Matɨyui
Matɨyui Yagaala Tewaanyaꞌ Yɨdavakesɨ.
1
Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ Ne Sɨnnawɨnyaraavɨre Yayangɨnesɨra.
(Lukɨ 3:23-28)
Jizaazai Kɨraazɨtɨyai yɨmaꞌnanneꞌna Ne Kuvɨdaarava Ne Kwɨyakwaravaavɨne yayangɨ. Ne Devitɨmɨre yɨsavaakɨdaaꞌnyɨ Jizaazai yɨmaꞌnyɨna. Ne Evɨraamɨmɨre yɨsavaakɨdaaꞌnyɨ Devitɨ yɨmaꞌnyɨna. Yagaala daꞌ Jizaazai Kɨraazɨtɨyarera sɨnnawɨ yɨmaꞌnɨnɨkeraavɨnesɨ. Evɨraamɨ Aazakɨmɨ ganɨmaangelyɨ. Aazakɨ Jaikopɨmɨ ganɨmaangei. Jaikopɨ Jutharɨjɨ gathaaꞌgahwaaravaavɨjɨ ganɨmaangei. Juthai Perezarɨjɨ Jeraamɨjɨ ganɨmaangei. Perezarɨ ganaangeꞌ avaalyagaaꞌ kɨdaraarɨ maarakeꞌ Temaaꞌ. Perezai Ezɨronɨmɨ ganɨmaangei. Ezɨronɨ Raamɨmɨ ganɨmaangei. Raamɨ Aminɨthapɨmɨ ganɨmaangei. Aminɨthapɨ Naazonɨmɨ ganɨmaangei. Naazonɨ Saalɨmonɨmɨ ganɨmaangei. Saalɨmonɨ Bowaazarɨ ganɨmaangei. Bowaazarɨ ganaangeꞌ Rayaaꞌ. Bowaazai Wovetɨmɨ ganɨmaangei. Wovetɨmɨ ganaangeꞌ Rutɨyaꞌ. Wovetɨ Jeziyarɨ ganɨmaangei. Jeziyai Kingɨya Devitɨmɨ ganɨmaangei.
Devitɨ Solomonɨmɨ ganɨmaangei. Solomonɨmɨ ganaangeꞌ kwala mudɨꞌmaaꞌnyaꞌ Yuraayarɨ maaꞌnakesɨra. Yuraayai kabalaꞌ Devitɨ maaraka Solomonɨmɨ wɨmwaaihaꞌ. Solomonɨ Rɨyavowaamɨmɨ ganɨmaangei. Rɨyavowaamɨ Avaazarɨ ganɨmaangei. Avaazai Ezarɨ ganɨmaangei. Ezai Jewozapatɨmɨ ganɨmaangei. Jewozapatɨ Joraamɨmɨ ganɨmaangei. Joraamɨ Azaayarɨ ganɨmaangei. Azaayai Jotaamɨmɨ ganɨmaangei. Jotaamɨ Ayaazarɨ ganɨmaangei. Ayaazai Ezɨkaayarɨ ganɨmaangei. 10 Ezɨkaayai Manaazarɨ ganɨmaangei. Manaazai Emozarɨ ganɨmaangei. Emozai Jozaayarɨ ganɨmaangei. 11 Jozaayai Jekonaayarɨjɨ gahwaaravaavɨjɨ ganɨmaangei. Sagaaꞌ Bavɨlonɨ mwaalyara Yɨzɨrelɨyaraavɨ tamakeva makwaweva Anga Bavɨlonɨ menyawɨnna wɨmwaaiheꞌ.
12 Anga Bavɨlonɨ kalavuzɨwawɨnya yadaapi Jekonaayai Sɨyalɨtiyalɨmɨ ganɨmaangelyɨ. Sɨyalɨtiyalɨ Seravaavelɨmɨ ganɨmaangei. 13 Seravaavelɨ Avaayatɨmɨ ganɨmaangei. Avaayatɨ Elaayakimɨmɨ ganɨmaangei. Elaayakimɨ Ezorɨ ganɨmaangei. 14 Ezoi Sethokɨmɨ ganɨmaangei. Sethokɨ Ekimɨmɨ ganɨmaangei. Ekimɨ Elaayatɨmɨ ganɨmaangei. 15 Elaayatɨ Elɨyaazarɨ ganɨmaangei. Elɨyaazai Mataanɨmɨ ganɨmaangei. Mataanɨ Jaikopɨmɨ ganɨmaangei. 16 Jaikopɨ Jozepɨyarɨ ganɨmaangei. Jozepɨyai Maarɨyaavɨ kwalaangai yɨmaꞌnaꞌ. Maarɨyaaꞌ Jizaazarɨ maarakelyɨ. Jizaazai sahwai Kɨraazɨtɨyai woꞌnɨkelyɨ. Gotɨyai dahɨlakakelyɨ.
