2
Pilipaai mwaalyara avaaizɨmunyaꞌna yawɨsaꞌna Polɨ yɨlaaya yakeꞌnesɨ.
Kɨraazɨtɨyai nemɨre sɨmunyaꞌ neyɨvaimwadei daakajɨ, Nemɨnyɨna gamɨre wɨvuꞌnyabwi nemɨre munyɨꞌ nayaa newaꞌdevwi daakajɨ, Kurya Tewaanyalyɨ yeꞌmwannamwaaihoina daakajɨ, Nemɨjɨya pwaraavɨna kale neyada tewaanaanga nevuꞌnadeina daakajɨ, yɨ sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨre yɨlaaya naangebwi yuna naanga jɨla! Yɨ avaaizɨmunyaꞌna jawɨryidevɨjɨ wɨvuꞌnya avaala saburɨ jidevɨjɨ kurya avaala gave pɨbwina dɨlɨmwagaryidevɨjɨ gave pɨbwi jawɨryidevɨjɨ yuneba yɨlaaya dɨnyɨgalyɨla! Sarɨmɨ yune sarɨmɨnyɨneꞌna sɨmunya yawɨꞌdɨvɨꞌ aane pɨmɨlɨꞌ kɨmɨlɨꞌ mipɨnera! Sarɨnnya yaya munyaba makɨlyaꞌna aane pɨbwi kɨbwi mipɨnera! Aawa. Aꞌmwe pwaraavɨ dalaangewɨ mwaaidɨvɨꞌ “Sahwara nemɨnyɨ nevɨlapɨka!” jawɨrila! Gazaigɨzaigɨ gɨnnya yunenna mamaremwaaidɨnnera! Aawa. Gazaigɨzaigɨ pwaraavɨre sa kɨnɨngɨjɨ dɨmaremwaala!
Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ sɨmunya pɨbwi wɨwarakabaaibɨꞌ sɨmunya avaainanya dɨlɨmwagarila! Darebulyɨ. Sahwai Gotɨya nebulyai mwaalaka kɨrɨꞌ Sɨgunyavɨ Gotɨyalyɨ avaaina mwaalya sabwina kuna lɨmwangeꞌna yawɨrakai mɨꞌ. Aawa. Sai sasare sabwi yagalyaꞌmaꞌna yaka kunei yɨmaꞌnaka aꞌmwe yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨrebwibɨꞌ maarɨna yakei yɨ aꞌmwei yɨmaꞌnyɨna. Aꞌmwei aꞌmweraavɨne avaainanyai yɨmaꞌnyɨna yada gamɨ sarɨ kwaakewɨ walamarakɨnyɨna. Sara yada Gotɨyarɨ yagaalya mɨdɨnakelyɨ. Nabaai kuna sara yada yune gamɨ balakegaaꞌna. Yo, yune yɨsavɨri kamaratamarɨmweꞌ wagɨlyavɨne yɨsavɨ balakegaaꞌna. Yɨ sarevɨ kwaakewɨ walamarakɨnakelyɨ. Sareꞌna Gotɨyai gamɨnyɨne yayaꞌ munya keꞌba makɨlaka sahwarɨ munya keꞌbeva mwaaihakelyɨ. Sara yaka Gotɨyai yaya nawɨꞌnyaꞌ yaya pɨnɨ wavɨlavɨkeꞌ wɨjaavakelyɨ. 10 “Sɨgunyavɨ mwaaihata yuyarajɨ Kwaakevakɨyarajɨ kwaakevɨ amwihɨlyarajɨ Jizaazarɨne yaya saꞌ dadɨvɨꞌ gamɨnyɨ kwadaai gibɨka!” daka yaya nawɨꞌnya saꞌ wɨjaavakeꞌnanyɨ. 11 Nabaai aꞌmwe yuyara kunnya maangisɨ dara jalɨkurakɨpɨꞌdeꞌnanyɨ “Jizaazai Kɨraazɨtɨyai sai Naangelyɨra.” Sareꞌna “Gotɨyai byaannakela!” dadɨvɨꞌ Nɨmwarɨne yayaꞌ munyaba makibɨꞌdeꞌnanyɨ.
“Gotɨyai yɨhɨvadaihasamaarakeihi yɨpɨnengɨ jɨla!” dakeꞌnesɨ.
