Epazaazɨ
Epazaazɨ Mwaalyaraavɨna Pɨkarɨyɨkwiaꞌ Polɨ Yavɨkaryakesɨ.
1
Polɨnyɨ yɨkwia daꞌ pɨkarya yavɨkarivanɨgeinyɨ. Gotɨyai gamɨre sɨmunyavɨ mena kanyɨdahɨlakaꞌ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai Nyɨdaasadeinyɨ yɨmaꞌne Apozelɨyainyɨ. Gotɨyare tewaanyaihɨrɨ Gotɨyai yɨhɨthahɨlakakeihi Anga Epazaazɨ mwaalyaihɨrɨna yavɨkarivanɨge. Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaihasaꞌna Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwadɨvɨsaihɨrɨna yavɨkarivanɨgeihɨlyɨ. Gotɨyai Nenɨmaangelyɨ Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨ sanɨdaai yanga tewaanna yɨhɨgaimwagika! Kɨrɨmɨre kwaamuꞌnanyabwi yɨhwarana!
Kɨraazɨtɨyarɨna Gotɨyai nemɨre kuryaraavɨna tewaanya nejaavadeꞌnesɨ.
Kɨraazɨtɨyarɨna Gotɨyai Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlanemwaaihakeꞌna Sɨgunyavɨya tewaanya naanga yuya nemɨre kuryaraavɨna yanga nejaavakengɨ. Sareꞌna Gotɨyarɨ nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyare Ganɨmaangerɨ tewaanya yɨlaaya maryaana! Sareꞌ kɨgaakuna Gotɨyai Kwaakevaꞌ mwakyaakegaaꞌ nemɨnyɨna yawɨꞌna “Sahwara nɨmɨrera yɨmaꞌnɨpɨka! Nyɨbwaalɨvɨ wɨlamwaaibɨꞌdeꞌna sahwara tewaanyara yɨmaꞌnɨpɨꞌdere. Nɨmɨnyaba yɨwetawakya maayara yɨmaꞌnɨpɨꞌdere.” Nemɨnyɨna sara yawɨꞌna yakabaaibɨꞌ miꞌna nedahɨlakyaaꞌ. Sarei kale wiada tewaanya wɨvuꞌnada sɨnnawɨ nemɨnyɨna yawɨꞌna “Kɨraazɨtɨyai Jizaazai baladeꞌna nɨmɨnyɨ nyɨbwaalɨvaangera wɨmwaaihɨdeinyɨ!” Gotɨyai nayaa yawɨꞌna “Tewaanyabwi yɨma! Sara yɨdeinyɨ,” sara yawɨꞌna yadei sara nedahɨlakyaaꞌ. Kɨraazɨtɨyarɨna yɨlaaya wɨvuꞌnaderɨna Gotɨyai yangeꞌna tewaanna negaimwagakelyɨ. Yɨ sasarei sare yanga gaimwanga byaannakevɨna sahwarɨ yɨlaaya naanga wiaana! Kɨraazɨtɨyai sai balaka gannya tawevɨna wɨla nevwɨyɨnɨkeinaavɨ nemubakeꞌ, nemɨre yɨwetawakyanna marasɨꞌnɨkesɨ. Sareꞌna Gotɨyare yanga gaimwangebwine aaya kaavɨlyanna sara neyakengɨ. Sai yanga yanga tewaanna naanga negaimwagakengɨ. Gotɨyai sɨmunya nawɨꞌnyavɨjɨ sɨduta tewaanyaburɨjɨ gamɨre yanga gaimwanga sabwi nejaavaꞌ. Sarei gannya sɨmunyavɨ yawɨꞌna “Kɨraazɨtɨyarɨna tewaanna yɨma!” daka sɨnnawɨ sagaaꞌ lɨka yulyasaꞌ waꞌdɨꞌnyɨ dahaasagaaꞌ gamɨre yoimavajalɨkurakya saꞌ kuꞌmaayaba neyɨbwarɨdaakwaꞌ. 10 Pɨgasa yuyagasa miꞌna yaka nawɨꞌnyagaaꞌ dahɨlakyaakegaaꞌ sɨnnawɨ yawɨꞌna “Kɨraazɨtɨyai baladeꞌna yuyangɨ Sɨgunyavɨyajɨ Kwaakevakɨyajɨ sangɨ kyeꞌmwannemwaaihaꞌmujɨ Kɨraazɨtɨyai Mɨnyagɨnyai maremwaalana!” Sara yawɨꞌna yaakebwina dahaaꞌ yuyangɨna Kɨraazɨtɨyai Naangei mwaalɨꞌ. Sareꞌ neyɨbwarɨdaakwaꞌ.
11 Gotɨyai yawɨꞌna “Sara yɨdeinyɨ. Sɨmunya nayaa yawɨraꞌmujɨ yɨdeinyɨ.” Sara yawɨꞌna yakeꞌna yuya yadelyɨ. Sareꞌna Gotɨyai aayawɨdaaꞌnyɨ mena yawɨrakeꞌna sareꞌna nedahɨlakyaaꞌ “Sahwara nɨmɨre tewaanya maapɨka! Kɨraazɨtɨyarɨ kwɨlamwaaihaꞌmujɨ nɨmɨrera mwaaibɨka!” 12 Sareꞌna nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨꞌnona dahaaꞌ sɨnnawɨnyaina Kɨraazɨtɨyarɨ nayaa yemwaaihoine. Gotɨyai yuya sara tewaanna yaka byaannyavɨna Gotɨyarɨ yɨlaaya naanga wiaana!
