Paailimonɨ
Pɨkaryaꞌ Paailimonɨmɨnesɨ.
1
1-2 Paailimonɨ, neyaꞌmweigɨ,
Kwaamuꞌnanyabwi gwarana! Gɨmɨnyɨna tewaanya nevuꞌnadeigɨnyɨ. Nemɨjɨ avaaiwawɨnyaigɨnyɨ. Aꞌmwe Aapɨyaꞌ, gɨmɨre balaangevɨ wɨdɨma! Neyaꞌmweꞌgɨ kwaamuꞌnanyabwi gwarana! Nabaai “Aakipaazaigɨ kwaamuꞌnanyabwi gwarana! Gɨmɨjɨ Kɨraazɨtɨyare aawɨlasainera.” Nabaai “Paailimonɨgɨre angevɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyaihi kwaamuꞌnanyabwi yɨhwarana!”
Nɨmɨ Polɨnyɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazare yagaalya wɨdeꞌna kalavuzangevɨ mwaalena pɨkarya githawasɨwaabe. Neyaꞌmwei Timoti nɨmɨjɨ mwaalɨkelyɨ. Naarɨmɨre yawɨta “Gotɨyai Nenɨmaangelyɨ Naanga Kɨraazɨtɨyai Jizaazai kwalyɨ yangeꞌna padaꞌgalagaimwanna yɨhika! Yɨ nabaai sarɨmɨre sɨmunyavɨ kwaamuꞌnanyabwi yɨhwarana!”
Paailimonɨmɨ tewaanya wɨvuꞌnyabulyɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagasabulyɨ saburaarɨnesɨ.
4-5 Nɨmɨ kadɨka dara wɨꞌnadɨnyɨ. Paailimonɨ sai Naanga Jizaazarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌmanɨkei daaka! Paailimonɨmɨ Gotɨyare tewaanyaraavɨna kale naanga wivanɨkei daaka! Sara wɨꞌnena saburɨdaasɨ Gotɨyarɨ wɨdadɨnyagaaꞌ dara wɨdɨna “Paailimonɨ tewaanna yɨvanɨkeꞌna yuyagaaꞌ ‘Su! Su!’ gɨthadɨ nɨnnya Gotɨyaigɨ tewaanna wɨgaimwamanɨgɨnyaigɨnyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨne yuya nawɨꞌnya naanga kɨnɨnnakeina nawɨꞌnya sa kuna yawɨramaraana! Nabaai Paailimonɨ yuya sa yawɨramaaꞌda Kɨraazɨtɨyarɨ kuna lɨmwagaꞌdevɨ pwaraavɨ sara wɨdada sahwara nawɨꞌnya sa wanganapɨjɨ gamɨjɨ Kɨraazɨtɨyarɨna jeꞌmwannemwaaibɨka!” Wɨdadɨnyaꞌ dareꞌnesɨ. Nyaꞌmweigɨ, Gotɨyare tewaanyaraavɨre sɨmunyangɨ munyɨkaavɨ gaala padaꞌgalawɨmwaaihadɨnyaꞌna gɨmɨre wɨvuꞌnyaburɨna wɨꞌnadɨ yɨlaaya naanga yɨwa. Sarevɨ nɨmɨre sɨmunyavɨ nyɨvaimwamwaanyaigɨnyɨ.
Paailimonɨ Wonɨzɨmaazarɨ gahwaalaangerɨbɨꞌ ayahi maarakeꞌnesɨ.
Sarevɨ Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnnakeinyɨ yɨnɨga wiꞌna dɨragɨnna gɨthɨwɨjaꞌ yɨ nabaai nayaa jɨtheꞌna kɨrɨꞌ yagaala dɨragɨnya sara majɨwa. Aawa. Tewaanya wɨvuꞌnya sabwi savɨna nɨmɨ kave yagaala githaangamanɨge gɨmɨnyɨ. Yɨ dareinyɨ, nɨmɨ aꞌmwe neinyɨ, yɨ nabaai Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨne kalavuza sahwainyɨ. 10 Sareinyɨ nɨmɨre kaimɨraayarɨna nayaa kave githaangamanɨge. Kalavuzanga davɨ kuna mwaalena sahwarɨ Kɨraazɨtɨyarɨna kujɨwaake lɨmwagaka nɨmɨre kaimɨraayaibɨꞌ yɨmaꞌnakelyɨ. Yɨ sahwai Wonɨzɨmaazai. 11 Kɨgaaꞌ sahwai gɨmɨnyɨne waryaanyalyɨ. Gɨmɨnyɨ gaimwanga yaꞌne wawɨnya tewaanya yaakai mɨꞌ. Sarevɨ dahaaꞌ sai wawɨnya tewaanya miꞌna yannelyɨ gɨmɨnyɨjɨ nɨmɨnyɨjɨ sainaarɨ gaimwangeꞌna. 12 Sahwarɨ gɨmɨnyawɨnna ayɨna maragyasɨwaabe. Sahwarɨna tewaanya naanga nyɨvuꞌnɨvanɨkeꞌna gyasaabena kale naanga nyɨvanɨkeinyɨ. 13 Sareinyɨ nɨmɨ sainyɨ “Yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwakadaari yɨ kumɨ nɨmɨnyɨ kalavuzangevɨ marakɨna. Sarevɨ Paailimonɨmɨneba Wonɨzɨmaazai nyɨdaayaꞌnei nɨmɨjɨ yeꞌmwannamwaalakerɨ dalɨmwagaꞌna kyɨwɨdɨkeinyɨ.” 14 Kɨrɨꞌ gɨmɨ davɨna “Ya,” nyɨdɨzaꞌ kadɨka muꞌnyena nabaai dalɨmwagaꞌmanɨgei mɨꞌ. “Gɨnnya tewaanya dazaburɨna mɨdɨnyaꞌneigɨnyɨ nɨmɨ dɨragɨnna yɨma!” dena kɨrɨꞌ myɨwa. Aawa. Gɨmɨ sɨmunyavɨ sara yawɨraꞌgɨzɨ sara jɨtheꞌ nawɨꞌnyabulyɨ.
