4
Nɨmɨre nyaꞌmweihi, sarɨmɨnyɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, sarɨmɨnyɨna nyɨmaꞌnadeihi, sarɨmɨnyɨna yɨlaaya naanga yadɨnyaihi, nɨmɨre kingɨmwaaihɨꞌnya wavɨlaꞌnɨkei maaꞌdeꞌbɨsaihi, sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ dɨwebaaibɨꞌ Naangerɨ nayaa dɨragɨnna dɨthaayɨla! Sarɨmɨnyɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi dɨragɨnna dɨthaayɨla!
Yɨlaayabwina avaaizɨmunyaꞌna yadɨvɨꞌ sɨmunya tewaanyabwi maaryaꞌnesɨ.
Yuwothɨyaaꞌgɨ nayaa dɨnyuꞌnana! Sɨdikɨyaꞌgɨ nayaa dɨnyuꞌnana! Naangerɨ wɨlamwaaihɨlyavɨ avaaizɨmunyabwina ayɨna jawɨrila! Yo, nabaai Sɨzɨhaazaigɨ nebulyaigɨ, githaangamanɨge. Aꞌmwe dazawaarɨ avaaizɨmunyaꞌna mwaalyaꞌnewaarɨ nayaa dɨhaimwana! Sahɨrɨwaai yagaala tewaanyavɨna nɨmɨjɨ nyɨgaidaaꞌdisawaalyɨ. Nabaai Kɨlemenɨjɨ nɨmɨre avaaiwawɨnya pwarajɨ sawaalyɨ nyeꞌmwannayadɨvɨsangɨ. Yɨ kumɨnyɨne yaya yuya Gotɨyare bukuyavɨ mwaalɨkengɨ. Bukuya savɨ Gotɨyai yuyara yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi kɨnɨnnakeraavɨre yaya yɨdaꞌnɨkengɨ. Naangerɨ wɨlamwaaihasavɨ yuyagaaꞌ yɨlaaya jɨla! Nɨmɨ ayɨna dɨvanɨge. Sarɨmɨ yɨlaaya naanga jɨla! Naangei nebawa mɨꞌ. Yarai bathevɨ sarɨmɨ aꞌmwe yuyaraayaba bwiwangebwi yadaapiya sareihɨrɨ sahwara nayaa yɨhyawɨrangabɨꞌdeihɨlyɨ. Aane pɨmɨlɨꞌ kɨmɨlɨꞌ yawɨta kwalaalya myawɨpɨnera! Aawa. Yuya sanna Gotɨyarɨ nayaa duzɨla! Yɨ yuyangɨna yɨhɨgainɨvanɨkenna Gotɨyarɨ jɨthaanganyɨla! Sara yadɨvɨꞌ sahwai yɨhuꞌnadeꞌna “Su! Su!” duzɨla! Sareihɨrɨ Gotɨyai kwaamuꞌnanyabwi nejaavadevwi nayaa yɨhɨmaremwaaladeihɨlyɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaihasavɨ dazabwi sarɨmɨre sɨmunyangɨjɨ sarɨmɨre yawɨsangɨjɨ nayaa yɨhɨmaremwaaladevulyɨ. Kwaamuꞌnanya dazabwi nemɨ yuneꞌna yawɨramaraanneburaavɨ wavɨlaꞌnɨkebulyɨ.
Nyaꞌmweihi, yagaala pɨnɨjɨ dɨdeꞌnanyɨ. Sarɨmɨ sɨduta nayaa daꞌdare davwina jawɨralɨmwagarila! Yuya nawɨꞌnya nebulyabulyɨ, kumɨnyɨne yaya nemɨ yuneba makɨlyaꞌne sabulyɨ dazabura. Yɨ yuya sabura nebulyaburajɨ yuya sɨmunya nawɨꞌnya kɨnɨnnakeburajɨ yuya yɨdaꞌmaraangeburajɨ yuya tewaanyabura gɨrɨka maayaburajɨ yuya wɨvuꞌnadevurajɨ yuya “Sa tewaanaangengɨ,” dɨdɨvɨsaburajɨ sabura jawɨralɨmwagarila! Yuya dazabwi nɨmɨ yɨhɨzɨwakadaari yɨ sarɨmɨ mena maaresabulyɨ. Yɨ sarɨmɨ kadɨka nyuꞌnadɨvɨꞌ nɨmɨ sara yadaariyainyɨ tɨnna nyanganeta yuya sabwi dazabwi yuyagaaꞌ sarɨmɨ jɨwila! Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai kwaamuꞌnanyabwi nejaavadei sarɨmɨnyɨ yɨhyeꞌmwannamwaaladelyɨ.
Pilipaai mwaalyara Polɨmɨ gaimwangeꞌna nɨgwia yasaabesaꞌna yɨlaaya yakebwinesɨ.
