จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

มัทธิว