2
Kɨraazɨtɨyarɨna baryaina mwaaihoꞌnesɨ.
Kɨgaaꞌ Gotɨyarɨna sarɨnnya kuryara balesaihɨlyɨ. Gotɨyarɨ wanganakɨna yeva kayaaꞌnanyanna, yɨwetawakyanna balesaihɨlyɨ. Saregaaꞌ Kwaakevakɨyabwi kayaaꞌnanyaburɨ kaanya yamaryadɨvɨꞌ yɨmakeraavɨjɨ kulakengɨjɨ maremwaaidei yɨhusavɨ mwaaide sarebwi lɨmwadɨvɨꞌ mwaalesaihɨlyɨ. Aꞌmwera Gotɨyarɨ galyekɨvaimanɨgasaraavɨ maremwaalɨꞌ kurya kayaaꞌnanya sai. Sara galazekɨvalesaraayaba nemɨ yuyaina kayaaꞌna mwaalo. Nemɨre kɨlaakevɨne dɨka neyɨdada nemɨre kɨlaakejɨka “Sara tewaanyaꞌ nyɨwaka,” nemɨre yawɨta “Sara yɨdeinyɨ,” yawɨꞌdaa yagoinera. Sareina sara yagoꞌna Gotɨyarɨ aꞌmwera kayaaꞌna mwaaidɨvɨta yuyaraavɨna sɨnna tɨka wɨdaꞌdaasɨ tadevaaibɨꞌ kayaaꞌna yoinaavɨ kaneramadɨkeinera.
Kɨrɨꞌ Gotɨyai kale gaimwanga naangaangevɨ aaya kaavɨlyai gamɨre tewaanya wɨvuꞌnya naangebwi nemɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnakeburɨna Kɨraazɨtɨyarɨjɨ gaala nemwaaihaꞌ. Nemɨ Gotɨyarɨna yɨwetawakadaawojɨyavɨna Gotɨyarɨna nemɨre kuryara kuna baidɨvɨꞌ kɨrɨꞌ “Kɨraazɨtɨyarɨ yɨdɨkaaverɨ wɨlamwaaihɨma!” dakeꞌna Gotɨyai neyɨdɨkavamwaaihaꞌ. Gotɨyai sarɨmɨnyɨ yangeꞌna tewaanna yɨhɨgaimwadevɨna yɨhɨvadaihasamaarakeihɨlyɨ. Yɨ yuyainaavɨ gaala nemwaaihaꞌ. Gotɨyai neyɨdɨkavamwaaihaka nabaai, Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihoinaavɨjɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨjɨ Sɨgunyavɨ maranemwaaihɨwakeꞌna maremwaaimanɨgoinera. Gotɨyai “Dɨvi sagaaꞌ yuyagaaꞌ gazagaasagaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ nɨmɨre yanga wɨgaimwangeburɨne aaya kaavɨlya naangaange yuyaraavɨ wɨjɨwaainɨma!” daka maranemwaaihaꞌ. Sahwai yanga gaimwangebwina Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨna bwiwanna neyakebulyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai sarɨmɨnyɨ yangeꞌna tewaanna yɨhɨgaimwadevɨna Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadɨvɨsaꞌna yɨhɨvadaihasamaarakeihɨlyɨ. Sarɨmɨ wawɨnya yɨna yadɨvɨsaꞌna yɨhɨvadaihasamaarakeihi mɨꞌ. Aawa. Sahware sɨhumalesɨra. Sareꞌ Gotɨyai yawɨꞌna “Aꞌmwe pwai kwai dara nadathɨka! ‘Wawɨnya dɨragɨnna kye Gotɨyai nyɨvadaihasamaarakeinyɨ. Tewaanyainyɨ,’ yawɨꞌna yaka sahwai yangeꞌna nevadaihasamaarakesɨ. 10 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai mwaaihoinaavɨ mudɨkeinaavɨ newakaꞌ. “Sahwara miꞌna wakengɨ sana sana yamaripɨka!” daka Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlanemwaaihaka tewaanya yaadeinaavɨ mudɨkeinaavɨ nemwaaihaꞌ.
Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihoꞌna avaalyainaavɨnesɨ.
