จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Bisu: จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง New Testament

copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Bisu
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 15 Sep 2023 from source files dated 29 Jan 2022