dala pɨnɨnnanya yagaala sɨmumaaya pinabɨsa yaasɨwaꞌ yɨdaanganyajɨ Ne sɨnnawɨnyaraavɨne yayajɨ maanga dɨnyajɨ Mozɨzare Kɨwɨnya dɨnɨkenna maihurɨꞌnyɨyagaala bathɨwiajɨ sasare dazangɨ davɨlaꞌdeigɨnyɨra. Sareꞌ darevɨnyɨ. Daza waryaanyangɨra. Daza kune nemɨnyɨ yɨnɨga wiꞌna negaimwagathe mɨꞌ. 10 Gotɨyare yɨꞌbwaꞌnawɨꞌnadɨvɨsaraavɨ jaapalawɨmwaaihyaꞌnere sɨmunyai nayaa javadaꞌgala! Gave pɨgaaꞌna “Gɨmɨrebwina mala nayaa jɨwanna!” wɨdaꞌgɨzɨ ayɨna sara yajaꞌ pɨgasaai “Mala nayaa jɨwanna!” duthatheigɨnyɨra. Nabaai sai kadɨka muꞌnyɨ kyojɨ sarɨna buleꞌna duzaadelyɨ. 11 Gɨmɨ dara jawɨka! Aꞌmwe sasarei tuta nawɨꞌnyaꞌ mena yagalyaꞌmavaka gannya kayaaꞌnanya yadevwi gamɨ sarɨ jɨdaꞌnyaꞌnelyɨ.
Yagaala aayannesɨ.
12 Dɨvi nabaai nɨmɨ Aatemazai pwarɨ Tɨkikaazai kwarɨ gɨmɨnyawɨnna kadamaryaasaꞌmujɨ gɨmɨ Nikopolɨzɨna nɨmɨnyawɨnna yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ dɨvadeigɨnyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ mena dɨweinyɨ. Aalyavɨ yɨhuta naangegaaꞌna anga Nikopolɨzɨ mwaalɨdeinyɨra. 13 Sinaazai kɨwɨnyangɨna sɨduꞌnakelyɨ Aapolɨzalyɨ saraarɨ tusavɨne gaimwangeꞌna yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌna nayaa dumakwodeigɨnyɨ. “Yɨ saraarɨ gɨlyɨvɨta kaanya yamarikade aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ numudaasadɨka!” daꞌgɨzɨ dɨhaimwadeigɨnyɨ. 14 Nabaai nemɨre aꞌmwera dɨragɨnna daayaꞌna aꞌmwe gɨlyɨvɨsanna dɨragɨnna wɨmudaasɨvanɨkeraavɨ tewaanya gaimwangeꞌna sɨmunya nayaa yawɨramaapɨka! “Sahwara yaasɨwaꞌna mwaaibɨzaꞌ Gotɨyare saburɨne nawɨꞌnya mimaꞌnaabi naneyadɨka!” dapɨjɨ sara yawɨramaapɨka!
15 Nɨmɨjɨ nyeꞌmwannemwaaihata aꞌmwe yuyara gɨmɨnyɨna “Neyaꞌmweigɨ!” gɨthasɨwaabaaꞌ. Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwangeburɨ nemɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnaderaavɨ “Neyaꞌmweihi!” duthana!
Yanga gaimwangeꞌ sarɨmɨ yuyaihɨrɨjɨ kuna yɨhyeꞌmwannamwaalana!
Polɨ