เปาโล ทิตัส นา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ย้าง
ทิตัส
โจ้ดมาย นี้ ม้า เปาโล ทิตัส นา แต้ม ปี่ ชี่, ไม้ ทิตัส นา ม่าอู่บ เย. เกาะ ครีต โย้เวอ คริสเตียน ยอคา อือ ก้อง ชฺ้างฮูพลาฮู ต้างแต่ง อางเลิ่ง แฮ้ง. ยาว เปาโล มือ ทิตัส นา ม่า นี้เลิ่ง ฮูพลา ปี่ชี่. แน ทิตัส นา ชฺ้าง บ่ากง่าบ่าเกิง แน ม่าอู่บ อือนา แล่มล้าง แล่ ปี่ง.
ทิตัส ยา กรีก ชฺ้าง เย. แน ยา พระเยซู นา นืงบาชี ชีเย. แน ยา เปาโล เย่ด อางช่าง อางเก่ยอางเลิ้ง กาเย. ยาว น่อง นู้เวอ ทิตัส มือ เกาะ ครีต โย้เวอ เปาโล นา ล่ากาน ว่า แต่น ชี.
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงาย่า เปาโล พาจาว มาง ย่าเจ่น, แน พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก มาง เป.
กงา ล่ากาน นี้ย่า พาจาว มาง ชฺ้าง แช้ยู้ ชี อือนา ปล่อง แง. กงา ยองนา ปล่อง พาจาว มางนา แก่นคา แน เจ่อ ปี่ง, แน ยองนา ปล่อง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง บย่า แน แบ แล ปี่ แง. อางเลิ่ง ม้าม้า นี้ย่า ยองนา ฮาย พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ ปี่ แง. กงา ล่ากาน นี้มาง ว่า นี้ย่า, ไม้ กงา นี้แม้แน นืงบาแก่นจ่าง, กงูย่า พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า จาย แล คูง, ยาง ชฺ้างอางเมิง บ่าแต่ง ฮู่ เมอ กงูนา ก่ามค่าน ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน. พาจาว ม้า บ่าจ่อบ กางซื้ง. พาจาว กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ล่าฮู มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้ง เคิน ล้า เมอ. ยา ยาง จี่ต่าง แฮ้ง ป่าว ชฺ้าง อือนา กงาแบ ปี่ แง. ยาว อามือ อางญ่าม ย่าง เคิน ญา แน ยา อางเลิ่ง อางแม่น นี้เลิ่ง กงานา ปี่ ล่าง ญ้า. แน กงานา ม่า ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่า แอ ปี่ ล่าง ญา.
นี้งย้า กงา โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ แต้ม ทิตัส นา ปี่ แง. คริสเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ กงาย่า ยางนา ลาก แง, ค่าตอง อางย่า ม้าม้า ช้อดย้า.
พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ, แน พระเยซูคริสต์ กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าฮู มาง เวอ, ทิตัส นา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว. แน ยางนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
เกาะ ครีต โย้เวอ ทิตัส ล่ากาน ย่าง
ทิตัส เวอ, กงา นางนา เกาะ ครีต โย้เวอ ชี ช่าล่า ชี่ แฮ้, ไม้ นางนา กงา ล่ากาน บ่าว่า เปิน กาง แฮ้ง ว่า แล แล่ ปี่ ล่าง เปิน แอ เคอ แน, แน นางนา อางเมิง คาโคลาโค คริสเตียนม้องน้าม อือ ดื้ง คูชี อือเมอ คริสเตียน ยอคา แช้ยู้ ปี่ ล่าง แนนอ, กงา นางนา ม่า ชี ล่าชี่ แฮ้งแม้แน. ชฺ้าง คริสเตียน ยอคา เพล่อ ซูม อือย่า ชฺ้าง เจิ้นเจ้ออางซีจี่คาแม้บ่าจา อือ เป. แน ค่าบา ทื่อม่าง ญา กงา ยู้ แง, แน ยา จู้ บ่าจา ยาง อางย่า อืม พาจาว มางนา เจ่อ แง. บ่าเล่ดบ่าพ่าน แน อางบา อางโบ้ง จี่ต่าง นา อางน้าจ่า ฮาก เจิ้นเจ้อ จี่ เซฺ่อ บ่าจา. ไม้ ชฺ้าง คริสเตียน ยอคา เพล่อ อือย่า พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา กงาฮูกงาพลา แง. นี้แม้แนยาว ชฺ้าง แฮ้มาง จี่วีด ไจ แฮ้ย่า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ บ่ากงาฮา เป, บ่าอ่อนจ่าแล่, ไล้แอบ่าคา, แต่ค่า บ่าต่างม่าวบ่อ, อ่าซ่าง มางนา ตื่อชืก นา บ่าซอ, แน ฮาก อางเกิ่ง บ่าจ่อบ ยู้ ปี่. จ้า ชฺ้าง แฮ้ม้า ฮากนา ฮูพลา นา อางซอ, อางเลิ่ง อางแม่น อือนา ลาก แง, ก่ามกืด อางจา, อางกง่าอางเกิง, นืงบา อางเซฺิ่งอางซฺ้าง. แน ค่าตอง นืงบา แฮ้งนา อางเค้ จ่าแล่ กงากา. แน ชฺ้าง แฮ้ม้า ไกง้ ม่าอู่บจี่ต่าง อางเจ่อจ่ากงา กาง แฮ้ง ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ แง. ไม้ ยางนา ม่าอู่บจี่ต่าง นี้ง ไจ ฮากนา นืงบาแฮ่ง ปี่ ปี่ง แนนอ. แน ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง นี้งนา บ่าซอ อือนา ฮา กงาแบ กงามย้าง ปี่ง ค่าตอง อางซี แน.
