8
E cuxtar lo que ayan tama Unawalir e Dios
Pues entonces tamar era e Dios machi ixto tuaꞌ uchion juzgar jay intera cabꞌijnusiaj taca e Cristo Jesús, y jay machi war cache bꞌan cocha uyusre uche cawerir, sino que war caxana bꞌan cocha ucꞌani Unawalir e Dios. Pues jax taca e cꞌotorer xeꞌ uyajqꞌuen Unawalir e Dios tama e Cristo Jesús xeꞌ war ucorpesen tama ucꞌotorer e mabꞌambꞌanir y tama ucꞌotorer e chamer. Y tamar era cꞌapa uche Cadiosir lo que machi uyubꞌi uche uley e Moisés, porque satpa tunor ucꞌotorer e ley era umen que chꞌur e mabꞌambꞌanir tama uwerir e winicobꞌ. Y lo que uche Cadiosir tuaꞌ ucorpeson tama ucꞌotorer e mabꞌambꞌanir jax era: Uyebꞌta tari Uyunen tuaꞌ aquetpa inteꞌ winic. Y jaxir quetpa tuaꞌ achamesna tuaꞌ utoyi tunor camabꞌambꞌanir. Pues e Dios uyebꞌta tari Uyunen tuaꞌ aquetpa bꞌan cocha e winicobꞌ xeꞌ ajmabꞌambꞌanirobꞌ, pero jaxir matucꞌa umabꞌambꞌanir, y tamar era uchamer utijres ucꞌotorer e mabꞌambꞌanir lo que ayan tama uwerir e winicobꞌ. Y bꞌan uche tuaꞌ uyubꞌion cache lo que erach bꞌan cocha ucꞌani uley e Moisés. Y tamar era machi ixto turon tuaꞌ cache bꞌan cocha ucꞌani cawerir, sino que turon tuaꞌ cache lo que ucꞌani Unawalir e Dios.
Pues entonces tin e turobꞌ tuaꞌ uchiobꞌ lo que ucꞌani uwerir war ubꞌijnuobꞌ tamar taca lo que ucꞌaniobꞌ e winicobꞌ tara tor e rum, pero tin e turobꞌ tuaꞌ uchiobꞌ bꞌan cocha ucꞌani Unawalir e Dios war ubꞌijnuobꞌ tamar lo que ucꞌani e Dios. Pues tin e cꞌani uche jax taca lo que ucꞌani uwerir war aqꞌuejcha axin tut e chamer, pero tin e uturbꞌa ubꞌa tuaꞌ uche lo que ucꞌani Unawalir e Dios war aqꞌuejcha axin tut e cuxtar xeꞌ machi tuaꞌ acꞌapa y tut e jiriar. Pues tin e ubꞌijnuobꞌ tuaꞌ taca uchiobꞌ lo que ucꞌani e winicobꞌ tara tor e rum war uxejbꞌiobꞌ ut e Dios, porque machi cꞌani umanxujres ubꞌobꞌ tut uley e Dios y nien machi uyubꞌiobꞌ tuaꞌ uchiobꞌ. Y tamar era tin e turobꞌ tuaꞌ taca uchiobꞌ e mabꞌambꞌanir lo que ucꞌani uche uwerir, ma cocha erer utzayjres e Dios.
Pero nox machi ixto war ixturuan tuaꞌ iche lo que uyusre uche iwerir, sino que war ixquetpa intera tacar Unawalir e Dios. Y bꞌan anumuy jay war aturuan Unawalir e Dios tama iwalma. Pero jay machi war aturuan Unawalir e Cristo tama uyalma inteꞌ winic, entonces majax tuaꞌ e Cristo e winic era. 10 Pero jay turu e Cristo tama cawalma conda watar e día tuaꞌ cachamay jax taca cacuerpo xeꞌ tuaꞌ achamay umen que ayan e mabꞌambꞌanir chꞌur tamar, pero cawalma aquetpa bꞌixir umen que quetpon erach tut e Dios. 11 Y jay Unawalir war aturuan tama cawalma xeꞌ jax xeꞌ usuti ubꞌixqꞌues e Jesús tujam e chamenobꞌ, entonces jax Cadiosir era ubꞌan xeꞌ tuaꞌ axin usuti ubꞌixqꞌues cacuerpo tunoron tacar Unawalir e Dios.
