8
Ri ti'j ri nisuj chiquivech ri tiox
Jac'a pa ruvi' ri achique yesuj chiquivech ri tiox, rix quire' ni'ij: Roj keteman chic chi ri yesuj ri' man jun nu'on masque natij, yixcha'.* Ro. 14:14. Pero riq'uin ri quiri' ninojij, nik'alajin chi rix sipojnak chiquivech ri ch'aka' chic ri quiniman ri Jesucristo, tok xa nic'atzin chi can ta ye'ijo' richin nicanoj achique ni'en richin niq'uiy ri quic'aslen chirakan ri Dios. Ri jun ri nuna' chi can c'o reteman,* Gá. 6:3. nik'alajin chi xa man jani tretemaj ri achique nic'atzin chi nretemaj. Pero si c'o jun kitzij nrojo' ri Dios,* Nah. 1:7. ri jun ri' eteman ruvech* Gá. 4:9; 2 Ti. 2:19. roma ri Dios chi tz'akat ri reteman.
Roma c'a ri', pa ruvi' rutijic ri yesuj chiquivech ri tiox, keteman chi ri tiox, manak ruc'aslen, y keteman chi xaxe jun Dios c'o.* Dt. 4:35, 39; 6:4; Is. 37:16; 44:8; 45:5; Jer. 10:10. Roma masque vave' choch'ulef y ri chicaj ec'o ri ni'ix dioses chique, y can kitzij chi ec'o q'uiy dioses y q'uiy ajaf; pero chikavech roj, xe jun Dios c'o,* Mal. 2:10; Hch. 2:36; Ef. 4:6. ri Tata'aj ri achok riq'uin petenak-vi ronojel,* Jn. 1:3. y roj, roj richin rija'. Keteman chi xe jun Ajaf c'o y ri' ja ri Jesucristo ri achok roma c'o ronojel,* Ro. 11:36. y ri achok roma c'o kac'aslen.
Pero man conojel ta ocunak pa cánima ruchojmil ronojel re'. Roma ec'o jujun quiyalo'n-pe quik'ij tiox. Rije' c'a quiri' na c'o chiquic'u'x chi xa quik'ij tiox niquiya' si niquitij ri sujun chic chiquivech, y roma man can ta c'o ruchuk'a' ri cánima riq'uin ri Jesucristo, niquina' chi mac ri niqui'en.* Ro. 14:23. Can kitzij vi chi mana-ta ri nikatij nibano chi más utz nkurutz'et ri Dios.* Ro. 14:17. Si nikatij, man nu'on ta chike chi más utz nkutz'et roma ri Dios, y si man nikatij ta, man nu'on ta chike chi man ta utz nkutz'et roma rija'. Man quiri' ta. Pero tibana' cuenta ivi'. Man tibanataj chi roma iveteman chi c'o ik'a' chi nitij ri sujun chic chiquivech ri tiox, man xa romari' ri man can ta c'o ruchuk'a' cánima riq'uin ri Jesucristo niquil jun roma chi niquixutuj can.* Ro. 14:13. 10 Roma si c'o jun ri man can ta c'o ruchuk'a' ránima riq'uin ri Jesucristo yarutz'et rat ri aveteman ri achique yatajin riq'uin, chi rat tz'uyul richin yava' ri achique lugar niyo'ox-vi quik'ij tiox, riq'uin juba' ri jun ri' nucovij-ri' chi nutij junan aviq'uin, masque xa jun vi nuna' ri ránima. 11 Chiri' c'o che'el nika'ij chi roma can c'o iveteman, nitzak ri jun ri man can ta c'o ruchuk'a' ránima ri achok roma (xcom, xquen) ri Jesucristo. 12 Y tok chique ri man can ta c'o ruchuk'a' cánima riq'uin ri Jesucristo ni'en ri mac ri achel yitajin chubixic chive, y xa nisoc ri cánima, ja jun che ri Jesucristo ni'en mac.* Mt. 25:40. 13 Romari' si ja ri nintij* Ro. 14:21. yin nibano chi nitzak jun ri junan kaniman ri Jesucristo riq'uin, más utz man jun bey chic xtintij ti'j, richin quiri' man voma ta yin nril jun roma chi nuxutuj can ri Jesucristo.

*8:1 Ro. 14:14.

*8:2 Gá. 6:3.

*8:3 Nah. 1:7.

*8:3 Gá. 4:9; 2 Ti. 2:19.

*8:4 Dt. 4:35, 39; 6:4; Is. 37:16; 44:8; 45:5; Jer. 10:10.

*8:6 Mal. 2:10; Hch. 2:36; Ef. 4:6.

*8:6 Jn. 1:3.

*8:6 Ro. 11:36.

*8:7 Ro. 14:23.

*8:8 Ro. 14:17.

*8:9 Ro. 14:13.

*8:12 Mt. 25:40.

*8:13 Ro. 14:21.