มาระโก พระเยซู อางเลิ่ง แต้ม ชีย้าง
มาระโก
มาระโก ปาบ แต้ม ชี มาง อางเม้ง แฮ้ย่า มาระโก แน เย. ยา พระเยซู ศิษย์เอก บ่าอ่า, จ้า ยา พระเยซู ศิษย์เอก ทื่อบ่า อือ ล่ากานว่าช่าง. มาระโก ปาบ นี้ย่า ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา แต้ม อ้าน ปี่ แง.
มาระโก ปาบ นี้ย่า นาบาตา แน บ่าม่อง แน บ่ากื่น ลามลาม, แน พระเยซู ล่ากาน ว่า ชีอือ แต้ม บย่า แง. มัทธิว แน ลูกา เย่ด ปาบ แฮ้ง ฮู เมอ, กงาแบ แง มาระโก พระเยซู ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง บย่า แน บ่าแต้ม ชี แน. จ้า ยา พระเยซู ล่ากาน ว่า ชี อือ บย่า แน แต้ม ชี. พระเยซู ล่ากาน ว่า ชี อือย่า ฮา แบ ปี่ แง, ยา พาจาวอางย่า แน. มาระโก ชฺ้าง อือนา แบ ปี่ ซี้ แง, พระเยซู พาจาว มาง ล่ากาน ม่า ว่า ปี่ชี่ แฮ้ง ว่า แงแน. พระเยซู ล่ากาน ว่า แฮ้ย่า ชฺ้าง อือนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ง นี้ง ย้าเป. ยา ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ เมอ ชฺ้าง อือนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ แง. แน ยาง ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ชี่ นี้ย่า ชฺ้าง อือนา ฮายแบ ปี่ แง, ยา อ่าซ่าง แน, แน ยางนา เค่ นี้ย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน.
1
ยอห์น ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ มาง ม่าอู่บจี่ต่าง ย่าง
(มธ. 3:1-12; ลก. 3:1-9, 15-17; ยน. 1:19-28)
นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ก่าซ้าด อางฮื่อ พาจาวอางย่า มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ต่องก่าต่าง ย้าง. ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์* 1:2 อิสยาห์ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เป. ยา พาจาว มาง อางเลิ่ง กาญ่าม 600 ปี เมอ ตอล้าง แฮ้ง แต้ม ชี ชี. มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี,
“พาจาว ม้า ยาง อางย่า มางนา นี้แม้แน ม่า ชี,
‘แม่น แน น้า ปาว! กงา นาง ฮู่ เวอ ชฺ้าง ป่าวฮู ทื่อม่าง ซฺาแอ ปี่ง,
ไม้ ยา นางนา ชฺ้าง นางนา ชา เจ่อ ล่าง อือ ซฺ้า ชี ล่าแง.’ 1:2 มาลาคี 3:1
ชฺ้าง แฮ้ม้า ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ นี้แม้แน ป่าว แง,
‘จี่วีดอางซื้ง มาง อามือ ชาลือ แง. ปีนแตปีนนา แน ยาง เคอ ลือ แฮ้นืง นา ล่อ คูโว.
ค่องช่าง อือ ก่าซ้าด มาง ล้า เมอ แก้บ้า แต่ง ล่อ แฮ้งแม้แน.’ ” 1:3 อิสยาห์ 40:3
