เปาโล ฟิลิปปี อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ชีย้าง
ฟิลิปปี
เปาโล ยาง คอก อ้อง เมอ ฟิลิปปี อางเมิง เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา คาตา ย้า โจ้ดมาย แต้ม เคอ ชี. คอก เปาโล นา ล้อง ชี ชี แฮ้ย่า โรม อางเมิง เวอ ดื้ง นาตู้. แฮ้ญ่ามเมอ เปาโล ก้อง อางเลิ่ง อางตูกอางพาน ไลเลิ่ง ย้า ตอล้า ชี. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม ยา พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้ง บ่าว่าง. โจ้ดมาย นี้ช่าบ้าบ ฮายแบ ปี่ แง, เปาโล พาจาว มางนา ม้าม้า ย้า นืงบาชี แง, แน ยา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้งนา กย่างม่อนซ้า แงแน. เปาโล โจ้ดมาย นี้ช่าบ้าบ แต้ม ชี นี้ย่า, ไม้ ฟิลิปปี อางเมิง เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา นืงบาแฮ่ง ปี่ แนนอ, แน ยอง พลู้ ท่าน ยางนา ปล่อง คูชี แฮ้ง ขอบคุณ ฮา แนนอ.
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล เป, โจ้ดมาย นี้ม้า ทิโมธี ไกง้ แต้ม แอ. ไกง้ พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น. ไกง้ ฟีลิปปี อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง เพล่อ คูชี อือนา แต้ม เคอ แง. แน คริสเตียนชฺ้าง ยอคา อือนา แน คริสเตียนชฺ้าง อือนา ปล่องฮู อือนา คาตา ย้า แต้ม เคอ แง. พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ‚ แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ‚ ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
เปาโล อธิษฐาน จี่ต่าง ย่าง
กงาย่า นองนา โมงซฺ้า ล่าเมอ กูเทอ ย้า กงา พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง. กงา นองมู คาโคลาโค นี้งนา อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าเมอ กูเทอ ย้า นืงบาต่องม่อนซ้า แง. กงา นืงบาต่องม่อนซ้า นี้ย่า, ไม้ นอง กงานา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ปล่อง ป่าว ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า, นอง ต่องก่าต่าง เจ่อ ชี แฮ้นืง จาย อามือ เคอ แน. กงา อางแบ ม้าม้า ย้า พาจาว ม้า นอง อางมู นู้เวอ ต่องก่าต่าง ล่ากาน อางแม่น นี้ง ฮาย ตอล้า ปี่ชี่ แน. ยาว ยา ล่ากาน อางแม่น นี้ง ว่า แล แล่แง. แน ยา พระเยซูคริสต์ พ่าว ลือ แล่ง แฮ้นืง เวอ ล่ากาน อางแม่น นี้ง ว่าเปิน ปี่ แง.
กงา นืงบา นี้ย่า นองมู คาโคลาโค นี้งนา กูญ่าม ย้า ลาก ล่าแง. ยาว กงา นองนา นี้แม้แน ลาก ล่าง นี้ย่า อางซูม ย้า, ไม้ นองมู นี้ย่า กงานา พาจาว มาง ล่ากานว่า ปี่ ล่าชี่ นี้ง ปล่องว่า ล่าแง, ตื่น กงา คอก ดื้ง เมอ, แน กงา ฮากนา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง อางเลิ่ง ม้าม้า อางเจ่อจ่ากงา กา แน ป่าว ม่า เมอ คาตา ย้า. พาจาว ม้า อางแบ ย้า, กงา นองมู คาโคลาโค นี้งนา นาบาตา ย้า โมงซฺ้า ล่าง แน. กงา นองนา ลาก ล่าง, พระเยซูคริสต์ นองนา ลาก ล่าง แม้แน ย้า.
