6
Kɨnɨdakaavɨnesɨ.
Kaimɨraaya kwaigɨ, Naangerɨ wɨlamwaaihɨnyaꞌna gɨmaamaangelyɨ gwaangesɨ sayorɨ dɨmɨdɨna! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sabwi yɨjaꞌ yɨdaꞌnanyasɨ. Dɨnɨkeꞌ “Gɨnnya gɨmaamaangelyɨ gwaangesɨ sayore yaya dɨmakɨla!” Kɨwɨnya saꞌ, kɨwɨnya naangeꞌ, yagaala yune naanga nebulyaꞌna wɨjaꞌneꞌ kɨnɨnnakeꞌ sɨnnawɨnyaꞌ dɨnɨkesɨra. Yagaala yune naanga nebula saꞌ dara dɨnɨꞌ “Sareꞌna gɨmɨnyɨna ‘Yuyangɨna tewaanna wimaꞌnana! Kwaaka davakɨ saamɨnyagaaꞌ mwaalana!’ daka gɨthɨwaꞌ.”
Kuvɨnɨmaangeigɨ, gɨmɨre kaimɨraayaraavɨ yaasɨwaꞌna karamaꞌgɨzɨ yaasɨwaꞌna sɨnna tɨka nudavadɨka! Aawa, kayaaꞌna kyapɨjɨ Naangerebwi nayaa yawɨraꞌgɨzɨ nayaanna dɨrama! Nayaanna duthana! Naangerebwina duzɨwaakya!
Yaasɨwaꞌwawɨnyarajɨ maremwaaidɨvɨsarajɨ saraavɨnesɨ.
Wɨdaayadɨnyaigɨ, gɨmɨnyɨ kɨlaakejɨkɨnei gɨmaremwaaidei sara kagɨthozɨ Gotɨyarɨna lɨka yadɨ nayaa sara dɨmɨdɨna! Gɨmɨre sɨmunyaꞌ gave pɨrɨꞌna nayaa yawɨꞌdɨ nayaa sara dɨmɨdɨna! Kɨraazɨtɨyarɨ duthaayɨdevaaibɨꞌ nayaa sara ja! Gavegaaꞌ maremwaaidei tɨnna gwangadaawojɨ “Wawɨnya tewaanyaꞌna yɨlaaya nyɨmaryana!” daꞌgɨzɨ gavegaaꞌ nayaa yɨjɨwaala nyɨdɨka! Aawa. Yuyagaaꞌ nayaa ja! Kɨraazɨtɨyare wɨdaayadɨnyaigɨ mwaaihɨnyaꞌna Gotɨyare sɨmunyaꞌ gɨnnya kuryai nayaa yana! Sareꞌ maremwaaiderɨna nayaa ja! Sareigɨ wɨdaayadɨnyaigɨ sɨmunyavɨ “Nɨmɨ tewaanna yɨma!” yawɨꞌdɨ yɨlaayaꞌna nayaa ja! Aꞌmwe gaveraavɨ duthaayɨdeigɨ mɨka! Aawa. Naangerɨjɨ duthaayɨdevaaibɨꞌ nayaa ja! Dara jawɨꞌdesɨ. Wawɨnya tewaanyaꞌna Naangei gazai gazarɨna tewaanya ayɨna wɨjaavadelyɨ. Nɨgwɨwawɨnyarɨnajɨ yaasɨwaꞌwawɨnyarɨnajɨ wawɨnyaꞌ avaaina wɨjaavadelyɨ.
Maremwaaidɨnyaigɨ, avaalyabaaibɨꞌ gɨnnya gɨthaayaderɨ nayaa ja! Maiyagaala kuna madɨnna! Nayaa dara yawɨꞌmwaa. Sɨgunyavɨ Nemaremwaaide gavelyɨ. Gɨmɨjɨ gɨthaayadɨvɨsarajɨ saihɨrɨ avaaina yɨhɨmaremwaalɨkelyɨ. Sai aꞌmwerɨ sɨnnyasɨ yayasɨ yawɨsasɨ yawɨꞌda myɨkelyɨ. Aawa. Yuyaraavɨna avaaina yɨkelyɨ. Sara yawɨꞌmwaa. Sareꞌna nayaa ja!
Nemɨre kuryara mala bwaꞌnyaꞌneꞌbɨꞌ yovɨrawakyaꞌnesɨ.