ยาว ชฺ้าง พาจาว มาง จี่ เคอ นี้ม้า ยอห์น เย. ยา ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ ดื้ง แง. แน ยา ชฺ้าง อือนา นี้แม้แน ม่าอู่บ แง, “อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว นืงบา อางซฺื่อ เพ่น แล่ โว! ยาว ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ คู โว! ยาว พาจาว มาง นองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่า!” 1:4 กิจการ 13:24; 19:4 แน. ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า ยูเดีย แควน กูต่องกูตี่ อือ ก้อง จายล้า คูชี, แน เยรูซาเล็ม อางเมิง แน จอร์แดน ล้างบ้า ก่องทาง อือก้อง จายล้า คูชี. ยองมู นี้ย่า ยอห์น ม่าอู่บ แฮ้ง น้า ล้า คูชี. แน ค่าตอง อางบล่าบ ฮา ชี อือ ยอห์น นา ม่ายแบ ปี่ชี่. ยาว ยอห์น มือ ยองนา จอร์แดน ล้างบ้า โย้เวอ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ ชี. ยอห์น อางก่าอางตูม ตูม แล่ชี่ แฮ้ย่า อูฐ อางมื่อ แฮ้ง ไจ แต่ง ชี. ยาง ไซฮาง อางจ่อ ฮีด แล่ชี่ แฮ้ย่า ซ้าดอางคอ. 1:6 2 พงศ์กษัตริย์ 1:8 ยาง จฺ่าเกิ่ง แฮ้ย่า ญ่ามไป่ แน ปย่าจฺื่อ. ยอห์น ชฺ้าง อือนา นี้แม้แน ป่าว ม่า แง, “ชฺ้าง ทื่อม่าง จา แง. ยา กงา น่อง เวอ ลือ แง. ยา กงา ล่อบ่าปา ล่าที่ ฮื่อ แง. กงา อางโต นี้ย่า ยางนา แค้บ ล่าตื่อ พื้อ ปี่ เวิม บ่าซูม. กงา นองนา ล้าง แฮ้ง ไจ พิธีบัพติศมา ฮา ปี่ ล่าง. จ้า ชฺ้าง แฮ้ม้า นองนา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ไจ พิธีบัพติศมา ฮา ปี่ ล่าง!” แน.
พระเยซู ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ชี่ ย้าง
(มธ. 3:13-17; ลก. 3:21-22)
แฮ้ญ่ามเมอ พระเยซู มือ นาซาเร็ธ ค่อง โย้เวอ จาย จอร์แดน ล้างบ้า โย้เวอ แลน ชี. นาซาเร็ธ ค่อง นี้ย่า กาลิลี แควน โย้เวอ ดื้ง แง. แน พระเยซู มือ ยอห์น ก้อง ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ชี่. 10 พระเยซู ล้าง คล้าว โย้เวอ อ่อก ล้า เมอ, ยาง ซฺ้อก ย้า มู่ง แฮ้ง พอง อ่อก นา มย้าง ชี. แน ยาว พระเยซู มือ มย้าง ชี, พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ฮาย่า อางป่อน แม้แน แต่ง แล่ยาว, ยางก้อง ปย้าม แป่ก ลือ ชีแน. 11 ยาว พาจาว มาง มู่งท่า โย้เวอ จาย นี้แม้แน จี่ ชี, “ค่า เวอ, นา อ่าโบ้ง อางย่า ลาก มาง ย้า. อ่าโบ้ง นางนา นืงบาจาบ ล่าง” 1:11 ปฐมกาล 22:2; สดุดี 2:7; อิสยาห์ 42:1; มัทธิว 3:17; 12:18; มาระโก 9:7; ลูกา 3:22 แน.
ซาตานแด่ย่ายอคา มาง พระเยซู นา นืงบาเจ้อฮู ชีย้าง
(มธ. 4:1-11; ลก. 4:1-13)
12 พระเยซู ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่เปิน ยาว, ซฺ้อก ย้า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ยางนา ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ ซฺื่ย ดื้ง แล ชี. 13 ยาว พระเยซู มือ โย้เวอ 40 นืง ดื้ง ชี. แน แฮ้ญ่ามเมอ ซาตานแด่ย่ายอคา มาง พระเยซู นา นืงบาเจ้อฮู ชี. แน พระเยซู ดื้ง ชี โย้เวอ ซ่องก่อง ซ้าด อางโซ้ก คาตา จา แง. จ้า เท่วาด่า อืม พระเยซู นา ฮูพลา แง.