17 Sarevɨdaaꞌnyɨ aayawɨ Ne Evɨraamɨ mwalyaakegaaꞌdaasɨ saamɨnaangegaaꞌ Ne Devitɨ yɨmaꞌnyɨna. Evɨraamɨmɨdaaꞌnyɨ mɨjɨyɨmaꞌnɨgaveva sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ daraai daraalyara (14) yɨmaꞌnyaasare. Nabaai aayawɨ Devitɨ mwalyaakegaaꞌdaasɨ saamɨnaangegaaꞌ Anga Bavɨlonɨ kalavuzɨwawɨnya yaasagaaꞌ yɨmaꞌnyɨna. Yɨ Devitɨmɨdaaꞌnyɨ mɨjɨyɨmaꞌnɨgaveva sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ daraai daraalyara yɨmaꞌnyaasare. Nabaai Bavɨlonɨ kalavuzɨwawɨnya yaasagaaꞌdaasɨ mɨjɨyɨmaꞌnɨgaveva sɨvɨlyɨrɨdaaꞌnyɨ daraai daraalyai yɨmaꞌnaꞌ Kɨraazɨtɨyai.
Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ maarakeꞌnesɨ.
(Lukɨ 2:1-7)
18 Jizaazai Kɨraazɨtɨyai yɨmaꞌnakegaaꞌ dara yɨmaꞌnɨnɨkesɨ. Jizaazarɨ ganaangeꞌ Maarɨyaaꞌ sɨdɨraayaꞌ yɨmaꞌnaka Jozepɨyarɨna dahɨlakɨna yesaꞌ Jozepɨyai kwala mamaaryadɨꞌnyɨ Gotɨyare Kuryai Maarɨyaavɨre munyɨkɨ mihakɨna kyaꞌ dara wanganakeꞌ “O, Maarɨyaaꞌ kaimɨraavɨmunnakeꞌ daaka!” 19 Kwalaangei Jozepɨyai aꞌmwe yɨdaꞌnanyai “Wagɨla wɨjaavɨma!” majai. Sarei “Kave makwasakɨna yɨma!” 20 yawɨꞌdaaꞌnyɨ, yɨthaanyi, wajavɨ Naangere mamaayai ejelɨyai yɨmaꞌnaabɨna. Sara yɨmaꞌnaabɨna yaka wɨdɨna “Jozepɨyaigɨ, Devitɨmɨre gawaalɨꞌgɨ Maarɨyaavɨ maaryaꞌnevɨna yawɨta kwalaalya minnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kaimɨraavɨmunya saꞌ Kurya Tewaanyai wɨjaavakesɨra. 21 Kaimalei maaradelyɨ. Kamaarojɨ gannya yayaꞌ ‘Jizaazala,’ duthathelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gamɨreraavɨ kumɨre kayaaꞌnanya jɨpalasɨꞌnojɨ padaihasamaaradeꞌna ‘Jizaazala (Padaihasamaaꞌdela),’ duthathelyɨra,” mamaayai wɨdaꞌ.
22 Kɨgaakuna Naangei pɨropetɨyarɨ (Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakaderɨ) kujaaꞌ sai pɨkarya yɨdayaaꞌ. Gotɨyai “Sareꞌ yunebanna yɨmaꞌnana!” kadaꞌ Maarɨyaaꞌ kaimɨraavɨmunnakeꞌ yɨmaꞌnaꞌ. Pɨropetɨyare yagaalya dara dɨnɨꞌ
23 “Yɨthaanyi, sɨdɨraayaꞌ aꞌmwelyɨ myeꞌmwannaryaꞌ
Kaimɨraavɨmunya wannyɨna yojɨ
Kaimalei maarɨna yadelyɨ.
Gannya yayaꞌ ‘Yɨmanyɨwelɨma,’ wɨdɨpɨꞌdei.”
Yayavɨ aaya kaavɨlyaꞌ daresɨ. Gotɨyai nemɨjɨ yeꞌmwannemwaaihonoyaꞌ.
24 Jozepɨyai waja yaꞌnaka dɨkaaꞌna yaka Naangere mamaayai wɨdakabaaibɨꞌ sara yaꞌ. Maarɨyaavɨ maarɨna yaꞌ. 25 Sareꞌ kɨrɨꞌ myeꞌmwannaryaꞌ yune kaimɨraayai maarakegaaꞌna. Maarɨyaaꞌ kamaaraꞌ gamɨre yayaꞌ “Jizaazala,” wɨdɨna yaꞌ.