2
พระเยซู เบธเลเฮม ค่อง ยูเดีย แควน เวอ เกิ้ด ชี. ยาง เกิ้ด ชี แฮ้ญ่าม เมอ, ก่าซ้าด เฮโรด ยูเดีย แควน แฮ้ง ฮูพลา เย. ยาว จายล้า แล่ยาว, อู่กื่อมอฮู อือ มู่งนื่งอ่อกป่ากย่า ย่อ จายล้า เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ล้าน คูชี. ยอ นี้แม้แน อางเมิง ชฺ้าง อือนา น้า คูง เย, “อางแบ ล่า ย่าแน่ เกิ้ด ลือ ยิวชฺ้าง อือ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ชี ม้า เกิ้ง โย้เวอ แน? กงูย่า ยาง อู่กื่อ ย่าง มู่ง โย้เวอ มย้าง คูแอ. นี้งย้า ลือ ยางนา บอกไว้ ลือ แง” แน.
ก่าซ้าด เฮโรด แฮ้แม้แน กงากย่า ยาว นาบาตา นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า เย่. ยาว เยรูซาเล็มชฺ้าง คาโคลาโค อือ คาตา เย นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู. แฮ้งย้าเย่ ก่าซ้าด เฮโรด มือ ปุโรหิต ยอคา แน อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู คาโคลาโค อือนา ฮ้าว ช้อน ล้า ปี่ โค ยาว นี้แม้แน น้าน ชี, “พาจาว มาง ก่าซ้าด แช้ยู้ เพล่อ ปี่ ชีม้า ล้อเกิ้ง เวอ เกิ้ด แฮ้ง ซูม แง?” แน. ยาว ยอง พอ คูง เย นี้แม้แน, “เบธเลเฮม ค่อง ยูเดีย แควน เวอ แน, ไม้ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี นี้แม้แน,
‘เบธเลเฮม ค่องช่าง อือ เวอ, ยูเดีย แควน เวอ ชฺ้าง อือ นองนา บ่าฮูย้า ล่าก้าน.
ไม้ นาง ค่อง นู้เวอ ยอคา ปีนแตปีนนา ทื่อม่าง ตอล้า แง.
ยา อิสราเอลชฺ้าง อือนา ฮูพลา ลือ แง. ชฺ้าง แกะ อือนา แม่น แน ฮูยพลา ปอ แม้แน. 2:6 มีคาห์ 5:2’ ”
แฮ้งย้าเย่ ก่าซ้าด เฮโรด มางมือ อู่กื่อมอฮู อือนา ค่าว น้า ล้า ชี, อู่กื่อ แฮ้ อาล่อม มย้าง แอ แน. ยาว ก่าซ้าด เฮโรด มือ อู่กื่อมอฮู อือนา เบธเลเฮม ค่อง เวอ ตอย แอ ปี่ชี่ ยาว ม่า เย นี้แม้แน, “ย่าแน่ แฮ้มางนา แม่นแน ซฺ้า ฮู แอ ยาว ยางนา มย้าง ยาว กงานา คาตา แน ม่าย ล้า ล่าว ยาว กงาม มือ ยางนา บอกไว้ แอ แน” แน. ก่าซ้าด เฮโรด มาง ม่า เปิน ยาว, อู่กื่อมอฮู อืมมือ ยอง อู่กื่อ มย้าง ชี มางนา เค่ แอน คูชี. ยาว อู่กื่อ มางมือ ย่าเก มาง จา โย้เวอ ซ่าว ชีเย. 10 อู่กื่อมอฮู อือ อู่กื่อ แฮ้ซื่อ โย้เวอ ซ่าว ชี แน กงามย้าง คูยาว นาบาตา เย่ กย่าง คูแง. 11 แฮ้งย้าเย่ ยองมือ ยู้ม โย้เวอ เคอ แล ยาว ซฺื่ยกา อ้อง แลน ชี. ยาว ยองมือ ย่าเก แน มารีย์ ย่าเก อางบา มาง เย่ดนา มย้าง แล ชีเย. ยอง มือ ย่าเก มางนา ป่าตูคู บอกไว้ คู ชีเย. ยาว ยอง มือ ค่าม กำยาน แน มดยอบ ย่าง จอก อ่อกล้า ปี่ ยาว ย่าเก มางนา ปี่ ชีเย. 12 ยาว น่อง โย้เวอ พาจาว มาง อู่กื่อมอฮู อือนา แมบืน คล้าว เวอ ม่า ลือ ชี, ก่าซ้าด เฮโรด ก้อง บ่าพ่าว แล แล่ โจ แน. แฮ้งย้าเย่ ยอง มือ แก้บ้า ทื่อปล่าก ป่ากย่า ย่อย ยอง ประเทศ เวอ แอน แล่ คูชี.
โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด พระเยซู นา อียิปต์ เวอ ซฺื่ยแอ ย้าง