12 Pues entonces niwermanuox, non ayan lo que quetpa tuaꞌ cache, pero majax lo que ucꞌani cawerir. 13 Porque jay caturuan tuaꞌ taca cache lo que uyusre uche cawerir entonces ucꞌani tuaꞌ cachamay y tuaꞌ caxin tut e cꞌajc. Pero jay tacar utacarsiaj Unawalir e Dios cache achamay lo que uyusre uche cawerir, entonces cꞌani caturuan taca Catata Dios tut e qꞌuin tichan.
14 Pues tunor tin e abꞌijresna umen Unawalir e Dios jax umaxtac e Dios. 15 Pues Unawalir e Dios xeꞌ chꞌajma camener machix tuaꞌ uchion canumse cabꞌa bꞌan cocha inteꞌ man xeꞌ mambꞌir inyajrer bꞌan cocha turon ani, y machix tuaꞌ uchion cabꞌacta, cocha jax Unawalir e Dios era xeꞌ uchion caquetpa umaxtac e Dios. Y jax Unawalir e Dios era ubꞌan xeꞌ war uchion caware “Nitatet” conda capejca e Dios. 16 Y jax Unawalir e Dios era ubꞌan xeꞌ quetpa intera taca cawalma y xeꞌ war uyareon tama cawalma que non umaxtacon e Dios. 17 Y umen que umaxtacon e Dios non ubꞌan quetpon tuaꞌ cachꞌami tunor e herencia lo que tꞌabꞌesbꞌir umen e Dios tuaꞌ uyajcꞌon conda cacꞌotoy tut. Y tunor lo que tꞌabꞌesbꞌir era umen e Dios tuaꞌ e Cristo, pero jaxir cꞌani axin uxere tunor e herencia era tacaron y cꞌani uxere tunor utawarer tacaron ubꞌan jay non canumse cabꞌa tacar.
18 Pues imbꞌijnu nen que lo que war canumse cabꞌa tara tor e rum majax nojta conda cabꞌijnu cobꞌa nuxi tawarer xeꞌ tuaꞌ cachꞌami tuaꞌ e Dios conda cacꞌotoy tut jaxir. 19 Y tunor lo que chembꞌir umen e Dios war ucojco y war uyusre tuaꞌ uwira watar e día conda e Dios tuaꞌ uchecsu tunor umaxtac taca tunor utawarerobꞌ tama e día conda jaxir achecta watar otronyajr. 20 Porque conda cucrema e Adán tunor lo que chembꞌir umen e Dios satpa ucꞌampibꞌir ubꞌan. Pero bꞌan numuy majax umen que tunor lo que chembꞌir umen e Dios war ucojco e culpa, sino que umen que bꞌan ubꞌijnu uche e Dios. Pero ayan lo que quetpa tuaꞌ ucojco tuaꞌ uchꞌami lo que chembꞌir umen e Dios era xeꞌ tuaꞌ anumuy tama e día conda Cadiosir asutpa ucorpes tunor era. 21 Porque tunor lo que ayan tara tor e rum xeꞌ chembꞌir umen e Dios war uyusre tuaꞌ uꞌstana tama tunor e mabꞌambꞌanir lo que war uche oꞌcꞌoy axin tunor lo que ayan, y war ucojco tuaꞌ uchꞌami uyeror tama e nuxi corpesiaj lo que tuaꞌ cachꞌami tunoron xeꞌ umaxtacon e Dios. 22 Y non canata que esto coner tunor lo que ayan tara tor e rum xeꞌ chembꞌir umen e Dios war unumse ubꞌa bꞌan cocha