10 Yagaala pɨnɨ yɨhɨthɨma! Naangerɨ kuna dɨragɨnna wɨlamwaaidaꞌgɨzɨ gannya dɨragɨnyaꞌ gɨzaavada dɨragɨnnakeigɨ gɨmwaaihana! 11 Kotɨya Maryadei yawɨꞌna “Sai kayaaꞌnanya kuna yana!” yawɨꞌna yojɨ kwaasɨya gyathehaaꞌ dɨragɨnyaigɨ dɨmwaaideꞌna mwasaabya, pɨnɨ Gotɨyai gɨzaavade yuyajɨyaigɨ dɨragɨnna ja! 12 Aꞌmwera kɨlaaꞌnakera tawanakerajɨ mala mabwaꞌnyɨvanɨgo. Aawa. Kurya kayaaꞌnanyara maremwaaidɨvɨsarajɨ dɨragɨnyarajɨ jɨhɨnya dahaaꞌ yɨmakera Kwaakevaꞌ kayaaꞌnanyavaꞌ maremwaaidɨvɨsarajɨ saraavɨ sɨgunyavɨ kurya kayaaꞌnanyara mwaaidɨvɨsarajɨ sarajɨ mala bwaꞌnɨvanɨgo. 13 Sarevɨ Gotɨyai saabya sasɨ gɨzaavade yuyajɨyaigɨ malyaꞌna maarɨna ja! “Kayaaꞌnanyagaaꞌ malyagaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ yɨkamaangei kanyɨramojɨ dɨragɨnna daavɨma! Mala bwaraꞌmujɨ aayagaaꞌ dɨragɨnna dathɨwagɨma!” daꞌgɨzɨ maarɨna ja!
14 Sarevɨdaaꞌnyɨ malyaꞌna yovɨrawakaꞌgɨzɨ Romɨyai aawɨlasaibɨsaigɨ gaidaaꞌna ja! Munnaanyaꞌ Nebulyaꞌ dɨvadathɨvainana! Yɨdaꞌmaraangebwi kɨhɨsavɨ yuna dɨragɨnyaꞌna dɨvaazɨꞌmaꞌnana! 15 Gotɨyare naryaꞌna yagaala tewaanyaꞌ yarai wɨdadaanyaꞌ sɨvɨlyɨraarɨ dɨvaazɨꞌmaꞌnana! 16 Nabaai, Naangerɨ lɨmwadaanyabwi yuna saabya dɨragɨnyaꞌ dɨmaryɨvɨla! Yɨkamaangei mwasaagala dɨka nadaawojɨya padaawojɨ gɨmɨre saabyaꞌ gɨmarulyakedaavadesɨ. 17 Naangei nevadaihasamaarakebwi mɨnyagɨnyavɨ dɨmwaaihɨꞌnana! Gotɨyare yagaalyaꞌ Kuryai nejaavakeꞌ kwaariꞌmasɨramɨnyaꞌ gurɨmaanga yuneba woinɨkeꞌ dɨlɨmwana! 18 Yuya sanna Gotɨyarɨ wɨja ja! Kuryai gɨhaimwadaawojɨ yuyagaaꞌ Gotɨyarɨ dɨragɨnna duthana! Jɨthaangana! Dameigɨ nayaa tɨnna wangadɨ yuyagaaꞌ Naangerɨ yuyanna dɨragɨnna duthana! Yuyagaaꞌ Gotɨyare tewaanyaraavɨna dɨragɨnna jɨthaangana! 19 Nabaai nɨmɨnyɨna Gotɨyarɨ duthana! “Gotɨyaigɨ, ‘Polɨmɨna yagaalyaꞌ kujaavaꞌmujɨ nayaa dɨragɨnna wɨdana! Sahwai lɨka mi yada yagaala tewaanyaꞌ yoimavajalɨkurakyaꞌ nayaa dɨragɨnna wɨjɨwaakana!’ daꞌgɨzɨ yanga duzaama!” Sara duthana nɨmɨnyɨna! 20 Yagaala tewaanyaꞌna Kingɨyai Kɨraazɨtɨyai nyɨdaasadere wawɨnyaꞌ yɨvanɨgeinyɨ. Kɨgaaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨna wɨdaheꞌna wɨla nyɨvwɨyeta kɨrɨꞌ Kingɨyare wawɨnyaꞌ yɨvanɨgeinyɨ. “Lɨka nyɨwɨdɨka! Nɨmɨre dɨwɨjaꞌ dɨragɨnna wɨdɨma!” dadɨ gɨthɨvanɨge. Sareinyɨna Gotɨyarɨ duthana!
Yagaala aayaꞌnesɨ.
21 Tɨkikaazai neyaꞌmwei sahwarɨna nevuꞌnadei tewaanyai Naangere wawɨnyaꞌ dɨragɨnna wɨdaayadelyɨ. Sarei nɨmɨnyɨna yuya yɨhɨthathelyɨ. “Sahwara nɨmɨnyɨnejɨ nɨmɨ yɨvanɨgejɨ yawɨpɨka!” dena sarɨmɨnyawɨnna wɨdasɨwaabe. 22 “Sarɨmɨ nemɨnyɨnenna jawɨrila! Sara yawɨrapɨjɨ sarɨmɨre sɨmunya dɨragɨnya jɨvaimwannyɨla!” dena wɨdasɨwaabelyɨ.
23 Gotɨyai Nenɨmaangelyɨ Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨ sanɨdaai neyaꞌmweihɨrɨ kɨrɨnnya kwaamuꞌnanyabwi yɨhɨmwaaihika! Kale yɨhyadevwi Naangerɨ lɨmwangebulyɨ dɨragɨnna yɨhɨzaayɨka! 24 Nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨna sarɨnnya tewaanya yɨhɨvuꞌnada, nabaai kuna dɨragɨnna sara yɨhyada, yɨ saihɨrɨ yanga tewaanna yɨhɨgaimwagika!
Polɨ