11 Sarevɨna yɨhɨthɨma! Sarɨmɨ Juyaraavɨdaaꞌnyaihi mɨꞌ. Aawa. Ajɨmya yuyangɨyaihɨlyɨ. Juyara kunnya asajɨ kɨlaakejɨkaavɨ daꞌnyɨna yadɨvɨsara sarɨmɨnyɨna dɨna “Sahwara kunnya kɨlaakejɨkaavɨ madaꞌnyadɨvɨsarera. Maaverera.” Kɨgaaꞌ mwaalesaihɨrɨna ayɨna jawɨrila! 12 Sagaaꞌ Kɨraazɨtɨyai maayaihɨlyɨ. Gotɨyai aꞌmweraavɨ dahɨlakyaaka Yɨzɨrelɨya yɨta savaakɨ menyaba mwaalesaihɨlyɨ. Gotɨyai gamɨreraavɨne yune naanga nebulyaꞌna wɨjavurɨne wɨlɨmwagarakejɨyaihi mɨka. Angavaayaihɨlyɨ. Kwaaka davakɨ Gotɨyamaayaihi mwaaleꞌ. Nabaai yemwaalyabwi maayaihɨlyɨ. “Gotɨyaryaba mwalaadeinera,” majaihɨlyɨ. 13 Kɨrɨꞌ dahaasagaaꞌ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaihasaihi Gotɨyaryawɨnna yɨhɨmakabɨwakeihɨlyɨ. Kɨraazɨtɨyai balaka gamɨre taweꞌ bwalaravakeꞌna menya keimwɨ mwaalesaihi Gotɨyaryaba aya kɨbanna yɨmaꞌnaabɨwaasaihɨlyɨ. 14 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨraazɨtɨyai sahwai naryaꞌ wakɨnɨkelyɨ. Nabaai, Juyainajɨ Menyaihɨlyɨ avaalyainaavɨ kanemwaaihaꞌ nemɨre munya yɨrɨla nedɨwagakelyɨ. Sɨnnawɨ Juyara keiba mwaalesaꞌ Menyara aagaiba mwaalesaꞌ tɨnnyaba yɨkamaangebwi kaanya tinɨkeꞌ warakesɨ. Sareꞌna sɨnna tɨka wɨdavakerera. Kɨraazɨtɨyai sahwai gamɨre kɨlaakejɨꞌ yɨsavɨ balakeꞌna kaanya tinɨkeꞌ woꞌdalasɨꞌnakelyɨ. 15 Juyainaavɨre Kɨwɨnyaꞌ, kɨwɨnya dɨnɨkejɨ kɨmaaka dɨnɨkejɨ yaasɨwaꞌnanyabwi wakaka kaanya tinɨkebwi woꞌdalasɨꞌnakelyɨ. “Nɨmɨ naryaꞌ wakaꞌmujɨ yɨta pɨvakaai warɨkeraavɨ yɨta gavevakɨyara nɨmɨnyɨ wɨlamwaaihɨma!” daka woꞌdalasɨꞌnakelyɨ. Avaalyaina mwaaiho. 16 “Nɨmɨnyɨ kaanya tinɨkeꞌ, yɨkamaangebwi tamakaꞌmujɨ, yɨ, nɨmɨre yɨta yovihɨrarannɨkevɨna yuyavakaalyɨ Gotɨyalyɨ yɨrakuramwaaihɨma! Yɨ nɨmɨre kɨlaakejɨsɨyara avaalyara yɨmaꞌnɨpɨka!” daka woꞌdalasɨꞌnakelyɨ. 17 Sareꞌ Kɨraazɨtɨyai baka yuyaraavɨ yagaala tewaanyaꞌ naryaꞌneꞌ wɨdakesɨ. Menyaba Maaveihi Gotɨyarɨ myawɨryaihɨrɨ yɨhɨthakeꞌ aya kɨba Juyaina Gotɨyarɨ yawɨꞌdaanyainaavɨ nedakesɨ naryaꞌ. 18 Sareꞌ Kɨraazɨtɨyai neyakeꞌna Kuryarɨ Juyainaavɨnajɨ Maaveihɨrɨnajɨ nejaavaꞌ. Sareꞌna Nenɨmaangeryawɨnna wawaajɨ dɨnaadeꞌnanyɨ.
19 Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ Juya mamwaalyɨgasaihi Gotɨyarɨna kuna Maavera angavaayara mɨꞌ. Waꞌmwaꞌdɨvɨsaihi kuna mamwaalyɨgaꞌ. Kuna gabinyaihi mɨꞌ. Aawa. Gotɨyare angeba mwaalyaihi Gotɨyare tewaanyarajɨ mwaaihasaihɨlyɨ. Gotɨyarenɨdakihɨlyɨra. 20 Nabaai sarɨmɨ Gotɨyare angeꞌbɨsaihɨlyɨ. Nedaasadeinajɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsarajɨ mɨnye laannɨkeinaavɨ sarɨmɨ Gotɨyare angesɨ. Kɨraazɨtɨyai Jizaazai sahwai munyaba mɨjamaangeꞌ pwɨyɨnɨkelyɨ Naangei. 21 Sahwai anga yuyaꞌ pwɨyɨnɨka nemɨ yuyainaavɨ nelɨmwagaꞌdelyɨ. Naangere anga tewaanyaꞌna mannɨkeinaavɨ nemwaaihadelyɨ. Sara neyada yuyagaaꞌ tewaanyaina yɨmaꞌnadaanyainera. 22 Sahwarɨ wɨlamwaaihasaihɨlyɨ nemɨjɨ pwarajɨ sainaavɨ mannɨka angevɨ Kuryai wɨlanemwaalɨꞌ Gotɨyare angevɨ.