jay war aꞌjcna ani bꞌan cocha inteꞌ ixic xeꞌ war acꞌuxun war ucojco tuaꞌ acuxpa uyar. 23 Pero majax jax taca lo que ayan tara tor e rum xeꞌ chembꞌir umen e Dios xeꞌ war unumse ubꞌa coner sino que non ubꞌan. Y motor que non bꞌajxan tuaꞌ cachꞌami Unawalir e Dios bꞌan cocha inteꞌ checsuyaj tuaꞌ e nuxi tuanibꞌir lo que tuaꞌ cachꞌami conda caxin tut e qꞌuin, pero non era war cajcna umen que war canumse cabꞌa nojta cocha war cacojco e hora conda cꞌani acorpesna tunor cacuerpo. Y tamar era cꞌani acorpesna inyajrer tunor cacuxtar tuaꞌ aquetpa chequer que non umaxtacon e Dios. 24 Porque umen que cay cacojco tama e Dios que jaxir erer ucorpeson inyajrer, ixion cachꞌami e corpesiaj. Pero jay inteꞌ winic cꞌapa uwira lo que war ani ucojco tuaꞌ uchꞌami entonces ma erer ubꞌijnu que warto ucojco lo que cꞌani ani uchꞌami, porque chectix tunor era tut. Porque ¿chi tuaꞌ ucojco uchꞌami lo que cꞌapa uwira? 25 Pero jay ayan lo que war cacojco tuaꞌ cachꞌami y machi ixto cawira ut, entonces ucꞌani tuaꞌ cacojco tzꞌustaca este que cacꞌotoy cachꞌami.
26 Pues entonces bꞌanon ubꞌan porque injayjayon y tamar era ucꞌani tuaꞌ cacojco tzꞌustaca tuaꞌ cachꞌami e tacarsiaj lo que cꞌani uyajcꞌon Unawalir e Dios. Porque machi canata cocha tuaꞌ cacꞌajti taca e Dios tamar lo que intam macuir cawalma, pero Unawalir e Dios uwira tunor era y axin ucꞌajti taca e Dios ticabꞌa taca e ajcner xeꞌ ma erer arobꞌna tama inteꞌ ojroner. 27 Y Cadiosir xeꞌ uwira tucꞌa ayan macuir cawalma unata lo que war che tunor lo que war ajcna Unawalir e Dios era, porque Unawalir e Dios war ucꞌajti bꞌan cocha ucꞌani e Dios tuaꞌ atacarnobꞌ tin e tuobꞌ e Dios.
Mamajchi tuaꞌ ulocsion tama ucꞌunersiaj e Dios
28 Pues canata que Cadiosir axin uche tuaꞌ aquetpa imbꞌutz tunor lo que ayan tuaꞌ tin e uyajta ut e Dios y xeꞌ pejcna umener tuaꞌ aquetpa tuaꞌ. 29 Pues tunor tin e natanwa umen e Dios tama ucajyesnibꞌir tunor era e Dios ubꞌijnu tuaꞌ uche aquetpobꞌ bꞌan cocha Uyunen, pero bꞌan ubꞌijnu uche tama ucajyesnibꞌir tunor era. Y bꞌan uche tuaꞌ aquetpa sacumbꞌir Uyunen tujam e inmojr maxtacobꞌ tuaꞌ e Dios. 30 Y tin e chena tuaꞌ aquetpobꞌ bꞌan cocha Uyunen tama ucajyesnibꞌir tunor era, pejcnobꞌ umen e Dios ubꞌan. Y tin e pejcnobꞌ era, e Dios uche tuaꞌ aquetpobꞌ erach tut. Y tin e chena tuaꞌ aquetpobꞌ erach taca e Dios era, jaxir uche tuaꞌ aquetpa xerbꞌir utawarer tacarobꞌ.
