5
Ri utz niqui'en ri uc'uay bey chiquivech ri quiniman ri Jesucristo
Vacami c'a, ninjo' yenpaxa'aj ri uc'uay ivichin ri ec'o chi'icojol, ri yin mismo jun chique rije', y yin jun tzijoy richin ri k'axomal* Ro. 8:17. ri xintz'et* Lc. 24:48. chi xuk'asaj ri Jesucristo, y voyo'en chi yin jun ri xquic'uje' chupan ri nimalaj ruk'ij ri xtik'alajrises. Que'iyuk'uj rutinamit ri Dios* Jn. 21:16. ri yo'on pan ik'a', man tina' chi xa jun eka'n chivij, xa pan ivánima talex-vi chi ye'iyuk'uj* 1 Ti. 3:3, 8. achel nrojo' ri Dios chive. Man ti'en roma ch'acoj méra, xa tiq'uenc'ot ivánima tibana' ri samaj. (Chuka', ka) man ti'en chi achel can ta rix ajaf* Ez. 34:4; Mt. 20:25. pa quivi' ri eyo'on pan ik'a', xa quixoc ejemplo chiquivech ri rutinamit ri Dios. Y tok xtipe chic jun bey ri Jesucristo, ri más Nimalaj Yuk'unel* He. 13:20. pa ruvi' rutinamit ri Dios, rix xtic'ul jun sipanic ri can c'o ruk'ij y man jun bey xtiq'uis.
Y rix ri más c'a rix ac'ola' na, tinimaj quitzij ri e'uc'uayon rutinamit ri Dios, chi'ivonojel tikasaj-ivi'* Ef. 5:21. richin ninimaj itzij chivech. Roma ruch'abel ri Dios ri tz'iban can nu'ij:
Ri Dios nuk'at chiquivech ri niquina-qui' chi c'o quik'ij.
Jac'a ri niquina' chi manak oc quik'ij, yeruto' riq'uin ri ru-favor.* Pr. 3:34; Stg. 4:6.
Roma c'a ri', nin-ij chive chi tikasaj-ivi'* Mt. 23:12; Stg. 4:10. chuxe' ruchuk'a' ri nimalaj Dios, richin quiri' rija' xtu'on chi nic'uje' ik'ij tok xterila' ruk'ijul. Ronojel ri al nina' pan ivánima,* Sal. 55:22; Mt. 6:25; Fil. 4:6. tiya' can pa ruk'a' ri Dios, roma rija' can c'o pa ránima ri ic'aslen. Tina' utz ri achique yixtajin riq'uin, can ta rix q'ues pa ruvi' ri ic'aslen. Roma ri itzel* Mt. 4:1-11; Jn. 8:44; Ef. 4:27; 6:11; Stg. 4:7. ri royoval chike, nibiyaj achel jun león ri nisiq'uin nucanoj achique ta na jun nuxil che eyaj. Pero riq'uin cof cukul ic'u'x* Col. 2:5. riq'uin ri Dios, rix tik'ata' chuvech. Roma iveteman chi ri quiniman ri Jesucristo pa jalajoj tak lugares chuvech ri roch'ulef, junan chi k'axomal niquik'asaj* Hch. 14:22. iviq'uin. 10 Pero man richin ta q'uiy k'ij* 1 P. 1:6. xtik'asaj k'axomal. Y tok ik'asan chic ri k'axomal, ri Dios ri niyo'on ronojel ruvech favor, ri xoyon ivichin richin chi ja jun rix xtic'uje' ik'ij chupan ri nimalaj ruk'ij* Ro. 8:18; 1 Co. 4:17. ri man jun bey xtiq'uis, roma xa jun ibanon riq'uin ri Jesucristo, rija' xtutz'akatisaj ri ic'aslen, xtu'on chive chi cof xquixc'uje' chirakan, xtuya' ruchuk'a' ri ivánima, y xtu'on chi cof rix pa'el riq'uin. 11 Y ja ta c'a rija' ri xtiyo'ox nimalaj ruk'ij, y richin ta c'a rija' ri nimalaj uchuk'a' richin nu'on gobernar jumul-jumul.* 1 P. 4:11. Amén.
Ri ruq'uisbel tak saludo
12 Riq'uin ruto'ic ri Silvano* 2 Co. 1:19; 2 Ts. 1:1. ri can cukul nuc'u'x riq'uin, nutz'iban-e ri ca'i-oxi' ch'abel re' chive,* He. 13:22. richin yixinpaxa'aj y nin-ij-e chive chi re nutz'iban-e chupan ri vuj re', jare' ri kitzij ru-favor ri Dios, roma c'a ri', ticovij-ivi' chupan.
13 Ri quiniman ri Jesucristo ri niquimol-qui' pa rubi' ri Dios pa Babilonia,* Ap. 17:15; 18:10, 21. ri junan echa'on iviq'uin, niquitak-e i-saludo. Quiri' mismo nu'on-e ri Marcos* Hch. 12:12. ri can achel nuc'ajol pa rubi' ri Ajaf. 14 Tibanala' saludar ivi' chivech, y tik'alajin iviq'uin chi kitzij nijo-ivi'* Ro. 16:16. chivech. Can ta nic'uje' uxlanen pan ivánima chi'ivonojel rix ri xa jun ibanon riq'uin ri Jesucristo.* Ef. 6:23, 24. Amén.

*5:1 Ro. 8:17.

*5:1 Lc. 24:48.

*5:2 Jn. 21:16.

*5:2 1 Ti. 3:3, 8.

*5:3 Ez. 34:4; Mt. 20:25.

*5:4 He. 13:20.

*5:5 Ef. 5:21.

*5:5 Pr. 3:34; Stg. 4:6.

*5:6 Mt. 23:12; Stg. 4:10.

*5:7 Sal. 55:22; Mt. 6:25; Fil. 4:6.

*5:8 Mt. 4:1-11; Jn. 8:44; Ef. 4:27; 6:11; Stg. 4:7.

*5:9 Col. 2:5.

*5:9 Hch. 14:22.

*5:10 1 P. 1:6.

*5:10 Ro. 8:18; 1 Co. 4:17.

*5:11 1 P. 4:11.

*5:12 2 Co. 1:19; 2 Ts. 1:1.

*5:12 He. 13:22.

*5:13 Ap. 17:15; 18:10, 21.

*5:13 Hch. 12:12.

*5:14 Ro. 16:16.

*5:14 Ef. 6:23, 24.