11
A vin̈aj Jefté
A d'a jun tiempoal chi', ay jun vin̈ scuchan Jefté cajan d'a yol yic Galaad. Te jelan vin̈ d'a oval. A vin̈aj Jefté chi' yune' vin̈ jun ix ajmul ix yed' jun vin̈ scuchan Galaad. Axo pax ix yetb'eyum vin̈aj Galaad chi' jun, ay pax eb' vin̈ yune' ix. Ayic ix q'uib'q'ue eb' vin̈ chi', ix pechjiel vin̈aj Jefté chi' yuj eb' vin̈ d'a te' pat chi'. Ix yalan eb' vin̈ to malaj yalan yic vin̈ ta' yujto ch'oc snun vin̈. Icha chi' ix aj yel vin̈aj Jefté d'a eb' yuc'tac chi', ix b'atcan vin̈ d'a yol yic Tob. Ata' ix smolb'ej jun n̈ilan̈ eb' vin̈ vinac vin̈. Ton̈ej ayec' juntzan̈ eb' vin̈ chi', max munlajlaj jab'oc eb' vin̈. A eb' vin̈ chi' ix och yed' vin̈aj Jefté chi', axo elc'al ix yac' eb' vin̈.
Ix ec' jun tiempoal, ix c'och eb' amonita yac' oval yed' eb' israel chi'. Yuj chi', a eb' yajal d'a Galaad chi' ix schec eb' to b'at cot vin̈aj Jefté d'a yol yic Tob. Ix yalanb'at eb' icha tic:
—Cotan̈ d'a tic, co gana to a ach tzach och cajaliloc yic tzac'an oval yed' eb' amonita, xchi eb'.
Ix tac'vi vin̈aj Jefté chi' icha tic:
—A ex tic ix eyac' chucal d'ayin, ix eyac' pural in e pechanel d'a spat vin̈ in mam, yuj chi' ¿tas yuj tzex javi in e sayec' ticnaic ayic ayex och d'a syaelal? xchi vin̈.
—Toton yujto tzon̈ c'och val d'a syaelal chi', yuj chi' tzon̈ javi ach quila'. Co gana val to tzach b'at qued'oc, a ach ol ac' oval yed' eb' amonita chi', a ach ol ach och cajaliloc d'a co masanil cajan on̈ d'a Galaad tic, xchi eb' d'a vin̈.
—Tato e gana tzin meltzaji yic svac' oval yed' eb' amonita chi', an̈ejtona' tato ol och Jehová ved'oc ayic ol vac'an ganar eb', ¿yel am val ol in och eyajaliloc chi'? xchi vin̈ d'a eb'.
10 Axo eb' vin̈ yajal chi' ix alanxi icha tic:
—A Jehová scac'och co testigooc to ol co c'ulej icha tzal chi', xchi eb'.
11 Ichato chi' ix b'at vin̈aj Jefté chi' yed' eb', ix yac'anoch vin̈ eb' yajaliloc. A d'a Mizpa ix yalxi vin̈aj Jefté d'a yichan̈ Jehová tas ix yal d'a eb' checab' chi'. 12 Ix lajvi chi', ix schecanb'at juntzan̈ eb' schecab' vin̈ sc'anb'ej d'a vin̈ sreyal Amón icha tic: ¿Tas yuj aycot eyoval d'ayon̈, yuj chi' tzex javi eyac' oval qued'oc? xchib'at vin̈. 13 Ix spacan vin̈ sreyal eb' amonita chi' icha tic: Ayic e cotnac a ex israel ex tic d'a Egipto, e javinac d'a tic, e toq'uec' lum co luum, sb'atn̈ej d'a a' Arnón masanto sc'och d'a a' Jaboc yed' d'a a' Jordán. A ticnaic jun, aq'uecxi luum d'ayon̈ d'a ac'anc'olal, xchi vin̈.