12 Nɨmɨre nyɨvuꞌnɨvanɨkeihi, Kɨraazɨtɨyai Gotɨyarɨ sara mɨdɨda sarɨmɨnyɨneꞌna keꞌbaꞌnanyaꞌ yakabaaibɨꞌ “Gotɨyai sara nevadaihasamaarakei daakajɨ,” yɨpɨꞌdengɨ jɨla! Yɨ sɨnnawɨ yuyagaaꞌ Gotɨyarɨ mɨdɨnesaihɨlyɨ. Sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannemwaaidɨnya yune sagaaꞌna mɨdɨnetabaaibɨꞌna myɨhɨzɨvanɨge. Aawa. Dahaaꞌ menyawɨ nɨmɨ mwaaidaꞌmwi sarɨmɨ naanga kuna dɨmɨdɨnyɨla! Gotɨyarɨna dara yawɨꞌdɨvɨꞌ “Sahwai naangaangei mena keꞌba mwaalɨkelyɨ,” lɨka nayaa yɨwainɨgulɨna yadɨvɨꞌ dahaakɨgaaꞌ yɨhɨvadaihasamaarakeihi sareihi sara yɨpɨnengɨ jɨla! 13 Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Gotɨyai sarɨmɨnyɨ kusawɨ yɨhyadelyɨ. Yɨ sarɨmɨre sɨmunyaburɨ gamɨ sai yɨhidɨkaaꞌbwaꞌdelyɨ. Nabaai gamɨ sare sɨmunya nawɨꞌnya kɨnɨnnakebwina wɨvuꞌnadevaaibɨsanna yaꞌneihɨrɨ yɨhɨmwaaihadelyɨ.
14 Yuya yɨpɨja sa sarɨmɨ kɨnɨmyagaalyajɨ maiyagaalyajɨ nayaa makwasakɨna yadɨvɨꞌ jɨla! 15 “Yɨwetawakya maayaina mwalaana! Nemɨre sɨmunyavɨ kayaaꞌnanyabwi mwaranna!” dapɨjɨ sara jɨla! Yɨ aꞌmwe yɨdaꞌmaraangebwi yagalyaꞌmaꞌdɨvɨꞌ kumɨre sɨmunya naadɨyaꞌ yɨnɨkera kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsaraavɨ tɨnnyaba mwaalyaihi sarɨmɨ Gotɨyare kaimɨraayaihi kayaaꞌnanya maayaihi sara jɨla! 16 Sarɨmɨ yagaala gaalyabwi kɨnɨnnakeꞌ maguzaavadɨvɨꞌ sahwaraavɨ tewaanya saꞌ wɨjɨwaakadɨvɨsavɨ sarɨmɨ aꞌmwe Kwaaka jɨhɨnya davakɨyaraayaba baakeihi lɨvamwaaidɨvɨsaihɨlyɨ. Sara yɨpɨjaihɨrɨna Yɨrɨka Kɨraazɨtɨyaregaaꞌ yɨlaaya yɨdeinyɨ. Nɨmɨre yayaꞌ makibɨꞌdeꞌnanyɨ. Dara yawɨrɨdeinyɨ. Kumɨnyawɨ nɨmɨ kaanyaveꞌna gazare myadɨ nɨmɨre dɨragɨnyaꞌ yaasɨwaꞌ mɨraagɨkɨꞌna myeneinyɨ. 17 Aawa. Sarɨmɨre Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwangebwi yɨ sabwi Gotɨyarɨ wabatɨrɨnya yɨravayɨhuꞌdɨvɨtabaaibɨsabulyɨ. Nabaai nɨmɨ baimujaꞌ nɨmɨre taweꞌ dɨmapɨjaꞌ waainɨyaꞌbɨꞌ Naangerɨna wabatɨrɨnya yɨravayɨhuꞌdɨvɨsavɨ dɨmaꞌdɨvɨtabaaibɨꞌ yɨ sarevɨ yɨlaaya naanga yɨdeꞌnanyɨ. Yo, nɨmɨ sarɨmɨjɨ yɨlaaya yɨhyeꞌmwannayɨdeinyɨ. 18 Sasare savɨ sarɨmɨ yɨlaaya avaaina jɨla! Yo, nɨmɨjɨ yɨlaaya dɨnyeꞌmwannayɨla!