13 อู่กื่อมอฮู อือ พ่าว แอน แล่ ยาว, จี่วีดอางซื้ง มาง เท่วาด่า มาง มือ โยเซฟ แมบืน เวอ ม่า เย นี้แม้แน, “ทานล้า ปาว ย่าเก นี้มาง แน ยาง อางบา มาง เย่ด นา ประเทศ อียิปต์ เวอ ซฺื่ย ดื้ง แอ ปาโน, กงา ม่าย ล้า แล่ ปี่ เมอ ตื่อเคอ แน, ไม้ อามือ ก่าซ้าด เฮโรด ชฺ้าง นา ม่าย ย่าเก นี้มางนา แซ่ ลือ ปี่ง” แน. 14 ยาว แฮ้คี่ ย้าเย่ โยเซฟ มือ ทานล้า ยาว ย่าเก มางนา แน มารีย์ เย่ดนา ประเทศ อียิปต์ โย้เวอ ซฺื่ยแอ้น ชี. 15 ยองมือ ก่าซ้าด เฮโรด ซฺี้ เมอ เคอ ย้า โย้เวอ ดื้ง ชี. ยาว พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ปี่ชี่ แม้แนย้า ตอล้า ชี นี้แม้แน, “กงาย่า กงา อางย่า มางนา ประเทศ อียิปต์ โย้ ฮ้าว อ่อกล้า ปี่ แอ่” แน. 2:15 โฮเซยา 11:1
ก่าซ้าด เฮโรด ย่าเก ค่าพ่าย่า นา แซ่ ชีย้าง
16 ก่าซ้าด เฮโรด อู่กื่อมอฮู อือ จ้อบ ชี แน แบ ยาว, ยาง นาบาตา เย นืงบาค่า แง. แฮ้งย้า ยาง ชฺ้าง อือนา ม่า เบธเลเฮม ค่อง แน ค่อง ก่องทาง โย้เวอ ย่าเก ค่าพ่าย่า เกิ้ด เมอ จาย อ่าญู 2 โคบ เวอ เคอ อือนา ม่าย แซ่ ปี่ โค ชี, ไม้ ยางนา อู่กื่อมอฮู อือ อู่กื่อ มย้าง แอ แน ต่องก่า เวอ ม่า ชี แฮ้ย่า 2 ปี เคิน ป้าน่อ. 17 ยาว นี้ย่า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เยเรมีย์ มอ ยาว, พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี แม้แนย้า ตอนล้า ชี นี้แม้แน,
18 “รามาห์ ค่อง* 2:18 รามาห์ ค่อง นี้ย่า เบธเลเฮม ค่อง เวอ อางแท้ เย่ โย้เวอ อางเซง ทื่อเซง กงากย่า แอ.
อางเซง แฮ้ย่า ชฺ้าง นาบาตา แน นืงบาต่อง ลาบ้าบ อู้ง แม้แน
อางเซง นี้ย่า ราเชล อางเซง ย่าง. ยาง อางอ่าน อือ อางเลิ่ง แฮ้ง ปาปาย อู้ง ย่าง,
ไม้ ยาง อางอ่าน อือ ซฺี้ ปี่ ป้าน่อ ยาว อ่าซ่าง มาง บ่าปล้อง เย.” 2:18 เยเรมีย์ 11:15
โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด ประเทศ อียิปต์ อ่อก ลือ ย้าง
19 ก่าซ้าด เฮโรด ซฺี้ คายาว, จี่วีดอางซื้ง มาง เท่วาด่า มาง มือ โยเซฟ นา ประเทศ อียิปต์ โย้เวอ ยาง แมบืน เวอ ม่า ชี นี้แม้แน, 20 “ทานล้า ปาว ยาว ย่าเก แน ยาง อางบา มางนา คาตา แน ประเทศ อิสราเอล โย้ ซฺื่ย แอน ปาว, ไม้ ชฺ้าง ย่าเก นี้มางนา ชา แซ่ ซี่ง อือ ซฺี้ โค ญา” แน. 21 ยาว แฮ้งย้าเย่ โยเซฟ มือ ยู่ทา ล้ายาว ย่าเก มาง แน มารีย์ นา คาตา ประเทศ อิสราเอล โย้เวอ ซฺื่ย แอน ชี. 22 จ้า ก่าซ้าด เฮโรด ซฺี้ ยาว อารเคลาอัส ยาง อางย่า มาง ยูเดีย แควน โย้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ แต่น ชีแน แบน ยาว โยเซฟ มือ โย้เวอ แล แฮ้งนา แค เย. ยาว จี่วีดอางซื้ง มาง เท่วาด่า มางมือ โยเซฟ นา แมบืน เวอ ม่า ชีเย กาลิลี แควน โย้เวอ แลน โว แน. 23 ยาว ยอง มือ นาซาเร็ธ ค่อง เวอ ดื้ง แล คู ชีเย, ไม้ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ พาจาว มาง ชฺ้าง แช้ยู้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ มาง อางเลิ่ง แฮ้ง, มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชีแฮ้ง ม้าม้า แน เพล่อ ปี่ง แนน่อ. พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน, “ชฺ้าง อือย่า ยางนา นาซาเร็ธ บ่า แน ฮ้าว แง” แน.

2:6 2:6 มีคาห์ 5:2

2:15 2:15 โฮเซยา 11:1

*2:18 2:18 รามาห์ ค่อง นี้ย่า เบธเลเฮม ค่อง เวอ อางแท้ เย่

2:18 2:18 เยเรมีย์ 11:15