Pilipaai
Pilipaai Mwaalyaraavɨna Polɨ Pɨkarɨyɨkwia Yɨdavakesɨ.
1
Pilipaai mwaalyaihi nyaꞌmweihi,
Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaihasaꞌneihi Gotɨyare tewaanyaihi, Polɨnyɨjɨ Timotilyɨ sainaai Kɨraazɨtɨyai Jizaazare yaasɨwaꞌwawɨnyainaai pɨkarɨyɨkwia daꞌ yɨhyasɨvanaabɨholyainaalyɨ. Aꞌmweihɨrɨna, kusɨlaanyavɨyaihɨre maremwaalyaihɨrɨnajɨ wɨdaayaihɨrɨnajɨ saihɨrɨ yɨhyasɨvanaabɨholyainaalyɨ. Nemɨre Gotɨyai Nenɨmaangelyɨ Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨ yanga gaimwangebwi yɨhika! Sarɨmɨre sɨmunyavɨ kave kwaamuꞌnanyaꞌ yɨhwakika!
Polɨ Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdakeꞌnesɨ.
Sarɨmɨnyɨna yawɨꞌdɨnyagaaꞌ gazagaasagaaꞌ nɨmɨre Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdadɨnyainyɨ. Yuya wɨdadɨnya sangɨ, sarɨmɨnyɨ gaimwanga yɨhyaꞌne wɨdadɨnyangɨ yɨlaaya yadɨ Naangerɨ yɨdaangadɨnyainyɨ. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sarɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ yamaaresagaaꞌdaasɨ dahaaꞌnanneihi nɨmɨjɨ yagaala saꞌ aꞌmwera maaryaꞌna mena nyeꞌmwannayɨvanɨgasaꞌnanyɨ. Nɨmɨ mena dara yawɨꞌmanɨge. Gotɨyai sarɨmɨnyɨ wawɨnya nawɨꞌnyaꞌ mena yɨhivanɨꞌ. Sai wawɨnyaꞌ kuna kuna yɨwawojɨ wawɨnya saꞌ yɨꞌmwannyɨna yade Yɨrɨka yune Kɨraazɨtɨya Jizaazaregaaꞌna. Yo, sarɨmɨ yuyaihɨrɨna sɨmunya sara yɨbwakɨnna yɨvanɨge dazaꞌ yɨdaꞌnanyasɨ. Saꞌ dareꞌna. Yuyagaaꞌ nɨmɨre sɨmunyaburɨ sarɨmɨnyɨ yɨhɨlɨmwagaꞌdɨnyainyɨ. Yɨ sarɨmɨnyɨna tewaanya nyɨvuꞌnɨvanɨkeꞌnanyɨ. Nabaai yuyaihi yanga gaimwanga naangebwi nɨmɨjɨ yeꞌmwannamaaꞌmanɨgaꞌ. Yɨ yagaala tewaanyaꞌ aꞌmwera maaryaꞌna yanga sabwi nyeꞌmwannayɨvanɨgasaꞌnanyɨ. Nɨmɨ kalavuzavɨ mwaaidɨnyagaasɨ yagaala tewaanya saꞌ nebulyaꞌna waryaꞌneꞌ jalɨkurakegaasɨ aꞌmweraavɨre sɨmunyangɨ yagaala tewaanya saꞌ dɨragɨnya yɨvaimwagehaasɨ yuya sagaaꞌ sara yadɨvɨsaihɨlyɨ. Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ sarɨmɨnyɨna tewaanaanga wɨvuꞌnɨvanɨkabaai sahwarɨ yuyaihɨrɨna tewaanaanga nyɨvuꞌnɨvanɨkeꞌ Gotɨyai nayaa jalɨkurakanneinyɨ. Sarɨmɨnyawɨnna yɨhwanganaawɨdeꞌna yɨhɨthɨwa.
