2
Gotɨyai aꞌmweraavɨ yavɨkaryaaꞌ.
(1:26–2:25)
1-7 Gotɨyai yuyaraavɨ wɨmwaaihakere. Aꞌmwelyɨ aꞌmwesɨ sawaarɨ yavɨkaryɨna. Gamɨ kwaibɨsawaarɨ yavɨkaryɨna yaꞌ. Gotɨyai kwaakeꞌ lɨvɨna yaka lɨvɨgɨrɨꞌmwanna yaka aꞌmwerɨ yavɨkarina yaꞌ. Aꞌmwere kɨlaakejɨꞌ yavɨkaryaka Gotɨyai gamɨre sɨnnyɨkɨ pwaꞌnyɨ kamakuraꞌ sagaaꞌ aꞌmwei yɨmaꞌnyɨna kyaꞌ “Ataamɨma gɨmɨre yayaꞌ gɨthɨwana,” Gotɨyai sara wɨdɨna yaꞌ.
... 9-17  Gotɨyai wawɨnya naangeꞌ burɨnna burɨnna yaꞌ. Burɨnna burɨnna yaka Ataamɨmɨ maarɨna yaka wawɨnyavɨ wɨlamarakɨna yaꞌ. Kwaaka Yɨthenɨ aalɨmaangevɨ wawɨnya saꞌ waraꞌ. Aꞌmwe pwai yɨsarɨdaaꞌnyɨ yɨsɨla maranajɨ kwajɨ gazagaasagaaꞌ kamwaaladɨka. Nabaai yɨta pwai sɨduta nawɨꞌnyaꞌ sɨduta kayaaꞌnanyaꞌ yawɨryaꞌnei waayaꞌ. Gotɨyai Ataamɨmɨ wɨdaꞌ “Gɨmɨ wawɨnya davɨ dɨmaremwaaideigɨnyɨ. Yɨsɨla wawɨnya davɨdaasa da dɨnadengɨ,” wɨdaꞌ. “Wawɨnya davɨ tɨnnyaba yɨsai sɨduta yawɨryaꞌnei waayɨkerɨdaaꞌnyɨ yɨsɨla naꞌgɨzɨ, gɨmɨ sɨduta tewaanya yawɨꞌna jɨthesɨ. ‘Nabaai gɨmɨ sɨduta kayaaꞌna yawɨꞌna jɨthesɨra,’ gɨthɨwa. Yɨsɨla saꞌ gɨmɨ manɨnnesɨ,” wɨdɨna. “Gɨmɨ naꞌgɨzɨ dɨvaidesɨ,” wɨdɨna yaꞌ.
18-20 Yuta jɨlɨkyaawarya yuya Gotɨyai kwaakevɨdaaꞌnyɨ yavɨkaryakera Ataamɨ mwaaidɨsɨyaba makwasaabaꞌ. Kamakwasaabaꞌ Ataamɨ yuyaraavɨ yaya wɨdaꞌ.
21-25 Sagaaꞌ Gotɨyai daꞌ “Ataamɨ gavei mwaalya saꞌ kayaaꞌnanyabwi yɨꞌ. Nɨmɨ aꞌmwe gamɨnyɨneꞌ yavɨkarima! Aꞌmwe saꞌ gamɨnyɨ wɨgaimwagathesɨra,” daꞌ Gotɨyai. Sara daka Gotɨyai Ataamɨmɨ se naanga marakakei waꞌdɨꞌnyɨ Ataamɨmɨre laasarɨꞌ galalɨvɨꞌmwagamaaꞌna yaka gamɨre kɨlaakejɨꞌ yɨhula yajɨdaꞌna yaꞌ. Yajɨdaꞌna yaka aꞌmwevɨ laasarɨꞌ yavɨkaryaꞌ. Kyavɨkaryaꞌ Ataamɨ kadɨkaavaꞌ Gotɨyai aꞌmweꞌ wɨmaarina yaꞌ. Wɨmaarina kyaꞌ aꞌmwevɨ Ataamɨ wanganaka “Nɨmɨjɨ avaalyaꞌgɨnyɨra,” wɨdɨna. “Gotɨyai nɨmɨre laasarɨꞌ nyɨlɨvɨꞌmwagakaka gyavɨkariwakeꞌneꞌ ‘Aꞌmweꞌgɨ,’ gɨthɨdeinyɨra,” wɨdɨna yaꞌ. Sayabadaaꞌnyɨ dahaaꞌ aꞌmwe pwai ganɨmaangelyɨ ganaangesɨ sawaaryabadaasɨ yagalyaꞌmakuna yojɨ aꞌmweꞌ kwala maarɨna yojɨ gamɨre aꞌmwesɨ mwaalɨna yakɨlyɨyagaaꞌ kɨyoi yune kɨlaaka gave pɨjɨꞌnanyɨ. Gotɨyai wɨdɨna yaꞌ “Kɨrɨmɨre kaimɨraaya jawakɨnyidewaaihɨlyɨra. Nabaai yɨkurɨyaawiarajɨ mala kayaawaryarajɨ jɨlɨkyaawaryarajɨ yuyangɨ dɨmaremwaalyidewaaihɨlyɨra.” Kannyɨmaayawaarɨ sawaarɨ wagɨla muvwaꞌnyaꞌ.
Gotɨyai gamɨ yavɨkaryakengɨ tɨnna dara wanganakeꞌ tewaanya naanga waꞌdɨsɨ wanganakengɨra. Yɨrɨka ata pwina ata purɨdaaꞌnyɨ pwai miꞌnanyɨra sagaaꞌ.
Yɨrɨka mudɨkeꞌ kavuraꞌ Gotɨyai gannya wawɨnya miꞌna yaka kwazaaka mwaalaꞌ. “Yɨrɨka daryaai daryaai daryaai darɨꞌ sagaaꞌne saꞌ gavinyaꞌnesɨra,” wɨdaꞌ Gotɨyai.