กงา พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮาย ป้า แง, นองมู นี้งนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ลากฮูม ลางกา แล ปี่ โว แน, ยาว นองนา แบ ปี่ ล่าโว พาจาว มาง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ บ้าเจอ แน, ยาว บ้าเจอ อางเลิ่ง ตอล้า เวิม นองนา แบ ปี่ ล่าโว บ้าเจอล้อแม้ กงาฮา แงแน. 10 ไม้ นองนา อางเลิ่ง อางแม่น เลิ่นเลิ่น อือ แช้ยู้ ปี่ ล่าง แนนอ. แน นองนา ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าง แนนอ. แน พระเยซูคริสต์ พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เมอ นองนา เจิ้นเจ้อ อางซี บ่าปี่จา ล่า แนนอ. 11 ยาว นอง จี่วีด นู้เวิม อางเลิ่ง อางแม่น ม้าม้า อือ ปลื้ง ย้า จา แง. ยาว นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ทื่อม่าง ญา อางฮา เพล่อ ปี่กงา กาแน, ไม้ ชฺ้าง อือนา พาจาว มาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ แง แน สรรเสริญ ฮา ปี่ง แนนอ.
เปาโล คอก อ้อง เมอ ชฺ้าง อือ พระเยซู นา เจ่อ ชีย้าง
12 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, แบ ชี คูปาว. กงาก้อง อางเลิ่ง บ่าแม่น ตอล้า ชี นี้ย่า ชฺ้าง อือนา ฮาย พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง เจ่อ บย่า เค่ ปี่ชี่ ม้าม้า ย้าแน. 13 ยาว นี้ย่า ตาฮ้าน ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ ยู้ม ล่อฮู อือนา, แน นู้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ฮาย กงาแบ ปี่ง ญ้า, กงานา คอก ล้อง ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ กงา พระเยซูคริสต์ นา ล่ากานว่า ปี่ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้าแน. 14 แน กงา คอก อ้อง ชี นี้ย่า คริสเตียนม้องน้าม อางบย่า ย้า จี่วีดอางซื้ง มางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน นืงบาชี คูชี. ยองมู นี้ย่า พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ป่าว ม่าอู่บ เมอ บ่าซ่าจอ แน เจิ้นเจ้อ นา บ่าแค คู.
15 จ้า ม้าม้า นี้ย่า พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง แฮ้ง ป่าว ม่าอู่บฮู อือ อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง. ฮากนา เจอค้อย แง, แน ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิ่นเลอ ซี้แง แน. จ้า ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า อางซืออางปลอง ม้าม้า ย้า. 16 ไม้ ยอ กงานา ลาก ล่าง, แน ยอ อางแบ คู พาจาว ม้า กงานา ฮากนา ป่าวม่า ปี่ ล่าง, ยาง อางเลิ่ง อางแม่น นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า อางเจ่อจ่ากงา กาแน. 17 จ้า ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า อางซืออางปลอง ม้าม้า บ่าอ่า, จ้า ยอ ค่าตอง แอ่ แน จองไจ กงาซี้ แง. แน ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิ่นเลอ ซี้แง. ยองมู นี้ย่า เย้ง แง กงา คอก อ้อง เมอ กงานา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าง แน.
18 บ้าเจอล้อแม้เวิม จายปี่ปาว. กงา นืงบาต่องม่อนซ้า แง, ไม้ ยองมู นี้ย่า อางซืออางปลอง ม้าม้า ล่า อ้าว, บ่าซือบ่าปลอง ล่าเวิม, จ้า ยอ พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง แฮ้ง ป่าว คูแง. แน กงาย่า นี้แม้แน ย้า นืงบาต่องม่อนซ้า แล แล่แง, 19 ไม้ กงา อางแบ ย้า นอง กงานา อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าชี่ แฮ้ย่า, แน พระเยซูคริสต์ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงานา ปล่อง ล่าง แฮ้ย่า, กงานา ฮาย คอก กงาอ่อก ปี่ ล่าง แน.