10 นี้เลิ่ง อางเลิ่ง ปีนแตปีนนา, ไม้ ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า จา แง. อางลื้กอางล้าน บ่าตื่อน้า กาแน. ยอ อางเลิ่ง อางจ่าง จองไจ บ่าจา อือ จี่ ฮากนา จ้อบ อางซีอางบล่าบ ฮา ปี่ แง. ชฺ้าง นี้อือ ฮากนา เค้ ยิวชฺ้าง ศาสนา อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮา เค่ ปี่ คูชี อือ ย้า. 11 นี้แม้แนยาว จามปีน ย้า ชฺ้าง นี้อือนา ม่านป่อง กงาฮา คู่บ ปี่ แง, ไม้ ยองนา บ่าปี่ จี่ แล่ก้าน แน, ไม้ ชฺ้าง นี้อือ ตานฮา พลู้ นา ลาก คูแง. แฮ้งย้า อางเลิ่ง ม่าอู่บ คาแม้แน บ่าอ่า อือ ม่าอู่บ คูแง. ยาว นี้ย่า ยู้มชฺ้าง อางบย่า ย้า ก่างพยา แง. 12 ซ้ามบา ค้าแต้ เกาะ ครีต โย้เวอ คู่ เกาะ ครีต ชฺ้าง ม่าง นี้แม้แน จี่ แง,
“เกาะ ครีต ชฺ้าง นี้ย่า จี่ จ้อบ อางคา. ยอง นืงบา แฮ้ ซ่องก่องซ้าด อางโซ้กอางไล้ อือ ช้อด ย้า. อ่าจ่ามมือ อางคลื่อ แน จฺ่า อางคา” แน.
13 ยาว เกาะ ครีต ชฺ้าง อือย่า คู่ แฮ้มาง จี่ ชี แฮ้งแม้แน ม้าม้า ย้า เพลิ่น คูชี. นี้แม้แนยาว ทิตัส เวอ, นาง มือ ยองนา ด้า แน อี่ โว, ไม้ ยองนา พาจาว มางนา บย่า แน เจ่อ แล ปี่ เซฺ้อ. 14 นี้แม้แนยาว ยองมู นี้ง ยิวชฺ้าง อือ อางเลิ่ง อางจ่าง จองไจ บ่าจา แน อู่บ ล้า คูชี แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง คูก้าน. แน ชฺ้าง พาจาว มาง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้งนา แมก่า พลาบ ฮื่น คูชี อือ อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง คูก้าน. 15 ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ย่า กูย่างกูเจ้อ ย้า เซฺิ่งซฺ้าง แง. จ้า ชฺ้าง บ่าเซฺิ่งบ่าซฺ่าง แน พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือย่า เจิ้นเจ้อ มาง บ่าเซฺิ่งบ่าซฺ่าง, ไม้ ยอง นืงบา แน ก่ามกืด นี้เลิ่ง อางซี นี้เลิ่ง อางกง่าอางเกิง แน ม่ายแบ ปี่ง ย้าง โซซา โค ป้าน่อ. 16 ชฺ้าง นี้อือเจ้อ จี่ คูแง, พาจาว มางนา อางแบ กงา กาแน. จ้า ยอง อางเลิ่ง ฮา ชี อือย่า ยอง จี่ คูชี แฮ้งแม้แน บ่าอ่า. ชฺ้าง นี้อือเจ้อ ช่าคาบอล้อ ย้า, ยองมู นี้ย่า อ่าซ่าง มางนา บ่าน่าจ่า แน ยองมู นี้ย่า เจิ้นเจ้อ อางเลิ่ง อางแม่น ฮา บ่าซูม เป.