2
Sɨlɨngaamɨnyangɨna Sɨduꞌnakera Jizaazarɨ bwanganesaꞌnesɨ.
Kingɨyai Erotɨyai Kwaaka Juthɨya maremwaaidɨꞌnyɨ Kwaaka Juthɨya Anga Betɨlemɨ Jizaazarɨ maarakegaaꞌ, yɨthaanyi, aꞌmwe sɨlɨngaamɨnyangɨne sɨduꞌnakera nyɨlariyara Anga Naanga Jeruzaalemɨna byɨꞌmaꞌna yeꞌ. Byɨꞌmaꞌna yeva aꞌmweraavɨ wɨdɨna “Bwaranyai Juyaraavɨ maremwaalyaꞌnei yɨmaꞌnakei gawɨ mwaalɨka? Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmweꞌ kamaaraꞌ nyɨlyai byɨlyɨrɨꞌdeva gamɨre sɨlɨngaamɨnyarɨꞌ kyɨmaꞌnaabaꞌ tɨnna wanganona dɨnyɨna ‘Gamɨnyɨ lotuyaꞌna yɨlaaya yaana!’ Dɨnyɨna yona bɨwona,” wɨdɨna yeꞌ.
Yagaala saꞌ Kingɨya Erotɨyai kadɨka wɨꞌnaka jɨkurya kyaꞌ nabaai Jeruzaalemɨ mwaalyara yuyara yawɨta kwalaalya yeꞌ. Erotɨyai jɨkurya yaka Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangeraavɨjɨ Yɨzɨrelɨyaraavɨre Kɨwɨjaraavɨjɨ jɨꞌbwaraꞌ. Sahwaraavɨ yɨdaanganaꞌ “Kɨraazɨtɨyarɨ Gotɨyai dahɨlakyaakerɨna yemwaaimanɨgo. Sahwai aaihɨba yɨmaꞌnadelaka?” Sara kyɨdaanganaꞌ wɨdeꞌ “Kwaaka Juthɨya Anga Betɨlemɨ sahɨba yɨmaꞌnadelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakyaakei pɨropetɨyai dara yavɨkaryaꞌ
‘Betɨlemɨ angebagɨ Jutharaavɨre kwaakevɨ sabagɨ
Maalɨkebagɨ kɨrɨꞌ anga pɨbanyaavɨ naangebagɨnyɨ.
Gɨmɨnyɨdaaꞌnyɨ Aꞌmwe Naangei yɨmaꞌnadelyɨ.
Sai nɨmɨre Yɨzɨrelɨyaraavɨ maremwaaladelyɨ.
Sareꞌna anga pɨbanyaavɨ davɨlaꞌdevagɨnyɨ.’ ”
Sara wɨdeꞌ Gotɨyare bukuya kunnakera.
Dɨvidaaꞌnyɨ Erotɨyai sɨlɨngaamɨnyangɨ sɨduꞌnakeraavɨ kave wɨjɨvwaramaaꞌna. Miꞌna wɨjɨvwaramaaꞌna yaka nayaa yɨdaanganna “Sɨlɨngaamɨnya saꞌ behaaꞌ yɨmaꞌnaka?” Yɨdaanganna kyaꞌ sareꞌ wɨdeꞌ. Wɨdesagaaꞌ Erotɨyai Betɨlemɨna wɨdaasɨna yaꞌ. Nabaai wɨdaꞌ “Dɨwila! Kaimalerɨna dɨvɨraawila! Tɨvɨ bɨramaarapɨjɨ dɨnyɨjideihɨlyɨra. Kanyɨdapɨjɨ yɨlaaya yɨdeꞌna wɨdeinyɨ.” Kwaasɨ sara wɨdaꞌ.
Kingɨyarɨ kadɨka wɨꞌneva Betɨlemɨna wɨna. Wodɨvɨꞌ yɨthaanyi, sɨlɨngaamɨnyarɨꞌ nyɨlarimagɨ tɨnna wanganesarɨꞌ ayɨna tɨnna wanganna yeva sɨlɨngaamɨnyarɨꞌ mɨdɨnna yeꞌ. Sɨlɨngaamɨnyarɨꞌ sɨnnawɨ woda angevɨ kaimalei mwaaidɨꞌnyɨyaba lɨvamudaꞌna yaꞌ. 10 Lɨvamudaꞌna yadɨꞌnyɨ sareꞌ yɨlaaya wana naanga yɨna yeꞌ. 11 Yɨlaaya naanga yɨna yeva angevɨ wɨlɨna yeva kaimalelyɨ Maarɨyaaꞌ ganaangesɨ sanaarɨ tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yeva kwadaai gɨlɨna yeva kaimalerɨ lotuyaꞌna yɨlaaya yeꞌ. Yɨlaaya yevegaaꞌ kumɨre bukusangɨ baasɨna yeva yanga wɨjaavɨna yeꞌ. Nɨgwia golɨyasɨ wabatɨrɨnya winyaꞌnesɨ marazɨnanya dɨragɨnyaꞌ mesɨ yanga wɨjaavɨna yeꞌ. 12 Wɨjaavɨna yeva pɨba se waꞌmwaꞌna yesara waja yaꞌnyɨna yadaapi Gotɨyai wɨdaꞌ “Erotɨyaryawɨnna nupɨdɨka!” Miꞌna kudaꞌ dɨkaaꞌna yeva tuta pɨrɨvɨ wɨna yeꞌ kunnya angebannera.
Jozepɨyalyɨ gannya aꞌmwesɨ kaimalelyɨ Yɨzɨpɨna wawesaꞌnesɨ.