20 กงาย่า พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง นี้ง เจิ้นเจ้อ นา บ่าซ่าจอ แน ป่าว ม่าอู่บ แล แล่ ซี่ค้า, กงา กูเทอ ฮาย ล้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า. แน กงาย่า นืงบาแก่นจ่าง กงา นี้แม้แน อางฮากงา กาย้า แน. จ้า อามื้อ กงา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง แฮ้ง ป่าว ม่าอู่บจอ กา แล่แง, ไม้ กงาย่า อางแต่ ล่าอ้าว อางซฺี้ ล่าเวิม, ชฺ้าง อือนา ฮาย พระเยซูคริสต์ นา สรรเสริญ ฮา ปี่ แน. 21 ยาว กงา จี่วีดแต่จาดื้ง นี้ย่า ไม้ พระเยซูคริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ แง แนนอ. กงา เย้ง แง ซฺี้ นี้ย่า จี่วีดแต่จา นี้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่ง แน, ไม้ ซฺี้ นี้ย่า กงานา ฮาย มู่งท่า โย้เวอ พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน กงาดื้ง ปี่ ล่าง. 22 จ้า จี่วีดแต่จา แลน แล่ยาว, กงาย่า ล่ากาน ว่า จองไจ ตอล้า ปี่ แน. นี้แม้แนยาว กงาม บ่าแบ ชีล้า, ซฺี้ แงแน จี่วีดแต่จา แล แล่ง นี้ย้า บ้าเจอล้อมาง แช้ยู้ แฮ้ง แม่น แล่ง แน. 23 อางเลิ่ง 2 เลิ่ง นี้ง ทื่อเลิ่ง แช้ยู้ นี้ย่า อางย่าก. ม้าม้า นี้ย่า กงา ซฺี้ คายาว พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ซี้ค้า, ไม้ นี้เลิ่ง นาบาตา ย้า แม่น แล่แง. 24 จ้า จาว่าแน กงา จี่วีดแต่จา แลน แล่ยาว นอ จองไจ กงาแง.
25 แน กงา นี้แม้ เพล่อ แงแน ม้าม้า ย้า เจ่อ แง. นี้แม้แนยาว กงา อางแบ ย้า กงา จี่วีดแต่จา แล แล่ง แน. กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้งแล แล่ง, ไม้ นองมู คาโคลาโค นี้งนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน พาจาว มางนา เจ่อ ปี่ ล่าง, แน นองนา ฮาย นืงบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่าง แนนอ. 26 จาว่าแน กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน พ่าวดื้ง แอ แล่กงา กายาว, นองมู นี้ง กย่างม่อนซ้า คูแง, แน พระเยซูคริสต์ นา สรรเสริญ ฮา คูแง.
27 พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ คูโว, ไม้ นี้ย่า อางเลิ่ง ปีนแตปีนนา เลิ่นเลิ่น ย้างย้า, ไม้ นี้ย่า กงานา ฮาย นอง อางเลิ่ง แฮ้ง กงาแบ ปี่ ล่าง, กงา นองนา อางกงา บ่อซฺ้า แล ล่า อ้าว บ่ากงา บ่อซฺ้า แล ล่าเวิม, กงาม กงาแบ แง นอ ม้าม้า ย้า พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง เจ่อ คูชี, แน ทื่งกง่า ย้า ชฺ้าง พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้งนา บ่าซอ อือ อางมู โย้เวอ เจ่อแล แล่ คูแง แน. 28 ชฺ้าง นองนา เม้อ ล่าง อือนา บ่าแค โจ! กูญ่าม แน แก่นคา โว, แน ยองนา ฮายแบ ปี่ว ยองมู นี้ย่า นองนา กาน ล่าง แน นอ ยองนา ก่าจ่าง แน, ไม้ พาจาว ม้า นองนา ก่าจ่าฮู เพล่อ ปี่ ล่าง. 29 กงา นี้แม้แน จี่ นี้ย่า, ไม้ พาจาว ม้า นองนา พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ แฮ้ง แอ่ แน ฮา ปี่ ล่าง บ่าอ่า, จ้า ยา นองนา คาตา ย้า ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าง พระเยซูคริสต์ ปาปาย แน, ยาวนี้ย่า พาจาว มาง นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่าชี่ แน ทื่อช่างกานญา. 30 อามื้อ นอ โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คูแง, ค้าแต้ เวอ นอง กงา โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ชี แฮ้งนา มย้าง ชี แฮ้งแม้แน ย้า, แน นอง กงากย่า คูชี แฮ้งแม้แน ย้า อามื้อ กงา โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แงแน.