Kolozi
Kolozi mwaalyaraavɨna Polɨ Pɨkarɨyɨkwia Yɨdavakesɨ.
1
1-2 Kolozi mwaalyaihi nyaꞌmweihi,
Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihasaꞌne sarɨmɨ Gotɨyare tewaanyaihi, neyaꞌmwe Kɨraazɨtɨyarɨna lɨmwagaꞌmanɨgasaihi. Sasareihɨrɨ nɨmɨjɨ neyaꞌmwe Timotilyɨ sainaai yɨhɨthaka! Gotɨyai Nenɨmaangei yanga naangeꞌna yɨhɨgaimwagana! Sarɨmɨre sɨmunyavɨ kave kwaamuꞌnanyaꞌ yɨhwakana! Polɨnyɨ yune gamɨre sɨmunyavɨ yawɨraka Gotɨyai kadaꞌ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai Apozelɨyainyɨ nyɨdahɨlakakeinyɨ. Sareinyɨ pɨkarya daꞌ yɨhyasɨvanaabɨheinyɨ.
Polɨ “Su! Su!” daka Kolozi mwaalyara nebwina yawɨramaaryaꞌneraavɨna Naangerɨ wɨdakeꞌnesɨ.
Sarɨmɨnyɨna Gotɨyarɨ yɨdaangadaꞌ yuyagaaꞌ naarɨmɨ “Su! Su!” wɨdadasainaalyɨ. Sahwai nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ Ganɨmaangelyɨ. Naarɨmɨ sarɨmɨnyɨna kadɨka mena dara wɨꞌnɨwaꞌdolyaꞌnanyɨ. Kolozi mwaalya sara Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ dɨragɨnna lɨmwadɨvɨꞌ Gotɨyare tewaanya yuyaraavɨna tewaanya wɨvuꞌnaderera. Sareꞌna suya wɨdadasainaalyɨ. Sasareihɨrɨna Gotɨyai mena yovɨrawakake Sɨgunyavɨya yɨhyemwaalɨkennanyɨ. Sɨnnawɨ yagaala tewaanyavɨya nebulyaꞌ sarɨmɨnyɨ kihimaꞌnaꞌ sarɨmɨ kadɨka mena wɨꞌneꞌ. Yɨ sagaaꞌ nayaa yemwaalyaꞌ kadɨka mena wɨꞌnesasɨ. Yagaala tewaanya dazaꞌ Kwaaka yuyavakɨ yuneba naanga yɨmaꞌnadevaaibɨꞌ sarɨmɨnyɨ yɨmaꞌnakesɨ. Dazaꞌ aꞌmwera lɨmwagaresaꞌna tewaanya nawɨꞌnyabwi marimaꞌnaabada aꞌmwe kwalaalyarajɨ kwalaalya pwarajɨ dazaꞌ lɨmwagaꞌmanɨgasaꞌ sarɨmɨnyɨ yɨhivanɨkebaaibɨsasɨ. Saꞌ aayagaaꞌdaasɨ yɨhyamaaraka sarɨmɨnyɨ aayagaaꞌ yagaala tewaanya savɨ kadɨka wɨꞌneva Gotɨyare yanga gaimwangebwi nayaa nebulyaꞌna yawɨranganna yeva sara yɨhivanɨkesɨ. Yagaala tewaanya dazaꞌ Epapɨraazai yɨhɨzɨwaakakabaaibɨꞌ yɨ nebulyaꞌna yawɨranganesasɨ. Sarɨna naarɨmɨnyɨ nehɨvuꞌnadelyɨ. Sahwai Kɨraazɨtɨyarɨ naarɨmɨjɨ yeꞌmwannewɨdaayadelyɨ. Sarei sarɨmɨnyɨ gaimwangeꞌna Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagaꞌdei kuna nayaa wɨdaayadelyɨ. Nabaai sai nehɨthɨwakelyɨ “Kurya Tewaanyai Kolozi mwaalyaraavɨna sara wɨjaavadeꞌna Gotɨyareraavɨna tewaanya wɨvuꞌnaderera.” Yuya sareꞌna Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdadasainaalyɨ.