พระเยซู ต่องก่าต่าง อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ชีย้าง
(มธ. 4:12-22; ลก. 4:14-15; 5:1-11)
14 ยอห์น นา คอก ชู ล้อง ยาว, พระเยซู มือ กาลิลี แควน โย้เวอ แลน ชี. แน ต่องก่าต่าง พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่าอู่บ ชี. 15 พระเยซู นี้แม้แน จี่ เย, “พาจาว มาง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ อางญ่าม แท้ ล้าน ญ้า. อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ยาว นืงบา อางซฺื่อ เพ่น แล่ โว! 1:15 มัทธิว 3:2 แน อางเลิ่ง อางแม่น นี้เลิ่ง เจ่อ โว!” แน.
พระเยซู ล่องแต่ซฺ้าชฺ้าง 4 คู่น อือนา แช้ยู้ ชีย้าง
16 ทื่อนืง จา แง, พระเยซู ลองอองอางฮื่อ กาลิลี แปฟาง โย้เวอ ย่อ จา เมอ, อันดรูว์ แน ซีโมน ฮาก เปโตร แน ฮ้าว มางนา มย้าง ชี. อันดรูว์ ซีโมน อางแพ้. แน เย่ด ล่องแต่ซฺ้าชฺ้าง, แฮ้ญ่าม เมอ เย่ด ฮอจื้ง จาน จา แง. 17 ยาว พระเยซู มือ เย่ดนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชี, “กงาก้อง เค่ ล้าน ปาว. แน กงาย่า ไน้นา ชฺ้าง นา ซฺื่ย กงาก้อง ซฺ้า ล้า ล่าง แฮ้ง ม่าอู่บ แบ ปี่ ล่าว่า” แน. 18 ยาว เย่ด มือ ซฺ้อก ย้า ฮอจื้ง วี ยาว พระเยซู ก้อง เค่ แอน ชี.
19 พระเยซู อางอี้ ย่อ แลน แล่ เมอ, ยากอบ แน ยอห์น เย่ดนา มย้าง แล ชี. เย่ด เศเบดี อางย่าย่าค่า. แน แฮ้ญ่ามเมอ เย่ด ล้อง คล้าว โย้เวอ ฮอจื้ง กู่ ดื้ง ชี. 20 พระเยซู มือ ซฺ้อก ย้า เย่ดนา ฮ้าว ชี. ยาว เย่ด มือ อางโบ้ง มางนา ล่ากานว่าฮู อือก้อง ล้อง โย้เวอ ชี ช่า ยาว, พระเยซู ก้อง เค่ แอน ชี.
พระเยซู แด่ย่า ก่า อ่อก ชีย้าง
(ลก. 4:31-37)
21 พระเยซู แน ศิษย์ อืม คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้เวอ แอน คูชี. ลองนืง เคิน ยาว พระเยซู มือ ยิวชฺ้าง โบสถ์ โย้เวอ อ้อง แลน ชี. 1:21 อพยพ 20:8-11 แน ค่องช่าง อือนา ม่าอู่บ ชี. 22 ค่องช่าง อือ พระเยซู ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง กงากย่า คู เมอ, นาบาตา ย้า นืงบาม่าน คูชี, ไม้ พระเยซู ม่าอู่บ นี้ย่า อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ ม่าอู่บ แฮ้งนา บ่าตู่. จ้า ยา พาจาว มาง ก้อง ล่าที่ ม้าม้า จายลือ ชี แฮ้ง ไจ ม่าอู่บ แง. 1:22 มัทธิว 7:28-29 23 แฮ้ญ่ามเมอ ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง. ยางนา แด่ย่า อ่อง ปี่ชี่. ยาว ยาง ยิวชฺ้าง โบสถ์ โย้เวอ ย่อ อ้อง ล้าน ชี. แน นี้แม้แน จี่ โฮ้กฮ้าว ชี, 24 “โอ้! พระเยซู นาซาเร็ธชฺ้าง เวอ, นา กงูนา บ้าเจอ ฮา ล่าแง? นาง นู้เวอ ล้า ชี นี้ย่า กงูนา ก่างพยา ล้า ล่างลา? กงา อางแบ ย้า นา อ่าซ่าง แน. นา พาจาว มาง ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ย้า!” แน.