31 Entonces ¿tucꞌa tuaꞌ caware tama tunor era? Cocha turu tacaron Cadiosir, ¿tucꞌa tuaꞌ achena capater umen tin e aqꞌuijna uwiron? 32 Pues Cadiosir cꞌani uyajcꞌon xeꞌ umaxtacon tunor e chojbꞌesiaj, y tamar era jaxir cꞌapa uyajcꞌon esto Uyunen tuaꞌ achamay tamaron tuaꞌ ucorpeson y machi umuqui ticoit. Y cocha uyajcꞌonix Uyunen xeꞌ inteꞌ taca ayan, entonces jaxir tuaꞌ axin uyajcꞌon tunor lo que ayan tacar Uyunen era ubꞌan. 33 Y entonces ¿chi uyubꞌi utuchꞌion xeꞌ sicbꞌabꞌironix umen e Dios? Mamajchi. Pues jax Cadiosir xeꞌ uyare chi xeꞌ erach y chi xeꞌ abꞌeto umen que ayanto e mabꞌambꞌanir tama uyalma. 34 Entonces ¿ayan ca chi erer uyare tuaꞌ casatpa? Mamajchi. Pues e Cristo Jesús machi tuaꞌ usation porque jaxir ixin chamay tamaron y de allí sutpa bꞌixcꞌa tujam e chamenobꞌ, y coner turu tama unojcꞌabꞌ Catata Dios war ucꞌajti tacar tuaꞌ catacarna. 35 ¿Chi entonces uyubꞌi ulocsion tama ucꞌunersiaj e Cristo? ¿O jax ca lo que uchion canumse cabꞌa umen que umaxtacon e Dios? ¿O lo que intran ticoit? ¿O conda ayan chi xeꞌ cꞌani uqꞌuechion caxin tama e cárcel umen que umaxtacon e Dios? ¿Uyubꞌi ca ulocsion tama ucꞌunersiaj e Jesucristo tunor era? Machi. ¿O uyubꞌi ca ulocsion e winar? ¿O conda matucꞌa cabꞌujc? ¿O conda ayan lo que imbꞌacꞌajr uwirnar tut inteꞌ? ¿O uyubꞌi ca ulocsion e chamer tama ucꞌunersiaj e Jesucristo? Pues matucꞌa erer ulocsion tama ucꞌunersiaj e Jesucristo. 36 Bꞌan cocha chꞌar tzꞌijbꞌabꞌir tama uyojroner e Dios:
Pues, Cadiosiret, umen taca que war caxana tacaret, non turonix tuaꞌ cachamesna tunor e día,
y ubꞌijnuobꞌ e gente que matucꞌa cacꞌampibꞌir bꞌan cocha cora oveja xeꞌ war aqꞌuejcha axin tuaꞌ achamesnobꞌ.
Bꞌan chꞌar tzꞌijbꞌabꞌir tama uyojroner e Dios. 37 Pero tama tunor lo que war canumse cabꞌa cocha era war caqꞌuecꞌo cawawan tacar utacarsiaj e Jesucristo xeꞌ war uyajta coit. 38 Y tamar era nen innata ixto yaꞌ que matucꞌa uyubꞌi ulocsion tama ucꞌunersiaj e Dios. Machi uyubꞌi e chamer, y machi uyubꞌi e cuxtar, y machi uyubꞌi e sian angelobꞌ, y machi uyubꞌi tin e ayan ucꞌotorer, y machi uyubꞌi e sian mabꞌambꞌan mein, y machi uyubꞌi lo que ayan ticoit coner, y machi uyubꞌi lo que watar ejcꞌar. Matucꞌa uyubꞌi ulocsion tama ucꞌunersiaj e Dios. 39 Y machi uyubꞌi lo que ayan tichan, y nien machi uyubꞌi lo que ayan ejmar, y nien machi uyubꞌi lo que chena umen e Dios. Matucꞌa uyubꞌi ulocsion tama e cꞌunersiaj lo que Cadiosir ixin uwirsion tama e Cristo Jesús xeꞌ jax Cawinquirar.