Sarevɨ aayagaaꞌ naarɨmɨ kwainaai yagaala saꞌ kadɨka wɨꞌnɨwaꞌdola yɨrɨka dazarɨkɨdaasɨ sarɨmɨnyɨ gaimwangeꞌna Gotɨyarɨ wɨdɨna. Naarɨmɨ yɨdaangayɨdaanganya yadaꞌ yagalyaꞌmata myadasainaalyɨ sarɨmɨnyɨna. “Sahwara gɨmɨre sɨmunyaꞌ nebulyaꞌna yawɨrangabɨka! Yɨ kumɨ sara yune sɨduꞌnakera yɨmaꞌnɨpɨka! Yɨ Kurya Tewaanyai yawɨta nawɨꞌnya pɨnɨjɨ sɨmunya yawɨramarakyaꞌnejɨ wɨjaavana! Dazabwi kumɨnyɨ yunebanna nebulyaꞌna wɨlamɨlelɨmwagarana!” dola sara wɨdadasainaalyɨ. 10 Naangere aꞌmwe nebulyara nayaa yɨnɨga wiꞌna yamaripɨnebaaibɨꞌ sarɨmɨ sara yamaryaꞌna wɨdadasainaalyɨ. Sara yɨpɨjavɨ Naangerɨ yɨlaaya wigaladeꞌnanyɨ. Sarevɨ sarɨmɨ tewaanya gazangɨzangɨ yadɨvɨꞌ yɨsɨla yɨꞌnadevaaibɨꞌ tewaanya nawɨꞌnyabwi marimaꞌnaabatheꞌnanyɨ. Nabaai sarɨmɨ Gotɨyarɨ nebulyaꞌna yawɨrangadɨvɨꞌ yawɨta dazaꞌ naanga yɨhimaꞌnadeꞌnanyɨ. 11 Gotɨyarɨ byaanna nawɨꞌnyavɨna Gotɨyai dɨragɨnya yuya wɨjaavada dɨragɨnna yɨhivaimwagatheꞌnanyɨ. Sarɨmɨ yɨnɨga dɨragɨnna maredaaꞌdɨvɨꞌ taanginya yuyangɨ maredaapɨneihi sarɨmɨre sɨmunyaꞌ yɨwaꞌnadɨkaata yadeꞌ mɨꞌ. Sarevɨ sarɨmɨ yɨlaaya jideꞌnanyɨ. 12 Nɨmwarɨ “Su! Su!” duzideꞌnanyɨ. Sai sarɨmɨnyɨne yɨhɨthahɨlakaka gamɨre sa sarɨmɨnyɨne kuryaraavɨne sa maaryaꞌna yɨnɨga wiꞌna yɨhɨmwaaihadelyɨ. Sarevɨ Baaka naangevɨ mwaalyaꞌnera Gotɨyare tewaanyarajɨ jeꞌmwannamaaryideihɨlyɨ.
Kɨraazɨtɨyarɨnajɨ gamɨre wawɨnyabwinajɨnesɨ.
13 Gotɨyai Saataanɨmɨre jɨhɨnyavɨya dɨragɨnyavɨ ayɨna nemaaraka gamɨre Gawaalɨvaangerɨne maremwaaidevɨ yɨsavaꞌnaavɨ nemwaaihakelyɨ. Gawaalɨvaanga dazai gamɨnyɨ tewaanna mena wimaꞌnakelyɨ. 14 Sahwai nemɨnyɨneꞌna yakevɨ Gotɨyai mena neyatavamaarakeinera. Nemɨre kayaaꞌnanya mena nemarasɨꞌnakeinera. Yɨ sareꞌ Gawaalɨvaangerɨnyɨ. (Gawaalɨvaangerɨna Gotɨyai ayɨna nemubyaꞌnebwi kɨnɨnnakeinera. Gotɨyai nemɨre kayaaꞌnanya nemarasɨꞌnyaꞌnebwi kɨnɨnnakeinera. Yɨ sareꞌ Gawaalɨvaangei yakevɨnyɨra.) 15 Gotɨyare Gawaalɨvaangei Gotɨya nemɨ tɨnna mwanganyadaanya saibɨsai avaainanyalyɨ. Sahwarɨ tɨnna wangadaa yɨ dazagaasagaaꞌ Gotɨyarɨ wangadaanyɨ. Yuya wakyaaka gazasavɨ sahwai munyaba mwaalɨkelyɨ. Yɨ sangɨne aaya kaavɨlyalyɨ. Sɨnnawɨ mwalɨbainyaakelyɨ. 