6
“Pware taanga dɨmakwona!” wɨdakeꞌnesɨ.
Nyaꞌmweihi, sarɨmɨ dara yennɨpɨjaꞌ “O, nemɨjɨyarɨ yɨwetawakyaꞌ jɨmaꞌnɨwaka!” Gotɨyare Kuryarɨ mɨdɨdɨvɨsaihi sarɨ nayaa yavadaꞌgaina jɨla! Bɨrala, maanga nudɨpɨdɨka! Aawa. Kave bwiwanna wɨdɨna jɨla! Gɨnnya mwaalyabwi nayaa jawɨka! “Nɨmɨ kave mwaalaꞌmujɨ Saataanɨ avaalyabwi yɨdeꞌna nanyɨmwaaihadɨka!” daꞌgɨzɨ Kuryarɨ dɨragɨnyavɨ dɨmwaala! Daꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Gazaizarɨ taanga widaaꞌnyɨ wɨgaimwangeꞌna taanga sa dɨmakama! Duhaimwana! Sara yaꞌgɨzɨ Kɨraazɨtɨyare kɨwɨnyaꞌ miꞌna jɨthesɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Pwai myawɨranna! “Pwara kayaaꞌna yɨvanɨgasara maalɨkera, nɨmɨ naangeinyɨ. Dazabwi myɨ yɨdeinyɨ.” Sara yawɨꞌde saꞌ kwaasɨ yawɨꞌdevulyɨ. Kɨrɨꞌ gazaizai gannya yɨvanɨkengɨ nayaa yawɨbwata yannelyɨ. “Tewaanyasɨ,” dozɨ sareꞌna yɨlaaya yannelyɨ. Sai myawɨrina “Pwai kayaaꞌna yɨvanɨkeꞌ, sainyɨ tewaanna yɨvanɨgeinyɨ,” sabwi myawɨrannelyɨ. Aawa. Gazaizai gannya yɨvanɨkengɨna Gotɨyai yawɨbwata yadelyɨ.
Kɨraazɨtɨyare yagaala yɨhɨzɨwaakadɨvɨsaraavɨ pwaihi kadɨka wɨꞌnadɨvɨsaihi tewaanya yuya jaapaina yɨpɨneihɨlyɨ. Sɨmunya kayaaꞌnanyaꞌ myawɨpɨna! Gotɨyarɨ kwaasɨyara pihadɨka yɨpɨjaraavɨna Gotɨyai yuna yawɨꞌmanɨkelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pwai burɨdaza yɨ sahɨnɨ maaradelyɨ. Sai kayaaꞌnanya burɨdazai kayaaꞌnanya maaradevaaibɨꞌ pwai aꞌmweraavɨre sɨmunyabwina gamɨre kɨlaakevɨ yajai kayaaka yɨgainadelyɨ. Kɨrɨꞌ pwai tewaanya burɨdazai tewaanya maaradevaaibɨꞌ pwai gamɨre kuryarɨ tewaanya burɨdazai yɨ Kuryai Tewaanyarɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi maaradelyɨ. Nemɨ tewaanyabwi yadaa sɨmunya waryaanya myawɨraanna! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kuryarɨ dɨragɨnna kuna yaajaina Gotɨyai dahɨlakakegaaꞌ tewaanyanna maraadeinera. Sareꞌna nayaanna yadawaajɨ maaꞌna maneyɨnanna! 10 Sarevɨdaaꞌnyɨ yuyaꞌna yaajahaaꞌ yuyaraavɨ tewaanna wiaana! Yɨ, Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadɨvɨsabulyɨyaraavɨ kɨnɨdakaavɨ dɨragɨnna tewaanna wiaana!
Yagaala aayaꞌnesɨ.