25 จ้า พระเยซู มือ แด่ย่า มางนา นี้แม้แน อี่ ชี, “กยาบ ยาว อ่อกแอน โว!” แน. 26 ยาว แด่ย่า มาง ค่าพ่าย่า ม่าง อางโต แฮ้งนา ฮา แล่ง แน ยืก ปี่ชี่. แน ค่าพ่าย่า แฮ้มาง โฮ้กฮ้าว ล่าน ชี. ยาว แด่ย่า แฮ้มาง อ่อก ชี.
27 ยาว ค่องช่าง คาโคลาโค อืม นืงบาม่าน คูชี. ยองมู แฮ้ง นี้แม้แน น้าท้าม ลางกา ชี, “บ้าเจอตอนล้าชี? นี้ย่า ม่าอู่บจี่ต่าง อางซฺื่อ ลา? ค่าพ่าย่า นี้ม้า ล่าที่ อางจา ม้าม้า ย้า. ยา แด่ย่า อือนา อางม่า กงา กา. แน แด่ย่า อืม ยางนา น้าจ่าง” แน. 28 บ่ามล่าง ยาว ชฺ้าง กาลิลี แควน กูต่องกูตี่ เวอ ดื้ง คูชี อืม พระเยซู อางเลิ่ง แฮ้ง แบ โค คูชี.
พระเยซู ซีโมน ย่อบา มางนา พ่าญาด ยา ชีย้าง
(มธ. 8:14-17; ลก. 4:38-41)
29 ยาว พระเยซู แน ศิษย์ อืม ยิวชฺ้าง โบสถ์ โย้เวอ อ่อกแอน คูชี. ตื่น ยากอบ แน ยอห์น เย่ด คาตา ย้า. ยาว ยองมู แฮ้ง ซฺ้อก ย้า ซีโมน แน อันดรูว์ เย่ด ยู้ม โย้เวอ แลน คูชี. 30 ซีโมน ย่อบา ม้า อางม้างกย้า ยู่ป่าม โย้เวอ ยู่น ชี. พระเยซู เคิน แล เมอ, ค่องช่าง อืม ซฺ้อก ย้า ซีโมน ย่อบา มาง อางเลิ่ง แฮ้ง อู่บน้า ปี่ชี่. 31 ยาว พระเยซู มือ ซีโมน ย่อบา มางนา ซฺ้าแล ชี. แน ยางนา ล่าปู่ ชู ค้อง ทานล้า ปี่ชี่. ยาว ซีโมน ย่อบา มาง ซฺ้อก ย้า อางม้างกย้า แฮ้ง โปยว คาชี. ยาว ซีโมน ย่อบา มาง พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือนา ฮ่าง จฺ่าเกิ่ง ซฺ้า จฺ่าต้าง ปี่ชี่.
พระเยซู ชฺ้าง อางบย่า อือนา พ่าญาด ยา ชีย้าง
32 มู่งคี่ล้าก้า เคอ มู่งนื่ง กลา เมอ, ค่องช่าง อืม ชฺ้าง อางด้า แน ชฺ้าง แด่ย่า อ่อง ชี อือนา ซฺื่ย พระเยซู นา ซฺ้า ล้า คูชี. 33 ยาว ค่องช่าง คาโคลาโค อืม ซีโมน ยู้ม ล้าก้า โย้เวอ ช้อน ลางกา ชี. 34 แน พระเยซู มือ ชฺ้าง พ่าญาด ต่างไล เพล่อ คูชี อือนา อางบย่า ย้า พ่าญาด ยา โปยว ปี่ชี่. แน แด่ย่า อางบย่า ย้า ก่าอ่อก ชี. จ้า ยา แด่ย่า แฮ้อือนา เจิ้นเจ้อ บ่าปี่ จี่, ไม้ แด่ย่า แฮ้อือ อางแบ ย้า พระเยซู อ่าซ่าง แน.
พระเยซู กาลิลี แควน โย้เวอ อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ชีย้าง
(ลก. 4:42-44)
35 ยาว พระเยซู มือ ซอทา อางด่า บ่าแปล่น ฮู่ เวอ ยู่ ทานล้า ชี. แน ซีโมน ยู้ม โย้เวอ อ่อกแลน ชี. ยา ตีอางกยาบ ชฺ้าง บ่าจา โย้เวอ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา แล ชี. 36 นืงก้องก้อง ยาว ซีโมน แน ยาง อางช่าง อืม พระเยซู นา ซฺ้ากว่า คูชี. 37 พระเยซู นา ซฺ้า มย้าง เมอ, ยองมู แฮ้ง ยางนา นี้แม้แน จี่ช่าง คูชี, “อ่าจาน เวอ, ค่องช่าง คาโคลาโค อือ นางนา ซฺ้ากว่า ล่า คูง” แน.