19 Nabaai Naanga Jizaazai kyawɨrojɨ maalɨkegaaꞌ sarɨmɨnyawɨnna Timotirɨ maryasaabɨdelyɨ. Sai ayɨna kabozɨ “Sarɨmɨnyɨnenna yawɨramaaraꞌmujɨ nɨmɨre sɨmunyaꞌ yɨlaaya naanga yɨma!” daꞌmujɨ maryasaabɨdelyɨ. 20 Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨra. Aꞌmwe pwai kwai, Timoti nɨmɨjɨ avaaizɨmunyaꞌna yadeibɨsai kuneinyɨ. Sarɨmɨnyɨ gaimwangeꞌna nebulyaꞌna maremwaalyaꞌne pwai kuneinyɨ. Sarevɨ Timotirɨ dahɨlakɨwelyɨ. 21 Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Aꞌmwe yuya pwara kunnya yune yawɨsannenna bɨramaaꞌdɨvɨsare. Kɨraazɨtɨyai Jizaazarenna maremwaaidɨvɨtara mɨꞌ. 22 Nabaai sarɨmɨ Timotirɨna sɨmunyabwi mena yawɨꞌdɨvɨtabaaibɨꞌ sai aꞌmwe tewaanyalyɨ. Kaimɨraayai ganɨmaangerɨ gaimwadevaaibɨꞌ yagaala tewaanyavɨna nɨmɨjɨ yeꞌmwannawɨdaayolyalyɨ. Sarevɨ sahwarɨ dahɨlakɨwelyɨ. 23 Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨnyɨ nyɨmaꞌnadevɨ mena yawɨraꞌmujɨ sahwarɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ sara maryasaabɨdelyɨ. 24 Nabaai Naangerɨ nɨmɨ dɨragɨnna dara yawɨꞌmwa. Maalɨkegaaꞌ nɨmɨ kwainyɨjɨ sarɨmɨnyawɨnna bɨdeinyɨ.
25 Nɨmɨ dɨragɨnna yawɨꞌmanɨge. Aꞌmwe Epapɨrothaaitazarɨ sarɨmɨnyawɨnna yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ ayɨna maryasaabɨma! Sai nemɨre neyaꞌmwelyɨ. Nɨmɨnyɨ avaaiwawɨnyalyɨ. Mala dazavɨna nɨmɨjɨ nyɨgaidaaꞌdelyɨ. Sarɨmɨ kɨgaaꞌ sahwarɨ nɨmɨnyawɨnna nyɨmaryasaabesai sarei nyɨmudaasakenna nɨmɨnyɨ nyɨgaimwagakelyɨ. 26 Gamɨre sɨmunyaꞌ sarɨmɨnyɨ wanganyaꞌna wabahɨlaaka wiadevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ “Nalaaya kɨnɨnnakelyɨra,” kadɨka wɨꞌnɨwaꞌdaasaꞌna sahwai “Yawɨta kwalaalya nyɨpɨdɨka!” kadɨwaꞌ sarɨmɨnyɨna taanginya wɨwaꞌmanɨꞌ. 27 Yɨ nebulyasɨ. Kɨgaaꞌ nalaaya waraka kɨbawa mena kabaladɨkelyɨ. Kɨrɨꞌ sahwarɨna Gotɨyai kale wiaka tewaanya yavadaꞌgalakelyɨ. Nabaai Gotɨyai kale yune gave sarɨna yakai mɨꞌ. Aawa. Sai nɨmɨ kwainyɨnajɨ kale wiakelyɨ. Nɨmɨ gamɨre nalaayaꞌna kale nyakeinyɨ sahwai balajɨ kwajɨ taanginya naangeꞌ nɨmɨnyɨ yɨlasaꞌna kanyadɨka! Sarevɨdaaꞌnyɨ sarebwi “Aala!” yawɨraka gamɨnyɨ yɨvainɨmwaaihakelyɨ. 28 Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨ kamaryaasaꞌmujɨ sarɨmɨ tɨnna ayɨna kwanganapɨjɨ “Yɨlaaya jɨla! Nabaai sai sarɨmɨnyɨna sɨmunya kwalaalya yawɨꞌmanɨkeꞌ miꞌna yɨmaꞌnadeꞌna nɨmɨre taanginya kɨrɨsɨ myɨmaꞌnanna!” daꞌmujɨ nɨmɨnyɨ tewaanya dɨragɨnna nyɨvuꞌnɨwaꞌ. 29 Sarevɨdaaꞌnyɨ kabiꞌmavojɨ Naangerɨ lɨmwagaꞌdɨvɨsara kunnya lɨmwagaꞌdɨvɨta pwaraavɨ maapɨnebaaibɨꞌ sarɨmɨ yɨlaaya naanga yadɨvɨꞌ sahwarɨ nayaa dɨmaaryɨla! Aꞌmwe sasare saibɨsaraavɨne yayaꞌ munyaba dɨmakɨlyɨla! Kuna sara jɨla! 30 Kɨbawa mena kabaladɨkei Kɨraazɨtɨyare wawɨnyavɨ sai gaala kuna mwaalyaꞌna yawɨꞌdei mɨꞌ. Aawa. Sai wawɨnyaꞌ sarɨmɨ yɨnɨga manyɨgaimwagi yɨpɨneꞌna yawɨꞌda “Polɨmɨ wɨgainɨwakevɨ yunebanna yɨꞌmwannɨma!” yawɨꞌda nyɨgaimwagakelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ sahwarɨ nayaa dɨmaaryɨla!