11 Pwai nɨmɨre yagaalyaꞌ kyavɨkaryɨwaꞌ dahaaꞌ pɨkarɨyɨsarɨꞌ maarena nɨnnya atasɨ pɨkarya yɨhyavɨkarivanɨge. Nɨmɨre pɨkarya naanga danganyɨla! Pɨkarya sa tɨnna wanganapɨjɨ “O, Polɨ nebwina neyavɨkariwaka!” dɨthɨnyideꞌnanyɨ. 12 Aꞌmwera kɨlaaka mwasɨmagɨnna yawɨꞌna “Kɨraazɨtɨyarera yawɨꞌmanɨgaꞌ ‘Kɨraazɨtɨyai yɨsavɨ kabalaꞌ kɨlaaka dayaꞌnebwi maalɨkebwi yɨmaꞌnɨwaka!’ Sareꞌna sɨnna tɨka wɨdaꞌdaawojɨ Juyara kayaaꞌna naneyɨpɨdɨka!” Nabaai “Sahwara Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨne yɨta yovihɨrarannɨkevɨna maanga nanedɨpɨdɨka!” deva “Sarɨnnya kɨlaakejɨkaavɨ dɨthaꞌnyɨla!” wɨjɨwaakɨna yɨhyɨvanɨgasare. 13 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kɨlaaka dayaꞌnebulyɨyara Kɨwɨnya yuyaꞌ navɨka yadɨvɨꞌ myadɨvɨsare. Aawa. Sahwara yawɨꞌna “Juyara nemɨnyɨna dɨnyɨna ‘Kɨraazɨtɨyarera sahwara kɨlaaka dayaꞌnebwi Galezɨya mwaalyaraavɨ yɨvanɨgasara tewaanyarera!’ dɨnyɨna yɨpɨka!” Sara yawɨꞌna yadɨvɨsaꞌna yɨhɨzɨwaakɨvanɨgaꞌ kunnya yaya makimanɨgasara. 14 Sabaaibɨꞌ nɨnnya yayaꞌ makina myɨwɨneinyɨ. Arɨkawɨ. Nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyai yɨsavɨ balakere yayaꞌ makimanɨgesɨ. Yɨ, balakeꞌna Kwaakevakɨyabura kadathɨwagaꞌ sabura manyɨmaremwaalɨkeꞌnanyɨ. Kɨraazɨtɨyai baidaaꞌnyɨ nɨmɨre sɨmunya ayaꞌ balakesɨ. “Kwaakevakɨyaburaavɨna mamwaalyɨ yɨdeinyɨ,” yawɨkeinyɨ, Naangei yɨsavɨ sara balakeꞌna. 15 Kɨlaakejɨꞌ dayaꞌneꞌ yaasɨwaꞌnanyaꞌ, kɨlaalejɨꞌ madayaꞌneꞌ yaasɨwaꞌnanyasɨ. Gotɨyai mudɨkeinaavɨ nemwaaihadeꞌ naangesɨ. Sareꞌna, Kɨraazɨtɨyai yɨsavɨ balakerɨ yayaꞌ makimanɨgesɨ. 16 Yɨhɨthɨweꞌ yɨvanɨgasaihi Kɨraazɨtɨyareihi, Gotɨyare Yɨzɨrelɨya nebulyaihɨrɨ Gotɨyai gannya kwaamuꞌnanyaburɨ tewaanya yɨhɨmwaaihana! Gotɨyai kaleꞌna yɨhɨgaimwagana!
17 Aayaꞌ yɨhɨthɨma! Aane pwai kwai taanga manyɨjaavanna! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Jizaazarɨ wɨdaayadɨnyainyɨna pwara kayaaꞌna nyesaꞌna nɨmɨre kɨlaakevɨ yɨwihwaarya naange warɨkengɨ. Sareꞌna Apozelɨyainyɨ Kɨwɨnyabulyɨyara taanga manyɨjaavɨpɨna! 18 Nyaꞌmweihi, nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyai yuyaihɨre kuryaraavɨ yangeꞌna yɨhɨgaimwagana! Sahɨrɨsɨ. Nebula naangesɨ.
Polɨ