“Sarɨmɨre tewaanya yɨhɨvuꞌnyabwi naanga naanga kuna yɨmaꞌnana! Nebulyaꞌna jawɨranganyidesɨ yuya sɨmunya tewaanya naangejɨ naanga kuna yɨhɨmaremwaalana!” dena nɨmɨ Naangerɨ sara yɨdaangadɨnyainyɨ. 10 Nabaai gevwi gevwi nayaa yawɨranganyaꞌneihɨrɨ yɨhɨmaremwaaladengɨ. “Kɨraazɨtɨyarɨne Yɨrɨkerɨkɨ sarɨmɨ nawɨꞌnya tewaanyaihi yɨwetawakya maayaihi dɨmwaalyideihɨlyɨra,” dena Naangerɨ wɨdadɨnyainyɨ. 11 Yɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ yɨsɨꞌ yɨsɨla nawɨꞌnya yɨꞌnadevaaibɨꞌ yɨdaꞌmaraangebwi sarɨmɨnyɨ yunebanna kuna yɨhwaradevulyɨ. Yɨ sasare sabwi yadaapɨjɨ Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨlyaꞌnajɨ “Byaannakei!” dadaa Gotɨyarɨ yɨlaaya wɨmaryaꞌnajɨ sara wɨdadɨnyaꞌnanyɨ.
Polɨ kalavuzangevɨ mwaalakeꞌ dazaꞌ yagaala tewaanyavɨ gaimwanga yakeꞌnesɨ.
12 Nyaꞌmweihi, sarɨmɨ yawɨramaasavɨna dara nyɨvuꞌnɨvanɨꞌ. Nɨmɨnyɨ taanga nyɨmaꞌnade datha kɨrɨꞌ yagaala tewaanyaꞌ yawɨranganyaꞌna marihɨri. Aawa. Aꞌmwe kwaala kwalaalyara yagaala saꞌ kadɨka kuna wɨꞌnɨvanɨgasasɨ. 13 Yɨ sareꞌna dame maredaata yuyara Sizaare angevɨna dame daaꞌdɨvɨsarajɨ aꞌmwe pwara kwarajɨ sara “Kɨraazɨtɨyarɨna wɨdakeꞌna kalavuzavɨ mwaaidelyɨ,” nɨmɨnyɨna mena nayaa yawɨꞌdɨvɨsare. 14 Nabaai kalavuzavɨ mwaaideri Naangei nɨmɨnyɨ nayaa nyɨgaimwadeꞌ Naangerɨne neyaꞌmwe kwalaalyara tɨnna wangadɨvɨsaꞌna kumɨnyɨ wɨgaimwangeꞌna yawɨꞌdɨvɨꞌ kumɨre sɨmunyaꞌ dɨragɨnya maaꞌdɨvɨsaꞌna lɨka yabwi yagalyaꞌmaꞌdɨvɨꞌ Gotɨyare yagaalyaꞌ wɨjɨwaakyaꞌna dɨragɨnna yadɨvɨsare.
15 Dareꞌ nebulyasɨ. Pwara nɨmɨre wawɨnya Gotɨyarɨneꞌna tɨganaarya yadɨvɨꞌ nɨmɨnyɨna “Sai kalavuzavɨna nayaa mujadei. Sahwarɨ wavɨlavaana!” yawɨꞌdɨvɨta dazavɨ Kɨraazɨtɨyarɨne yagaalyaꞌ wɨjɨwaakadɨvɨsasɨ. Kɨrɨꞌ pwara nɨmɨnyɨna sɨmunya nawɨꞌnya kɨnɨnnakera wɨjɨwaakɨna. 16 Aꞌmwe dazara nɨmɨnyɨna wɨvuꞌnɨvanɨkeꞌnajɨ yagaala tewaanyaꞌ nebulyaꞌna waryaꞌne wawɨnya naangeꞌ nyɨjaavakevɨna yawɨꞌdɨvɨsaꞌnajɨ sara wɨjɨwaakɨvanɨgasare. 17 Kɨrɨꞌ pwara sara “Polɨmɨna nemɨnne yaya naangenna yaana!” deva Kɨraazɨtɨyarɨna wɨjɨwaakɨna. Sahwara sɨmunya tewaanya kɨnɨnnakera yawɨta gɨrɨkitaꞌnanya maayara sara wɨjɨwaakadɨvɨsara mɨka! Aawa. Nɨmɨre kalavuzɨwawɨnyavɨ “Taanginya pɨnɨjɨ yɨbwaꞌmwagaana!” yawɨꞌdɨvɨꞌ sara wɨjɨwaakadɨvɨsaꞌnanyɨ. 18 Kɨrɨꞌ maajɨmunya myawɨriwana! Baaꞌnana! Yuya saburaavɨ, nɨmɨnyɨna yawɨta kayaaꞌnanyangɨnajɨ nɨmɨnyɨna yawɨta tewaanyangɨnajɨ Kɨraazɨtɨyarɨna wɨjɨwaakadɨvɨsare. Dazavɨ nɨmɨ yɨlaaya yɨvanɨge. Yo, nɨmɨ yɨlaaya naanga kuna yɨdeinyɨ.