16 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gotɨyai sara kyawɨryaaꞌ Gawaalɨvaangei sɨgunyavɨjɨ Kwaakevakɨjɨ yuya sa wakyaakengɨ. Nemɨ tɨnna wangadaanyajɨ tɨnna mwanganyadaanyajɨ yuya sa wakyaakengɨ. Mwanganyadaanyaraavɨdaaꞌnyara ejelɨyara maremwaaidɨvɨsara dɨngaka? Dɨragɨnnakera dɨngaka? Ejelɨya naangera dɨngaka? Ai yuyaraavɨ wakyaakere. Yɨ Gotɨyai sara kyawɨryaaꞌ gamɨre yuya dazahɨnɨ wakaka gamɨnyɨ yɨlaaya yɨgalyaꞌne wakyaakengɨ. 17 Nabaai sɨnnawɨ gamɨ salyɨ. Dɨvidaaꞌnyɨ yuya dazahɨnɨngɨra. Sahwarɨ yuya yɨnyaꞌne warɨkengɨ. Yuya sa lɨmwadaaꞌnyɨ kumɨ sa kumɨreba warɨkengɨ. Sarenna yuyangɨ munyaba mwaalɨkelyɨ. 18 Gamɨ sai gamɨre kɨlaakejɨkɨ Mɨnyagɨnyalyɨ. Gamɨre kɨlaakejɨꞌ gamɨre kusɨlaanyavɨyajɨkɨra. Yɨ sahwareraavɨna aaya kaavɨlyalyɨ. Sai aaya mudɨꞌnanyai bainɨkeraayawɨ ayɨna yɨdɨkaavakelyɨ. “Sahwai yuyaraavɨ yuna wavɨlavana! Yuyaraavɨne sɨnnawɨnyai yuna yɨmaꞌnana!” daka ayɨna yɨdɨkaavakelyɨ. Sarevɨ yuyangɨ munyaba mwaalɨkelyɨ. 19 Gotɨyai dara wigalakeꞌ “Nɨmɨ yuneinyɨ Nyɨbwaalɨvaanga dazarɨ kuna wɨmwaalɨma!” Daka sahwarɨ yunebanna wɨmwaalakelyɨ. Sareꞌna sahwai Gotɨyare kɨmaꞌbwaꞌnya keꞌbaꞌnanyalyɨ. 20 Yunebanna wɨmwaalaka sahwarɨ Kwaakevakɨya sajɨ Sɨgunyavɨya kɨnɨjɨ yuya sangɨna yune avaaimunyɨꞌna wieꞌmwannakelyɨ. Gamɨre Gawaalɨvaangere taweꞌ yɨsavɨri walaabakevɨ Ganɨmaangei yuya sangɨna narya wakakelyɨ. Sarevɨ Gotɨyai ayɨna nemaaraka gamɨre Gawaalɨvaangerɨne maremwaaidevɨ yɨsavaꞌnaavɨ nemwaaihakelyɨ.
21 Nabaai sarɨmɨ sɨnnawɨ kɨgaakuna Gotɨyarɨ menyaba kengirɨꞌ mwaalesaihɨlyɨ. Sarɨmɨre sɨmunyabwi yada gɨrɨkitaꞌnanyabwi yesavɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨre sɨmunyangɨ sahwarɨ yɨkamaangeihi mwaalesaihɨlyɨ. 22 Sasareihi kɨrɨꞌ dahaaꞌ Gawaalɨvaangei kɨlaaꞌnakei yɨsavɨri mena balakevɨ avaaizɨmunyabwina yɨhɨmwaaihaꞌ. Sai sasara yaka saꞌ gamɨnyawɨnna makabya yɨhyaꞌnegaaꞌ sarɨmɨ nawɨꞌnya tewaanyaihi gɨrɨkita maayaihi gamɨnyaba yɨwetawakya maayaihi saihi mwaalyaꞌneihɨrɨ avaaizɨmunyabwina yɨhɨmwaaihaꞌ. 23 Yɨ dɨragɨnna lɨmwangebwi nayaa kuna padaꞌgalalɨmwagaꞌna yɨpɨjaihi nawɨꞌnya tewaanyaihi dɨmwaalyideꞌnanyɨ. Nabaai sɨmunya kuna dɨragɨnna yawɨꞌdɨvɨꞌ dɨragɨnna nebwina dɨthaayɨla! Kwaasɨya pɨnɨ nayɨhɨmwagiꞌnadɨka! Sarevɨ sarɨmɨ yagaala tewaanya savɨne yemwaalyaꞌnebwi nyagalyaꞌmapɨka! Yagaala tewaanya saꞌ sarɨmɨ kadɨka wɨꞌnesasɨ. Nabaai aꞌmwe yuyara Kwaakevakɨ yuneba mwaaihasaraavɨ Kɨraazɨtɨyarera wɨjɨwakamarivanɨgasasɨ. Yɨ nabaai nɨmɨ Polɨnyɨ yagaala tewaanya dazavɨna wɨdaayadɨnya tewaanyainyɨ yɨmaꞌnageinyɨra.
Polɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyaraavɨ wɨdaayakebwinesɨ.
24 Dahaaꞌ nɨmɨ yɨlaaya yɨvanɨge. Sarɨmɨnyɨ wɨgaimwangeꞌna daangebwi maaꞌdɨnyaꞌna yɨlaaya yɨvanɨge. Nabaai Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyaraavɨ gaimwanga yaꞌneinyɨ. Sahwara gamɨre kɨlaakejɨkɨra. Kusɨlaanyara sahwaraavɨ gaimwagyaꞌneinyɨna daanga pɨnɨ kuna warɨꞌ. “Kɨraazɨtɨyarɨ wɨdaayadɨnyaꞌna daanga dazabwi yunebanna yɨꞌmwannɨma!” dadɨ daanga yune nɨmɨre kɨlaakejɨkɨ kuna maaꞌmanɨge. 25 Nɨmɨ sahwainyɨ Naangere kusɨlaanyaraavɨ wɨdaayaꞌneinyɨ yɨmaꞌneinyɨ. Sareꞌ darevɨnanyɨ. Gotɨyai sarɨmɨnyɨne maremwaaidɨnyainyɨ nyɨdahɨlakakeinyɨ. Gotɨyarɨne yagaalyaꞌ sarɨmɨnyɨ yuneꞌna yɨhibwarɨdaakwiaꞌneinyɨ yuna wɨdaayadɨnyainyɨ yɨmaꞌneinyɨ. 26 Gotɨyarɨ yagaala saꞌ nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakyasɨ. Yuya sɨnnawɨ kɨgaasɨ aꞌmwe yuyaraavɨ mwalɨbainyaasaraavɨ nebula saꞌ lɨka yulyarakesɨ. Kɨrɨꞌ dahaaꞌ kuꞌmaayaba Gotɨyare tewaanyaraavɨ mena wɨjɨwaainaꞌ. 27 Gotɨyai dara yawɨrakesɨ. Sahwaraavɨ nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakya savɨne sɨdusabwi wɨjaavɨma! Nebula dazaꞌ daresɨ. Ajɨmya yuyangɨya aꞌmweraavɨ wana nawɨꞌnyaanga yanga yɨnɨga yadesɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyai sarɨmɨnyɨnyɨra. Sareꞌna Gotɨyaryaba byaanna nawɨꞌnya kɨnɨnnakeihi jeꞌmwannamwalaawideꞌna sarɨmɨ dɨragɨnna yemwaaimanɨgaꞌ. 28 Kɨraazɨtɨya sahwarɨna wɨjɨwakamaryadaanyaine. Aꞌmwe yuya kwaraavɨ “Mala nayaa jɨwannyɨla!” dadaa padaꞌgalemwaihadaanyɨ. Nabaai nemɨ yawɨta dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyanna yawɨꞌdaa aꞌmwe yuya kwaraavɨ wɨjɨwɨryadaanyaine. “Gotɨyaryawɨnna aꞌmwe yuya kwaraavɨ makabya yaadehaaꞌ sahwara Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihasara gamɨre aꞌmwe yune nebulyaꞌnanyara yuna mwaaibɨka!” dona sara wɨjɨwakamaryadaanyaine. 29 Sara yɨmaꞌnyaꞌneinyɨ nabaai yagɨyagɨ naanga yadɨnyainyɨ. Kɨraazɨtɨyai gamɨre dɨragɨnya naangevɨ nyɨdɨkaaꞌbwaꞌdevɨ dɨragɨnya dazaꞌ kɨnɨnnakeinyɨ dɨragɨnna yawɨꞌdɨ yagɨyagɨ naanga yadɨnyainyɨ.