13 Wɨna yesagaaꞌ, yɨthaanyi, wajavɨ Naangere mamaaya pwai Jozepɨyarɨ wɨdaꞌ “Dɨkaaꞌna ja! Kaimalelyɨ ganaangesɨ Yɨzɨpɨna lɨkaanya dɨmakwona! Saba dɨmwaaideigɨnyɨ. Nɨmɨ kagɨthaꞌmujɨyagaaꞌna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Erotɨyai kaimɨraayarɨna ‘Tamɨma!’ dozɨ bɨraabathelyɨ. Yarai dɨmakwona!” 14 Sara kudaꞌ Jozepɨyai dɨkaaꞌna yaka sawɨsagaaꞌ Yɨzɨpɨ sabanna kaimalelyɨ ganaangesɨ sawaarɨ makuna yaꞌ. 15 Makuna yaka Erotɨyai kuna mwaalakegaaꞌ Yɨzɨpɨ saba mwaalaꞌ. Erotɨyai mena balakegaaꞌna Jozepɨyai ayɨna bɨna yaꞌ. “Kɨgaakuna Naangeinyɨ nyuꞌnawɨjɨwaakadei yagaala jaakeꞌ yunebanna yɨmaꞌnana!” kadaꞌ ayɨna bɨna yaꞌ. Yagaala dara dɨnɨꞌ “Nyɨbwaalɨvaangerɨ jaka kude Yɨzɨpɨdaaꞌnyai baꞌ.” Sara dɨnɨkeꞌ yunebanna yɨmaꞌnaꞌ.
Kaimaleraavɨ tamakyaꞌna Erotɨyai wɨdakeꞌnesɨ.
16 Sɨduꞌnakera kwaweꞌ dɨvidaaꞌnyɨ Erotɨyai dara wanganakeꞌ “Ai! Sɨduꞌnakera kwaasɨ nyɨdɨzɨwaimwaasainyɨ daaka! Ayahi mabanyɨjɨwaava!” Sara daka sɨmɨlɨkwibwaꞌnyai yawɨꞌna “Kingɨya gave kwainyɨ mwaalɨdeinyɨra. Kaimalerɨ tamakɨma!” Yawɨꞌna yaka nabaai sɨmunya yawɨꞌna “Nɨmɨnyɨ Sɨduꞌnakera sɨlɨngaamɨnyarɨꞌ gaai bilyɨrɨꞌna yakegaaꞌna nyɨjawalyaadaasaꞌ.” Sara yawɨꞌna yaka gannya malyaraavɨ wɨdaasɨna “Betɨlemɨ sabanna avaalyabanna dɨwila! Saba kaimalera kwarame pɨrɨwaaina yɨmaꞌnɨnɨkeraavɨjɨ dahaasa maalɨkeraavɨjɨ yuyaꞌ dɨramabwakɨrila!” Erotɨyai sara kudaasaꞌ malyara sara yeꞌ. 17 Sara yesavɨna Jeremaayai Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei yɨdayaakeꞌ yunebanna yɨmaꞌnaꞌ. Dara dɨnɨꞌ
18 “Raama saba kɨnna wɨꞌnɨnɨkesɨ.
Kɨnna dɨvanɨgava. Kɨnna bazɨwɨvanɨgava.
Rasalaꞌ gawaalɨvavaavɨ kɨnna maredɨvanɨka.
Kumɨ mamwaalyɨgasaꞌna gamɨ dara dɨvanɨko
‘Kale naanga nyadaaꞌnyɨ gaimwangeꞌnemɨlɨkaavɨ mwɨꞌnɨwɨnera!’ ”
Jozepɨyalyɨ gamɨre aꞌmwesɨ kaimɨraayalyɨ ayɨna besaꞌnesɨ.
19 Dɨvidaaꞌnyɨ Erotɨyai kabalaꞌ, yɨthaanyi, Kwaaka Yɨzɨpɨ wajavɨ Naangere mamaayai Jozepɨyarɨ wɨdaꞌ 20 “Dɨkaavaꞌgɨzɨ kaimɨraayalyɨ ganaangesɨ sawaarɨ Kwaaka Yɨzɨrelɨna dɨmakwona! Sareꞌ dareꞌnesɨ. ‘Kaimɨraayarɨ tamakaana!’ desara miꞌna baleꞌ.” 21 Sara kudaꞌ Jozepɨyai se waraka mwanyavɨ dɨkaaꞌna yaka Kwaaka Yɨzɨrelɨna kaimalelyɨ ganaangesɨ sawaarɨ makabɨna yaꞌ.
22 Kaanna kaanna makabɨna yaka dara wɨꞌnakeꞌ “O, Erotɨyarɨneba gawaalɨꞌ Aakalayaazai Kwaaka Juthɨya maremwaaidei jɨmaꞌnɨwaꞌdɨka!” Sara daka yawɨꞌna “Aakalayaazai Erotɨyaibɨsalyɨ,” yawɨꞌna yaka Jozepɨyai lɨka yaka “Sawɨnna nuwɨdɨka!” dɨna yaꞌ. Miꞌna dɨna yaka sawɨsavɨ waja yaꞌnakeꞌna pɨwɨnna Kwaaka Galɨlinei kaanna wɨna yaꞌ. 23 Kaanna wɨna yaka Anga Naazaretɨ saba mwalaawaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsara yɨdayaasaꞌ Jizaazarɨna yunebanna yɨmaꞌnaꞌ. Yagaala saꞌ dara dɨnɨꞌ “Pwara ‘Naazaretɨ mwaalyala! Kayaaꞌnanyaraavɨdaaꞌnyala,’ dɨpɨꞌdelyɨ.” Sara dɨnɨkesɨ.