38 จ้า พระเยซู มือ นี้แม้แน พอ ชี, “กงา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ลือ ชี นี้ย่า, ไม้ ชฺ้าง อือนา ม่าอู่บ ลือ แง. นี้แม้แนยาว กงูนา ฮาก อางเมิง อือก้อง แอ ปี่ ล่าปาว. กงา โย้เวอ ค่องช่าง อือนา คาตา ย้า กงา ม่าอู่บ แง” แน. 39 แฮ้งย้า พระเยซู มือ กาลิลี แควน กูต่องกูตี่ อือเมอ แอ้น ชี. แน ยา ยิวชฺ้าง โบสถ์ อือเมอ ม่าอู่บ ชี. แน แด่ย่า ชฺ้าง นา อ้อง ชี อือนา อางอีบ่าอ่า ก่า อ่อก ชี. 1:39 มัทธิว 4:23; 9:35
พระเยซู ค่าพ่าย่า คี้ตู้ด มางนา ยา ชีย้าง
(มธ. 8:1-4; ลก. 5:12-16)
40 ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง, คี้ตู้ด เพลิ่น ชี. ยา พระเยซู นา ซฺ้า ล้า ชี. แน ยา พระเยซู นา บอกไว้ ยาว ป้า ปล่อง ปี่ชี่. แน ยา นี้แม้แน จี่ แง, “จาว่าแน นาง กงานา อางปล่อง ล่าซี่ แนยาว, กงา อางโปยว ม้าม้า ย้า” แน.
41 พระเยซู มือ ชฺ้าง คี้ตู้ด แฮ้มางนา ซื่งกง่ากย้า แง. แฮ้งย้า ยาง ล่าปู่ ย่าง กลาง อ่อกแอ ปี่ชี่. แน ชฺ้าง คี้ตู้ด แฮ้มางนา ว่า ชี. แน นี้แม้แน จี่ ชี, “โอ่ย, กงา นางนา อางปล่อง ล่าซี่ ย้า โปยว ปาว!” แน. 42 ยาว ซฺ้อก ย้า ค่าพ่าย่า แฮ้มาง คี้ตู้ด เพล่อ ชี แฮ้ง โปยว ชี. แน ยาง อางซฺ่าอางคอ อืม แม่นมาง ล้า ชี.
43 ยาว พระเยซู มือ ชฺ้าง คี้ตู้ด มางนา ชา แอ ปี่ เมอ นี้แม้แน ม่า ชี, 44 “อ่าซ่าง มางนา นี้เลิ่ง บ่าอู่บน้า ปี่ โจ, จ้า ปุโรหิต มางนา ฮู ปี่ โว. แน อางเกิ่งท่านเซฺ่อ แฮ้ง ท่าน โว, โมเสส ชฺ้าง คี้ตู้ด เพล่อ ยาว โปยว ชี อือนา ม่า ฮา ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน, 1:44 เลวีนิติ 14:1-32 ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา แบ ปี่ง น้อ, นาง คี้ตู้ด นี้ย่า โปยว ญ้า” แน. 45 จ้า ค่าพ่าย่า นี้ม้า พระเยซู นา เจิ่ก ยาว, อางเลิ่ง ตอล้า ชี แฮ้ง ฮากนา อู่บน้า ปี่ชี่. ฮาก แบ โค เมอ, ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า พระเยซู นา เค่ คูชี. แฮ้งย้า พระเยซู มือ ค่อง คล้าว โย้เวอ บ่าอ่อง แล ตอ กาแง. แฮ้งย้า ยาง มือ ค่อง อางเง้ อ่าซ่าง มาง บ่าจา โย้เวอ ดื้ง แอ ชี. แน ค่องช่าง อืม กูต่องกูตี่ เวอ จาย ยางนา ซฺ้า ล้า คูชี.

*1:2 1:2 อิสยาห์ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เป. ยา พาจาว มาง อางเลิ่ง กาญ่าม 600 ปี เมอ ตอล้าง แฮ้ง แต้ม ชี ชี.

1:2 1:2 มาลาคี 3:1

1:3 1:3 อิสยาห์ 40:3

1:4 1:4 กิจการ 13:24; 19:4

1:6 1:6 2 พงศ์กษัตริย์ 1:8

1:11 1:11 ปฐมกาล 22:2; สดุดี 2:7; อิสยาห์ 42:1; มัทธิว 3:17; 12:18; มาระโก 9:7; ลูกา 3:22

1:15 1:15 มัทธิว 3:2

1:21 1:21 อพยพ 20:8-11

1:22 1:22 มัทธิว 7:28-29

1:39 1:39 มัทธิว 4:23; 9:35

1:44 1:44 เลวีนิติ 14:1-32