19 Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Nɨmɨ mena yawɨꞌmanɨge. Nɨmɨnyɨ gaimwangeꞌna sarɨmɨ Naangerɨ wɨdadɨvɨsavɨjɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyare Kuryai nɨmɨnyɨ dɨragɨnya nyɨvaimwadevɨjɨ dahaaꞌ nyɨmaꞌnɨwaka daza sa kayaaka nyɨgalade mɨꞌ. Naangei nyɨvadaihasamaaradeinyɨ. 20 Yɨ “Yɨmaꞌnadenna tɨlɨjaaya baihanarɨma!” yawɨꞌdɨ dazanna yemwaaimanɨge. Dareꞌ yemwaaimanɨgeinyɨ. Nɨmɨ wagɨla maalɨka aane pɨmɨlɨꞌ kɨmɨlɨꞌ maarɨdeinyɨ mɨꞌ. Aawa. Yuyagaaꞌ sara yadɨnyabaaibɨꞌ dahaaꞌ yuya nɨmɨre kɨlaakejɨkɨ yɨdevɨ Kɨraazɨtɨyarɨne yayaꞌ makɨlyaꞌneinyɨ dɨragɨnna daaꞌdɨ nayaa jalɨkurakɨma! “Nɨmɨ gaala mwaaimujainyɨ sara yɨdeinyɨ dɨngaka? Nɨmɨ baimuja kwainyɨ sara yɨdeinyɨ dɨngaka?” dena nayaa yɨvanɨge.
21 Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Nɨmɨ gaala mwaalaꞌmujɨyainyɨ Kɨraazɨtɨyalyɨ yeꞌmwannamwaaihe. Nabaai nɨmɨ balaꞌmujɨyainyɨ Kɨraazɨtɨyarɨne yayaꞌ dɨragɨnna makɨlɨdeinyɨ. Yɨ saꞌ nɨmɨre mwaalyabwi wavɨlavade nɨmɨnyɨneꞌnanyɨ. 22 Nabaai nɨmɨre kɨlaakejɨkɨ kuna mwaaimujainyɨ Kɨraazɨtɨyarɨneꞌna tewaanya nawɨꞌnyaanga yɨsɨlyabɨta yɨdeinyɨ. Kɨrɨꞌ nɨmɨ be tutarɨkɨ mɨdɨnɨdeinyaka? “Balɨma!” yawɨrɨdeinyɨ dɨngaka? “Mwaalɨma!” yawɨrɨdeinyɨ dɨngaka? Nɨmɨ myawɨriwa. 23 Yɨ savɨna nɨmɨ sɨmunya pɨrɨwaai yawɨꞌmanɨge. Kwaaka davakɨ yagalyaꞌmaꞌmujainyɨ Kɨraazɨtɨyalyɨ yeꞌmwannamwaaimujaꞌ. Darevɨnyɨ. Saꞌ tewaanya naangesɨ. 24 Kɨrɨꞌ sara yɨwɨjainyɨ gara yɨhɨgaimwagɨdeinyaka! Sareꞌ kɨlaakejɨkɨ sarɨmɨnyɨneꞌna yɨhɨmudaasɨvanɨkeꞌna kuna mwaalɨma! 25 Sareꞌ dɨragɨnna yawɨꞌmanɨgevɨdaaꞌnyɨ dara yawɨramaaꞌmanɨge. Nɨmɨ kuna mwaaidɨ sarɨmɨjɨ wawɨnya yɨhyeꞌmwannayɨdeinyɨ. Naangerɨ dɨragɨnna lɨmwangebwi naanga yɨmaꞌnyaꞌnajɨ dɨragɨnaanga lɨmwadɨvɨꞌ yɨlaaya yɨhyaꞌnajɨ yɨhɨgaimwagɨdeꞌnanyɨ. 26 Nɨmɨ sarɨmɨnyawɨnna ayɨna mwaalɨdevɨ sarɨmɨ nɨmɨnyɨna yɨlaaya yadɨvɨꞌ “Nemɨnyawɨ mena mwaalɨkeꞌna Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨne yayaꞌ munyaba naanna makɨlaana!” dɨzideꞌ yɨhyeꞌmwannamwaalɨdeꞌnanyɨ.