15 Sareꞌ dareꞌneꞌ dɨngaka? Sahwarɨ Gotɨyai yaka “Paailimonɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌna ayɨna maarana!” kadaꞌ gɨmɨnyɨ kɨbawegaaꞌ gyahalyaꞌmavakeꞌnanyɨ. 16 Yaasɨwaꞌwawɨnya yadei gɨmɨjɨ kuna mwaaladevaaibɨsai mɨka! Aawa. Sai dazasare sabwi miꞌna wavɨlaꞌmwakelyɨ. Dahaaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨne neyaꞌmwei gamɨ sarɨna nevuꞌnɨvanɨkelyɨ. Yɨ nɨmɨ sainyɨ dɨragɨnna sara yawɨꞌdɨnyalyɨ. Sareinyɨ kɨrɨꞌ dazasare saburɨna gɨmɨ naanga nyavɨlaꞌdɨnneigɨnyɨ. Yɨ gɨmɨre kɨlaakejɨkɨna sai nayaa gɨthaayadelyɨ. Kɨlaakejɨkɨna gavevɨneꞌna mɨꞌ. Yɨ nabaai Naangerɨna sai jaꞌmwei gyeꞌmwannamwaaladelyɨ. Dazasarerɨna tewaanya naanga gɨvuꞌnadeigɨnyɨ. 17 Sarevɨdaaꞌnyɨ “Kɨraazɨtɨyarɨna Polɨ nyɨnyakwalaangelyɨ,” yawɨꞌdɨzaꞌ gɨmɨ nɨmɨnyɨ nyɨmaaꞌdɨnnebaaibɨꞌ Wonɨzɨmaazarɨ nayaa dɨmaaka! 18 Nabaai “Sahwai nɨmɨnyɨna yɨwetawakya dahawarɨka! Nabaai nɨmɨnyɨ nyɨrɨvɨkɨradei dɨngaka!” yawɨꞌdɨzaꞌ yɨ gamɨnne yayaꞌ maravɨlaꞌnya yaꞌgɨzɨ sarɨneꞌ yɨ nɨmɨnneꞌ yayaꞌ sahɨrɨꞌ dakɨ! 19 Nɨmɨ Polɨnyɨ yɨdaꞌmwesɨ. Yagaala daꞌ nɨmɨre ata dathasɨ dara yɨdaꞌmwesɨ. Nɨmɨ sainyɨ tɨvɨkɨta dazaꞌ yɨdesɨ. “ ‘Nabaai gɨmɨ saigɨ dɨnyɨrɨvɨkɨꞌde. Yagaala tewaanyaꞌ kagɨzɨwaake gaala mwaalyabwi yanga maaragɨnyaꞌnanyɨ,’ nagɨthɨwɨdɨka!” dena tɨvɨkɨta saꞌ yɨdesɨ. 20 Yo, nyaꞌmweigɨ, sareinyɨ Naangerɨna yɨlaaya dara dɨnyɨgala! Wonɨzɨmaazarɨ nayaa dɨmaaka! Kɨraazɨtɨyarɨ nɨmɨre sɨmunyasɨ munyɨsɨ gaala dɨnyɨvadaꞌgalamwaaihya!
21 Nɨmɨ dɨragɨnna dara yawɨralɨmwagena “Sarevɨ Kɨraazɨtɨyare sabwi mɨdɨnadelyɨ,” pɨkarya githawasɨwaabesɨ. Nabaai tɨviꞌna dara yawɨꞌmanɨge. Gɨthɨwebwi sara jɨtheigɨnyɨ. Sareꞌ gaveꞌ mɨꞌ. Sabwi wavɨlavɨkebwi tewaanaanga jɨtheigɨnyɨ. 22 Sasareigɨ nabaai avaalyagaaꞌ kuꞌdɨka pɨrɨꞌ nayaa kyovɨrawakaꞌgɨzɨ gɨmɨjɨ yeꞌmwannamwaalɨdeꞌnanyɨ. Yɨ sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ yawɨꞌdɨ dara yemwaaiheinyɨ “Gotɨyai sarɨmɨre yɨdaanganyangɨ yɨhuꞌnaka kalavuzangevɨ nyɨmaaraka nɨmɨnyɨ yanga ayahi yɨhɨzaavadeinyɨ.”
23 Epapɨraazai gɨmɨnyɨ gɨthɨvanɨꞌ “Nyaꞌmweigɨ!” Sai Kɨraazɨtɨyai Jizaazare yagaala wɨjɨwakamaryakeꞌna kalavuzangevɨ nɨmɨjɨ yeꞌmwannamwaaidasalyɨ. 24 Nabaai nɨmɨre avaaiwawɨnyara anga dava nɨmɨjɨ mwaaihasara Maakɨyalyɨ Aarɨzɨtaakazalyɨ Dimaazalyɨ Lukɨyalyɨ sara kwarajɨ avaaina gɨthɨvanɨgaꞌ “Neyaꞌmweigɨ!”
25 Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyare yanga wɨgaimwangebwi sarɨmɨre kuryarajɨ yɨhyeꞌmwannamwaalana!
Polɨ