14 Ix lajvi chi' ix schecanb'at juntzan̈xo eb' schecab' vin̈aj Jefté chi' d'a vin̈ sreyal eb' amonita chi', 15 yic b'at yalanxi eb' icha tic: Icha val tic ix aj spacan vin̈aj Jefté: A on̈ israel on̈ tic, malaj lum e luum chi' quic'nac eq'ui, malaj pax lum yic eb' moabita quic'nac eq'ui. 16 Ayic yelnaccot eb' co mam quicham d'a Egipto chi', a d'a tz'inan lum cotnac eb', masanto javi eb' d'a a' Chacchac Mar, sjavipax eb' d'a Cades. 17 Schecannaccot juntzan̈ eb' schecab' eb' d'a vin̈ sreyal Edom to schaec' eb' vin̈ d'a yol smacb'en, palta maj chajiec'talaj eb' yuj vin̈. An̈eja' yalanpax eb' d'a vin̈ sreyal Moab to schaec' eb' vin̈ d'a yol smacb'en, palta an̈eja' maj yalpax sc'ol vin̈ schaec'ta eb'. Yuj chi' cann̈ej eb' d'a Cades chi'. 18 Slajvi chi' yec'n̈ej eb' d'a taquin̈ luum, yoyancot sb'a eb' d'a spatictac smacb'en eb' Edom yed' d'a spatictac yic eb' Moab chi', masanto javi eb' d'a stojolal b'aj sjavi c'u d'a Moab chi'. Axo ta' och vaan eb', can eb' d'a junxo sc'axepalb'at a' Arnón. Palta maj c'axpajec'talaj eb', yujto ata' tz'el yich lum yic eb' Moab chi'. 19 Yuj chi' yac'b'at schecab' eb' d'a vin̈aj Sehón sreyal eb' amorreo, cajan d'a Hesbón. Yalcot eb' d'a vin̈ to schaec' eb' vin̈ d'a yol smacb'en, yic sc'och eb' d'a lum sluum. 20 Palta maj schalaj yab' vin̈, maj chajiec'talaj eb' yuj vin̈ d'a yol smacb'en chi'. An̈ej to smolb'ej masanil eb' soldado vin̈, sb'oanq'ue scampamento eb' d'a Jahaza, yac'annac oval vin̈ yed' eb' co mam quicham chi'. 21 Palta axo Jehová co Diosal a on̈ israel on̈ tic, a ac'anoch vin̈aj Sehón yed' masanil eb' anima d'a schon̈ab' chi' d'a yol sc'ab' eb', yuj chi' ac'ji ganar vin̈ yuj eb'. Icha chi' aj yic'annaccan slum eb' amorreo chi' eb' d'a jun chon̈ab' chi'. 22 Yic'annaccan masanil lum sluum eb' amorreo chi' eb', scotn̈ej d'a a' Arnón masanto sjavi d'a a' Jaboc. Scotpax d'a taquin̈ luum masanto d'a a' Jordán. 23 A lum sluum eb' amorreo yic'naquec' Jehová yac'annaccan d'a eb' co mam quicham chi', ¿tom e gana tze toc'xiec' lum d'ayon̈ ticnaic? 24 Q'uinaloc a Quemos e diosal tz'ac'an jab'oc tas d'ayex e macb'enoc, ¿tom max e cha eyicoc jun? Icha pax chi' caj a on̈ tic, a tas syac' Jehová co Diosal d'ayon̈, a chi' co macb'en yaji. 25 ¿Tom tza na' to te ec'alto alan ic d'a jun luum tic d'a yichan̈ vin̈aj Balac yuninal vin̈aj Zipor, sreyal Moab? A vin̈ chi' man̈ yac'nacoclaj oval vin̈ yed' eb' co mam quicham chi' yuj jun luum tic. 26 Ayxo 300 ab'il co cajnaj d'a Hesbón, d'a Aroer yed' d'a juntzan̈ chon̈ab' d'a slac'anil yed' d'a smasanil juntzan̈ chon̈ab' ay d'a stitac a' Arnón. ¿Tas yuj ato ticnaic tzeyac' yovalil d'ayon̈ yuj jun luum tic? 27 A in tic, malaj junoc tas chuc tzin c'ulej d'ayach. Palta a ach tic, chuc tas tza c'ulej, tzach javi ac' oval qued'oc. Palta jun, a Jehová van on̈ yilani, a' ol ch'olb'itan tas caj eyed'oc, xchib'at vin̈aj Jefté chi'.