Yagaala tewaanyaꞌ lɨmwadɨvɨsara yabwinesɨ.
27 Yuya yɨmaꞌnadengɨ sarɨmɨ “Kɨraazɨtɨyare yagaala tewaanyavɨ lɨmwadaanyainera,” dadɨvɨꞌ Gotɨyarera yɨpɨnebwi nayaa yɨdaꞌmaraangebwina jɨla! Sarevɨ nɨmɨ yɨhwanganaawɨdeinyɨ dɨngaka? Sarɨmɨnyɨ kuna yɨbwaꞌnɨdeinyɨ dɨngaka? Yɨ sareinyɨ sarɨmɨnyɨna kadɨka sara wɨꞌnyaꞌneꞌna sara jɨla! Dara wɨꞌnyaꞌneinyɨ nyɨvuꞌnɨvanɨꞌ! Sahwara avaaizɨmunyaꞌna daaꞌdɨvɨꞌ yagaala tewaanyaꞌ lɨmwagaꞌmanɨgasarera. Yɨ yuyara, yagaala tewaanyaꞌna kwɨyaꞌmwera dɨragɨnna lɨmwangeꞌna dɨhaaꞌbwata yɨmanɨgasarera. Malyavɨ yeꞌmwannadɨvɨtabaaibɨꞌ yuyara sara yɨvanɨgasarera. 28 Sahwaraavɨna taanga wɨjaavadɨvɨsara aane pɨrɨvɨ kɨrɨvɨ sahwaraavɨ lɨka wirɨꞌgaimanɨgasara mɨka! Sahwara saraavɨna lɨka myɨvanɨgasara. Nabaai sarɨmɨ lɨka mi yɨpɨjaꞌ dazaꞌ yɨkamaangeraavɨ yɨbwarɨdaakwia dara yadesɨ. Sahwara kayaaka yɨnɨpɨꞌdere. Nabaai sarɨmɨnyɨ dara yɨhibwarɨdaakuvanɨꞌ. Gotɨyai sarɨmɨ tewaanya mwaalyaꞌna yɨhɨvadaihasamaaradelyɨ. Yɨ Gotɨyai sahwaraavɨjɨ sarɨmɨnyɨjɨ sara yɨhyadelyɨ. 29 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sarɨmɨnyɨna Kɨraazɨtɨyare wawɨnya yaꞌneꞌna Gotɨyai tewaanyabwi yɨhɨzaavanɨkelyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwagyaꞌne gavebwina yɨhɨzaavada mɨꞌ. Aawa. Gamɨnyɨ daanga maaryaꞌne kɨbulyɨ yɨhɨzaavanɨkelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yagaala tewaanyaꞌ kuna dɨlɨmwagarila! 30 Yɨ sɨnnawɨ nɨmɨ Gotɨyarɨne mala bwaꞌdaazɨyaꞌ sarɨmɨ tɨnna wanganeꞌ. Nabaai dahaakɨgaaꞌ nɨmɨ mala kuna bwaꞌmanɨgeꞌna sarɨmɨ kadɨka wɨꞌnɨvanɨgasasɨ. Mala yune gave savɨna avaainanyavɨna sarɨmɨ bwaꞌnɨvanɨgasaihɨlyɨ.