13 Nabaai, sarɨmɨ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihasaꞌna avaaina yɨhyaꞌ. Sarɨmɨ yagaala nebulyaꞌ kadɨka wɨꞌneꞌ. Saꞌ yagaala tewaanyaꞌ Gotɨyai yɨhɨvadaihasamaarakesɨ yagaala saꞌ. Sarɨmɨ kadɨka wɨꞌneva Kɨraazɨtɨyarɨ kalɨmwagareꞌ Kuryai Tewaanyarɨ yɨ gamɨre yavɨkwajɨkerɨ yɨhɨzaavaꞌ. Yɨhɨzaavakeꞌna “Gamɨreinera,” wɨdɨvanɨgaꞌ. Kurya sarɨna Gotɨyai yune naanga nebulyaꞌna wɨdakelyɨra. 14 Gotɨyai yawɨꞌna “Dahaaꞌ sɨnnawɨnyai Kuryai Tewaanyarɨ wɨjaaweꞌna nɨmɨrera dara yawɨpɨka! ‘O, Gotɨyai nedake Sɨgunyavɨ naanga tewaanya yuya nejaavadelyɨ.’ ” Gamɨreinaavɨ yuna neyaarojɨyagaaꞌna yuya daza nejaavadelyɨ. Sareꞌ gamɨre byaannyaꞌna yɨlaaya naanga wiaana!
Polɨ Gotɨyarɨ wɨdakeꞌnesɨ.
15 Yuya sarevɨ nɨmɨ sainyɨ wɨꞌnyɨna “Anga Epazaazɨ mwaalyara Naanga Jizaazarɨ nayaa lɨmwamanɨgaꞌ. Gotɨyare tewaanya yuyaraavɨna tewaanya wɨvuꞌnaderera,” wɨꞌnyɨna yena 16 kwadɨka mwamujainyɨ sarɨmɨnyɨna Gotɨyarɨ yɨlaaya wiadɨ “Su! Su!” wɨdadɨnyainyɨ. Gotɨyarɨ wɨdadɨnyagaaꞌ sarɨmɨnyɨna yawɨꞌdɨ wɨdadɨnyainyɨ. 17 Sarɨmɨnyɨna “Nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyare Gotɨyai, Nenɨmaanga byaannakei sahwaraavɨre kuryaraavɨna sɨmunya nawɨꞌnyaꞌ wɨjaavana! Sahwaraavɨna gamɨ sahwarɨ yunebanna wɨjalangasakɨnana!” dena wɨdadɨnyainyɨ. 18 Sarɨmɨre sɨmunyangɨ gamɨre baakeꞌ kwakojɨ gamɨre nebulyaꞌ nayaa danganyideꞌnanyɨ. Yɨ dara jawɨranganyideꞌnanyɨ. Sahwai yɨhɨzɨvwaramaarakevɨna yemwaaidɨvɨsabule! Yemwaalya sabwi yawɨramaapɨkajɨ! Nabaai, Gotɨyare byaannyavɨne nawɨꞌnyannanya gamɨrenna gannyaihɨrɨna yɨhɨzaavadenge! 19 Nemɨ lɨmwangeꞌneinaavɨ gamɨre dɨragɨnya naangeꞌ neyɨvanɨkevɨna gannya dɨꞌnaka naangaangeꞌ yuya wavɨlaꞌdeꞌ wɨjɨwaainana! Dɨragɨnya saꞌ naangeꞌ 20 Kɨraazɨtɨyarɨna yakeꞌ avaalyasɨ. Dɨragɨnya sasɨ Kɨraazɨtɨyarɨ bainɨkeraayawɨ yɨdɨkaavaka Sɨgunyavɨ dɨragɨnyaba gamɨre aangasɨmagɨ walamwaaihaꞌ. 21 Saba munya keꞌbeva Kɨraazɨtɨyai Naangei maremwaalɨꞌ. Kɨraazɨtɨyare dɨragɨnyaꞌ maremwaaidɨvɨta yuyarajɨ gaꞌmaanɨya yuyarajɨ dɨragɨnya yuyarajɨ naanga yuyarajɨ saraavɨre dɨragɨnyangɨ wavɨlaꞌdesɨ. Nabaai, yaya makinɨkeraavɨ kekyɨrɨꞌ munyaba maremwaalɨkelyɨ. Dahaasara, Kwaakevakɨya yaya naangejɨyara gaveraavɨna mɨꞌ. Aawa. Sɨgunyavɨ mwalaadehaasa yaya naangejɨyaraaavɨ Naangei maremwaalɨkelyɨ. 22 Dahaasara, Kɨraazɨtɨyai maremwaaideva Gotɨyai yuyaraavɨ wɨmwaaihada Kɨraazɨtɨyare sɨvɨlyɨraarɨ amwi yuyara mwaaihaꞌ maalɨkera. Nabaai, Gotɨyai Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyainaavɨna nemɨre Naangerɨ wɨmwaaihɨwaꞌ yuyanna. Sai nemɨre Mɨnyagɨnyarɨ wɨmwaaihɨwaꞌ. 23 Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyaꞌ yɨ saꞌ gamɨre kɨlaakejɨkɨ. Sareꞌ nemɨnyɨ Kɨraazɨtɨyare kɨlaakejɨkɨyainaavɨ nemwaaihɨwakesɨ. Kɨraazɨtɨyai sara nedada gannya dɨragɨnyaꞌ nejaavada gannya sɨmunyaꞌna yɨvanɨgoinera. Kɨraazɨtɨyai Sɨgunyavɨ, Kwaakevakɨ yuyangɨ yuneba wɨlamwaaiderɨ gamɨreina yuna wɨlamwaaihoinera.