28 Vach'chom icha chi' ix yalb'at vin̈aj Jefté chi', palta maj schalaj yab' vin̈ rey chi'.
Ix yac' sti' vin̈aj Jefté
29 Ix och Yespíritu Jehová d'a vin̈aj Jefté chi', ix ec' vin̈ d'a yol yic Galaad yed' d'a yol yic Manasés, masanto ix c'och vin̈ d'a Mizpa d'a yol yic Galaad chi', yic smolb'an eb' soldado vin̈ yic sb'at yac'an oval eb' yed' eb' amonita chi'. 30 A vin̈aj Jefté chi', ix yac' sti' vin̈ d'a Jehová icha tic: Tato ol ac'och eb' amonita d'a yol in c'ab', 31 a mach ol b'ab'laj elta in scha d'a sti' in pat, ayic ol in jax d'a oval tic, ol in n̈us silab'il d'ayach, xchi vin̈.
32 Ix b'at vin̈aj Jefté chi' yed' eb' soldado yac' oval yed' eb' amonita chi'. Yuj scolval Jehová ix yac' ganar vin̈aj Jefté chi'. 33 Tzijtum eb' ajc'ol chi' ix cham yuj eb', 20 chon̈ab' ix yac' ganar eb' d'a scal Aroer, d'a Minit yed' d'a Abel-queramim. Icha val chi' ix aj yac'ji ganar eb' amonita yuj eb' israel chi'.
34 Axo yic ix jax vin̈aj Jefté d'a spat d'a Mizpa, a jun pitan̈ ix yisil vin̈ ix elta ul scha'a, van schan̈alvi ix, van stzin̈an pandereta ix ayic ix elta ix chi'. An̈ej ix, malaj junoc yuninal vin̈. 35 A val yic ix elta ix chi', ix sn̈ic'chitanb'at spichul vin̈ yuj scusc'olal, ix yalan vin̈:
—Ay... ach visil. Svab' val syail uuj. Ix ic' val cot jun yaelal tic d'a vib'an̈, yujto ix vac' in ti' d'a Jehová, yuj chi' a ticnaic, yovalil ol in c'anab'ajej tas ix val chi', xchi vin̈.
36 Ix tac'vi ix d'a vin̈:
—Mamin, tato ix ac' a ti' ac'an junoc tas d'a Jehová chi', c'ulej d'ayin icha ix aj ac'an a ti' chi', yujto toxo ix ac'jioch eb' ajc'ol chi' d'a yol a c'ab' yuj Jehová chi'. 37 An̈ej jun tzin c'an d'ayach to tzac' chab'ocxo ujal d'ayin yic b'at in b'eyec' yed' eb' ix vetcob'estaquil d'a jolomtac vitz, yic tzin oc' yed' eb' ix ta', yujto man̈ ol ochlaj vetb'eyum, xchi ix.
38 Ix yac' chab'xo ujal chi' vin̈aj Jefté chi' d'a ix. A d'a jun tiempoal chi', ix b'at ix d'a jolomtac vitz yed' eb' ix chi', ix oc' ix, yujto juneln̈ej man̈ ol ochlaj yetb'eyum ix. 39 Ix lajvi chab' ujal chi', ix paxta ix b'aj ay vin̈ smam chi'. Ix yac'anelc'och vin̈aj Jefté b'aj ix yac' sti' d'a Jehová chi'. Maj ochlaj yetb'eyum ix yisil vin̈ chi' masanto ix cham ix. 40 Ix ochcan jun chi' sb'eyb'aloc eb' israel chi', junjun ab'il smolb'an sb'a eb' ix cob'estac, chan̈e' c'ual tz'oc' eb' ix, yuj snajicot ix yisil vin̈aj Jefté chi'.