10 Dahaaꞌ nɨmɨnyɨna ayɨna dɨhaaꞌbwata yadɨvɨꞌ mena nyawɨꞌmanɨgasaihɨlyɨ. Sareꞌna nɨmɨ Naangerɨna yɨlaaya naanga yɨvanɨgeinyɨ. Nebulyasɨ. Kɨgaaꞌ sarɨmɨ nɨmɨnyɨna sɨmunya kuna yawɨresaihɨlyɨ. Kɨrɨꞌ kɨgaaꞌ sarɨmɨ tuta maayaihi nyɨgaimwagyaꞌneihɨlyɨ. 11 Nɨmɨ gɨlyɨvɨsanna nyɨgainɨvanɨka majɨvanɨge. Aawa. Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Nɨmɨ sɨmunya dara mena maaꞌmanɨge. Dala pɨbwina pɨbwinanyabwi kanyɨmaꞌnojɨ yɨ wiꞌnanyainyɨ. Yuya dazanna nɨmɨre sɨmunyaꞌ tewaanya nyɨmaꞌnadesɨ. 12 Dara yawɨrangamwa. Nɨmɨ gɨlyɨvɨta maayainyɨ yɨnɨga mwaaimuneinyɨ. Nabaai dara yawɨrangamwa. Gɨlyɨvɨta kwalaalya yɨnɨga lɨmwagaꞌdɨ sara yɨwɨneinyɨ. Gazazangɨjɨ yuya kɨnɨngɨjɨ yuya sanna yawɨꞌnɨkeinyɨ. Yɨ munya nyɨdevɨjɨ mɨjɨka nyɨdevɨjɨ sawaarɨna “Wikɨra,” dadɨnyainyɨ. Yɨ gɨlyɨvɨta kwalaalya lɨmwagasabwinajɨ gɨlyɨvɨta wɨgainya sabwinajɨ “Wikɨra,” dadɨnyainyɨ. 13 Kɨraazɨtɨyai nɨmɨnyɨ dɨragɨnya nyɨvaimwadere dɨragɨnyavɨ yuya kɨnɨ sa yɨnɨga wiꞌna yɨwɨneinyɨ. 14 Nyɨgainɨwakenna yawɨta kwalaalya myɨvanɨge kɨrɨꞌ nɨmɨre taanginyaburɨ gaimwagyaꞌneihi nyeꞌmwannadɨvɨꞌ nawɨꞌnya tewaanyabwi nyɨwaꞌdaasaihɨlyɨ.
15 Pilipaai mwaalyaihi, nɨmɨnyɨna dara yawɨrangadɨvɨkɨ “Yagaala tewaanyaꞌ yɨhɨzɨwaakaka nemɨre Pɨrovijɨ Maazathonɨya yagalyaꞌmavakegaaꞌ yune nemɨ saina wɨjaayabwine gamɨnyɨ yeꞌmwagakoinera. Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyangɨya aane pɨba kɨbanyara sara myesare.” 16 Nabaai sasareihi nɨmɨ yɨhyagalyaꞌmavena anga Tezalonaaika mwaaideriyagaaꞌ nɨmɨnyɨ nɨmɨre nyɨgainakeꞌna pɨgasaai maryasaabesaihɨlyɨ. 17 Yanga wɨjaayaꞌna nɨmɨ jaka yɨhɨthadaarina mɨꞌ. Aawa. Nɨmɨ yawɨꞌna “Sarevɨne tɨvɨkɨta sarɨmɨre tewaanya naangebwi naanga kuna yɨmaꞌnana! Gotɨyai tewaanya yɨhyadeꞌ tɨvɨkɨsasɨ,” dena yɨhɨthɨwa. 18 Dahaaꞌ yuya kɨnɨ maaꞌmwejɨyainyɨ gɨlyɨvɨta kwalaalya lɨmwagaꞌmanɨgeinyɨ. Sareꞌna nɨmɨ mena yunebannanyɨ. Yɨ sarɨmɨre yange yasɨwaabaasa Epapɨrothaaitazarɨ mena maaꞌmwengɨ. Yanga nawɨꞌnya daza Gotɨyarɨ dɨka wabatɨrɨnya kɨnɨnnakeꞌ yɨravayɨhuꞌdɨvɨta dazabaaibɨsangɨ. Yɨ nyɨjawaꞌdaasaꞌ Gotɨyarɨ wɨjawaꞌdaaꞌ. Gotɨyarɨ wɨjaayaꞌne yɨravadɨngɨꞌdɨvɨsabɨsangɨ. Yɨ dazahɨnɨnna maaꞌda sahwarɨ yɨlaaya naanga yɨgaidelyɨ. 19 Nɨmɨre Gotɨyai gɨlyɨvɨta yuya tewaanyanna tewaanyannanyangɨ aaya kaavɨlyalyɨ. Sarei gɨlyɨvɨta sarɨmɨre kɨlaakejɨkɨnengɨna yɨhɨgainɨvanɨkenna yanga yuya yunebanna yɨhyadelyɨ. Sareꞌna aꞌmwera “Gotɨyai byaannakei,” dadɨvɨꞌ gamɨnyɨne yayaꞌ makibɨꞌdelyɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaihasavɨ sara yadelyɨ.
20 Gotɨyai sai nemɨre Nenɨmaangerɨne yayaꞌ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ munyaba makɨlaana! Nebula sahɨrɨsɨ.
Yagaala pɨnɨnnesɨ.
21 Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaihasara Gotɨyare tewaanyaraavɨ “Nyaꞌmweihi!” nɨmɨnyɨna duzɨla! Nɨmɨjɨya nyaꞌmwera “Neyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨvanɨgaꞌ. 22 Gotɨyare tewaanya pwara “Neyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨvanɨgaꞌ. Sahwarajɨyara yunebanne maremwaalɨkei Sizaare angevɨyara dɨragɨnna yɨhɨthɨvanɨgaꞌ “Neyaꞌmweihi!” 23 Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyare gaimwangevɨne yangeꞌ sarɨmɨre kuryarajɨ yɨhyeꞌmwannamwaalana!
Polɨ